Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3114/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.087/2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017 până la 14 septembrie 2017, fiind abrogat prin Metodologie 2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.087/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 28 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Cadrele didactice care au efectuat stagiul de practică obligatoriu, dar nu au promovat examenul, se pot înscrie în condițiile prevăzute de art. 241 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având obligația de a susține toate probele examenului în anul școlar în care se înscriu."

2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de finalizarea reluării, de fiecare dată, a stagiului de practică cu durata de un an școlar și de achitarea, la unitatea de învățământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de 300 lei.

(5) Cuantumul taxei de înscriere poate fi modificat de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea fundamentată a comisiei de examen județene/a municipiului București, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare pentru organizarea și desfășurarea probelor de examen, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; cheltuielile aferente examenului se efectuează în limita sumelor încasate."

3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (4)."

4. La articolul 7, alineatele (4) și (5) se abrogă.

5. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) La propunerea inspectoratelor școlare, direcția de specialitate din Ministerul Educației Naționale poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă la catedră de un an, prevăzută la art. 4 alin. (1)."

6. La articolul 12, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) să îndeplinească condițiile privind vechimea de predare efectivă la catedră prevăzute la art. 4 alin. (1)."

7. La articolul 42, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Candidații care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspecțiilor de specialitate la clasă sau care sunt declarați absenți sau retrași la susținerea probei scrise au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare nu sunt considerați respinși, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.

(2) Candidații prezenți la proba scrisă, ale căror lucrări au fost anulate, dar care nu se află sub incidența prevederilor art. 22 alin. (5) și ale art. 27 alin. (3), au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.

(3) Candidații eliminați pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege."

Art. II. -

(1) Candidații care depășesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum și candidații care au susținut examenul național de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze, dar care au finalizat, de fiecare dată, reluarea stagiului de practică cu durata de un an școlar, se pot înscrie pentru susținerea acestui examen în sesiunea 2017, în termen de zece zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Candidații în situația prevăzută la alin. (1) trebuie să îndeplinească toate celelalte condiții legale în vigoare privind participarea la examenul național de definitivare în învățământ.

Art. III. -

Direcția generală învățământ preuniversitar - Direcția formare continuă din Ministerul Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 19 ianuarie 2017.

Nr. 3.114.

;
se încarcă...