Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3 și 4.

Art. 3. -

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(5) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor comparative, raportările contabile anuale conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.

Art. 5. -

(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6. -

(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa id_link=910id_link=9109091;9090;nr. 2 sau în anexa nr. 3, după caz. Anexele nr. 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 7. -

(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. -

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 9. -

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 10. -

(1) Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4. și la pct. I.1.5. din anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 116 se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

116. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:

a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;

b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;

c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei."

2. La punctul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului."

3. Punctul 224 se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică și în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriașilor."

4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

g) costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare și veniturile menționate mai sus se înregistrează distinct, în funcție de natura acestora, diferența dintre cheltuielile și veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcție (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuție» = 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale»);".

5. La punctul 238, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(41) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași."

6. La punctul 276 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

i) ansamblurile sau complexurile de locuințe destinate vânzării."

7. La punctul 310, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere, precum și alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit și pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcție de perioada căreia îi corespund și cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări."

8. După punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 3411, cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

3411. -

(1) Asistența acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului.

(2) Asistența guvernamentală reprezintă acțiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entități sau unei categorii de entități care îndeplinesc anumite criterii. În înțelesul prezentelor reglementări, asistența guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acțiuni ale guvernului care influențează condițiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziție de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale entităților concurente.

(3) Guvernul are semnificația prevăzută la pct. 478 alin. (2)."

9. La punctul 392, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(3) Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile exclud acele forme de asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum și acele tranzacții cu guvernul care nu se pot distinge de operațiunile comerciale normale ale entității."

10. La punctul 449, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(11) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli."

11. La punctul 563, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive."

12. La punctul 580, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acționar comun sau obișnuit al entității respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleași condiții ca și celorlalți acționari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligația de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producție sau al redevențelor."

13. După punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 5921, cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

5921. - Entitățile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice odată cu situațiile financiare anuale individuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute la art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

14. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimină contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduc conturile 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"1, 7865 "Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat" și 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare". Reviste (1)

1 În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.

15. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduce funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare": Reviste (1)

"

Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop.

În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit, valoarea acelorași imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.

Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat."

16. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor", funcțiunea conturilor 431 "Asigurări sociale", 8036 "Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate" și 8039 "Alte valori în afara bilanțului" se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Contul 431 «Asigurări sociale»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.

Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv.

În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:

- contribuția angajatorului la asigurările sociale (645);

- contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);

- sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);

- contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423);

- contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);

- contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații (462).

În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:

- sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512);

- sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);

- sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

Contul 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operațional, cu chirie, precum și a altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locație sau cu chirie, pentru care nu se recunoaște o imobilizare necorporală.

În debitul contului 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.

Soldul contului reprezintă contravaloarea redevențelor, locațiilor de gestiune, chiriilor și altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.

Contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, a mărfurilor primite în consignație, precum și a altor valori în afara bilanțului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038.

În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanțului» se înregistrează alte valori obținute în afara bilanțului, iar în credit, stingerea obligațiilor entității în legătură cu aceste valori.

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanțului, existente la un moment dat."

Art. 13. -

În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc conturile 107 "Patrimoniul privat"2 și 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"3.

2 Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.

3 În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 25 ianuarie 2017.

Nr. 166.

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

1.3.

(1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.5.

(1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de inactivitate, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

(3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția celor menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

1.6.

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în condițiile prevăzute de ordin.

(3) Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

1.8.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

(2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț", respectiv "Bilanț prescurtat", cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

1.9.

(1) Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

1.10.

(1) Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.

(4) Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

A. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare

2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. situația modificărilor capitalului propriu;

4. situația fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere, simbolul "cod 20".

2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2.6.

(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017.

(3) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.

(5) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017.

2.7.

(1) Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 "Note explicative la situațiile financiare anuale" din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de capitolul respectiv.

2.9.

(1) Entitățile înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 23 "Salarii și indemnizații", respectiv în formularul "Contul prescurtat de profit și pierdere", la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

B. Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 (societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată)

2.10. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, situații financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

2.11.

(1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(3) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2016 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(5) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

2.12.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 2.10 au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entitățile prevăzute la pct. 2.11 depun și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situația menționată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

2.13. Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii.

2.14. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, societățile menționate la pct. 2.10 folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a societății, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1.

(1) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2.

(1) Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

3.3.

(1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

(7) Prevederile de la alin. (1) - (6) se aplică în mod corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz, menționate la pct. 3.1 și 3.3, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.5.

(1) Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale.

(3) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

IV. Completarea situațiilor financiare anuale

A. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

B. Completarea situațiilor financiare anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

V. Nomenclator - forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăți cu capital integral de stat
13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14 Companii și societăți naționale4
15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți
cu capital integral de stat dețin capitalul social
16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ5
(cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
28 Societăți cu capital de stat și privat străin
29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai
multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31 Societăți în nume colectiv
32 Societăți în comandită simplă
33 Societăți în comandită pe acțiuni
34 Societăți pe acțiuni
35 Societăți cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meșteșugărești
43 Cooperative și asociații agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)

4 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.

5 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.

VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale

6.1.

(1) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

(3) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

6.2. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, societățile care aplică Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, precum și entitățile prevăzute la pct. 6.1, al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

ANEXA Nr. 2

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin.

1.3.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili.

(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta anexă întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;

d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.4.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.5.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.

2.11.

(1) Entitățile înscriu, la rândul 23 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . .,sectorul . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 -2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 05
6. Avansuri (ct. 4094) 06
TOTAL (rd. 01 la 06) 07
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 12
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 13
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 14
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 +
358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
26
2. Producția în curs de execuție
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
27
3. Produse finite si mărfuri
(ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 -3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
28
4. Avansuri (ct. 4091) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30
II. CREANȚE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 33
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) 34
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 35
TOTAL (rd. 31 la 35) 36
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 37
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 39
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
40
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44), din care: 42
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 43
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 49
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 52
TOTAL (rd. 45 la 52) 53
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76) 54
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 55
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 60
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 63
TOTAL (rd. 56 la 63) 64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71), din care: 69
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 70
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 71
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care: 72
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 73
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77), din care: 75
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 76
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 77
Fond comercial negativ (ct. 2075) 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) ' 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 84
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 88
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90
TOTAL (rd. 88 la 90) 91
Acțiuni proprii (ct. 109) 92
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ct. 149) 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
(ct. 117)
SOLD C 95
SOLD D 96
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 97
SOLD D 98
Repartizarea profitului (ct. 129) 99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)
100
Patrimoniul public (ct. 1016) 101
Patrimoniu privat (ct. 1017)2 102
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b) din prezenta anexă, este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01
Producția vândută
(ct. 701' + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722 ) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
12
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 19
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645) 24
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
(rd. 26 - 27)
25
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26
a.2) Venituri (ct. 7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 32
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 33
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) 38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct. 6812) 40
- Venituri (ct. 7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
13.
14.
Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 48
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
- Cheltuieli (ct. 686) 54
- Venituri (ct. 786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 56
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 60
- Profit (rd. 52 - 59)
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd.62 - 63) 64
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 66
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 69

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 3

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

I. Prevederi generale

1.1. Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2.

(1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 2.844/2016.

(3) Pentru data de 31 decembrie 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar- contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

2.1.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;

b) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;

c) "Date informative" (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă;

d) "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă.

(2) Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.3.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.4.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2.

(1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . .,sectorul . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . .

cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active
similare si alte imobilizări necorporale
(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)
02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri (ct. 4094) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri ( ct. 4093) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
26
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) 27
3. Producția în curs de execuție
(ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
28
4. Produse finite si mărfuri
(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
29
5. Avansuri (ct. 4091) 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
II. CREANȚE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) 32
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 33
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) 34
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 35
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 36
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187) 37
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 38
TOTAL (rd. 32 la 38) 39
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
40
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
41
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45) 43
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 44
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 45
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 46
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 50
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) 51
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 52
8. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 53
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 54
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
55
TOTAL (rd. 46 la 55) 56
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) 57
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) 58
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 59
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 60
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 61
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 62
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 63
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) 64
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 65
8. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 68
TOTAL (rd. 59 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75) 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80+81) 79
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 80
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) 85
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 86
SOLD D 87
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 88
SOLD D 89
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) 90
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 91
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 92
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 93
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 94
3. Alte rezerve (ct. 1068) 95
TOTAL (rd. 93 la 95) 96
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C 97
SOLD D 98
Acțiuni proprii (ct. 109) 99
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 100
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 101
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)
SOLD C 102
SOLD D 103
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 118)
SOLD C 104
SOLD D 105
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 106
SOLD D 107
Repartizarea profitului (ct. 129) 108
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)
109
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 110
Patrimoniul public (ct. 1026) 111
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) 112

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3 Se va completa de către societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă, este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) 08
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 13
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) 14
10. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
18
12. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 19
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 20
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 21
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 22
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: 24
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 26
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost 27
(rd. 28 - 29)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32) 30
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 31
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 32
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 34
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 35
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 36
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 37
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655) 38
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 39
15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657) 40
15.8. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 41
15.9. Alte cheltuieli
(ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )
42
Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43
- Cheltuieli (ct. 6812) 44
- Venituri (ct. 7812) 45
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) 46
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 47
- Profit (rd. 18 - 46)
- Pierdere (rd. 46 - 18) 48
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 49
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612) 50
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 51
19. Venituri din operațiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762) 52
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 54
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 55
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 56
23 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 57
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 58
25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)
60
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63) 61
- Cheltuieli (ct. 686) 62
- Venituri (ct. 786) 63
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 64
28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 66
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup 67
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) 69
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 70
- Profit (rd. 60 - 69)
- Pierdere (rd. 69 - 60) 71
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 74
- Profit (rd. 72 - 73)
- Pierdere (rd. 73 - 72) 75
32. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76
33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77
34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 78
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 80
- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)
- Pierdere
(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )
81

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

4.4.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) din prezenta anexă se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

4.7. În cadrul formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.

4.8. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă, este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr.
rd.
Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante Nr.
rd.
Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare ***** Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 87
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 88
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ( din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: 91
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 93
- subvenții de încasat (ct. 445) 94
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 96
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 98
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 99
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care: 100
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 101
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)
(din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)
102
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 104
- de la nerezidenți 105
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 106
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508),
(rd. 108 la 114), din care:
107
- acțiuni cotate emise de rezidenți 108
- acțiuni necotate emise de rezidenți 109
- părți sociale emise de rezidenți 110
- obligațiuni emise de rezidenți 111
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112
- acțiuni emise de nerezidenți 113
- obligațiuni emise de nerezidenți 114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 115
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care: 116
- în lei (ct. 5311) 117
- în valută (ct. 5314) 118
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: 119
- în lei (ct. 5121), din care: 120
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 121
- în valută (ct. 5124), din care: 122
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 123
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 +126), din care: 124
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 125
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 126
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care: 127
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care: 128
- în lei 129
- în valută 130
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care: 131
- în lei 132
- în valută 133
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care: 134
- în lei 135
- în valută 136
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care: 137
- în lei 138
- în valută 139
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care: 140
- în lei 141
- în valută 142
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care: 143
- în lei 144
- în valută 145
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:
146
- în lei 147
- în valută 148
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care: 149
- în lei 150
- în valută 151
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:
152
- în lei 153
- în valută 154
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care: 155
- în lei 156
- în valută 157
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 158
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care: 159
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 160
- în valută 161
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 162
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 162a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: 163
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) 164
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426' + 427 + 4281) 165
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:
166
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 167
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 168
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 169
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 170
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) 171
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 172
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 172a
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 172b
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 173
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care: 174
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 175
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2)
(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)
176
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 177
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 178
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 179
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 180
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 181
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 182
- acțiuni cotate3) 183
- acțiuni necotate4) 184
- părți sociale 185
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 186
Brevete și licențe (din ct. 205) 187
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 188
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 191
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 192
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma
(Col. 3)
%6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:
193 X X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care: 194
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 195
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 196
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 197
- cu capital integral de stat; 198
- cu capital majoritar de stat; 199
- cu capital minoritar de stat; 200
- deținut de regii autonome 201
- deținut de societățile cu capital privat 202
- deținut de persoane fizice 203
- deținut de alte entități 204
A B 2015 2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 205
- către instituții publice centrale; 206
- către instituții publice locale; 207
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 208
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 209
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 210
- către instituții publice centrale; 211
- către instituții publice locale; 212
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 213
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 214
- către instituții publice centrale; 215
- către instituții publice locale; 216
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 217
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2015 2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 220
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 221
XVI. Venituri obținute din activități agricole*******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2015 2016
Venituri obținute din activități agricole 222

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.9. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d) din prezenta anexă, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie. . . .

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Valori brute
Sold
inițial
Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări si casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 03 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 04
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice si mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Plante productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Active biologice productive 17 X
IV. Imobilizări financiare 18 X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18) 19

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold
inițial
Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 20
Alte imobilizări 21
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 22
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22) 23
II. Imobilizări corporale
Terenuri 24
Construcții 25
Instalații tehnice si mașini 26
Alte instalații, utilaje și mobilier 27
Investiții imobiliare 28
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 29
Plante productive 30
TOTAL (rd. 24 la 30) 31
III. Active biologice productive 32
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32) 33

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 34
Alte imobilizări 35
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 36
TOTAL (rd. 34 la 36) 37
II. Imobilizări corporale
Terenuri 38
Construcții 39
Instalații tehnice si mașini 40
Alte instalații, utilaje și mobilier 41
Investiții imobiliare 42
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 43
Plante productive 44
Imobilizări corporale în curs de execuție 45
Investiții imobiliare în curs de execuție 46
TOTAL (rd. 38 la 46) 47
III. Active biologice productive 48
IV. Imobilizări financiare 49
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49) 50
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 4

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

1.

(1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

(2) Pentru întocmirea formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3.

2.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

6. Structura formularului "Date informative" (cod 30)*) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la prezentul ordin, este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr.
rd.
Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total
(rd. 10 la 14), din care:
09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate si creanțe restante Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 87
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 88
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: 91
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
(ct. 431 + 437 + 4382)
92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
93
- subvenții de încasat (ct. 445) 94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 96
Creanțele entitătii în relațiile cu entitătile afiliate (ct. 451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 98
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd. 100 la 102), din care: 99
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 101
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 102
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 103
- de la nerezidenti 104
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) 105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care: 106
- acțiuni cotate emise de rezidenți 107
- acțiuni necotate emise de rezidenți 108
- părți sociale emise de rezidenți 109
- obligațiuni emise de rezidenți 110
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111
- acțiuni emise de nerezidenti 112
- obligațiuni emise de nerezidenți 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei și în valută (rd. 116 + 117), din care: 115
- în lei (ct. 5311) 116
- în valută (ct. 5314) 117
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119 + 121), din care: 118
- în lei (ct. 5121), din care: 119
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120
- în valută (ct. 5124), din care: 121
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 124 + 125), din care: 123
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care: 126
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care: 127
- în lei 128
- în valută 129
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care: 130
- în lei 131
- în valută 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134 + 135), din care: 133
- în lei 134
- în valută 135
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: 136
- în lei 137
- în valută 138
Credite bancare externe pe termen scurt
(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care:
139
- în lei 140
- în valută 141
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care: 142
- în lei 143
- în valută 144
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:
145
- în lei 146
- în valută 147
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: 148
- în lei 149
- în valută 150
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:
151
- în lei 152
- în valută 153
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care: 154
- în lei 155
- în valută 156
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care: 158
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 159
- în valută 160
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 161
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
162
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 163
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427' + 4281) 164
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care: 165
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 166
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 167
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 168
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 169
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 170
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 171
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 171a
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 171b
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care: 172
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 173
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473+4661) 174
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 175
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 176
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 177
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) 179
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180
- acțiuni cotate3) 181
- acțiuni necotate4) 182
- părți sociale 183
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 184
Brevete și licențe (din ct. 205) 185
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 190
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma
(Col. 1)
%6) (Col. 2) Suma
(Col. 3)
%6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din care:
191 X X
- deținut de instituții publice (rd. 193 + 194), din care: 192
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 193
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 194
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 195
- cu capital integral de stat; 196
- cu capital majoritar de stat; 197
- cu capital minoritar de stat; 198
- deținut de regii autonome 199
- deținut de societățile cu capital privat 200
- deținut de persoane fizice 201
- deținut de alte entități 202
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 203
- către instituții publice centrale; 204
- către instituții publice locale; 205
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 206
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 207
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 208
- către instituții publice centrale; 209
- către instituții publice locale; 210
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 211
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212
- către instituții publice centrale; 213
- către instituții publice locale; 214
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 215
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 216
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri obținute din activități agricole *******) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2015 2016
Venituri obținute din activități agricole 220
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
1. Cifra de afaceri netă
(rd. 222 + 223 - 224 + 225 + 226)
221
Producția vândută
(ct. 70l' + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
222
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 223
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 224
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766)7) 225
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 226
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 227
Sold D 228
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722 ) 229
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 230
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) ' ' 231
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 232
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758 + 7815) 233
- din care, venituri din fondul comercial negativ
(ct. 7815)
234
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 235
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)
236
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 237
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 238
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 239
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 240
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 241
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244), din care: 242
a) Salarii si indemnizații8) (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 243
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 244
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247) 245
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 246
a.2) Venituri (ct. 7813) 247
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250) 248
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 249
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 250
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258) 251
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 252
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 65869)) 253
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 254
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 255
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 256
11.6. Alte cheltuieli
(ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)
257
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)7) 258
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261) 259
- Cheltuieli (ct. 6812) 260
- Venituri (ct. 7812) 261
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)
262
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 263
- Profit (rd. 236 - 262)
- Pierdere (rd. 262 - 236) 264
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 265
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 266
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)7) 267
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 268
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 269
15. Alte venituri financiare
(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
270
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 271
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 265 + 267 + 269 + 270)
272
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile financiare detinute ca 273
active circulante (rd. 274 - 275)
- Cheltuieli (ct. 686) 274
- Venituri (ct. 786) 275
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)7) 276
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 277
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
278
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 273 + 276 + 278)
279
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 280
- Profit (rd. 272 - 279)
- Pierdere (rd. 279 - 272) 281
VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) 282
CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) 283
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) 284
- Profit (rd. 282 - 283)
- Pierdere (rd. 283 - 282) 285
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 286
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 287
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 288
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284); 289

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei si al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 192 - 202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

7. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la prezentul ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. Total Din care:


rd. (col. 2+3) Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
Rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare ***** Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 87
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
88
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) ' 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: 91
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 93
- subvenții de încasat (ct. 445) 94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 96
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 98
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662),(rd. 100 la 102), din care: 99
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 101
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 102
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 103
- de la nerezidenți 104
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****** 105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care: 106
- acțiuni cotate emise de rezidenți 107
- acțiuni necotate emise de rezidenți 108
- părți sociale emise de rezidenți 109
- obligațiuni emise de rezidenți 110
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111
- acțiuni emise de nerezidenți 112
- obligațiuni emise de nerezidenți 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei și în valută (rd. 116 + 117), din care: 115
- în lei (ct. 5311) 116
- în valută (ct. 5314) 117
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119 + 121), din care: 118
- în lei (ct. 5121), din care: 119
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120
- în valută (ct. 5124), din care: 121
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 124 + 125), din care: 123
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care: 126
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care: 127
- în lei 128
- în valută 129
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care: 130
- în lei 131
- în valută 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+ 135), din care: 133
- în lei 134
- în valută 135
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: 136
- în lei 137
- în valută 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care: 139
- în lei 140
- în valută 141
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care:
142
- în lei 143
- în valută 144
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:
145
- în lei 146
- în valută 147
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: 148
- în lei 149
- în valută 150
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:
151
- în lei 152
- în valută 153
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care: 154
- în lei 155
- în valută 156
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) ' 157
Alte împrumuturi si dobânzile aferente
(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care:
158
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 159
- în valută 160
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 161
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
162
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 163
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care: 165
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 166
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 167
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 168
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 169
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 170
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 171
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 171a
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 171b
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care: 172
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 173
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 174
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 175
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 176
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 177
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****** 179
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180
- acțiuni cotate3) 181
- acțiuni necotate4) 182
- părți sociale 183
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 184
Brevete și licențe (din ct. 205) 185
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 190
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma
(Col. 1)
%6) (Col. 2) Suma
(Col. 3)
%6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din care:
191 X X
- deținut de instituții publice (rd. 193 + 194), din care: 192
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 193
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 194
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 195
- cu capital integral de stat; 196
- cu capital majoritar de stat; 197
- cu capital minoritar de stat; 198
- deținut de regii autonome 199
- deținut de societățile cu capital privat 200
- deținut de persoane fizice 201
- detinut de alte entităti 202
Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 203
- către instituții publice centrale; 204
- către instituții publice locale; 205
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 206
Nr.
rd.
A B 2015 2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 207
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 208
- către instituții publice centrale; 209
- către instituții publice locale; 210
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 211
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212
- către instituții publice centrale; 213
- către instituții publice locale; 214
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 215
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice******) Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 216
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri obținute din activități agricole******* Nr.
rd.
Sume
A B 2015 2016
Venituri obținute din activități agricole 220

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

*****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (Ue) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

8. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie. . . .

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Valori brute
Sold
inițial
Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări si casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice si mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Imobilizări financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17) 18

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold
inițial
Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizări 20
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22
II. Imobilizări corporale
Terenuri 23
Construcții 24
Instalații tehnice si mașini 25
Alte instalații, utilaje și mobilier 26
Investiții imobiliare 27
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd. 23 la 29) 30
AMORTIZĂRI - TOTAL
(rd. 22 + 30)
31

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr.
rd.
Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcții 37
Instalații tehnice si mașini 38
Alte instalații, utilaje și mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizări corporale în curs de execuție 43
Investiții imobiliare în curs de execuție 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III. Imobilizări financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL
(rd. 35 + 45 + 46)
47
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 5

Structura componentelor situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial

1. Bilanțul care se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economice Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcționare în anul. . . . . . (în luni) |_|_|_|
Codul de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10/1 - lei -
Denumirea elementului Nr
rd.
Sold la:
Începutul
exercițiului
financiar
Sfârșitul
exercițiului
financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 02 + 05 + 08)
01
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02
- privind activitățile fără scop patrimonial 03
- privind activitățile economice 04
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) 05
- privind activitățile fără scop patrimonial 06
- privind activitățile economice 07
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 08
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 10 + 11 + 12 + 13)
09
I. STOCURI 10
II. CREANȚE *) 11
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 12
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI 13
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 14
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN **) 15
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 14 - 15 - 22) 16
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 01 + 16 - 21)
17
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN **) 18
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 19
I. VENITURI IN AVANS (rd. 21 + 22) 20
- subvenții pentru investiții 21
- venituri înregistrate în avans 22
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 44 - 45 - 52)
23
I. CAPITAL 24
II. REZERVE DIN REEVALUARE 25
III. REZERVE 26
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL
rd. (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42) -(30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43)
Sold C 27
SAU DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă)
rd. (30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43) - (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42)
Sold D 28
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial Sold C 29
Sold D 30
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială Sold C 31
Sold D 32
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activitățile economice Sold C 33
Sold D 34
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial ***) Sold C 35
Sold D 36
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile cu destinație specială ***) Sold C 37
Sold D 38
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile economice***) Sold C 39
Sold D 40
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile economice***) Sold C 41
Alte elemente de rezultat reportat reprezentând excedentul sau pierderea privind activitățile economice***) Sold C 42
Sold D 43
V. EXCEDENTUL/PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR '
rd. (46 + 48 + 50) - (47 + 49 + 51)
Sold C 44
SAU DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR '
rd. ( 47 + 49 + 51) - (46 + 48 + 50)
Sold D 45
Excedent privind activitățile fără scop patrimonial sau Sold C 46
Deficit privind activitățile fără scop patrimonial Sold D 47
Excedent privind activitățile cu destinație specială sau Sold C 48
Deficit privind activitățile cu destinație specială Sold D 49
Profit privind activitățile economice sau Sold C 50
Pierdere privind activitățile economice Sold D 51
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd. 53 + 54) 52
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial 53
Repartizarea profitului privind activitățile economice 54
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 55
FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 56
FONDUL DE RULMENT AL MEMBRILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI 57
ALTE FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FARA SCOP PATRIMONIAL 58
CAPITALURI TOTAL
rd. (23 + 55 + 56 + 57 + 58)
59
Patrimoniul privat (ct. 107)1 60

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

***) Contul 1174 - analitic distinct

1 Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

2. Contul rezultatului exercițiului care se întocmește de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 20/1 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr.
rd.
Prevederi
anuale
Exercițiul financiar
precedent încheiat
A B 1 2 3
I Venituri din activitățile fără scop patrimonial -TOTAL (rd. 02 la 16) ' 01
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților 02
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare 03
Venituri din donații 04
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 05
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial 06
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial 07
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole 08
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri 09
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare 10
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică 11
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului 12
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri 13
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare 14
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare 15
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial 16
II Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial -TOTAL (rd.18 + 19 + 20 + 22 + 23 + 25 + 28 + 31 + 32) 17
Cheltuieli privind stocurile 18
Cheltuieli cu lucrările si serviciile executate de terti 19
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: 20
- cheltuieli cu colaboratorii 21
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 22
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 23
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială 24
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care: 25
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial 26
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 27
Cheltuieli financiare - total, din care: 28
- cheltuieli din diferente de curs valutar 29
- cheltuieli privind dobânzile 30
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 31
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 33 + 34) - total, din care: 32
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 33
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 34
III Rezultatul activităților fără scop patrimonial
Excedent (rd. 01 - 17) 35
Deficit (rd. 17 - 01) 36
IV Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL 37
V Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL 38
VI Rezultatul activităților cu destinație specială
Excedent (rd. 37 - 38) 39
Deficit (rd. 38 - 37) 40
VII Venituri din activitățile economice - TOTAL
(rd. 42 + 44 - 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 53)
41
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care: 42
- venituri din vânzarea mărfurilor 43
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold C 44
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold D 45
Venituri din producția de imobilizări 46
Venituri din subvenții de exploatare 47
Alte venituri din exploatare 48
Venituri financiare - total, din care: 49
- venituri din diferente de curs valutar 50
- venituri din dobânzi 51
- alte venituri financiare 52
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 53
VIII Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL
(rd. 55 + 57 + 58 + 60 + 61' + 63 + 64 + 68 + 71)
54
Cheltuieli privind stocurile - total, din care: 55
- cheltuieli privind mărfurile 56
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 57
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: 58
- cheltuieli cu colaboratorii 59
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 60
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 61
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială 62
Alte cheltuieli de exploatare 63
Cheltuieli financiare - total, din care: 64
- cheltuieli din diferente de curs valutar 65
- cheltuieli privind dobânzile 66
- alte cheltuieli financiare 67
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 69 + 70) - total, din care: 68
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 69
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 70
Cheltuieli cu impozitul pe profit 71
IX Rezultatul activităților economice
Profit (rd. 41 - 54) 72
Pierdere (rd. 54 - 41) 73
X Venituri totale (rd. 01 + 37 + 41) 74
XI Cheltuieli totale (rd. 17 + 38 +54) 75
XII Excedent/Profit (rd. 74 - 75) 76
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74) 77
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

3. Bilanțul prescurtat care se întocmește de către organizațiile patronale și sindicale, precum și alte persoane juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, are următoarea structură:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economice Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcționare în anul. . . . . . (în luni) |_|_|_|
Codul de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ PRESCURTAT
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10 - lei -
Denumirea elementului rd. Începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205
+ 207 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 293*)
01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 +
214 + 231 + 232 - 281 - 291 - 293*)
02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261 + 263 + 265 +267* - 296*)
03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 +351 + 354 + 356 + 357 + 358 +361 +/- 368 +371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 -393 - 394 -395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) 05
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** +4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** +447** + 4482 + 451** + 453** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) 06
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 -596 - 598)
07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542 + 550) 08
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04 + 12 - 17)
13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16
Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 18
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (ct. 101) 19
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 20
III. REZERVE (ct. 106) 21
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.117) 22
DEFICITUL/PIERDEREA
REPORTAT(Ă)
Sold D (ct.117) 23
V. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.121) 24
DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold D (ct.121) 25
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI
(ct. 129) (rd. 27 + 28)
26
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291.01) 27
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292)1 28
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19 + 20 + 21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26)
29
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 113) 30
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 114) 31
Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115) 32
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 116) 33
CAPITALURI TOTAL
rd. (29 + 30 + 31 + 32 + 33)
34
Patrimoniul privat (ct. 107)2 35

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

1 Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

2 Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care au utilizat pentru activitățile economice desfășurate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, completează situațiile financiare anuale pe baza informațiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situații.

;
se încarcă...