Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3151/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.739/2016

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2017 până la 31 august 2018, fiind abrogat prin Metodologie 2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 63, 90, art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n) și art. 254 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.739/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 și nr. 1.012 bis din 16 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învățător, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;".

2. La articolul 4 alineatul (2), după litera h) se adaugă o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru posturile didactice/catedrele vacante și rezervate din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual."

3. La articolul 4, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(13) Cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare."

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic și de pregătire-instruire practică se realizează în funcție de modul de organizare a acestei activități pe niveluri de învățământ, cu respectarea prevederilor alin. (1) și art. 9 alin. (8) și (9). Activitățile de laborator și de pregătire-instruire practică se efectuează în condițiile legii."

5. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează, după aceeași procedură, cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat sesiunile 2012-2016, precum și cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ, repartizate în sesiunile 2015 și 2016, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră."

6. La articolul 29, după alineatul (2) se adaugă un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual, atât în etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învățare-evaluare, cât și pe parcursul anului școlar 2017-2018, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se ocupă pe baza unor criterii specifice adoptate în consiliul de administrație al unității de învățământ."

7. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2017 revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situația în care, până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînființat(ă) ori s-a reînființat cel puțin jumătate de normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris cadrului didactic decizia emisă de inspectoratul școlar de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior. Posturile didactice/Catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii."

8. La articolul 74, alineatul (8) se abrogă.

9. La articolul 75, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizați pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care au fost repartizați modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învățământ."

10. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

(1) În cazul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, detașarea în interesul învățământului se realizează prin decizia inspectorului școlar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, cu respectarea prevederilor legale."

Art. II. -

Direcția generală management și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 31 ianuarie 2017.

Nr. 3.151.

;
se încarcă...