Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și a stimulării mediului de afaceri, prin înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii,

având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare în general, creșterea dificultăților și riscurilor pentru începerea unei afaceri,

întrucât stimularea cadrului general de înființare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creșterii numărului întreprinderilor active pe piață, precum și pentru creșterea numărului locurilor de muncă,

considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă și stimularea spiritului antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui program social de interes public,

luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, precum și o creștere a șomajului în rândul populației, cu preponderență în rândul absolvenților și persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acută de locuri de muncă din economie,

considerând că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbție a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualității reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare Programul "Start-up Nation - Romania".

Art. 2. - Modificări (1)

Întreprinderile beneficiare ale Programului "Start-up Nation - Romania" sunt întreprinderile înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptată potrivit art. 8, precum și condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 3. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Prin Programul "Start-up Nation - Romania" se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

(2) Sumele necesare implementării Programului "Start-up Nation - Romania" se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau din fonduri externe. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului "Start- up Nation - Romania" are și obligația să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum 2 salariați, precum și obligația menținerii celor două locuri de muncă pentru cel puțin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme transparente de minimis, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu. Modificări (1)

(2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 7 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, procedurile necesare inițierii unei noi scheme de ajutor de minimis vor fi efectuate până la elaborarea și aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8.

Art. 6. - Modificări (1)

Activitățile și cheltuielile neeligibile în cadrul schemei de ajutor sunt cele prevăzute în legislația națională și cea europeană în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislația specifică națională și europeană în vigoare.

Art. 8. - Modificări (1), Reviste (1)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora și supune aprobării Guvernului o hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Florin Nicolae Jianu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Mihaela Virginia Toader
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 27 ianuarie 2017.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
10.000 IMM-uri vor primi bani prin Start-Up Nation 2018. Care sunt criteriile
Ce modificări s-au făcut anul acesta în programul Start-Up Nation pentru antreprenori
Modificări la Programul "Start-up Nation - Romania"
;
se încarcă...