Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții din 01.04.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, denumit în continuare Consiliul, este constituit și funcționează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcții, denumit în continuare MDRT, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Consiliul realizează activități de specialitate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative subsecvente emise în temeiul sau în aplicarea acesteia.

(2) Activitățile de specialitate prevăzute la alin. (1) se realizează de către specialiști în domeniu ce activează în:

a) comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții;

b) comisii de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări și a organismelor de atestare a conformității produselor pentru construcții cu specificații tehnice armonizate;

c) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții;

d) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;

e) grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice și proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcții;

f) grupuri de lectură pentru verificarea și avizarea versiunilor române ale specificațiilor tehnice naționale ale altor state membre din domeniul produselor pentru construcții.

(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) se nominalizează, prin decizie a secretarului de stat coordonator al domeniului produselor pentru construcții din cadrul MDRT, dintre specialiștii propuși de către universități tehnice și institute de cercetare de profil acreditate, asociații profesionale și patronale din domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente/produselor pentru construcții, organisme notificate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, organisme autorizate să elaboreze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții, precum și organisme abilitate să elaboreze agremente tehnice în construcții.

CAPITOLUL II Consiliul

1. Structura

Art. 3. -

Consiliul este compus din președinte, reprezentat de secretarul de stat coordonator al domeniului produselor pentru construcții din cadrul MDRT, și membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanți desemnați de MDRT;

b) un reprezentant desemnat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

c) un reprezentant desemnat de Ministerul Mediului și Pădurilor;

d) un reprezentant desemnat de Ministerul Sănătății;

e) un reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcții;

f) un reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

g) un reprezentant desemnat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

h) un reprezentant desemnat de Asociația de Standardizare din România;

i) un reprezentant desemnat de Asociația de Acreditare din România - RENAR;

j) un reprezentant desemnat de organismele notificate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții;

k) un reprezentant desemnat de organismele abilitate să elaboreze agremente tehnice în construcții.

Art. 4. -

Componența Consiliului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, în baza desemnărilor transmise, la cererea MDRT, de către autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 3.

Art. 5. -

Secretariatul tehnic al Consiliului este asigurat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea MDRT, denumit în continuare URBANINCERC, și funcționează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia și independent de celelalte departamente tehnice ale institutului, conform prevederilor art. 3 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Atribuții

Art. 6. -

Consiliul are, în principal, atribuții privind:

a) transpunerea și, după caz, punerea în aplicare a actelor normative comunitare din domeniul produselor pentru construcții;

b) organizarea și conducerea activității privind agrementul tehnic în construcții;

c) evaluarea, în vederea desemnării și notificării la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene, a laboratoarelor de încercări și organismelor naționale acreditate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții pentru care există specificații tehnice armonizate, precum și supravegherea organismelor notificate;

d) evaluarea, în vederea autorizării și notificării la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții și monitorizarea acestor organisme ulterior notificării;

e) evaluarea, în vederea abilitării, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, și monitorizarea acestor organisme ulterior abilitării;

f) elaborarea/actualizarea de documente tehnice și proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcții, la solicitarea autorității competente în domeniu;

g) gestionarea sistemului național de informare privind produsele pentru construcții.

3. Funcționarea Consiliului

Art. 7. -

Consiliul se întrunește în ședințe organizate, de regulă, trimestrial, precum și ori de câte ori este necesar.

Art. 8. -

Ședințele Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul MDRT.

Art. 9. -

Ședințele se convoacă prin grija secretariatului tehnic, prin poșta electronică, cu cel puțin 5 zile înaintea datei la care au loc acestea; odată cu convocarea se comunică și ordinea de zi a ședinței și, după caz, documentele-suport.

Art. 10. -

La ședințe pot participa ca invitați reprezentanți ai organizațiilor profesionale și patronale în domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente, precum și al produselor pentru construcții.

Art. 11. -

Ședințele Consiliului sunt statutare dacă se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 12. -

(1) Hotărârile se adoptă, de regulă, prin consens; în cazul în care nu se ajunge la consens, hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de membrii Consiliului, în care trebuie să se regăsească voturile reprezentanților MDRT și ale Inspectoratului de Stat în Construcții.

(2) Membrii Consiliului care din motive obiective nu participă la ședință pot transmite în scris, anterior datei ședinței, la secretariatul tehnic al Consiliului poziția față de temele supuse votului și anunțate prin ordinea de zi.

(3) Hotărârile adoptate se transpun în decizii/avize tehnice ale Consiliului, aprobate de președintele Consiliului.

Art. 13. -

Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului se întocmesc de către secretariatul tehnic și se semnează de către participanți.

Art. 14. -

(1) Președintele Consiliului are următoarele atribuții:

a) conduce activitatea Consiliului în cadrul ședințelor, precum și între ședințe;

b) convoacă, aprobă agenda și prezidează ședințele Consiliului;

c) aprobă convocarea și agenda ședințelor comisiilor tehnice pentru avizarea agrementelor tehnice, la propunerea secretariatului tehnic și cu avizul prealabil al direcției cu atribuții în domeniul produselor pentru construcții din cadrul MDRT;

d) numește prin decizie președinții și membrii comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții;

e) constituie și numește prin decizie președinții și membrii în comisiile de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări și organismelor de atestare a conformității produselor pentru construcții cu specificații tehnice armonizate, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții, precum și a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;

f) constituie și numește prin decizie președinții și membrii grupurilor de lucru;

g) constituie și numește prin decizie membrii grupurilor de lectură;

h) stabilește prin decizie grupele specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;

i) aprobă programele de lucru ale comisiilor de evaluare/supraveghere, precum și rapoartele de evaluare și de supraveghere emise de acestea;

j) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea secretariatului tehnic al Consiliului;

k) îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin prevederile legale în vigoare.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. d)-g) se redactează de către direcția cu atribuții în domeniul produselor pentru construcții din cadrul MDRT, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).

Art. 15. -

Atribuțiile președintelui se pot delega unuia dintre reprezentanții MDRT în Consiliu.

Art. 16. -

Membrii Consiliului, în funcție de ordinea de zi comunicată, prezintă în cadrul ședințelor punctul de vedere al instituțiilor care i-au desemnat și contribuie la adoptarea celor mai bune soluții, aducându-și aportul la bunul mers al activității Consiliului.

Art. 17. -

La solicitarea prealabilă a președintelui Consiliului formulată cu privire la ordinea de zi, membrii Consiliului prezintă, în cadrul ședințelor, puncte de vedere și/sau informări în scris.

Art. 18. -

Secretariatul tehnic al Consiliului:

a) asigură logistica și activitățile administrative necesare funcționării Consiliului;

b) gestionează sistemul național de informare privind produsele pentru construcții, inclusiv pagina de internet a Consiliului;

c) asigură secretariatul comisiilor tehnice de avizare a agrementelor tehnice în construcții, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 47 lit. c) și e);

d) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări și organismelor de atestare a conformității produselor pentru construcții cu specificații tehnice armonizate, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. a);

e) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. g);

f) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. d);

g) întocmește pontajul specialiștilor prevăzuți la art. 2 alin. (2) pentru realizarea serviciilor prestate conform convențiilor încheiate de aceștia cu URBAN-INCERC în baza deciziilor de numire emise de președintele Consiliului;

h) redactează și răspunde pentru exactitatea informațiilor înscrise în procesele-verbale ale ședințelor și avizelor tehnice, precum și în oricare document prevăzut în responsabilitatea sa prin actul normativ specific prevăzut la art. 47;

i) păstrează toate documentele elaborate de Consiliu, precum și documentele care au stat la baza elaborării acestora;

j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin decizie a președintelui Consiliului.

Art. 19. -

Secretariatul tehnic al Consiliului se subordonează din punct de vedere metodologic președintelui Consiliului.

Art. 20. -

Personalul care face parte din secretariatul tehnic al Consiliului nu are drept de opinie și decizie în stabilirea hotărârilor care se iau de către Consiliu în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 21. -

Membrii secretariatului tehnic al Consiliului își desfășoară activitatea la sediul URBAN-INCERC și la sediul autorității competente în domeniul produselor pentru construcții, după caz.

Art. 22. -

Personalul secretariatului tehnic al Consiliului răspunde pentru realitatea și exactitatea documentelor întocmite în exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru integritatea tuturor documentelor elaborate de Consiliu și a documentelor care au stat la baza elaborării acestora, păstrate la sediul URBAN-INCERC.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...