Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

4.7. În cadrul formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.

4.8. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă, este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr.
rd.
Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante Nr.
rd.
Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare ***** Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 87
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 88
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ( din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: 91
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 93
- subvenții de încasat (ct. 445) 94
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 96
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 98
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 99
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care: 100
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 101
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)
(din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)
102
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 104
- de la nerezidenți 105
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 106
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508),
(rd. 108 la 114), din care:
107
- acțiuni cotate emise de rezidenți 108
- acțiuni necotate emise de rezidenți 109
- părți sociale emise de rezidenți 110
- obligațiuni emise de rezidenți 111
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112
- acțiuni emise de nerezidenți 113
- obligațiuni emise de nerezidenți 114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 115
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care: 116
- în lei (ct. 5311) 117
- în valută (ct. 5314) 118
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: 119
- în lei (ct. 5121), din care: 120
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 121
- în valută (ct. 5124), din care: 122
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 123
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 +126), din care: 124
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 125
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 126
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care: 127
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care: 128
- în lei 129
- în valută 130
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care: 131
- în lei 132
- în valută 133
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care: 134
- în lei 135
- în valută 136
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care: 137
- în lei 138
- în valută 139
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care: 140
- în lei 141
- în valută 142
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care: 143
- în lei 144
- în valută 145
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:
146
- în lei 147
- în valută 148
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care: 149
- în lei 150
- în valută 151
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:
152
- în lei 153
- în valută 154
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care: 155
- în lei 156
- în valută 157
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 158
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care: 159
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 160
- în valută 161
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 162
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 162a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: 163
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) 164
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426' + 427 + 4281) 165
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:
166
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 167
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 168
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 169
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 170
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) 171
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 172
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 172a
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 172b
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 173
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care: 174
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 175
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2)
(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)
176
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 177
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 178
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 179
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 180
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 181
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 182
- acțiuni cotate3) 183
- acțiuni necotate4) 184
- părți sociale 185
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 186
Brevete și licențe (din ct. 205) 187
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 188
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 191
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 192
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma
(Col. 3)
%6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:
193 X X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care: 194
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 195
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 196
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 197
- cu capital integral de stat; 198
- cu capital majoritar de stat; 199
- cu capital minoritar de stat; 200
- deținut de regii autonome 201
- deținut de societățile cu capital privat 202
- deținut de persoane fizice 203
- deținut de alte entități 204
A B 2015 2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 205
- către instituții publice centrale; 206
- către instituții publice locale; 207
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 208
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 209
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 210
- către instituții publice centrale; 211
- către instituții publice locale; 212
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 213
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 214
- către instituții publice centrale; 215
- către instituții publice locale; 216
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 217
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2015 2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 220
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 221
XVI. Venituri obținute din activități agricole*******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2015 2016
Venituri obținute din activități agricole 222

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.9. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d) din prezenta anexă, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie. . . .

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Valori brute
Sold
inițial
Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări si casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 03 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 04
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice si mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Plante productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Active biologice productive 17 X
IV. Imobilizări financiare 18 X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18) 19

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold
inițial
Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 20
Alte imobilizări 21
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 22
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22) 23
II. Imobilizări corporale
Terenuri 24
Construcții 25
Instalații tehnice si mașini 26
Alte instalații, utilaje și mobilier 27
Investiții imobiliare 28
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 29
Plante productive 30
TOTAL (rd. 24 la 30) 31
III. Active biologice productive 32
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32) 33

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 34
Alte imobilizări 35
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 36
TOTAL (rd. 34 la 36) 37
II. Imobilizări corporale
Terenuri 38
Construcții 39
Instalații tehnice si mașini 40
Alte instalații, utilaje și mobilier 41
Investiții imobiliare 42
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 43
Plante productive 44
Imobilizări corporale în curs de execuție 45
Investiții imobiliare în curs de execuție 46
TOTAL (rd. 38 la 46) 47
III. Active biologice productive 48
IV. Imobilizări financiare 49
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49) 50
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 4

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

1.

(1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

(2) Pentru întocmirea formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3.

2.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

6. Structura formularului "Date informative" (cod 30)*) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la prezentul ordin, este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr.
rd.
Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total
(rd. 10 la 14), din care:
09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate si creanțe restante Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 87
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 88
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: 91
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
(ct. 431 + 437 + 4382)
92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
93
- subvenții de încasat (ct. 445) 94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 96
Creanțele entitătii în relațiile cu entitătile afiliate (ct. 451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 98
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd. 100 la 102), din care: 99
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 101
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 102
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 103
- de la nerezidenti 104
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) 105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care: 106
- acțiuni cotate emise de rezidenți 107
- acțiuni necotate emise de rezidenți 108
- părți sociale emise de rezidenți 109
- obligațiuni emise de rezidenți 110
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111
- acțiuni emise de nerezidenti 112
- obligațiuni emise de nerezidenți 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei și în valută (rd. 116 + 117), din care: 115
- în lei (ct. 5311) 116
- în valută (ct. 5314) 117
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119 + 121), din care: 118
- în lei (ct. 5121), din care: 119
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120
- în valută (ct. 5124), din care: 121
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 124 + 125), din care: 123
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care: 126
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care: 127
- în lei 128
- în valută 129
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care: 130
- în lei 131
- în valută 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134 + 135), din care: 133
- în lei 134
- în valută 135
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: 136
- în lei 137
- în valută 138
Credite bancare externe pe termen scurt
(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care:
139
- în lei 140
- în valută 141
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care: 142
- în lei 143
- în valută 144
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:
145
- în lei 146
- în valută 147
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: 148
- în lei 149
- în valută 150
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:
151
- în lei 152
- în valută 153
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care: 154
- în lei 155
- în valută 156
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care: 158
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 159
- în valută 160
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 161
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
162
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 163
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427' + 4281) 164
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care: 165
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 166
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 167
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 168
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 169
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 170
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 171
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 171a
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 171b
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care: 172
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 173
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473+4661) 174
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 175
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 176
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 177
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) 179
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180
- acțiuni cotate3) 181
- acțiuni necotate4) 182
- părți sociale 183
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 184
Brevete și licențe (din ct. 205) 185
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 190
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma
(Col. 1)
%6) (Col. 2) Suma
(Col. 3)
%6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din care:
191 X X
- deținut de instituții publice (rd. 193 + 194), din care: 192
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 193
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 194
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 195
- cu capital integral de stat; 196
- cu capital majoritar de stat; 197
- cu capital minoritar de stat; 198
- deținut de regii autonome 199
- deținut de societățile cu capital privat 200
- deținut de persoane fizice 201
- deținut de alte entități 202
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 203
- către instituții publice centrale; 204
- către instituții publice locale; 205
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 206
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 207
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 208
- către instituții publice centrale; 209
- către instituții publice locale; 210
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 211
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212
- către instituții publice centrale; 213
- către instituții publice locale; 214
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 215
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 216
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri obținute din activități agricole *******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2015 2016
Venituri obținute din activități agricole 220
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
1. Cifra de afaceri netă
(rd. 222 + 223 - 224 + 225 + 226)
221
Producția vândută
(ct. 70l' + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
222
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 223
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 224
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766)7) 225
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 226
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 227
Sold D 228
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722 ) 229
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 230
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) ' ' 231
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 232
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758 + 7815) 233
- din care, venituri din fondul comercial negativ
(ct. 7815)
234
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 235
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)
236
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 237
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 238
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 239
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 240
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 241
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244), din care: 242
a) Salarii si indemnizații8) (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 243
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 244
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247) 245
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 246
a.2) Venituri (ct. 7813) 247
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250) 248
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 249
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 250
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258) 251
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 252
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 65869)) 253
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 254
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 255
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 256
11.6. Alte cheltuieli
(ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)
257
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)7) 258
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261) 259
- Cheltuieli (ct. 6812) 260
- Venituri (ct. 7812) 261
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)
262
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 263
- Profit (rd. 236 - 262)
- Pierdere (rd. 262 - 236) 264
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 265
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 266
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)7) 267
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 268
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 269
15. Alte venituri financiare
(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
270
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 271
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 265 + 267 + 269 + 270)
272
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile financiare detinute ca 273
active circulante (rd. 274 - 275)
- Cheltuieli (ct. 686) 274
- Venituri (ct. 786) 275
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)7) 276
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 277
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
278
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 273 + 276 + 278)
279
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 280
- Profit (rd. 272 - 279)
- Pierdere (rd. 279 - 272) 281
VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) 282
CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) 283
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) 284
- Profit (rd. 282 - 283)
- Pierdere (rd. 283 - 282) 285
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 286
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 287
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 288
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284); 289

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei si al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 192 - 202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

7. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la prezentul ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. Total Din care:


rd. (col. 2+3) Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
Rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare ***** Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 87
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
88
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) ' 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: 91
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 93
- subvenții de încasat (ct. 445) 94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 96
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 98
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662),(rd. 100 la 102), din care: 99
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 101
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 102
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 103
- de la nerezidenți 104
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****** 105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care: 106
- acțiuni cotate emise de rezidenți 107
- acțiuni necotate emise de rezidenți 108
- părți sociale emise de rezidenți 109
- obligațiuni emise de rezidenți 110
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111
- acțiuni emise de nerezidenți 112
- obligațiuni emise de nerezidenți 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei și în valută (rd. 116 + 117), din care: 115
- în lei (ct. 5311) 116
- în valută (ct. 5314) 117
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119 + 121), din care: 118
- în lei (ct. 5121), din care: 119
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120
- în valută (ct. 5124), din care: 121
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 124 + 125), din care: 123
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care: 126
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care: 127
- în lei 128
- în valută 129
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care: 130
- în lei 131
- în valută 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+ 135), din care: 133
- în lei 134
- în valută 135
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: 136
- în lei 137
- în valută 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care: 139
- în lei 140
- în valută 141
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care:
142
- în lei 143
- în valută 144
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:
145
- în lei 146
- în valută 147
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: 148
- în lei 149
- în valută 150
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:
151
- în lei 152
- în valută 153
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care: 154
- în lei 155
- în valută 156
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) ' 157
Alte împrumuturi si dobânzile aferente
(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care:
158
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 159
- în valută 160
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 161
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
162
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 163
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care: 165
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 166
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 167
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 168
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 169
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 170
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 171
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 171a
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 171b
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care: 172
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 173
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 174
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 175
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 176
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 177
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****** 179
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180
- acțiuni cotate3) 181
- acțiuni necotate4) 182
- părți sociale 183
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 184
Brevete și licențe (din ct. 205) 185
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 190
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma
(Col. 1)
%6) (Col. 2) Suma
(Col. 3)
%6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din care:
191 X X
- deținut de instituții publice (rd. 193 + 194), din care: 192
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 193
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 194
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 195
- cu capital integral de stat; 196
- cu capital majoritar de stat; 197
- cu capital minoritar de stat; 198
- deținut de regii autonome 199
- deținut de societățile cu capital privat 200
- deținut de persoane fizice 201
- detinut de alte entităti 202
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 203
- către instituții publice centrale; 204
- către instituții publice locale; 205
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 206
Nr.
rd.
A B 2015 2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 207
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 208
- către instituții publice centrale; 209
- către instituții publice locale; 210
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 211
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212
- către instituții publice centrale; 213
- către instituții publice locale; 214
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 215
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice******) Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 216
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri obținute din activități agricole******* Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
Venituri obținute din activități agricole 220

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

*****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (Ue) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

8. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie. . . .

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Valori brute
Sold
inițial
Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări si casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice si mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Imobilizări financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17) 18

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold
inițial
Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizări 20
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22
II. Imobilizări corporale
Terenuri 23
Construcții 24
Instalații tehnice si mașini 25
Alte instalații, utilaje și mobilier 26
Investiții imobiliare 27
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd. 23 la 29) 30
AMORTIZĂRI - TOTAL
(rd. 22 + 30)
31

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcții 37
Instalații tehnice si mașini 38
Alte instalații, utilaje și mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizări corporale în curs de execuție 43
Investiții imobiliare în curs de execuție 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III. Imobilizări financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL
(rd. 35 + 45 + 46)
47
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 5

Structura componentelor situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...