Guvernul României

Hotărârea nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 67/1995

Modificări (1), Respingeri (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1996 până la 31 decembrie 2001, fiind abrogat prin Lege 416/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social și ale Ordonanței Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 13/1995,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Consiliile locale, în funcție de condițiile specifice, aprobă criterii proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor și păsărilor, precum și din valorificarea altor bunuri realizate în gospodăriile populației din mediul rural și, după caz, din mediul urban, nominalizate de primar.

(2) La stabilirea criteriilor proprii de evaluare conform alin. (1) se vor avea în vedere limitele minime ale veniturilor nete prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre pentru principalele categorii de animale și păsări, prevăzute în anexa nr. I la prezenta hotărâre.

(3) Limitele minime ale veniturilor nete prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor.

(4) Criteriile prevăzute la alin. (1) se afișează la sediul consiliului local.

Art. 2. - Respingeri (1)

(1) Familiile și persoanele singure, care au în proprietate sau în folosință numai locuința și bunurile necesare nevoilor familiale, pot beneficia, în condițiile legii, de ajutor social.

(2) În vederea acordării ajutorului social, bunurile de natura celor prevăzute în anexa nr. II la prezenta hotărâre nu sunt considerate bunuri necesare.

Art. 3. -

(1) Familiile și persoanele singure, care au în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile peste nivelul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre, vor declara, la solicitarea ajutorului social, veniturile realizate din valorificarea bunurilor respective.

(2) Pe baza sumelor rezultate din valorificarea bunurilor, precum și din utilizarea economiilor sau a disponibilităților din conturile bancare și de la C.E.C., se calculează perioada de timp în care familia sau persoana singură are asigurat venitul net lunar prevăzut la art. 3 din Legea nr. 67/1995. Dreptul la ajutor social se poate acorda, în condițiile legii, de la data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat perioada de timp astfel stabilită.

Art. 4. -

(1) Persoanele apte de muncă, care nu sunt salariate și nu realizează venituri cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară din alte activități, se iau în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului venitului net lunar al acesteia, numai dacă fac dovada că s-au prezentat la oficiul forței de muncă pentru încadrare și nu au refuzat un loc de muncă cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, ori cu convenție civilă sau un curs de calificare recomandat sau la care au fost înscrise.

(2) Repartizarea în muncă se poate face și de către primar, pentru realizarea unor acțiuni sau lucrări de interes local sau la solicitarea unor persoane fizice.

(3) Primarul are obligația să comunice oficiului forței de muncă beneficiarii de ajutor social care se încadrează în prevederile alin. (1), pentru a se lua măsuri de repartizare în muncă cu prioritate a persoanelor în cauză, oferindu-le acestora orice loc de muncă.

Art. 5. -

(1) Pentru soluționarea cererii de ajutor social, primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale, document care reprezintă probă legală, în caz de atac al dispoziției primarului pe calea contenciosului administrativ.

(2) Stabilirea dreptului la ajutor social unor familii sau persoane singure se face, în condițiile legii, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

(3) În situația în care cererile depășesc nivelul fondurilor prevăzute cu această destinație în bugetul local, precum și la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, primarul are obligația să dispună efectuarea de anchete sociale pentru toți solicitanții de ajutor social. Ancheta socială este obligatorie și în situația în care familia sau persoana care solicită ajutor social locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane.

(4) La efectuarea anchetelor sociale pot participa și reprezentanți ai instituțiilor publice care își desfășoară activitatea pe teritoriul localității, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

(5) Persoanele care efectuează ancheta socială vor evidenția veniturile nete lunare și bunurile nedeclarate sau subevaluate, precum și activitățile potențial aducătoare de venituri, desfășurate de către membrii familiei, pentru a fi luate în calcul la stabilirea dreptului și a cuantumului ajutorului social.

(6) În cazul familiei sau persoanei singure care solicită ajutorul social și conviețuiește în aceeași gospodărie cu alte familii sau persoane și contribuie împreună la realizarea unor bunuri și venituri sau la consumul acestora se iau în calcul veniturile totale nete realizate și numărul persoanelor din gospodăria respectivă.

(7) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza și informații de la cel puțin două persoane care cunosc situația materială, socială și civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social.

Art. 6. -

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure, care a solicitat ajutor social potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 67/1995, se iau în considerare și drepturile corespunzătoare unor creanțe legale, cum sunt: alocația de stat pentru copii, ajutorul de integrare profesională, ajutorul de șomaj, alocația de sprijin, alte creanțe legale care pot fi valorificate.

Art. 7. -

În vederea aplicării prevederilor art. 17 din Legea nr. 67/1995, primarul va desemna, prin dispoziție scrisă, persoanele care răspund de efectuarea anchetelor sociale, de calculul și acordarea vizei de control financiar preventiv pentru stabilirea și plata ajutoarelor sociale.

Art. 8. -

(1) Plata ajutorului social se face lunar, pe bază de stat de plată, mandat poștal sau prin cont curent; data plății și modalitatea de plată se stabilesc de către primar și se afișează la consiliul local.

(2) Primarul poate organiza plata integrală sau parțială a ajutorului social prin acordarea, pentru toți sau pentru o parte dintre membrii familiei, a unor alimente, medicamente, rechizite școlare pentru copii, precum și prin plata întreținerii legal stabilite de către asociațiile de locatari, sau a combustibilului pentru încălzire.

Art. 9. -

(1) Pentru toate sumele ce vor fi plătite cu titlu de ajutor social, primarul va dispune reanalizarea cererilor aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și a documentelor care au stat la baza acordării acestui drept, urmând să stabilească, prin dispoziție, menținerea dreptului la ajutor social, modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor social.

(2) Primarul poate dispune și reanalizarea cererilor aprobate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru a verifica îndeplinirea obligației prevăzute la art. 12 din Legea nr. 67/1995.

(3) În cazul constatării încălcării dispozițiilor legale cu privire la stabilirea și plata ajutorului social, primarul are obligația să dispună măsurile legale pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit și, dacă este cazul, să sesizeze organele de cercetare penală.

Art. 10. -

Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social, cu semnătura primarului, se afișează la sediul consiliului local.

Art. 11. -

Formularele necesare aplicării prevederilor Legii nr. 67/1995 se asigură de către consiliile locale din fonduri prevăzute în bugetele locale.

Art. 12. -

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum și modalitățile de plată a drepturilor reglementate de lege, modificate și completate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, sunt cele prezentate în anexa nr. III.

Art. 13. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări, în condițiile legii, pentru soluționarea unor probleme în legătură cu stabilirea dreptului și a modalităților de plată a ajutorului social.

Art. 14. -

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului ce se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevăd în bugetul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Stabilirea locului și plata ajutorului ce se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare județene și ale sectoarelor municipiului București, pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 15. -

(1) Primarul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgență, în condițiile legii, în limita fondurilor prevăzute în bugetul local.

(2) Ajutoarele prevăzute la alineatul precedent pot fi acordate, în condițiile legii, în limita fondurilor prevăzute în bugetul local și la propunerea direcțiilor județene de muncă și protecție socială, respectiv a Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București.

(3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgență, în condițiile legii, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din fondurile prevăzute cu această destinație.

(4) Acordarea de ajutoare de urgență se face pe bază de anchetă socială.

Art. 16. -

Anexele nr. I, II și III fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 martie 1996.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, cu excepția art. 8 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 565 din 28 iulie 1995 și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 1 martie 1996.

Nr. 125.

ANEXA Nr. I

  CRITERII
privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obține din
creșterea și valorificarea animalelor și păsărilor, precum și din
valorificarea altor bunuri realizate în gospodărie, care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 67/1995, sunt considerate bunuri
ce pot fi păstrate ca fiind necesare nevoilor familiale

Principalele categorii de animale și păsări Limita minimă de venit(lei/an și unitate)
Zona de fertilitate
I, II și III IV și V
- Bovine:
▪ vaci, bivolițe 300.000 180.000
▪ boi, bivoli 500.000 300.000
▪ viței până la 6 luni 100.000 60.000
▪ tăurași 200.000 120.000
- Porcine 100.000 60.000
- Ovine 20.000 12.000
- Caprine 20.000 12.000
- Cabaline:
▪ cai 600.000 360.000
▪ măgari 200.000 120.000
▪ catâri 300.000 180.000
- Păsări:
▪ rațe 8.000 5.000
▪ găini 10.000 7.000
▪ gâște 12.000 6.000
▪ curci 15.000 10.000
- Familii de albine 20.000 20.000
- Iepuri de casă 10.000 6.000
- Nurci, nutrii 15.000 15.000

NOTĂ:

Consiliul local va stabili și va aproba limite minime de venit și pentru alte categorii de animale și păsări, precum și pentru bunuri realizate în gospodărie care se valorifică pe piață (fructe, obiecte de uz casnic și gospodăresc, îmbrăcăminte, încălțăminte etc.).

ANEXA Nr. II

BUNURI ÎN PROPRIETATE SAU ÎN FOLOSINȚĂ
care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale în
sensul art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 67/1995

1. Motociclete*) și scutere*)

2. Autoturisme*), autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci, șalupe, bărci cu motor, rulote, autobuze, microbuze și alte mijloace de transport

*) Se exceptează mijloacele de transport adaptate, din proprietatea persoanelor handicapate.

3. Tractoare

4. Combine, semănători, secerători și alte utilaje agricole cu tracțiune mecanică

5. Prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de fabricat rachiu, ferăstraie mecanice pentru lemn

6. Tablouri și obiecte de artă

7. Bijuterii și obiecte ornamentale din metale prețioase

8. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței; terenuri intravilane

9. Terenuri agricole în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane, în medie pe membru de familie

10. Alte bunuri stabilite de consiliul local.

ANEXA Nr. III

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social,
precum și modalitățile de plată a drepturilor reglementate de lege

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...