Parlamentul României

Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017

Modificări (2), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 17 februarie 2017.

În vigoare de la 20 februarie 2017 până la 05 ianuarie 2018, fiind înlocuit prin Lege 2/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2017

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 117.046,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 150.159,5 milioane lei, cu un deficit de 33.112,9 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 bis.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2017

Art. 4. -

(1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 22.190,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: Modificări (2)

a) 2.669,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (2)

b) 16.497,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2)

c) 441 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, repartizate pe județe, pe baza criteriilor: 65% cote egale, 15% lungimea drumurilor, direct proporțional și 20% capacitatea financiară, invers proporțional, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 2.469,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, potrivit anexei nr. 7, astfel: Modificări (2)

d1) suma de 2.432,0 milioane lei repartizată pe județe se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor alin. (2)-(4);

d2) suma de 4,5 milioane lei se alocă județului Constanța, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică;

d3) suma de 8 milioane lei se alocă județului Bihor, pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Oradea, suma de 10 milioane lei se alocă județului Mureș pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Transilvania Târgu Mureș și suma de 15 milioane lei se alocă județului Maramureș pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Baia Mare. Sumele se utilizează cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat;

e) 112,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 8. Modificări (1)

(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, astfel:

a) 27% pentru bugetul județului;

b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:

b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului, unităților administrativ-teritoriale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

b2) 20% din sumă se repartizează în funcție de ponderea suprafeței din intravilanul unităților administrativ-teritoriale din județ în totalul suprafeței din intravilanul județului;

b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive, comunelor, orașelor și municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe județ, în vederea egalizării mediilor individuale, după modelul de calcul pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice și se comunică instituției prefectului, județului, unităților administrativ-teritoriale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populația și suprafața din intravilan sunt cele valabile la data de 1 iulie a anului 2016, comunicate de instituțiile abilitate, iar impozitul pe venit este cel încasat în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli și a sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuției de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016-2017;

d) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) finanțării cheltuielilor creșelor;

f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 558/2016, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult;

g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;

h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București, în funcție de standardele de cost și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (51) și (52) din același act normativ.

(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 6. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2017 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017

Art. 7. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.

(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.

(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.

Art. 8. -

(1) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 617,5 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2017 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie contracte în limita creditelor de angajament în sumă de 3.091.222 mii lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat. Modificări (1)

(4) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 66.05 "Sănătate" la celelalte titluri ale aceluiași capitol.

Art. 9. -

Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 51, 68 și 69 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2017

Art. 10. -

(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncționale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 431 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel încât angajamentele asumate în cadrul contractelor de finanțare încheiate să fie respectate și finalizate până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a programelor.

(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.

Art. 11. -

(1) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2017 și se evidențiază în bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.

(2) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 12. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 13. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2017 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 10, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3) - (6), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(10) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția proiectelor majore acceptate la finanțare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanțate în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 și proiectelor nonmajore retrospective care pot fi decontate din programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării acestora de către autoritățile de management.

(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea acestor programe.

(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. Derogări (1)

(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13):

a) autoritățile comune de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013;

b) autoritățile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate finanțate în perioada 2007-2013.

(15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament și de credite bugetare între programele prevăzute în anexă la bugetul acestora.

Art. 14. -

(1) Pentru anul 2017, sumele aferente fondurilor externe nerambursabile pentru activitățile finanțate în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 din asistența financiară nerambursabilă "costuri de management" ale Operatorului de program în calitate de beneficiar, reținute de statele donatoare conform acordurilor de program, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite respectivi.

(2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(3) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenții se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

(4) În cazul Administrației Fondului pentru Mediu, sumele aferente activităților finanțate în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 din asistența financiară nerambursabilă "costuri de management" ale Operatorului de program în calitate de beneficiar, reținute de statele donatoare conform acordurilor de program, se asigură din bugetul propriu.

(5) După autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile specificate la alin. (1) vor fi virate în conturile de venituri ale bugetului de stat după primirea tranșei finale de la donatori, cu excepția sumelor aferente activităților prevăzute la alin. (4) care se virează în conturile de venituri ale bugetului fondului pentru mediu.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 15. -

(1) În anul 2017, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016 și a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu respectarea prevederilor alin. (5) sau ale art. 18 alin. (3) și (5), după caz.

(2) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(4) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(6) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, și să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ- teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

Art. 16. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 17. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 18. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 10, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian;

b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.

(2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2017 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":

a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;

b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare;

c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian;

b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv.

(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările prevăzute la art. 15 alin. (7) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(13) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția "Finanțare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi diminuate.

Art. 19. -

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Punct național de contact este autorizat să cuprindă în bugetul și anexele acestuia creditele de angajament și creditele bugetare necesare proiectelor proprii finanțate din Asistență tehnică și Fondul bilateral, până la intrarea în vigoare a cadrului financiar aferent Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli.

(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de operatori de program sunt autorizați să cuprindă în bugetele și anexele acestora creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării proiectelor proprii din asistența financiară nerambursabilă "costuri de management" ale Operatorului de program până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli.

(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să cuprindă în bugetul și anexele acestuia creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării aferente asistenței financiare "costuri de management" ale Operatorului de program până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, pentru asigurarea sumelor necesare Operatorului de program Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de beneficiar.

(4) Ministerul Educației Naționale este autorizat să cuprindă în bugetul și anexele acestuia creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării aferente asistenței financiare "costuri de management" ale Operatorului de program, până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, pentru asigurarea sumelor necesare operatorilor de program Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în calitate de beneficiari.

(5) După autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program/Punctul național de contact sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor vor fi virate de către operatorii de program/Punctul național de contact în conturile de venituri ale bugetului de stat.

(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în calitate de Punct național de contact/operatori de program să introducă în anexele 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22, 3/XX/23, 3/XX/24, 3/XX/25, după caz, creditele de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării naționale necesare implementării programelor/proiectelor la nivelul prevăzut în memorandumurile de înțelegere pentru implementarea Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021/acordurile de program/contracte/ decizii/ordine de finanțare, inclusiv cele aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de Punct național de contact/operatori de program să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu cât și al instituțiilor publice din subordine.

(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de Punct național de contact/operatori de program să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (7) în anexele la bugetul acestora, precum și să majoreze creditele de angajament necesare implementării programelor la nivelul prevăzut în memorandumurile de înțelegere, repartizate pe ani.

(9) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (7).

(10) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările prevăzute la alin. (1) - (4) și (6) - (8) în termen de 10 zile de la efectuarea acestora, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

SECȚIUNEA a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2017

Art. 20. - Derogări (1)

(1) Pentru anul 2017, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 21. -

Fac excepție de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 22. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 23. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 24. -

Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 25. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anul 2017, să încheie peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în sumă de 7.037 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", din care: 700 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", 6.057 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și 280 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru participarea României la expoziția internațională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan.

(2) Pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, să încheie în anul 2017 angajamente legale în limita sumei de 89.500 mii lei, din care 16.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri si servicii" și 73.000 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 26. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (2).

(5) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la programul bugetar cod 1284 "Programul Național de Dezvoltare Locală", credite de angajament în anul 2017 în sumă de 1.000.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea finanțării restului de executat pentru investițiile aflate în finanțare la 31 decembrie 2016.

(6) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului" la programul bugetar cod 1404 "Programul Național de Cadastru și Carte Funciară", capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" credite de angajament în sumă de 450.450 mii lei.

(7) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la programul "Etapa a II-a - Programul Național de Dezvoltare Locală", credite de angajament în sumă de 30.000.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru încheierea de contracte de finanțare conform prevederilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.

(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară detaliat pe surse de finanțare, cu respectarea destinației stabilite conform art. 9 alin. (2) și (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. -

(1) În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01. "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(2) În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 55 "Alte transferuri", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

(3) În anul 2017, la solicitarea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, în măsura în care disponibilitățile fondului de lichidare nu acoperă cheltuielile aferente procedurilor cărora le este destinat, în condițiile legii, transferul pentru fondul de lichidare se va face din bugetul Ministerului Justiției, prin bugetul Oficiului Național al Registrului Comerțului, de la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 55 "Alte transferuri", în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

Art. 28. -

În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

Art. 29. -

În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 26.287 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. -

(1) În anul 2017, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)".

(2) Se aprobă în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la programul bugetar cod 643 "Sistem integrat pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii", credite de angajament în anul 2017 în sumă de 100.000 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice și de muncă", titlul "Alte transferuri" pentru asigurarea realizării Programului Național Antigrindină și Stimularea Precipitațiilor.

Art. 31. -

(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2016.

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 1.150.000 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru: Modificări (1)

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013;

c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

(3) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

Art. 32. -

În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 25.424 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. -

În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", este cuprinsă și suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

Art. 34. -

În anul 2017, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

Art. 35. -

În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 25.424 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 36. -

În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", este cuprinsă și suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

Art. 37. -

Se autorizează Ministerul Sănătății să încheie angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri și servicii", în sumă de 140.000 mii lei pentru achiziționarea vaccinurilor necesare implementării Programului Național de Vaccinare.

Art. 38. -

(1) În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 12.712 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internațional "George Enescu", ediția a XXIII-a, din anul 2017, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată. Modificări (1)

Art. 39. -

(1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 "Comunicații", titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale" ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 - subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009.

Art. 40. -

(1) În bugetul Ministerului Public, la capitolul 61.01. "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

(2) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2017, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 41. -

(1) Din bugetul Ministerul Economiei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.03 "Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2016.

(2) În bugetul Ministerului Economiei la programul cod 642 "Programe de conservare sau de închidere a minelor", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și de construcții", titlul 40 "Subvenții", se prevăd credite de angajament în sumă de 130.000 mii lei.

Art. 42. -

Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 "Alte transferuri" și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 43. -

(1) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți și veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

(2) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 44. -

(1) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 martie 2017 se va efectua plata obligațiilor restante la data de 30 noiembrie 2016, acordându-se prioritate obligațiilor către bugetul general consolidat.

(2) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994 pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

Art. 45. -

Până la data de 31 decembrie 2017, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Academiei și ale unităților subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.

Art. 46. -

În bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 "Fișa programului" se aprobă, suplimentar față de creditele bugetare aprobate, următoarele credite de angajament:

a) 15.000 mii lei la programul bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor", la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 40 "Subvenții";

b) 1.213.798 mii lei la Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România" la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".

Art. 47. -

În anul 2017, Ministerul Cercetării și Inovării poate încheia peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în suma de 487.000 mii lei, din care:

a) 482.600 mii lei la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare", pentru programele, proiectele, contribuțiile și cotizațiile la organismele internaționale;

b) 4.400 mii lei la capitolul 74.01 "Protecția mediului" pentru obiectivul de investiții "Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive" din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH.

Art. 48. -

Se autorizează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în anul 2017, să încheie angajamente legale, în sumă totală de 10.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", pentru continuarea proiectelor privind promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în comunitățile românilor de pretutindeni, precum și pentru realizarea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.

Art. 49. -

(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", la fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri".

(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(4) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 50. -

Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.

Art. 51. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, precum și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 52. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" și "Transferuri privind contribuțiile individuale de asigurări de sănătate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 53. -

Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.

Art. 54. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.

Art. 55. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".

Art. 56. -

Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli: 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 57. -

Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în Legea bugetului de stat anterior de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 58. -

(1) În anul 2017, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.

(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 59. -

(1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2017, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2016, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2017 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, diminuat cu subvențiile de la buget;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității;

e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;

c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, să nu fie afectate, astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(4) Operatorii economici menționați la alin. (1) care prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților restante și a pierderilor contabile:

a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin memorandum;

b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung;

c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;

d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete și cuantificate, pe termen scurt, mediu și lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administrație/supraveghere sau directori/directorat, după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

(5) Planificarea creșterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) și la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:

a) creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) pentru stabilirea corelațiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:

b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivității muncii valorice se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc, fie în anul precedent fie în anul curent;

b2) operatorii economici care determină veniturile din exploatare pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor proceda la recalcularea veniturilor de exploatare ale anului precedent folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor de exploatare ale anului curent în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor;

b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat;

c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(7) Prevederile alin. (1) - (6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;

b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016;

c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.

Art. 60. -

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri" suma de 462.339,34 lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241515572 din data de 22 decembrie 2015.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma de 462.339,34 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Suma de 462.339,34 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

Art. 61. -

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri" suma de 257.061,18 lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de debit nr. 3241604890 din data de 12 aprilie 2016.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma de 257.061,18 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Suma de 257.061,18 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

Art. 62. -

(1) Sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2016 în conturile de disponibil ale autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată, după aplicarea prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 56 din Legea nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top- up" în contul de disponibil aferent Programului Operațional Sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care sumele respective au fost virate în contul de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorității de Certificare și Plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up", codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

Art. 63. -

(1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de Coeziune 2007-2013, rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2016, după aplicarea prevederilor art. X alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană și a datoriilor respectivelor programe operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare aferente programului operațional cu Comisia Europeană în contextul închiderii acestora.

(2) Dobânda acumulată la sumele aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2016, după aplicarea prevederilor art. X alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, se utilizează pentru asigurarea continuării finanțării programului în situația atingerii plafonului prevăzut de art. 79 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

(3) Sumele utilizate conform prevederilor alin. (2) se regularizează din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană, după plata soldului final.

(4) Regularizarea prevăzută la alin. (3) se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul de disponibil 50.01.51 "Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015" în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

(6) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care sumele respective au fost virate în conturile de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorității de Certificare și Plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.31.09.00 "Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013, precum și programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

Art. 64. -

Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.

Art. 65. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 66. -

Pentru anul 2017 se menține numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost majorat în anul 2016 prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 67. -

Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă în trimestrul IV 2017.

Art. 68. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 69. -

(1) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22, 3/XX/23, 3/XX/24 și 3/XX/25, după caz, cu detalierea sumelor aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și, respectiv, titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" pe programe/proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(2) Creditele de angajament aferente programelor/proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente anexelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare/avizul de principiu, după caz. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la alin. (2), creditele de angajament aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat se prevăd în anexa nr. 3/15/25 la nivelul sumelor alocate în euro prin programele operaționale astfel cum au fost aprobate prin deciziile Comisiei Europene, sume care pot fi majorate conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/26 și 3/XX/27 cu bugetul pe programe. Creditele de angajament cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepția celor prevăzute de prezenta lege, a celor prevăzute în programele de investiții publice și programele cu finanțare rambursabilă, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, precum și a celor aprobate potrivit alin. (1) pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și estimările pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(5) Anexele prevăzute la alin. (1) și (4) se comunică Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.

Art. 70. -

În anul 2017 prevederile alineatelor (1), (2), (3) și (4) ale art. 4 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de către toate instituțiile și autoritățile publice.

Art. 71. -

Pentru anul 2017, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se face în limita creditelor bugetare aprobate, cu excepția acțiunilor pentru care prezenta lege prevede distinct credite de angajament.

Art. 72. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU GABRIEL VLASE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

București, 16 februarie 2017.

Nr. 6.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

BUGETUL DE STAT pe anii 2017-2020
- SINTEZĂ -

- mii lei -
Ca-pi- tol Sub-capi tol Pa-ra- graf Gru-pa/ Titlu Ar-ti- col Ali-ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020
A B 1 2 3 4
0001 01 VENITURI - TOTAL 117.046.581 125.665.703 136.499.212 145.107.619
0002 01 I. VENITURI CURENTE 96.372.894 102.489.950 111.229.919 118.940.512
0003 01 A. VENITURI FISCALE 87.674.336 93.689.190 101.877.602 109.011.198
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 27.794.362 30.095.321 33.219.655 35.676.940
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 18.006.946 19.454.300 21.280.458 22.423.625
0101 IMPOZIT PE PROFIT 16.581.483 17.918.763 19.626.298 20.649.842
01 Impozit pe profit de la agenții economici 16.224.483 17.520.763 19.219.298 20.233.842
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 357.000 398.000 407.000 416.000
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.425.463 1.535.537 1.654.160 1.773.783
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 94 101 109 117
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 89.456 96.347 103.809 111.271
04 Impozitul pe reprezentanțe 4.197 4.520 4.870 5.220
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 1.331.716 1.434.569 1.545.372 1.657.175
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9.124.266 9.941.343 11.199.636 12.471.599
0301 IMPOZIT PE VENIT 29.889.400 33.446.941 37.646.756 41.933.676
01 Impozit pe venituri din activități independente 892.617 1.013.868 1.143.496 1.277.159
02 Impozit pe venituri din salarii 24.758.084 28.308.531 32.125.731 36.035.783
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 381.793 389.583 396.749 405.477
04 Impozit pe venituri din dividende 1.188.646 1.285.372 1.389.887 1.501.431
05 Impozit pe venituri din dobânzi 225.343 230.977 236.290 241.488
06 Impozit pe venituri din pensii 847.255 571.981 657.778 727.976
07 Impozit pe veniturile din premii 29.017 29.742 30.426 31.096
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 1.656 1.697 1.736 1.774
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 18.280 19.767 21.374 23.090
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare 413 423 433 442
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 96.825 110.032 124.200 138.834
13 Impozit pe venituri din activități agricole 108.789 117.642 127.208 137.417
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 5.891 6.644 7.456 8.296
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent 120.381 136.849 154.511 172.752
17 Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici 111 114 116 119
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 238.721 243.591 248.071 253.529
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -182.214 -206.609 -232.738 -263.726
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 150.627 154.393 157.944 161.418
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 57.968 59.417 60.784 62.121
50 Impozit pe venituri din alte surse 139.585 143.075 146.365 149.585
60 Regularizări 809.612 829.852 848.939 867.615
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -20.765.134 -23.505.598 -26.447.120 -29.462.077
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -20.765.134 -23.505.598 -26.447.120 -29.462.077
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 663.150 699.678 739.561 781.716
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 663.150 699.678 739.561 781.716
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente 663.137 699.664 739.546 781.700
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 13 14 15 16
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 124.862 127.859 130.800 133.678
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 124.862 127.859 130.800 133.678
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala și alte taxe de timbru 124.862 127.859 130.800 133.678
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 58.747.906 62.453.582 67.509.609 72.177.960
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 54.142.321 58.056.970 62.074.343 65.871.142
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -22.190.523 -23.695.796 -24.592.634 -25.373.793
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -2.669.843 -2.812.896 -3.086.872 -3.137.541
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -16.497.794 -17.846.175 -18.406.233 -19.080.854
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) -441.000 -450.000 -500.000 -500.000
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -2.469.472 -2.471.501 -2.481.655 -2.534.931
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad) -112.414 -115.224 -117.874 -120.467
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 919.762 40 41 42
04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 3 3 3 3
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 34 37 38 39
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 708.595
12 Taxă specială pentru exploatarea resurselor naturale 58.659
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan 152.471
1401 ACCIZE 24.496.496 26.636.596 28.489.108 30.054.108
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 1.379.850 1.455.772 1.538.751 1.626.461
01 Taxe pentru jocurile de noroc 1.271.122 1.341.064 1.417.505 1.498.303
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 79.443 83.812 88.589 93.639
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 27.453 28.963 30.614 32.359
05 Taxa asupra unor activități daunatoare sănătății și din publicitatea lor 180 190 201 212
06 Taxa de timbru social asuprajocurilor de noroc 15 16 17 18
07 Taxe pentru prestatiile efectuate și pentru eliberarea autorizatiilor de transport în trafic internațional 1.330 1.403 1.483 1.568
11 Taxe de licenta datorate pentru eliberarea freceventelor MAPN 57 60 63 67
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activități 250 264 279 295
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 951.250 955.085 958.876 962.667
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 951.250 955.085 958.876 962.667
01 Taxe vamale 946.576 955.085 958.876 962.667
03 Contribuții în sectorul zahărului 4.674
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 55.956 57.343 58.662 59.953
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 55.956 57.343 58.662 59.953
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping 54.396 55.745 57.027 58.282
02 Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 1.434 1.469 1.503 1.536
50 Alte impozite și taxe 126 129 132 135
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.278.050 1.454.304 1.642.736 1.836.635
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 242.692 276.207 311.995 348.821
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 242.204 275.652 311.368 348.120
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap) 488 555 627 701
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 1.035.358 1.178.097 1.330.741 1.487.814
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 3.326 3.785 4.275 4.780
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați 1.032.032 1.174.312 1.326.466 1.483.034
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 7.420.508 7.346.456 7.709.581 8.092.679
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 6.062.245 5.944.187 6.247.306 6.568.032
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 5.396.513 5.262.484 5.549.924 5.855.308
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 151.453 163.120 175.753 188.386
04 Vărsăminte din veniturile nete al Bancii Naționale a României 251.771 265.618 280.758 296.761
05 Venituri din concesiuni și închirieri 1.598.885 1.686.824 1.782.972 1.884.602
08 Venituri din dividende 3.147.910 2.901.231 3.066.601 3.241.397
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 241.421 240.339 238.183 238.183
50 Alte venituri din proprietate 5.073 5.352 5.657 5.979
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 665.732 681.703 697.382 712.724
03 Alte venituri din dobânzi 665.732 681.703 697.382 712.724
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 1.358.263 1.402.269 1.462.275 1.524.647
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 473.452 485.944 513.643 542.921
02 Taxe consulare 59.593 49.324 52.135 55.107
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 314 331 350 370
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 202 213 225 238
05 Taxe și alte venituri în învățământ 207 218 230 243
06 Venituri din expertiza tehnicajudiciara și extrajudiciara 107 113 119 126
08 Venituri din prestări de servicii 257.513 271.676 287.162 303.530
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 21.498 22.680 23.973 25.339
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 172 181 191 202
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfectionare 3.760 3.967 4.193 4.432
20 Venituri din cercetare 4 4 4 4
23 Venituri din timbruljudiciar 42 44 47 50
25 Venituri din recuperarea cheltuielilorjudiciare avansate de stat 45.173 47.658 50.375 53.246
26 Venituri din despagubiri 15.181 16.016 16.929 17.894
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 2.276 2.401 2.538 2.683
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 67.410 71.118 75.172 79.457
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 110 116 123 130
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 110 116 123 130
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 571.601 585.890 599.365 612.551
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 398.839 408.825 418.242 427.456
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 254 260 266 272
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 124.523 127.636 130.571 133.443
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 1.337 1.355 1.372 1.389
05 Amenzi judiciare 16.240 16.646 17.029 17.404
06 Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor 768 787 805 823
07 Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată 25.754 26.398 27.005 27.599
08 Penalități de nedeclarare 810 830 849 868
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 3.076 3.153 3.226 3.297
3601 DIVERSE VENITURI 313.100 330.319 349.144 369.045
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 28.497 30.064 31.778 33.589
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 6.348 6.697 7.079 7.483
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 13.827 14.587 15.418 16.297
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 63 66 70 74
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 28.806 30.390 32.122 33.953
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 450 475 502 531
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 2.552 2.692 2.845 3.007
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 66.157 69.796 73.774 77.979
17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate 122 129 136 144
18 Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri 7 7 7 7
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale 430 454 480 507
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate 73 77 81 86
24 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri 7 7 7 7
27 Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de31 decembrie 2010 2.366 2.496 2.638 2.788
28 Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme 16 17 18 19
29 Sume aferente contribuțiilor proprii ale beneficiarilor finali ai proiectelor 173 183 193 204
50 Alte venituri 163.206 172.182 181.996 192.370
3900 01 II.VENITURI DIN CAPITAL 372.679 393.175 415.587 439.275
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 372.679 393.175 415.587 439.275
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 4.700 4.959 5.242 5.541
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 334 352 372 393
03 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 42.874 45.232 47.810 50.535
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 293.349 309.483 327.124 345.770
07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale 134 141 149 157
09 Venituri rezultate din garantiile acordate și platitite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă” 5.916 6.241 6.597 6.973
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 25.372 26.767 28.293 29.906
4000 01 III.OPERAȚIUNI FINANCIARE 5.448 5.578 5.706 5.832
4001 INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 5.448 5.578 5.706 5.832
50 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 5.448 5.578 5.706 5.832
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 68.660
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 20.226.900 22.777.000 24.848.000 25.722.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 150.159.505 162.431.328 171.049.011 180.265.786
01 CHELTUIELI CURENTE 138.914.757 155.603.521 159.185.887 167.057.999
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.494.827 23.136.803 23.564.741 24.369.973
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.266.734 6.581.046 6.815.146 7.209.977
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.518.546 11.572.250 12.481.753 12.496.292
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.137.669 4.829.183 4.767.326 4.763.592
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 150.972 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 32.404.281 36.020.996 34.745.225 40.226.591
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.524.017 12.376.532 12.606.144 12.573.252
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.260.849 1.130.473 635.921 136.033
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 24.472.391 26.893.366 27.585.130 28.008.517
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 26.447.690 28.823.142 31.651.302 32.835.952
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.541.736 3.273.880 3.501.567 3.612.907
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE 695.045 858.850 724.632 717.913
PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.731.148 4.545.378 9.717.110 11.088.887
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.522.431 4.491.683 9.681.976 11.053.753
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 208.717 53.695 35.134 35.134
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.513.600 2.282.429 2.146.014 2.118.900
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 24.800 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.488.800 2.272.429 2.136.014 2.108.900
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43.148.476 51.552.472 53.199.157 51.539.398
01 CHELTUIELI CURENTE 40.674.677 49.256.639 51.079.821 49.427.325
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.878.947 4.300.630 4.392.832 4.499.507
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 963.945 1.002.623 988.290 993.136
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.465.825 11.521.839 12.435.290 12.452.714
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 150.972 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.112.344 17.732.499 15.723.561 12.740.175
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.139.807 9.112.926 9.330.299 9.322.896
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.473 291.025 60.133 60.245
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 949 949 949 949
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.710.927 3.596.567 6.264.764 7.425.309
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 928.076 1.505.317 1.680.748 1.772.380
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 22.412 85.264 95.955 53.014
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 189.623 214.985 173.903 192.873
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150.906 161.290 138.769 157.739
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 38.717 53.695 35.134 35.134
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.284.176 2.080.848 1.945.433 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.284.176 2.080.848 1.945.433 1.919.200
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 13.206.916 16.649.514 19.375.074 20.630.531
01 CHELTUIELI CURENTE 13.064.192 16.496.508 19.244.642 20.481.249
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.707.188 4.124.012 4.212.317 4.315.103
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 787.706 799.500 793.689 801.765
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 342.170 345.752 345.282 346.903
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.632.986 7.580.955 7.799.069 7.799.959
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 297.248 291.025 60.133 60.245
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 949 949 949 949
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.266.864 3.252.504 5.920.701 7.081.246
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6.669 16.547 16.547 22.065
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 22.412 85.264 95.955 53.014
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 142.724 153.006 130.432 149.282
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142.724 153.006 130.432 149.282
01 Autorități executive și legislative 7.097.707
01 Administrația prezidențială 38.100
02 Autorități legislative 353.399
03 Autorități executive 6.262.067
04 Alte organe ale autorităților publice 444.141
03 Contribuția la bugetul UE 5.553.209
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 556.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 2.010.006 1.914.715 1.920.358 1.916.457
01 CHELTUIELI CURENTE 2.001.824 1.906.443 1.912.033 1.908.012
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171.759 176.618 180.515 184.404
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 17.215 21.213 21.386 21.512
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 41.350 43.392 44.682 44.690
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.301.158 1.295.163 1.295.165 1.286.873
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.225
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 444.063 344.063 344.063 344.063
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23.054 25.994 26.222 26.470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.182 8.272 8.325 8.445
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.182 8.272 8.325 8.445
01 Cercetare fundamentala (de baza) 202.769
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.807.237
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.413.157 1.996.245 2.153.144 2.236.509
01 CHELTUIELI CURENTE 1.374.440 1.942.538 2.117.998 2.201.363
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 116.452 132.454 134.454 133.454
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 150.972 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.000 3.500 2.500 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 205.663 236.808 236.065 236.064
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 898.353 1.462.776 1.637.979 1.723.845
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 38.717 53.707 35.146 35.146
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 12 12 12
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 38.717 53.695 35.134 35.134
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 103.900
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 47.072
04 Fondul Național de Preaderare 15.000
11 Asistenta naționala externa pentru dezvoltare 138.088
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casa 20.000
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 32.475
50 Alte servicii publice generale 1.056.622
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 11.821.072 13.799.024 14.542.039 14.509.279
01 CHELTUIELI CURENTE 9.536.896 11.718.176 12.596.606 12.590.079
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 42.572 49.456 38.761 36.405
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.465.825 11.521.839 12.435.290 12.452.714
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 28.499 146.881 122.555 100.960
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.284.176 2.080.848 1.945.433 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.284.176 2.080.848 1.945.433 1.919.200
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 14.697.325 17.192.974 15.208.542 12.246.622
01 CHELTUIELI CURENTE 14.697.325 17.192.974 15.208.542 12.246.622
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.697.325 17.192.974 15.208.542 12.246.622
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 14.079.799
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 617.526
6000 01 Partea a II-a APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 26.210.939 23.968.408 29.679.705 32.025.834
01 CHELTUIELI CURENTE 18.505.346 20.453.088 20.961.185 21.947.938
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.629.031 15.292.987 15.549.710 16.168.449
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.985.902 2.865.683 3.049.996 3.386.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.364.619 1.560.580 1.624.189 1.652.868
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 151.295 168.860 168.902 168.902
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22.883 11.200 10.000 10.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 275 271 271 272
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 314.840 382.822 382.432 382.102
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20.265 170.685 175.685 179.345
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 16.236
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.705.593 3.515.320 8.718.520 10.077.896
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.705.593 3.515.320 8.718.520 10.077.896
6001 APĂRARE 11.805.429 8.106.380 13.424.439 15.161.039
01 CHELTUIELI CURENTE 4.482.615 5.143.880 5.405.888 5.765.350
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.300.885 3.385.465 3.465.637 3.544.745
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 886.354 1.437.024 1.588.243 1.843.743
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 155.929 165.867 196.484 221.338
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 138.923 155.000 155.000 155.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 224 224 224 224
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.322.814 2.962.500 8.018.551 9.395.689
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.322.814 2.962.500 8.018.551 9.395.689
01 Administrație centrală 327.997
02 Apărare națională 11.276.806
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului roman 164.754
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 22.290
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 13.582
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 14.405.510 15.862.028 16.255.266 16.864.795
01 CHELTUIELI CURENTE 14.022.731 15.309.208 15.555.297 16.182.588
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.328.146 11.907.522 12.084.073 12.623.704
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.099.548 1.428.659 1.461.753 1.542.257
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.208.690 1.394.713 1.427.705 1.431.530
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.372 13.860 13.902 13.902
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22.883 11.200 10.000 10.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51 47 47 48
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 314.840 382.822 382.432 382.102
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 19.965 170.385 175.385 179.045
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 16.236
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 382.779 552.820 699.969 682.207
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 382.779 552.820 699.969 682.207
01 Administrația centrală 1.006.776
03 Ordine publică 5.204.483
01 Politie 3.142.012
02 Jandarmerie 1.237.793
03 Paza și supravegherea frontierei 824.678
04 Siguranță națională 1.945.904
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 1.501.906
06 Autorități judecătorești 2.865.718
07 Penitenciare 1.059.342
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publica și siguranță națională 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 820.381
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 42.633.134 46.307.603 47.609.150 48.575.507
01 CHELTUIELI CURENTE 42.361.864 46.056.169 47.350.781 48.330.637
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.095.142 2.613.159 2.670.994 2.730.089
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.025.800 2.386.723 2.446.033 2.497.284
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.146.401 10.990.418 11.548.710 11.953.236
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.387.737 865.024 890.366 865.718
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.086 38.945 38.495 38.495
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 24.471.167 26.892.146 27.583.910 28.007.296
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 411.661 411.661 411.661 411.661
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.503.819 1.508.008 1.555.462 1.571.708
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 277.051 350.085 205.150 255.150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 271.270 251.434 258.369 244.870
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 271.270 251.434 258.369 244.870
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 5.712.703 5.932.043 6.080.191 6.111.109
01 CHELTUIELI CURENTE 5.478.558 5.754.122 5.897.990 5.931.796
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 592.745 608.777 621.023 635.954
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 165.862 201.523 205.604 218.928
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.276.495 3.442.496 3.534.744 3.539.296
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.253 5.346 5.400 5.406
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 915 1.100 1.100 1.100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 220.685 231.746 238.688 238.688
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 300.000 300.000 300.000 300.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 816.603 858.134 883.281 884.274
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE 100.000 105.000 108.150 108.150
RAMBURSABILĂ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 234.145 177.921 182.201 179.313
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 234.145 177.921 182.201 179.313
01 Administrație centrală 308.550
02 Servicii publice descentralizate 281.400
03 Învățământ preșcolar și primar 8.094
01 Învățământ preșcolar 4.419
02 Învățământ primar 3.675
04 Învățământ secundar 444.784
01 Învățământ secundar inferior 24.859
02 Învățământ secundar superior 262.425
03 Învățământ profesional 157.500
05 Învățământ postliceal 72.542
06 Învățământ superior 302.268
01 Învățământ universitar 288.072
02 Învățământ postuniversitar 14.196
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 39.903
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 39.903
11 Servicii auxiliare pentru educație 272.282
30 Alte servicii auxiliare 272.282
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 3.982.880
6601 SĂNĂTATE 4.116.827 5.351.411 5.506.256 5.535.895
01 CHELTUIELI CURENTE 4.102.578 5.311.725 5.463.631 5.504.187
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.192.515 1.695.303 1.734.080 1.772.025
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.575.392 1.912.134 1.963.438 1.998.667
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.235.301 1.633.893 1.695.718 1.663.100
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.000 10.000 10.000 10.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.395 12.395 12.395 12.395
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 975 1.000 1.000 1.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 76.000 47.000 47.000 47.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.249 39.686 42.625 31.708
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14.249 39.686 42.625 31.708
01 Administrația centrală 120.000
02 Servicii publice descentralizate 156.488
04 Servicii medicale în ambulator 11.550
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 11.550
06 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 94.430
01 Spitale generale 94.430
08 Servicii de sănătate publica 71.200
09 Hematologie și securitate transfuzională 107.943
10 Cercetare aplicativa și dezvoltare experimentală în sănătate 6.260
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 3.548.956
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 3.548.956
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 3.058.438 2.481.428 2.439.066 2.494.668
01 CHELTUIELI CURENTE 3.041.164 2.477.641 2.435.563 2.490.859
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.720 75.057 76.497 77.459
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 101.559 73.418 73.072 74.221
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 756.667 710.395 719.995 730.212
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.368.465 845.178 870.466 845.812
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.551 450
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 20.078 20.078 20.078 20.078
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 649.124 597.235 625.455 643.077
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 65.000 155.830 50.000 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.274 3.787 3.503 3.809
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17.274 3.787 3.503 3.809
01 Administrație centrală 48.856
02 Servicii publice descentralizate 11.796
03 Servicii culturale 471.275
01 Biblioteci publice naționale 16.390
03 Muzee 81.601
04 Instituții publice de spectacole și concerte 339.244
11 Edituri 2.087
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 28.000
14 Centre culturale 2.453
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 1.500
05 Servicii recreative și sportive 316.227
01 Sport 309.727
02 Tineret 6.500
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 2.210.284
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 29.745.166 32.542.721 33.583.637 34.433.835
01 CHELTUIELI CURENTE 29.739.564 32.512.681 33.553.597 34.403.795
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 234.162 234.022 239.394 244.651
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 182.987 199.648 203.919 205.468
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.877.938 5.203.634 5.598.253 6.020.628
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.019 4.500 4.500 4.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.225 25.000 25.000 25.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 24.250.482 26.660.400 27.345.222 27.768.608
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 91.583 91.583 91.583 91.583
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37.117 51.639 45.726 43.357
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 36.051 42.255
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.602 30.040 30.040 30.040
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.602 30.040 30.040 30.040
01 Administrație centrală 170.469
02 Servicii publice descentralizate 237.064
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 16.274.485
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 2.842.458
02 Asistență socială în caz de invaliditate 2.842.458
06 Asistență socială pentru familie și copii 8.784.593
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 33.891
09 Ajutoare pentru urmași 9.639
15 Prevenirea excluderii sociale 1.089.829
01 Ajutor social 1.051.334
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 4.118
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 34.377
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 302.738
50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 302.738
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 4.626.717 5.375.329 5.470.998 13.501.095
01 CHELTUIELI CURENTE 4.350.776 4.845.280 4.942.453 12.974.051
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.769 153.513 157.044 160.499
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 45.677 58.100 58.100 58.100
30 TITLUL III DOBÂNZI 2.160 3.160 3.160 3.160
40 TITLUL IV SUBVENȚII 99.000 299.000 299.000 299.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.500.028 2.756.946 2.756.946 10.755.946
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 543.090 550.725 550.725 559.019
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82.567 82.567 20.567 20.567
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 751.519 729.523 885.165 906.014
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.620 6.000 6.000 6.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 175.346 205.746 205.746 205.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 234.941 489.049 487.545 486.044
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 234.941 489.049 487.545 486.044
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 41.000 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 41.000 41.000 41.000 41.000
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 3.481.176 4.226.675 4.227.675 12.226.675
01 CHELTUIELI CURENTE 3.278.736 3.768.217 3.769.217 11.768.217
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.890 17.100 17.100 17.100
40 TITLUL IV SUBVENȚII 99.000 299.000 299.000 299.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.478.500 2.726.946 2.726.946 10.725.946
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 506.000 507.425 507.425 507.425
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 10.000 12.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 175.346 205.746 205.746 205.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.440 458.458 458.458 458.458
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 202.440 458.458 458.458 458.458
03 Locuințe 1.036.690
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 1.036.690
05 Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice 148.486
02 Amenajări hidrotehnice 148.486
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 2.296.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 1.145.541 1.148.654 1.243.323 1.274.420
01 CHELTUIELI CURENTE 1.072.040 1.077.063 1.173.236 1.205.834
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.769 153.513 157.044 160.499
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 35.787 41.000 41.000 41.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 2.160 3.160 3.160 3.160
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 21.528 30.000 30.000 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 37.090 43.300 43.300 51.594
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82.567 82.567 20.567 20.567
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 741.519 717.523 872.165 893.014
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.620 6.000 6.000 6.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.501 30.591 29.087 27.586
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32.501 30.591 29.087 27.586
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 41.000 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 41.000 41.000 41.000 41.000
01 Administrație centrală 797.349
03 Reducerea și controlul poluării 341.192
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 1.000
50 Alte servicii în domeniul protecției mediului 6.000
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 33.540.239 35.227.516 35.090.001 34.623.952
01 CHELTUIELI CURENTE 33.022.094 34.992.345 34.851.647 34.378.048
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 745.938 776.514 794.161 811.429
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 245.410 267.917 272.727 275.457
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.561 47.251 43.303 40.418
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.038.669 4.530.183 4.468.326 4.464.592
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.280.889 2.980.553 3.091.819 3.124.366
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.302.088 1.678.997 1.665.852 1.656.717
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 811.840 706.736 506.726 6.726
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 22.258.743 23.702.569 23.707.280 23.710.866
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 83.956 83.870 83.672 83.474
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 204.000 217.755 217.781 204.003
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 329.721 74.590 78.773 87.204
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 159.721 74.590 78.773 87.204
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 170.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 188.424 160.581 159.581 158.700
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 24.800 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 163.624 150.581 149.581 148.700
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 1.332.984 1.419.238 1.109.182 1.075.400
01 CHELTUIELI CURENTE 1.239.067 1.417.300 1.105.753 1.070.540
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.400 9.200 9.200 9.200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 58.834 59.834 61.334 62.834
40 TITLUL IV SUBVENȚII 46.010 42.011 42.011 42.011
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.900 3.899 3.899 3.899
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 374.809 641.226 631.226 598.226
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 302.010 300.010
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 444.104 361.120 358.083 354.370
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 93.917 1.938 3.429 4.860
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 93.917 1.938 3.429 4.860
01 Acțiuni generale economice și comerciale 1.332.984
01 Administrație centrala 19.100
03 Meteorologie 56.460
05 Sistemul național antigrindină 30.000
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 2.000
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 46.010
10 Programe de dezvoltare regională și socială 739.925
11 Rezerve de stat și de mobilizare 97.951
12 Ajutoare de stat 190.000
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 151.538
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 100.728 73.933 11.327 8.327
01 CHELTUIELI CURENTE 100.728 73.933 11.327 8.327
40 TITLUL IV SUBVENȚII 84.557 73.933 11.327 8.327
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 16.171
02 Cărbune și alți combustibili minerali solizi 84.557
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia 16.171
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 140.745 119.462 119.462 119.462
01 CHELTUIELI CURENTE 125.945 119.462 119.462 119.462
40 TITLUL IV SUBVENȚII 38.445 63.673 63.673 63.673
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 57.500 55.789 55.789 55.789
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 30.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 14.800
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 14.800
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 140.745
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 17.750.538 20.485.407 20.622.208 20.681.472
01 CHELTUIELI CURENTE 17.687.857 20.415.126 20.548.927 20.601.191
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 695.596 724.323 740.982 757.283
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 146.408 164.408 167.408 168.638
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.893.517 2.238.517 2.239.000 2.238.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.649.989 1.285.848 1.391.959 1.420.593
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 62.425 62.000 62.000 62.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 6.581 6.581 6.581 6.581
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 13.163.041 15.864.449 15.872.197 15.879.496
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66.300 65.000 64.800 64.600
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 4.000 4.000 4.000 4.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.681 60.281 63.281 70.281
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52.681 60.281 63.281 70.281
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000 10.000 10.000 10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 10.000 10.000 10.000 10.000
01 Administrație centrală 155.376
02 Servicii publice descentralizate 609.208
03 Agricultură 2.631.400
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 215.582
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitară 41.017
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 2.293.517
05 Reproducția și selecția animalelor 25.284
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 56.000
04 Silvicultură 153.156
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 14.201.398
8401 TRANSPORTURI 13.522.262 12.840.693 12.937.845 12.448.124
01 CHELTUIELI CURENTE 13.353.057 12.684.147 12.782.298 12.293.458
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33.700 34.543 35.337 36.114
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.739 12.547 12.548 12.548
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.561 47.251 43.303 40.418
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.976.140 2.112.049 2.112.315 2.112.581
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.539.000 1.597.594 1.601.749 1.604.662
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 724.167 820.538 817.393 841.258
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 500.000 400.000 500.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 8.300.094 7.427.000 7.427.000 7.427.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 17.656 18.870 18.872 18.874
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 200.000 213.755 213.781 200.003
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.581 5.965 5.966 5.966
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.581 5.965 5.966 5.966
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 163.624 150.581 149.581 148.700
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 163.624 150.581 149.581 148.700
01 Administrație centrală 53.204
03 Transport rutier 5.592.855
01 Drumuri și poduri 5.592.855
04 Transport feroviar 7.164.252
01 Transport pe cale ferată 5.629.953
02 Transport cu metroul 1.534.299
05 Transport pe apa 615.819
06 Transport aerian 85.106
02 Aviația civilă 85.106
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 11.026
8501 COMUNICAȚII 508.891 68.827 69.021 69.211
01 CHELTUIELI CURENTE 333.579 62.421 62.924 63.114
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.242 8.448 8.642 8.832
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.088 2.528 2.837 2.837
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 600 1.300 1.300 1.300
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 145 145 145 145
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 321.504 50.000 50.000 50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 175.312 6.406 6.097 6.097
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.312 6.406 6.097 6.097
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 170.000
01 Comunicații 508.891
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC 128.416 166.356 167.356 168.356
01 CHELTUIELI CURENTE 128.416 166.356 167.356 168.356
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 62.000 68.212 69.212 70.212
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 66.416 98.144 98.144 98.144
02 Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 62.000
03 Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei 64.416
04 Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor 2.000
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 55.675 53.600 53.600 53.600
01 CHELTUIELI CURENTE 53.445 53.600 53.600 53.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 25.341 28.600 28.600 28.600
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 25.000 25.000 25.000 25.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.104
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.230
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.230
01 Fondul Român de Dezvoltare Socială 3.104
04 Turism 52.571
9901 DEFICIT -33.112.924 -36.765.625 -34.549.799 -35.158.167
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

TOTAL

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate după caz pe anii 2017-2020

Ca-pi-
tol
Sub- capi tol Pa ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020
A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL 157.174.019 169.552.697 178.257.432 187.403.727
01 CHELTUIELI CURENTE 144.691.149 161.569.642 165.224.348 173.041.865
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 22.569.190 24.337.094 24.785.727 25.606.547
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.390.210 8.394.569 8.751.665 9.280.658
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.521.546 11.576.114 12.485.981 12.500.589
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.214.906 4.829.183 4.767.326 4.763.592
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 150.972 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 33.194.436 36.895.271 35.629.566 41.107.010
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.887.169 12.722.207 12.951.796 12.921.866
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.584.940 1.548.230 964.215 470.075
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 24.495.296 26.917.067 27.609.945 28.034.515
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 27.361.602 30.022.924 32.853.550 33.824.256
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.625.837 3.361.133 3.592.945 3.707.844
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 695.045 858.850 724.632 717.913
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.953.250 5.691.276 10.876.020 12.230.692
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9.744.523 5.636.576 10.839.781 12.194.343
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 208.727 54.700 36.239 36.349
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.529.620 2.291.779 2.157.064 2.131.170
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 24.800 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.504.820 2.281.779 2.147.064 2.121.170
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 150.159.505 162.431.328 171.049.011 180.265.786
01 CHELTUIELI CURENTE 138.914.757 155.603.521 159.185.887 167.057.999
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.494.827 23.136.803 23.564.741 24.369.973
01 Cheltuieli salariale în bani 15.302.423
01 Salarii de bază 12.513.209
02 Salarii de merit 2.000
03 Indemnizație de conducere 26.731
05 Sporuri pentru condiții de muncă 855.256
06 Alte sporuri 415.379
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5.955
11 Fond aferent plății cu ora 127.928
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 7.236
13 Indemnizații de delegare 260.902
14 Indemnizații de detașare 10.110
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 9.959
16 Alocații pentru locuințe 51.612
30 Alte drepturi salariale în bani 1.016.146
02 Cheltuieli salariale în natură 3.109.381
01 Tichete de masă 36.005
02 Norme de hrană 2.334.847
03 Uniforme și echipament obligatoriu 483.419
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 1.452
05 Transportul la și de la locul de muncă 43.750
30 Alte drepturi salariale în natură 209.908
03 Contribuții 2.073.705
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.192.123
02 Contribuții de asigurări de șomaj 40.620
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 742.080
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 13.151
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați 5.166
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 80.565
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.266.734 6.581.046 6.815.146 7.209.977
01 Bunuri și servicii 1.971.830
01 Furnituri de birou 45.335
02 Materiale pentru curățenie 14.315
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 422.327
04 Apă, canal și salubritate 71.691
05 Carburanți și lubrifianți 344.337
06 Piese de schimb 158.100
07 Transport 22.191
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 156.538
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 461.366
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 275.630
02 Reparații curente 153.097
03 Hrană 94.267
01 Hrană pentru oameni 90.168
02 Hrană pentru animale 4.099
04 Medicamente și materiale sanitare 125.742
01 Medicamente 97.241
02 Materiale sanitare 13.518
03 Reactivi 13.432
04 Dezinfectanți 1.551
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 185.164
01 Uniforme și echipament 93.745
03 Lenjerie și accesorii de pat 6.009
30 Alte obiecte de inventar 85.410
06 Deplasări, detașări, transferări 158.279
01 Deplasări interne, detașări, transferări 98.965
02 Deplasări în străinătate 59.314
07 Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale 15.003
09 Materiale de laborator 6.691
10 Cercetare-dezvoltare 2.966
11 Cărți, publicații și materiale documentare 6.251
12 Consultanță și expertiză 29.853
13 Pregătire profesională 22.427
14 Protecția muncii 8.680
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata 27.861
16 Studii și cercetări 1.001
17 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 64
18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 6.000
21 Meteorologie 49.000
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 7.700
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 1.000
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 42.572
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 21.646
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 15.400
03 Stabilirea riscului de țară 2.140
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 3.386
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 57.388
28 Ajutor public judiciar 45.391
30 Alte cheltuieli 788.697
01 Reclamă și publicitate 768
02 Protocol și reprezentare 20.517
03 Prime de asigurare non-viață 30.005
04 Chirii 215.838
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 134.493
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.775
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 6.813
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 377.988
31 Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 812.690
32 Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale 131.975
33 Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ 242.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.518.546 11.572.250 12.481.753 12.496.292
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 3.871.927
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 3.871.927
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 5.000.833
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 4.948.112
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 52.721
03 Alte dobânzi 70.000
07 Suma netă negativă aferentă diferenței de dobândă bonificată pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice la Banca Națională a României 70.000
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 575.786
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.137.669 4.829.183 4.767.326 4.763.592
02 Subvenții pe activități 13.910
03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.445
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori 1.486.000
05 Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul 415.000
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 46.010
14 Susținerea infrastructurii de transport 61.230
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 1.893.517
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 121.557
30 Alte subvenții 99.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 150.972 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 103.900
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 47.072
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 32.404.281 36.020.996 34.745.225 40.226.591
01 Transferuri curente 29.634.607
01 Transferuri către instituții publice 4.399.101
02 Finanțarea de baza a învățământului superior 2.705.619
03 Acțiuni de sănătate 915.665
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.778.691
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 14.079.799
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.995
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 679.826
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 1.000
25 Programe pentru sănătate 21.906
26 Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 173.673
28 Întreținerea infrastructurii rutiere 289.000
30 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru pensionari 1.777.229
31 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 45.461
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 20.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 70.000
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale 35.000
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 47.000
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare 285
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 5.260
55 Întreținere infrastructurii feroviare publice 1.150.000
56 Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurala. 22.000
59 Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publica și securitate națională 262.613
63 Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior de stat pentru subvenționarea unor cheltuieli ale căminelor și cantinelor studențești 144.237
65 Transferuri privind contribuțiile individuale de asigurări de sănătate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției 647
68 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală 8.600
02 Transferuri de capital 2.769.674
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 70.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 25.000
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 67.500
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 11.600
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 25.000
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 28.499
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 28.100
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 103.142
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 15.000
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 17.000
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism 25.000
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 7.800
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 10.290
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 14.200
29 Alte transferuri de capital către instituții publice 5.000
30 Fondul de risc pentru întreprinderii mici și mijlocii 3.000
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național 5.000
32 transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale. 21.291
38 Programul Național de Dezvoltare Locală 2.270.000
44 Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publica și securitate națională pentru finanțarea investițiilor 17.252
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.524.017 12.376.532 12.606.144 12.573.252
01 A. Transferuri interne 4.502.301
01 Restructurarea industriei de apărare 37.000
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 23.500
03 Programe cu finanțare rambursabilă 10.800
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 30.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 24.060
07 Programe comunitare 172
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 34.122
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 1.052.452
13 Programe de dezvoltare 485.100
14 Fond Național de Preaderare 15.100
16 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 131.702
18 Alte transferuri curente interne 1.343.170
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 1.000
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 154.433
29 Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice 89.879
46 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 150.000
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casa 20.000
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 738.498
49 Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic 66.416
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 32.475
53 Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de paza și întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 5.536
60 Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorină utilizată drept combustibil 40.000
61 Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale 14.300
66 Transferuri pentru finanțarea obiectivelor din programul de pregătire a teritoriului 2.586
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 468.507
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 327.275
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata în străinătate 34.783
04 Alte transferuri curente în străinătate 779
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare 105.670
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.553.209
01 Contribuții din taxe vamale 628.860
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.460
04 Contribuții din resursa TVA 794.441
05 Contribuții pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 318.759
06 Contribuții din resursa VBN 3.493.922
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 201.275
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Danemarcei, Țărilor de Jos și Suediei 111.492
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.260.849 1.130.473 635.921 136.033
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 124.673
01 Finanțarea națională 1.685
02 Finanțarea externă nerambursabilă 8.784
03 Cheltuieli neeligibile 114.204
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 225
03 Cheltuieli neeligibile 225
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 377.721
03 Cheltuieli neeligibile 377.721
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 2.000
03 Cheltuieli neeligibile 2.000
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 2.350
03 Cheltuieli neeligibile 2.350
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă(FEGA) 2.000
03 Cheltuieli neeligibile 2.000
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si 4.981
Parteneriat (ENPI)
01 Finanțarea națională 2.260
02 Finanțarea externă nerambursabilă 1.871
03 Cheltuieli neeligibile 850
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 20
03 Cheltuieli neeligibile 20
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 1.227
01 Finanțarea națională 330
02 Finanțarea externă nerambursabilă 740
03 Cheltuieli neeligibile 157
16 Alte facilități și instrumente postaderare 13.831
01 Finanțarea națională 4.682
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.251
03 Cheltuieli neeligibile 6.898
17 Mecanismul financiar SEE 916
02 Finanțarea externă nerambursabilă 30
03 Cheltuieli neeligibile 886
18 Mecanismul financiar norvegian 714
02 Finanțarea externă nerambursabilă 25
03 Cheltuieli neeligibile 689
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 3.514
01 Finanțarea națională 30
02 Finanțarea externă nerambursabilă 3.484
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 118.421
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 25.916
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 3.665
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 22.251
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 392.100
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 67.909
01 Finanțarea națională 8.563
02 Finanțarea externă nerambursabilă 51.475
03 Cheltuieli neeligibile 7.871
27 Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 49
03 Cheltuieli neeligibile 49
28 Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 13
03 Cheltuieli neeligibile 13
35 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 34.586
36 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 18.913
37 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice 2.511
38 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii d proiect/beneficiarii alții decât instituții publice. 259
39 Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat 50.000
41 Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale 16.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 24.472.391 26.893.366 27.585.130 28.008.517
01 Asigurari sociale 14.695.918
02 Ajutoare sociale 9.762.191
01 Ajutoare sociale în numerar 9.341.908
02 Ajutoare sociale în natură 420.283
03 Indemnizații pentru foști demnitari ai statului 14.282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 26.447.690 28.823.142 31.651.302 32.835.952
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.172.905
01 Finanțarea națională 404.411
02 Finanțarea externă nerambursabilă 1.433.562
03 Cheltuieli neeligibile 334.932
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.066.604
01 Finanțarea națională 179.182
02 Finanțarea externă nerambursabilă 886.401
03 Cheltuieli neeligibile 1.021
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 7.070.718
01 Finanțarea națională 1.301.045
02 Finanțarea externă nerambursabilă 4.576.028
03 Cheltuieli neeligibile 1.193.645
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 68.300
01 Finanțarea națională 15.000
02 Finanțarea externă nerambursabilă 35.000
03 Cheltuieli neeligibile 18 .300
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 219.334
01 Finanțarea națională 49.334
02 Finanțarea externă nerambursabilă 159.000
03 Cheltuieli neeligibile 11.000
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2.600
01 Finanțarea națională 390
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.207
03 Cheltuieli neeligibile 3
07 Fondul pentru azil,migrație și integrare (FAMI) 12.512
01 Finanțarea națională 2.107
02 Finanțarea externă nerambursabilă 8.735
03 Cheltuieli neeligibile 1.670
08 Fondul pentru securitate internă 107.270
01 Finanțarea națională 26.548
02 Finanțarea externă nerambursabilă 55.229
03 Cheltuieli neeligibile 25.493
09 Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 3.461
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.983
03 Cheltuieli neeligibile 478
10 Transferuri către beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare 6.022
01 Finanțarea națională 3.369
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.653
13 Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 8.249.762
01 Finanțarea națională 97.762
02 Finanțarea externă nerambursabilă 8.100.000
03 Cheltuieli neeligibile 52.000
14 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 236.487
01 Finanțarea națională 32.971
02 Finanțarea externă nerambursabilă 192.438
03 Cheltuieli neeligibile 11.078
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 29.384
01 Finanțarea națională 12.970
02 Finanțare externă nerambursabilă 13.167
03 Cheltuieli neeligibile 3.247
16 Alte facilități și instrumente postaderare 38.845
01 Finanțarea națională 7.797
02 Finanțare externă nerambursabilă 26.868
03 Cheltuieli neeligibile 4.180
17 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 153.291
01 Finanțarea națională 34.705
02 Finanțarea externă nerambursabilă 115.758
03 Cheltuieli neeligibile 2.828
19 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei 338.758
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 533.509
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 926.515
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 114.710
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 811.805
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 70.309
24 Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocata de Uniunea Europeana în perioada de programare 2014-2020 540.000
28 Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 4.590.604
01 Cofinanțare publică națională totală 450.000
02 Fonduri externe nerambursabile 4.140.604
29 Cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferenta instrumentelor financiare 10.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.541.736 3.273.880 3.501.567 3.612.907
01 Burse 814.109
03 Finanțarea partidelor politice 32.082
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 105.000
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intolerantei 2.500
07 Sprijinirea activității romanilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 8.010
08 Programe pentru tineret 5.000
11 Asociații și fundații 34.508
12 Susținerea cultelor 30.000
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor 13.500
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 359.191
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 5.409
16 Proiecte de comunicare, informare publica și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 400
17 Despăgubiri civile 859.672
19 Indemnizația de merit 47.175
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 90.469
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 3.884
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.100
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției -Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara 800
26 Sume acordate membrilor academiilor 13.354
27 Renta viagera agricola 58.000
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.200
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 184
34 Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară 10.256
38 Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale 45.933
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 695.045 858.850 724.632 717.913
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 695.045
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.731.148 4.545.378 9.717.110 11.088.887
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.522.431 4.491.683 9.681.976 11.053.753
01 Active fixe 8.125.845
01 Construcții 795.781
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 205.585
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 57.427
30 Alte active fixe 7.067.052
02 Stocuri 91.000
01 Rezerve de stat și de mobilizare 91.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 175.586
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 208.717 53.695 35.134 35.134
01 Active financiare 208.717
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 208.717
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.513.600 2.282.429 2.146.014 2.118.900
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 24.800 10.000 10.000 10.000
30 Alte împrumuturi 24.800
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.488.800 2.272.429 2.136.014 2.108.900
01 Rambursări de credite externe 204.624
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 204.624
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.284.176
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 13.206.916 16.649.514 19.375.074 20.630.531
01 CHELTUIELI CURENTE 13.064.192 16.496.508 19.244.642 20.481.249
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.707.188 4.124.012 4.212.317 4.315.103
01 Cheltuieli salariale în bani 3.077.948
01 Salarii de bază 2.837.681
05 Sporuri pentru condiții de muncă 37.020
06 Alte sporuri 33.707
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.615
11 Fond aferent plății cu ora 1.892
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 5.815
13 Indemnizații de delegare 80.826
14 Indemnizații de detașare 5.208
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 368
16 Alocații pentru locuințe 2.390
30 Alte drepturi salariale în bani 71.426
02 Cheltuieli salariale în natură 16.737
02 Norme de hrană 15.932
03 Uniforme și echipament obligatoriu 22
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 611
05 Transportul la și de la locul de muncă 7
30 Alte drepturi salariale în natură 165
03 Contribuții 612.503
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 401.527
02 Contribuții de asigurări de șomaj 15.497
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 157.792
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 4.614
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 33.072
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 787.706 799.500 793.689 801.765
01 Bunuri și servicii 421.791
01 Furnituri de birou 14.624
02 Materiale pentru curățenie 3.113
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 79.528
04 Apă, canal și salubritate 13.349
05 Carburanți și lubrifianți 23.848
06 Piese de schimb 6.688
07 Transport 8.335
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 80.405
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 74.388
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 117.513
02 Reparații curente 27.774
03 Hrană 72
01 Hrană pentru oameni 1
02 Hrană pentru animale 71
04 Medicamente și materiale sanitare 445
01 Medicamente 427
02 Materiale sanitare 1
03 Reactivi 17
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14.344
01 Uniforme și echipament 1.716
03 Lenjerie și accesorii de pat 14
30 Alte obiecte de inventar 12.614
06 Deplasări, detașări, transferări 77.004
01 Deplasări interne, detașări, transferări 49.477
02 Deplasări în străinătate 27.527
09 Materiale de laborator 41
10 Cercetare-dezvoltare 150
11 Cărți, publicații și materiale documentare 2.177
12 Consultanță și expertiză 2.213
13 Pregătire profesională 3.583
14 Protecția muncii 2.498
16 Studii și cercetări 986
17 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 64
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 3.967
30 Alte cheltuieli 230.597
01 Reclamă și publicitate 335
02 Protocol și reprezentare 15.854
03 Prime de asigurare non-viață 6.862
04 Chirii 124.365
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.300
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 736
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 80.645
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 342.170 345.752 345.282 346.903
01 Transferuri curente 342.170
01 Transferuri către instituții publice 342.148
03 Acțiuni de sănătate 22
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.632.986 7.580.955 7.799.069 7.799.959
01 A. Transferuri interne 28.804
07 Programe comunitare 172
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 26.389
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 698
18 Alte transferuri curente interne 1.545
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 50.973
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 50.194
04 Alte transferuri curente în străinătate 779
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.553.209
01 Contribuții din taxe vamale 628.860
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.460
04 Contribuții din resursa TVA 794.441
05 Contribuții pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 318.759
06 Contribuții din resursa VBN 3.493.922
07 Contribuții suplimentare și neprevazute 201.275
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Danemarcei, Tarilor de Jos și Suediei 111.492
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 297.248 291.025 60.133 60.245
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 6
01 Finanțarea națională 6
16 Alte facilități și instrumente postaderare 6.804
01 Finanțarea națională 4.592
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.157
03 Cheltuieli neeligibile 55
17 Mecanismul financiar SEE 116
02 Finanțarea externă nerambursabilă 30
03 Cheltuieli neeligibile 86
18 Mecanismul financiar norvegian 114
02 Finanțarea externă nerambursabilă 25
03 Cheltuieli neeligibile 89
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 164
01 Finanțarea națională 30
02 Finanțarea externă nerambursabilă 134
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 226.241
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 44.485
01 Finanțarea națională 973
02 Finanțarea externă nerambursabilă 43.512
27 Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 49
03 Cheltuieli neeligibile 49
28 Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 13
03 Cheltuieli neeligibile 13
35 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 2.453
36 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 803
41 Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale 16.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 949 949 949 949
03 Indemnizații pentru foști demnitari ai statului 949
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.266.864 3.252.504 5.920.701 7.081.246
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 6.806
01 Finanțarea națională 1.330
02 Finanțarea externă nerambursabilă 5.476
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 615.999
01 Finanțarea națională 94.622
02 Finanțarea externă nerambursabilă 520.356
03 Cheltuieli neeligibile 1.021
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2.600
01 Finanțarea națională 390
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.207
03 Cheltuieli neeligibile 3
08 Fondul pentru securitate internă 13.509
01 Finanțarea națională 2.563
02 Finanțarea externă nerambursabilă 7.692
03 Cheltuieli neeligibile 3.254
09 Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 483
02 Finanțarea externă nerambursabilă 406
03 Cheltuieli neeligibile 77
14 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 205.514
01 Finanțarea națională 28.387
02 Finanțarea externă nerambursabilă 167.062
03 Cheltuieli neeligibile 10.065
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 27
01 Finanțarea națională 27
16 Alte facilități și instrumente postaderare 17
01 Finanțarea națională 17
17 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 94.403
01 Finanțarea națională 14.204
02 Finanțarea externă nerambursabilă 79.220
03 Cheltuieli neeligibile 979
19 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei 338.758
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 100.763
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 312.460
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 108.689
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 203.771
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 25.025
24 Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocata de Uniunea Europeana în perioada de programare 2014-2020 540.000
29 Cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferenta instrumentelor financiare 10.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6.669 16.547 16.547 22.065
01 Burse 1.780
11 Asociații și fundații 270
17 Despăgubiri civile 4.055
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 380
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminarii 184
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 22.412 85.264 95.955 53.014
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 22.412
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 142.724 153.006 130.432 149.282
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142.724 153.006 130.432 149.282
01 Active fixe 130.517
01 Construcții 38.014
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 36.836
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 13.483
30 Alte active fixe 42.184
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 12.207
01 Autorități executive și legislative 7.097.707
01 Administrația prezidențială 38.100
02 Autorități legislative 353.399
03 Autorități executive 6.262.067
04 Alte organe ale autorităților publice 444.141
03 Contribuția la bugetul UE 5.553.209
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 556.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 2.010.006 1.914.715 1.920.358 1.916.457
01 CHELTUIELI CURENTE 2.001.824 1.906.443 1.912.033 1.908.012
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171.759 176.618 180.515 184.404
01 Cheltuieli salariale în bani 139.446
01 Salarii de bază 134.626
05 Sporuri pentru condiții de muncă 2.682
06 Alte sporuri 59
11 Fond aferent plății cu ora 551
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 365
13 Indemnizații de delegare 801
14 Indemnizații de detașare 50
16 Alocații pentru locuințe 12
30 Alte drepturi salariale în bani 300
02 Cheltuieli salariale în natură 79
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 79
03 Contribuții 32.234
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 22.435
02 Contribuții de asigurări de șomaj 672
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 7.229
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 312
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.586
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 17.215 21.213 21.386 21.512
01 Bunuri și servicii 9.079
01 Furnituri de birou 177
02 Materiale pentru curățenie 102
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 3.745
04 Apă, canal și salubritate 255
05 Carburanți și lubrifianți 226
06 Piese de schimb 103
07 Transport 94
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 699
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 507
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.171
02 Reparații curente 1.000
03 Hrana 9
02 Hrană pentru animale 9
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 243
30 Alte obiecte de inventar 243
06 Deplasări, detașări, transferări 1.392
01 Deplasări interne, detașări, transferări 598