Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Normele de aplicare a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri din 01.02.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme de aplicare stabilesc principiile, procedurile și regulile de aplicare a prevederilor Legii nr. 102/2016, privind incubatoarele de afaceri.

Art. 2. -

Aplicarea Legii nr. 102/2016, privind incubatoarele de afaceri se face cu respectarea următoarelor principii de funcționare:

1. selectivitatea - administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri și crearea de noi locuri de muncă;

2. monitorizarea - proiectele selectate sunt monitorizate în mod sistematic și permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenție a administratorului incubatorului;

3. sinergia - reflectată în planurile de afaceri ale întreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenților incubatorului de afaceri;

4. complementaritatea - incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acționând ca factor complementar față de organizațiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

CAPITOLUL II Criteriile specifice incubatoarelor de afaceri, aferente fiecărei perioade de câte 3 ani, de la data acordării titlului de incubator de afaceri

Art. 3. -

(1) Criteriile specifice pentru incubatoarele de afaceri prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) -e), respectiv la lit. g) și h), din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri sunt:

a) crearea unui număr de minimum 32 de locuri de muncă;

b) incubarea unui număr minim de 16 societăți.

(2) Criteriile pentru incubatorul specific unui sector, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 102/2016, sunt:

a) crearea unui număr de minimum 20 de locuri de muncă;

b) incubarea unui număr minim de 16 societăți, respectiv minimum 10 societăți în cazul celor care activează în sectoarele de producție.

CAPITOLUL III Procedura de acordare a titlului de incubator de afaceri

Art. 4. -

Acordarea titlului de incubator de afaceri în condițiile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri se realizează prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, emis în baza avizului favorabil al Comisiei pentru incubatoare de afaceri, înființată conform anexei nr. 3 la ordin.

Art. 5. -

Titlul de incubator de afaceri conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilitățile prevăzute de Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri.

Art. 6. -

(1) Titlul de incubator de afaceri se acordă în urma depunerii următoarelor documente:

a) cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri;

b) studiul de fezabilitate;

c) planul de afaceri;

d) dovada existenței infrastructurii incubatorului de afaceri;

e) contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilități de electricitate, apă-canal, internet sau cu intermediarii care dețin contracte cu acești furnizori, în condițiile în care nu există litigii între aceștia.

(2) Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se adresează autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri după cum urmează:

a) de către fondator, în cazul incubatoarelor de afaceri care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 102/2016;

b) de către administratorul unui incubator care funcționează și care dorește să obțină titlul de incubator, conform prezentei legi.

(3) Studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri este realizat înainte de punerea în funcțiune a acestuia, pentru a determina viabilitatea și impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potențialii rezidenți ai incubatorului de afaceri, sprijinul local și regional, precum și situația economică din regiune.

(4) Planul de afaceri va conține cel puțin misiunea, tipul și obiectivele incubatorului de afaceri și modalitățile prin care se va asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a serviciilor și gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare pentru asigurarea autofinanțării, numărul de rezidenți incubați anual și unicitatea, respectiv valoarea adăugată adusă de incubatorul de afaceri.

(5) Dovada existenței în patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri, definită potrivit art. 3 lit. (f) din Legea 102/2016, respectiv drept de proprietate, drept de administrare, drept de concesiune sau drept de superficie, sau a dreptului de folosință pe o perioadă de minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii și este liberă de orice sarcini, cu excepția infrastructurii asupra căreia sunt constituite ipoteci în favoarea instituțiilor de credit/instituțiilor financiare nebancare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării unor credite contractate de către fondatorii incubatorului de afaceri, proprietarul infrastructurii incubatorului sau administratorul incubatorului de afaceri, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare a infrastructurii incubatorului de afaceri, pentru funcționarea operatorilor economici și pentru achiziționarea de active, inclusiv imobile care fac parte din incubatorul de afaceri.

Art. 7. -

(1) Cererea solicitantului de primire a titlului de incubator de afaceri este analizată de către Comisia pentru incubatoare de afaceri, într-un termen ce nu va depăși 15 zile calendaristice de la data depunerii acesteia, însoțită de documentația completă, prevăzută la art. 6 alin. (1).

(2) În cazul unei documentații incomplete, Comisia pentru incubatoare de afaceri informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1).

(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării prevăzute la alin. (2), documentația nu este completată, aceasta se clasează.

(4) Ca urmare a verificării documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care dosarul este complet și solicitantul este considerat eligibil pentru primirea titlului de incubator de afaceri, îndeplinind toate criteriile și condițiile prevăzute în prezentele norme, Comisia pentru incubatoare de afaceri întocmește o notă de eligibilitate care va conține obligatoriu concluziile privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor privind obținerea titlului de incubator de afaceri. Dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile și criteriile prevăzute, Comisia pentru incubatoare de afaceri clasează dosarul și îl înștiințează pe solicitant.

(5) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii notei de eligibilitate, în situația în care concluzia acesteia este că sunt îndeplinite criteriile privind obținerea titlului de incubator de afaceri, reprezentanții Comisiei pentru incubatoare de afaceri au obligația de a verifica la fața locului structura supusă procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri.

(6) Reprezentanții Comisiei pentru incubatoare de afaceri efectuează verificarea doar în prezența fondatorului incubatorului de afaceri sau în prezența administratorului acestuia, în cazul incubatoarelor deja existente. Ca urmare a verificării se întocmește un raport de monitorizare, care va cuprinde obligatoriu și tipul incubatorului de afaceri la care se încadrează conform condițiilor și criteriilor prevăzute de prezentele norme, precum și concluzia potrivit căreia este eligibil sau nu este eligibil pentru obținerea titlului.

(7) În situația în care la data verificării la fața locului se constată deficiențe minore care pot fi remediate în regim de urgență, reprezentanții Comisiei pentru incubatoare de afaceri pot acorda un termen de remediere, dar făcând mențiune în raportul de monitorizare cu privire la aceste aspecte. Termenul de remediere nu va putea fi mai mare de 30 de zile calendaristice. Solicitantul titlului de incubator de afaceri are obligația ca după remedierea deficiențelor, fără să depășească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficiențelor prin transmiterea de documente justificative, cum ar fi: facturi fiscale, fișe de inventar, note de intrare-recepție, proces-verbal de recepție, contracte de prestări servicii, fotografii. Acestea vor fi transmise la sediul instituției publice centrale cu responsabilități în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, în atenția Comisiei pentru incubatoare de afaceri. În cazul netransmiterii documentelor justificative în termenul precizat, în raportul de monitorizare se va preciza la concluzii faptul că nu este eligibil și solicitantul nu primește titlul de incubator de afaceri, dosarul fiind clasat.

(8) În condițiile în care solicitantul întrunește toate condițiile prevăzute de lege și de prezentele norme, Comisia pentru incubatoare de afaceri propune conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri emiterea ordinului pentru acordarea titlului de incubator de afaceri pentru cererea solicitantului, atașând nota de eligibilitate cu concluziile potrivit cărora îndeplinește toate criteriile, precum și raportul de monitorizare cu concluzia privind eligibilitatea, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării raportului de monitorizare. Ordinul este însoțit de titlul prevăzut în anexa nr. 1a, la prezentele norme.

(9) Ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri pentru obținerea titlului de incubator de afaceri se emite în două exemplare. Un exemplar original se transmite solicitantului de către Comisia pentru incubatoare de afaceri.

(10) Incubatoarele care au primit titlul de incubator de afaceri au obligativitatea de a afișa titlul obținut în interiorul incubatorului, într-un loc ușor vizibil de către rezidenții incubatorului, precum și de către vizitatorii acestuia.

Art. 8. -

Titlul de incubator de afaceri nu se acordă în următoarele condiții:

a) ca urmare a concluziilor potrivit cărora nu îndeplinește toate condițiile din nota de eligibilitate întocmită de către Comisia pentru incubatoare de afaceri înființată conform anexei nr. 3 la ordin, în următoarele cazuri:

- nedepunerea unuia sau mai multor documente prevăzute la art. 6 alin. (1) din prezentele norme;

- constatarea neîndeplinirii unuia sau mai multor criterii de evaluare și performanță a studiului de fezabilitate, conform art. 9 din prezentele norme;

- constatarea faptului că studiul de fezabilitate este neconcludent sau a fost întocmit cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii documentației în vederea obținerii titlului de incubator de afaceri;

- constatarea neîndeplinirii unuia sau mai multor criterii de evaluare și performanță a planului de afaceri, conform art. 10 din prezentele norme;

- constatarea nefezabilității planului de afaceri;

- constatarea nerespectării criteriilor specifice fiecărui incubator de afaceri, conform cap. II din prezentele norme, în cadrul planului de afaceri;

(b) dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării documentația prevăzută la art. 7 alin. (2) nu este completată;

(c) ca urmare a concluziilor de neeligibilitate din raportul de monitorizare prevăzut la art. 7 alin. (6).

CAPITOLUL IV Criteriile de evaluare și de performanță ale studiului de fezabilitate și ale planului de afaceri

Art. 9. -

(1) Faza inițială de planificare a incubatorului de afaceri constă în strângerea de informații și efectuarea unui studiu preliminar al condițiilor sociale, economice, politice, culturale și de afaceri din regiunea în care se dorește înființarea incubatorului de afaceri, precum și analiza posibilelor influențe pe care acestea le pot avea asupra evoluției incubatorului.

(2) Studiul de fezabilitate va conține analiza condițiilor locale și a pieței incubatorului, realizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii documentației în vederea obținerii titlului de incubator de afaceri.

(3) Studiul de fezabilitate trebuie să conțină: analiza potențialilor rezidenți, existența unui spațiu adecvat, estimările fluxului de lichidități, posibilul sprijin al autorităților locale și centrale, legături cu școli/universități etc.

(4) Studiul de fezabilitate trebuie să aibă în vedere următoarele probleme esențiale:

- piața: structura antreprenorială, nevoile actuale și viitoare ale potențialilor clienți;

- susținerea de către părțile implicate: sprijin din partea comunității și a stakeholderilor;

- utilități și servicii;

- infrastructura (inclusiv IT) disponibilă;

- fezabilitate financiară: pe termen scurt și lung, inclusiv costurile de înființare.

(5) În momentul realizării studiului de fezabilitate se va avea în vedere:

a) evaluarea pieței necesită date obținute din diverse surse prin intermediul unor tehnici variate;

b) analizarea datelor statistice (număr de firme nou-create, identificare de trenduri, strategii economice și industriale, număr de femei antreprenor, absolvenți, șomeri);

c) efectuarea unor studii de piață (identificarea mărimii potențialei piețe, caracteristicile și nevoile existente și viitoare);

d) realizarea unor consultări zonale și regionale (discuții cu lideri din domeniul afacerilor, cu reprezentanți ai autorităților publice locale, cu diferite organizații);

e) focus grupuri cu potențialii beneficiari ai incubatorului de afaceri (colectare de date calitative);

f) crearea planului inițial al serviciilor ce vor putea fi oferite, în funcție de nevoile potențialilor rezidenți;

g) prezentarea infrastructurii fizice și IT, în conformitate cu tipul de incubator și cu nevoile viitorilor beneficiari (clădirile trebuie să fie potrivite pentru o compartimentare flexibilă, să se afle într-o locație favorabilă dezvoltării afacerilor, să atragă costuri mici);

h) prezentarea fezabilității financiare (atât pe termen lung, cât și pe termen scurt);

i) identificarea simplă a datelor solicitate;

j) alcătuirea unei liste de scenarii alternative care asigură îndeplinirea obiectivelor propuse;

k) exprimarea obiectivelor în variabile măsurabile;

l) exprimarea viabilității și fezabilității proiectului;

m) verificarea corelării temporale cu alte proiecte (suprapunere, interdependență, concurență);

n) ancorarea necesității proiectului de obiective concrete ale diverselor programe, strategii, acorduri guvernamentale.

Art. 10. -

Criteriile de evaluare și de performanță ale planului de afaceri sunt:

a) planul de afaceri trebuie să fie foarte bine corelat cu studiul de fezabilitate;

b) obiectivele stabilite sunt clare, consistente și ușor de urmărit;

c) mențiunea dacă există deja spații/locații care ar putea avea destinația de incubator de afaceri, respectiv spații pentru birouri, sală de conferințe, de instruire, de producție;

d) prezentarea infrastructurii fizice și IT, în conformitate cu tipul de incubator și cu nevoile viitorilor beneficiari (clădirile trebuie să fie potrivite pentru o compartimentare flexibilă, să se afle într-o locație favorabilă dezvoltării afacerilor, să atragă costuri mici);

e) existența unei cercetări de piață;

f) existența unor estimări realiste privind numărul clienților potențiali pentru firmele ce urmează a fi incubate, costurile acestora, nivelul vânzărilor sau prețul la care se pot vinde produsele și serviciile;

g) prezentarea unui plan de management al riscurilor;

h) existența criteriilor specifice incubatorului pentru care se dorește obținerea titlului de incubator, conform cap. II din prezentele norme.

CAPITOLUL V Încetarea valabilității și anularea titlului de incubator de afaceri

Art. 11. -

(1) Încetarea valabilității titlului de incubator de afaceri se constată, în toate cazurile, prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri emis, la propunerea motivată a Comisiei pentru incubatoare de afaceri, în următoarele situații:

a) la cererea fondatorului;

b) la expirarea termenului prevăzut în titlul de acordare a statutului de incubator de afaceri;

c) prin declararea falimentului sau dizolvarea asociatului privat al asociației în participație, prin hotărâre judecătorească definitivă, deținătorul titlului de incubator de afaceri fiind obligat să înștiințeze instituția publică centrală cu responsabilități în domeniul mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii;

d) prin declararea falimentului sau dizolvarea fondatorului persoană juridică de drept privat, prin hotărâre judecătorească definitivă, deținătorul titlului de incubator de afaceri fiind obligat să înștiințeze instituția publică centrală cu responsabilități în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.

(2) În cazurile prevăzute la alin (1) lit. c) și d), dacă există mai mulți asociați privați, valabilitatea titlului de incubator de afaceri încetează în situația în care falimentul sau dizolvarea unuia sau mai multora dintre asociații privați nu mai face posibilă continuarea asocierii în participație, deținătorul titlului de incubator de afaceri fiind obligat să înștiințeze instituția publică centrală cu responsabilități în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.

Art. 12. -

(1) Anularea titlului de incubator de afaceri se realizează prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, la propunerea motivată a Comisiei pentru incubatoare de afaceri, în cazul încălcării dispozițiilor legale care reglementează constituirea incubatoarelor de afaceri la data înființării acestuia.

(2) Propunerea motivată a Comisiei pentru incubatoare de afaceri în vederea anulării titlului de incubator de afaceri se realizează în urma monitorizării de-a lungul perioadei de deținere a titlului de incubator de afaceri, de către reprezentanții Comisiei pentru incubatoare de afaceri și în baza concluziilor raportului de monitorizare, potrivit cărora deținătorul titlului de incubator de afaceri nu respectă dispozițiile prevăzute la data obținerii titlului de incubator de afaceri. Monitorizarea se efectuează anual.

(3) Dacă raportul de monitorizare conține concluzii potrivit cărora deținătorul titlului de incubator de afaceri nu mai respectă dispozițiile prevăzute la data obținerii titlului de incubator de afaceri, înainte de a înainta propunerea de anulare a titlului, reprezentanții Comisiei pentru incubatoare de afaceri acordă un termen de remediere a problemelor, stabilit de comun acord cu deținătorul titlului, dar care să nu depășească 180 de zile calendaristice. Deținătorul titlului de incubator de afaceri are obligația ca după remedierea problemelor identificate, fără să depășească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficiențelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu exemplificativ, fără a fi limitativ: facturi fiscale, fișe de inventar, note de intrare-recepție, proces-verbal de recepție, contracte de prestări servicii, fotografii etc.) la sediul instituției publice centrale cu responsabilități în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, în atenția Comisiei pentru incubatoare de afaceri. În cazul netransmiterii documentelor justificative în termenul precizat, Comisia pentru incubatoare de afaceri va propune anularea titlului.

CAPITOLUL IV Prelungirea valabilității titlului de incubator de afaceri

Art. 13. -

În cazul expirării valabilității titlului de incubator de afaceri, prevăzut în lege la art. 8 alin. (1), precum și la art. 11 alin. (1) lit. b) din prezentele norme, fondatorul va reiniția procedura de acordare prevăzută în prezentele norme, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data expirării valabilității titlului de incubator de afaceri.

ANEXA Nr. 1a

Model titlu incubator de afaceri

* Se va trece tipul incubatorului, conform clasificării prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri.

** Se va trece fondatorul incubatorului, conform art. 3 lit. (e) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri.

*** Se vor calcula 10 ani de la data eliberării titlului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...