Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Bilanțul care se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economice Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcționare în anul. . . . . . (în luni) |_|_|_|
Codul de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10/1 - lei -
Denumirea elementului Nr
rd.
Sold la:
Începutul
exercițiului
financiar
Sfârșitul
exercițiului
financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 02 + 05 + 08)
01
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02
- privind activitățile fără scop patrimonial 03
- privind activitățile economice 04
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) 05
- privind activitățile fără scop patrimonial 06
- privind activitățile economice 07
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 08
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 10 + 11 + 12 + 13)
09
I. STOCURI 10
II. CREANȚE *) 11
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 12
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI 13
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 14
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN **) 15
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 14 - 15 - 22) 16
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 01 + 16 - 21)
17
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN **) 18
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 19
I. VENITURI IN AVANS (rd. 21 + 22) 20
- subvenții pentru investiții 21
- venituri înregistrate în avans 22
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 44 - 45 - 52)
23
I. CAPITAL 24
II. REZERVE DIN REEVALUARE 25
III. REZERVE 26
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL
rd. (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42) -(30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43)
Sold C 27
SAU DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă)
rd. (30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43) - (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42)
Sold D 28
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial Sold C 29
Sold D 30
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială Sold C 31
Sold D 32
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activitățile economice Sold C 33
Sold D 34
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial ***) Sold C 35
Sold D 36
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile cu destinație specială ***) Sold C 37
Sold D 38
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile economice***) Sold C 39
Sold D 40
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile economice***) Sold C 41
Alte elemente de rezultat reportat reprezentând excedentul sau pierderea privind activitățile economice***) Sold C 42
Sold D 43
V. EXCEDENTUL/PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR '
rd. (46 + 48 + 50) - (47 + 49 + 51)
Sold C 44
SAU DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR '
rd. ( 47 + 49 + 51) - (46 + 48 + 50)
Sold D 45
Excedent privind activitățile fără scop patrimonial sau Sold C 46
Deficit privind activitățile fără scop patrimonial Sold D 47
Excedent privind activitățile cu destinație specială sau Sold C 48
Deficit privind activitățile cu destinație specială Sold D 49
Profit privind activitățile economice sau Sold C 50
Pierdere privind activitățile economice Sold D 51
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd. 53 + 54) 52
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial 53
Repartizarea profitului privind activitățile economice 54
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 55
FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 56
FONDUL DE RULMENT AL MEMBRILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI 57
ALTE FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FARA SCOP PATRIMONIAL 58
CAPITALURI TOTAL
rd. (23 + 55 + 56 + 57 + 58)
59
Patrimoniul privat (ct. 107)1 60

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

***) Contul 1174 - analitic distinct

1 Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

2. Contul rezultatului exercițiului care se întocmește de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 20/1 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr.
rd.
Prevederi
anuale
Exercițiul financiar
precedent încheiat
A B 1 2 3
I Venituri din activitățile fără scop patrimonial -TOTAL (rd. 02 la 16) ' 01
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților 02
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare 03
Venituri din donații 04
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 05
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial 06
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial 07
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole 08
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri 09
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare 10
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică 11
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului 12
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri 13
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare 14
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare 15
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial 16
II Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial -TOTAL (rd.18 + 19 + 20 + 22 + 23 + 25 + 28 + 31 + 32) 17
Cheltuieli privind stocurile 18
Cheltuieli cu lucrările si serviciile executate de terti 19
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: 20
- cheltuieli cu colaboratorii 21
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 22
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 23
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială 24
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care: 25
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial 26
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 27
Cheltuieli financiare - total, din care: 28
- cheltuieli din diferente de curs valutar 29
- cheltuieli privind dobânzile 30
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 31
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 33 + 34) - total, din care: 32
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 33
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 34
III Rezultatul activităților fără scop patrimonial
Excedent (rd. 01 - 17) 35
Deficit (rd. 17 - 01) 36
IV Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL 37
V Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL 38
VI Rezultatul activităților cu destinație specială
Excedent (rd. 37 - 38) 39
Deficit (rd. 38 - 37) 40
VII Venituri din activitățile economice - TOTAL
(rd. 42 + 44 - 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 53)
41
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care: 42
- venituri din vânzarea mărfurilor 43
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold C 44
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold D 45
Venituri din producția de imobilizări 46
Venituri din subvenții de exploatare 47
Alte venituri din exploatare 48
Venituri financiare - total, din care: 49
- venituri din diferente de curs valutar 50
- venituri din dobânzi 51
- alte venituri financiare 52
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 53
VIII Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL
(rd. 55 + 57 + 58 + 60 + 61' + 63 + 64 + 68 + 71)
54
Cheltuieli privind stocurile - total, din care: 55
- cheltuieli privind mărfurile 56
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 57
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: 58
- cheltuieli cu colaboratorii 59
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 60
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 61
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială 62
Alte cheltuieli de exploatare 63
Cheltuieli financiare - total, din care: 64
- cheltuieli din diferente de curs valutar 65
- cheltuieli privind dobânzile 66
- alte cheltuieli financiare 67
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 69 + 70) - total, din care: 68
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 69
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 70
Cheltuieli cu impozitul pe profit 71
IX Rezultatul activităților economice
Profit (rd. 41 - 54) 72
Pierdere (rd. 54 - 41) 73
X Venituri totale (rd. 01 + 37 + 41) 74
XI Cheltuieli totale (rd. 17 + 38 +54) 75
XII Excedent/Profit (rd. 74 - 75) 76
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74) 77

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

3. Bilanțul prescurtat care se întocmește de către organizațiile patronale și sindicale, precum și alte persoane juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, are următoarea structură:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economice Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcționare în anul. . . . . . (în luni) |_|_|_|
Codul de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ PRESCURTAT
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10 - lei -
Denumirea elementului rd. Începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205
+ 207 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 293*)
01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 +
214 + 231 + 232 - 281 - 291 - 293*)
02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261 + 263 + 265 +267* - 296*)
03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 +351 + 354 + 356 + 357 + 358 +361 +/- 368 +371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 -393 - 394 -395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) 05
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** +4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** +447** + 4482 + 451** + 453** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) 06
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 -596 - 598)
07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542 + 550) 08
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04 + 12 - 17)
13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16
Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 18
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (ct. 101) 19
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 20
III. REZERVE (ct. 106) 21
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.117) 22
DEFICITUL/PIERDEREA
REPORTAT(Ă)
Sold D (ct.117) 23
V. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.121) 24
DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold D (ct.121) 25
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI
(ct. 129) (rd. 27 + 28)
26
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291.01) 27
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292)1 28
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19 + 20 + 21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26)
29
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 113) 30
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 114) 31
Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115) 32
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 116) 33
CAPITALURI TOTAL
rd. (29 + 30 + 31 + 32 + 33)
34
Patrimoniul privat (ct. 107)2 35

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

1 Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

2 Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care au utilizat pentru activitățile economice desfășurate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, completează situațiile financiare anuale pe baza informațiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situații.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...