Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

16. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor", funcțiunea conturilor 431 "Asigurări sociale", 8036 "Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate" și 8039 "Alte valori în afara bilanțului" se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Contul 431 «Asigurări sociale»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.

Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv.

În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:

- contribuția angajatorului la asigurările sociale (645);

- contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);

- sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);

- contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423);

- contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);

- contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații (462).

În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:

- sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512);

- sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);

- sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

Contul 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operațional, cu chirie, precum și a altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locație sau cu chirie, pentru care nu se recunoaște o imobilizare necorporală.

În debitul contului 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.

Soldul contului reprezintă contravaloarea redevențelor, locațiilor de gestiune, chiriilor și altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.

Contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, a mărfurilor primite în consignație, precum și a altor valori în afara bilanțului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038.

În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanțului» se înregistrează alte valori obținute în afara bilanțului, iar în credit, stingerea obligațiilor entității în legătură cu aceste valori.

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanțului, existente la un moment dat."

Art. 13. -

În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc conturile 107 "Patrimoniul privat"2 și 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"3.

2 Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.

3 În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 25 ianuarie 2017.

Nr. 166.

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

1.3.

(1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.5.

(1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de inactivitate, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

(3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția celor menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

1.6.

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în condițiile prevăzute de ordin.

(3) Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

1.8.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

(2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț", respectiv "Bilanț prescurtat", cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

1.9.

(1) Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

1.10.

(1) Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.

(4) Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

A. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare

2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. situația modificărilor capitalului propriu;

4. situația fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere, simbolul "cod 20".


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...