Guvernul României

Hotărârea nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Articolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;".

2. După litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare."

3. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislația referitoare la elaborarea documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și la elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în vigoare la data la care au intervenit situațiile respective."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Rovana Plumb
p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Daniela Teodoru,
secretar general adjunct
Ministrul economiei,
Mihai Tudose
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul culturii și identității naționale,
Ioan Vulpescu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 27 februarie 2017.

Nr. 79.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...