Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Condiții generale de atribuire a burselor

Art. 4. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, prevăzute la art. 1 lit. a), b) și e) și la art. 2, se acordă potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Art. 5. -

(1) Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, prevăzute la art. 1 lit. c) și d), se acordă prin concurs de dosare, organizat de către instituțiile implicate, conform metodologiilor proprii.

(2) Lista candidaților și dosarele acestora vor fi transmise la MEN până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs.

Art. 6. -

(1) Înmatricularea la studii a candidaților declarați admiși pentru ocuparea locurilor de studii prevăzute la art. 1 și 2 se va realiza conform calendarului stabilit de instituția de învățământ superior primitoare, potrivit legislației în vigoare.

(2) În cazuri excepționale, înmatricularea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută până la finalul primului semestru al anului universitar în curs.

Art. 7. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se alocă cetățenilor din UE și din state terțe, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;

b) nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;

c) pentru locurile de studii prevăzute la art. 1 lit. a) și b) au fost nominalizați, pe canale diplomatice, de partenerii abilitați;

d) pentru locurile de studii prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e) au fost nominalizați de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei sau de instituțiile de învățământ superior de stat, după caz;

e) nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii;

f) prezintă acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate/recunoscute;

g) prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior și durata acestora permit înscrierea în România în domeniul și la nivelul de studii solicitat;

h) au rezultate bune la învățătură, respectiv o medie de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul "Bine", după caz, cu excepția candidaților pentru locurile prevăzute la art. 1 lit. e), care trebuie să îndeplinească una dintre condițiile prevăzute la art. 15;

i) nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul sănătate.

Art. 8. -

(1) Cetățenii străini pot fi înscriși pe locurile prevăzute la art. 1 lit. a), b), c) și d) după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România;

b) cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare;

c) cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă atestate de competență lingvistică, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 9. -

(1) Cetățenii străini pot fi înscriși pe locurile prevăzute la art. 2, după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia își însușesc cunoștințele necesare de limba română, sau dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

(2) Membrii corpului diplomatic și/sau membrii de familie ai corpului diplomatic acreditat în România pot alege să urmeze programe de studii acreditate cu predare într-o limbă străină în cadrul universităților românești, în regim cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru studenții români.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Dispoziții generale
Condiții generale de atribuire a burselor
Organizarea și desfășurarea concursului
Drepturi și obligații
;
se încarcă...