Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.

2.11.

(1) Entitățile înscriu, la rândul 23 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . .,sectorul . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 -2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 05
6. Avansuri (ct. 4094) 06
TOTAL (rd. 01 la 06) 07
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 12
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 13
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 14
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 +
358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
26
2. Producția în curs de execuție
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
27
3. Produse finite si mărfuri
(ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 -3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
28
4. Avansuri (ct. 4091) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30
II. CREANȚE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 33
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) 34
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 35
TOTAL (rd. 31 la 35) 36
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 37
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 39
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
40
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44), din care: 42
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 43
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 49
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 52
TOTAL (rd. 45 la 52) 53
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76) 54
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 55
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 60
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 63
TOTAL (rd. 56 la 63) 64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71), din care: 69
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 70
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 71
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care: 72
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 73
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77), din care: 75
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 76
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 77
Fond comercial negativ (ct. 2075) 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) ' 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 84
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 88
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90
TOTAL (rd. 88 la 90) 91
Acțiuni proprii (ct. 109) 92
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ct. 149) 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
(ct. 117)
SOLD C 95
SOLD D 96
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 97
SOLD D 98
Repartizarea profitului (ct. 129) 99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)
100
Patrimoniul public (ct. 1016) 101
Patrimoniu privat (ct. 1017)2 102
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b) din prezenta anexă, este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01
Producția vândută
(ct. 701' + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722 ) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
12
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 19
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645) 24
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
(rd. 26 - 27)
25
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26
a.2) Venituri (ct. 7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 32
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 33
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) 38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct. 6812) 40
- Venituri (ct. 7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
13.
14.
Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 48
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
- Cheltuieli (ct. 686) 54
- Venituri (ct. 786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 56
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 60
- Profit (rd. 52 - 59)
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd.62 - 63) 64
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 66
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 69

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 3

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

I. Prevederi generale

1.1. Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2.

(1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(3) Pentru data de 31 decembrie 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar- contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

2.1.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;

b) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;

c) "Date informative" (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă;

d) "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă.

(2) Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.3.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.4.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2.

(1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . .,sectorul . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . .

cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active
similare si alte imobilizări necorporale
(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)
02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri (ct. 4094) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri ( ct. 4093) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
26
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) 27
3. Producția în curs de execuție
(ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
28
4. Produse finite si mărfuri
(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
29
5. Avansuri (ct. 4091) 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
II. CREANȚE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) 32
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 33
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) 34
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 35
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 36
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187) 37
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 38
TOTAL (rd. 32 la 38) 39
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
40
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
41
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45) 43
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 44
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 45
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 46
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 50
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) 51
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 52
8. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 53
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 54
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
55
TOTAL (rd. 46 la 55) 56
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) 57
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) 58
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 59
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 60
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 61
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 62
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 63
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) 64
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 65
8. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 68
TOTAL (rd. 59 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75) 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80+81) 79
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 80
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) 85
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 86
SOLD D 87
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 88
SOLD D 89
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) 90
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 91
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 92
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 93
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 94
3. Alte rezerve (ct. 1068) 95
TOTAL (rd. 93 la 95) 96
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C 97
SOLD D 98
Acțiuni proprii (ct. 109) 99
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 100
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 101
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)
SOLD C 102
SOLD D 103
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 118)
SOLD C 104
SOLD D 105
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 106
SOLD D 107
Repartizarea profitului (ct. 129) 108
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)
109
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 110
Patrimoniul public (ct. 1026) 111
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) 112

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3 Se va completa de către societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă, este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) 08
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 13
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) 14
10. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
18
12. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 19
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 20
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 21
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 22
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: 24
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 26
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost 27
(rd. 28 - 29)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32) 30
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 31
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 32
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 34
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 35
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 36
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 37
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655) 38
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 39
15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657) 40
15.8. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 41
15.9. Alte cheltuieli
(ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )
42
Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43
- Cheltuieli (ct. 6812) 44
- Venituri (ct. 7812) 45
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) 46
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 47
- Profit (rd. 18 - 46)
- Pierdere (rd. 46 - 18) 48
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 49
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612) 50
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 51
19. Venituri din operațiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762) 52
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 54
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 55
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 56
23 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 57
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 58
25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)
60
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63) 61
- Cheltuieli (ct. 686) 62
- Venituri (ct. 786) 63
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 64
28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 66
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup 67
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) 69
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 70
- Profit (rd. 60 - 69)
- Pierdere (rd. 69 - 60) 71
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 74
- Profit (rd. 72 - 73)
- Pierdere (rd. 73 - 72) 75
32. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76
33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77
34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 78
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 80
- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)
- Pierdere
(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )
81

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

4.4.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) din prezenta anexă se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...