Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Derogări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

După alineatul (13) al articolului 58 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

"

(14) Acoperirea definitivă la sfârșitul anului, a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziției ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții, atunci când deficitul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b)."

Art. 17. -

La articolul 33 alineatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, personalul didactic de predare și cercetare și didactic de conducere din învățământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".

Art. 18. -

În anul 2017, Oficiul Național al Registrului Comerțului se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

În aplicarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul, prin hotărâre, stabilește indicatorii pe baza cărora se determină anual necesarul fondului ce urmează a fi asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Justiției de la cap. 61.01 "Ordine Publică și Siguranță Națională", titlul VII "Alte transferuri" articolul 55.01 "Transferuri interne", alineat 55.01.18 "Alte transferuri curente interne", precum și modalitatea de virare a acestuia de către Oficiul Național al Registrului Comerțului către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență.

Art. 20. -

(1) Se autorizează Ministerul Justiției ca în perioada 31 martie-31 iulie 2017 să asigure, prin Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, derularea activităților de închidere a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, inclusiv auditarea situațiilor financiare, în conformitate cu regulamentele și procedurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

(2) Salarizarea personalului Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe în perioada 31 martie-31 iulie 2017 se va asigura prin bugetul Ministerului Justiției, capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională" titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", cu aplicarea prevederilor art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 7.100 lei.

Art. 22. -

Articolul 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare se majorează cu 15% față de nivelul acordat în luna decembrie 2016."

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din instituțiile de învățământ superior de stat se majorează cu 15% față de nivelul acordat în luna decembrie 2016, cu încadrarea în bugetul aprobat."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan
p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul justiției,
Florin Iordache
p. Președintele Consiliului Concurenței,
Otilian Neagoe

București, 27 ianuarie 2017.

Nr. 9.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...