Guvernul României

Hotărârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control

Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Către,

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . . cont bancar deschis la . . . . . . . . . . reprezentată de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;

b) persoana fizică . . . . . . . . . ., domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., deținătoare a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . , cont bancar . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . , solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, potrivit art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control și depun următoarele documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2017 la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București pentru înscrierea în Program cu suprafața . . . . . . . . . .  mp.

Declar că în perioada anilor 2015-2017 am /nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul: . . . . . . . . . . Suma . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Mă oblig să mențin suprafața de spații protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Solicitant,
. . . . . . . . . .
Verificat reprezentant DAJ,
. . . . . . . . . .
Aprobat director executiv DAJ,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
(Model)

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscrisă la registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . . cont bancar deschis la . . . . . . . . . . reprezentată de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;

b) persoana fizică . . . . . . . . . ., domiciliată în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., deținătoare a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cont bancar . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . , declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și mă oblig să informez/comunic/anunț DAJ înființarea culturii și începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.

Declar că suprafața cultivată cu tomate în spații protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017.

Declar că înființez cultura de tomate în spații protejate în suprafață de . . . . . . . . . . mp, pe raza localității . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . ., și marchez suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul . . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . ./Municipiului București".

Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, înființarea culturii și începutul rodirii.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura solicitant
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate
(Model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Producător agricol (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Cererea de înscriere în Program (Nr. /data) Suprafața pentru care se solicită sprijinul Cantitate comercializată (kg) Suma totală aprobată (lei)
Total (m2) din care:
Sere (m2) Solare (m2)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. 1/data
2. 2/data
3.
4.
. . .

NOTĂ:

Coloanele 6 și 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4

A. Fișa de identificare a culturii
(Model)

Numele și prenumele . . . . . . . . . . , funcția . . . . . . . . . . legitimația nr. . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant DAJ . . . . . . . . . . , am constatat următoarele:

Date solicitant: . . . . . . . . . .

Spațiul protejat sera □ solar □

Suprafața existență cu cultura de tomate 1.000 mp Da □ Nu □

În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe județe:

Suprafața . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .  până la incidența suprafeței totale de 1.000 mp.

Vecinătăți . . . . . . . . . .

Schița culturii cu căile de acces [__________]

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul . . . . . . . . . . , Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București".

Da □ Nu □

Alte mențiuni:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înființarea culturii de tomate în spații protejate.

Am constatat,
Reprezentant DAJ,
. . . . . . . . . .
Sunt de acord cu constatarea,
Solicitant,
. . . . . . . . . .

B. Fișa de verificare a începutului rodirii
(Model)

Numele și prenumele . . . . . . . . . . , funcția . . . . . . . . . . legitimația nr. . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant DAJ . . . . . . . . . . , am constatat următoarele:

Date solicitant: . . . . . . . . . .

Spațiul protejat sera □ solar □

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul . . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . ./Municipiului București".

Da □ Nu □

Suprafața existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire

Da □ Nu □

Jurnal de recoltări

Da □ Nu □

Alte mențiuni:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spații protejate, pentru fiecare ciclu, până la realizarea produselor de minimum 2.000 kg.

Am constatat,
Reprezentant DAJ,
. . . . . . . . . .
Sunt de acord cu constatarea,
Solicitant,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
(Model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Numărul beneficiarilor Suprafața pentru care se acordă sprijin Cantitatea comercializată (kg) Cuantum pe beneficiar (lei) Suma aprobată
Total (m2) din care: Total (lei) din care:
sere (m2) solare (m2) sere (lei) solare (lei)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA Nr. 6

Situație centralizatoare
(Model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Se aprobă:
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
. . .
TOTAL:
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...