Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 27 februarie 2017.

În vigoare de la 27 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 15 februarie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. -

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 și 706 bis din 21 septembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 291, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 355 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) acordarea compensațiilor participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât și după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligațiile asumate, potrivit legii;".

3. După articolul 430 se introduc cinci noi articole, articolele 4301-4305, cu următorul cuprins:

"

Art. 4301. -

(1) Entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.

(3) Declarația nefinanciară menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale individuale.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.

(5) La solicitarea prezentării informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrele naționale, ale Uniunii Europene sau internaționale. În acest caz, entitățile specifică cadrele pe care s-au bazat.

(6) Declarația nefinanciară trebuie să conțină, în ceea ce privește aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce privește aspectele sociale și de personal, informațiile furnizate în declarația nefinanciară se pot referi la acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea și siguranța la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități. În ceea ce privește drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, declarația nefinanciară poate include informații privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului și/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită.

(7) Declarația nefinanciară include, de asemenea, consecințele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entității și utilizarea bunurilor și serviciilor pe care aceasta le produce, ca și asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare și în favoarea luptei împotriva discriminării și a promovării diversității.

(8) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului articol nu sunt limitative.

Art. 4302. -

Se consideră că entitățile care îndeplinesc obligația prevăzută la art. 4301 și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare.

Art. 4303. -

O entitate care este filială este scutită de obligația prevăzută la art. 4301 dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile art. 4301 -4305 și art. 492-494.

Art. 4304. -

(1) Dacă o entitate întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii Europene sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară, așa cum se prevede la art. 4301, entitatea respectivă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară prevăzută la art. 4301, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor; sau

b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care să nu depășească 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul entității, și să fie menționat în raportul administratorilor.

(2) Prevederile art. 4302 se aplică similar și entităților care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

Art. 4305. -

Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară menționată la art. 4301 sau raportul separat menționat la art. 4304."

4. După articolul 494 se introduc cinci noi articole, articolele 4941-4945, cu următorul cuprins:

"

Art. 4941. -

(1) Entitățile de interes public care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;

b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.

(3) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale consolidate.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.

(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naționale, ale Uniunii Europene sau internaționale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.

(6) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

Art. 4942. -

Se consideră că o societate-mamă care îndeplinește obligația prevăzută la art. 4941 a respectat obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la art. 426 alin. (1) și art. 492-494.

Art. 4943. -

O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la art. 4941 dacă respectiva societate-mamă scutită și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

Art. 4944. -

(1) Dacă o societate-mamă întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii Europene sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară consolidată, așa cum se prevede la art. 4941, respectiva societate-mamă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată prevăzută la art. 4941, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor; sau

b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care nu depășește 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul societății-mamă, și să fie menționat în raportul consolidat al administratorilor.

(2) Prevederile art. 4942 se aplică similar și societăților-mamă care elaborează un raport separat, conform prevederilor alin. (1).

Art. 4945. -

Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată menționată la art. 4941 sau raportul separat menționat la art. 4944."

5. După articolul 495 se introduc cinci noi articole, articolele 4951-4955, cu următorul cuprins:

"

Art. 4951. -

(1) Structura bilanțului care se întocmește de societățile de pensii private este redată în anexa nr. A1.

(2) Structura contului de profit și pierdere care se întocmește de societățile de pensii private este redată în anexa nr. A2.

(3) Structura exemplificativă a situației modificărilor capitalului propriu care se întocmește de societățile de pensii private este redată în anexa nr. A3.

(4) Structura exemplificativă a situației fluxurilor de trezorerie care se întocmește de societățile de pensii private este redată în anexa nr. A4.

(5) Modul de prezentare în notele explicative a informațiilor cerute de prezentele reglementări este exemplificat după cum urmează:

1. Provizioane, conform anexei nr. A5;

2. Repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;

3. Analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;

4. Situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. A8;

5. Situația activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;

6. Principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. A10;

7. Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere, conform anexei nr. A11;

8. Participații și surse de finanțare, conform anexei nr. A12;

9. Alte informații conform anexei nr. A13.

Art. 4952. -

(1) Structura bilanțului pentru fondurile de pensii care se întocmește de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B1.

(2) Structura contului de profit și pierdere pentru fondurile de pensii care se întocmește de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B2.

(3) Structura exemplificativă a situației modificărilor capitalului propriu pentru fondurile de pensii care se întocmește de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B3.

(4) Structura exemplificativă a situației fluxurilor de trezorerie pentru fondurile de pensii care se întocmește de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B4.

(5) Modul de prezentare în notele explicative a informațiilor cerute de prezentele reglementări pentru fondurile de pensii care se întocmește de administratorii fondurilor de pensii este exemplificat după cum urmează:

1. Situația depozitelor bancare, conform anexei nr. B5;

2. Situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. B6;

3. Analiza rezultatului din activitatea curentă, conform anexei nr. B7;

4. Principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. B8;

5. Participații și surse de finanțare, conform anexei nr. B9;

6. Alte informații conform anexei nr. B10.

Art. 4953. -

(1) Structura bilanțului care se întocmește de brokerii de pensii private este redată în anexa nr. A1.

(2) Structura contului de profit și pierdere care se întocmește de brokerii de pensii private este redată în anexa nr. A2.

(3) Structura exemplificativă a situației modificărilor capitalului propriu care se întocmește de brokerii de pensii private este redată în anexa nr. A3.

(4) Structura exemplificativă a situației fluxurilor de trezorerie care se întocmește de brokerii de pensii private este redată în anexa nr. A4.

(5) Modul de prezentare în notele explicative a informațiilor cerute de prezentele reglementări este exemplificat după cum urmează:

1. Provizioane, conform anexei nr. A5;

2. Repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;

3. Analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;

4. Situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. A8;

5. Situația activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;

6. Principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. A10;

7. Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere, conform anexei nr. A11;

8. Participații și surse de finanțare, conform anexei nr. A12;

9. Alte informații, conform anexei nr. A13.

Art. 4954. -

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări au obligația să întocmească raportări contabile anuale.

(2) Raportările prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă:

a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. C1;

b) situația veniturilor și cheltuielilor, conform anexei nr. C2.

Art. 4955. -

(1) Structura bilanțului aplicabilă Fondului de garantare este redată în anexa nr. D1.

(2) Structura contului de profit și pierdere aplicabilă Fondului de garantare este redată în anexa nr. D2.

(3) Structura exemplificativă a situației modificărilor capitalului propriu aplicabilă Fondului de garantare este redată în anexa nr. D3.

(4) Structura exemplificativă a situației fluxurilor de trezorerie aplicabilă Fondului de garantare este redată în anexa nr. D4.

(5) Modul de prezentare în notele explicative a informațiilor cerute de prezentele reglementări pentru Fondul de garantare este exemplificat după cum urmează:

1. Situația activelor imobilizate, conform anexei nr. D5;

2. Situația depozitelor bancare, conform anexei nr. D6;

3. Situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. D7;

4. Situația privind resursele financiare ale fondului de garantare, conform anexei nr. D8;

5. Situația sumelor utilizate pentru acoperirea plății compensației către participanți și beneficiari, conform anexei nr. D9;

6. Plasarea disponibilităților Fondului de garantare, conform anexei nr. D10;

7. Analiza rezultatului obținut de Fondul de garantare, conform anexei nr. D11;

8. Provizioane, conform anexei nr. D12;

9. Principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. D13;

10. Alte informații privind activitatea Fondului de garantare, conform anexei nr. D14."

6. După articolul 502 se introduce un nou articol, articolul 5021, cu următorul cuprins:

"

Art. 5021. -

Prezenta secțiune nu se aplică în cazul declarației nefinanciare menționate la art. 4301, al declarației nefinanciare consolidate menționate la art. 4941 sau al rapoartelor separate menționate la art. 4304 și la art. 4944."

7. Articolul 518 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 518. -

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situațiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor și raportul separat menționat la art. 4304, precum și situațiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor și raportul separat menționat la art. 4944 sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentei norme."

8. Articolul 522 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 522. -

Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B și 3C, respectiv anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1-C2 și D1-D14*) fac parte integrantă din prezenta normă."

9. Articolul 525 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 525. -

Prezenta normă transpune prevederile următoarelor directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014."

10. După anexa nr. 3C se introduc 39 de noi anexe, anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1, C2 și D1-D14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-39*) care fac parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexele nr. 1-39 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 bis.

Art. II. -

(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, cu excepția prevederilor art. I punctele 1, 3, 4, 6, 7 și 9 care se aplică de la data publicării prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 17 februarie 2017.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...