← CAPITOLUL II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate CAPITOLUL IV Dispoziții finale →

CAPITOLUL III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate

Art. 9. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

(3) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploatația verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine", precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015-2017 și a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(6) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.

(7) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Art. 10. -

(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) și în baza comunicării solicitanților, verifică înființarea culturii și începutul rodirii, potrivit fișelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.

(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.

Art. 11. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 9 alin. (5).

(4) Solicitanții ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. -

Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc lunar Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 13. -

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 14. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. -

(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...