Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3 și 4.

Art. 3. -

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(5) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor comparative, raportările contabile anuale conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.

Art. 5. -

(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6. -

(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa id_link=910id_link=9109091;9090;nr. 2 sau în anexa nr. 3, după caz. Anexele nr. 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 7. -

(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. -

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 9. -

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 10. -

(1) Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4. și la pct. I.1.5. din anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 116 se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

116. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:

a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;

b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;

c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei."

2. La punctul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului."

3. Punctul 224 se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică și în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriașilor."

4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

g) costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare și veniturile menționate mai sus se înregistrează distinct, în funcție de natura acestora, diferența dintre cheltuielile și veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcție (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuție» = 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale»);".

5. La punctul 238, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(41) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași."

6. La punctul 276 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

i) ansamblurile sau complexurile de locuințe destinate vânzării."

7. La punctul 310, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere, precum și alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit și pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcție de perioada căreia îi corespund și cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări."

8. După punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 3411, cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

3411. -

(1) Asistența acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului.

(2) Asistența guvernamentală reprezintă acțiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entități sau unei categorii de entități care îndeplinesc anumite criterii. În înțelesul prezentelor reglementări, asistența guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acțiuni ale guvernului care influențează condițiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziție de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale entităților concurente.

(3) Guvernul are semnificația prevăzută la pct. 478 alin. (2)."

9. La punctul 392, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(3) Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile exclud acele forme de asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum și acele tranzacții cu guvernul care nu se pot distinge de operațiunile comerciale normale ale entității."

10. La punctul 449, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(11) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli."

11. La punctul 563, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive."

12. La punctul 580, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acționar comun sau obișnuit al entității respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleași condiții ca și celorlalți acționari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligația de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producție sau al redevențelor."

13. După punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 5921, cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

5921. - Entitățile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice odată cu situațiile financiare anuale individuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute la art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

14. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimină contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduc conturile 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"1, 7865 "Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat" și 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare". Reviste (1)

1 În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.

15. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduce funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare": Reviste (1)

"

Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop.

În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit, valoarea acelorași imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.

Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...