Parlamentul României

Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal- bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2. -

(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este atât în anul 2017, cât și în anul 2018 de -2,96%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,8% în anul 2017 și de 7,7% în anul 2018.

Art. 3. -

(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2017, este de 40,0% din produsul intern brut.

(2) În anul 2017 plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale, sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și nici finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucție și dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB.

(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Public, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2017, este de 8.000,0 milioane lei.

(5) În anul 2017, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din aceeași lege și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2017, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, și sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) În anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -13.915,0 milioane lei.

Art. 4. -

(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de -1% din produsul intern brut.

(2) Prin derogare de la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezenta lege nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2019.

(3) În anul 2017 prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.

Art. 5. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 15 februarie 2017.

Nr. 5.

ANEXA Nr. 1

Plafoane nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal pe anul 2017*)

*) Nu includ asistența financiară din partea Uniunii Europene sau alți donatori.

- milioane lei -
Cheltuieli totale Din care:
cheltuieli de personal
Bugetul general consolidat 256.535,2 63.884,0
Bugetul de stat 129.904,9 21.494,8
Bugetul general centralizat al unităților administrativ- teritoriale**) 70.627,7 29.927,4
Bugetul asigurărilor sociale de stat 56.805,5 186,5
Bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.141,0 107,0
Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**) 28.809,4 269,0
Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii**) 19.820,7 11.409,4
Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**) 6.989,7 489,8

**) Estimări.

ANEXA Nr. 2

Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat și ale principalelor bugete componente pentru anul 2017

- milioane lei -
Bugetul general consolidat -24.100,0
din care:
Bugetul de stat -33.112,9
Bugetul asigurărilor sociale de stat 281,7
Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 0,0
Bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.041,6
Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii 2.667,2

ANEXA Nr. 3

Plafoanele soldului structural anual al administrației publice

% din PIB
2014 2015 2016*) 2017*) 2018*) 2019*)
Sold structural anual al administrației publice -0,6 -0,5 -2,57 -2,91 -2,97 -2,68

*) Estimări.

;
se încarcă...