Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2017.

În vigoare de la 25 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.178 din 8 decembrie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, denumit în continuare Catalog, ca instrument de evidență și gestiune a pădurilor virgine și cvasivirgine, așa cum sunt definite în anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare.

(2) Constituirea și actualizarea permanentă a Catalogului se fac de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) Modelul Catalogului este prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Catalogul cuprinde următoarele categorii de păduri:

a) pădurile încadrate în categoriile funcționale 1.5 j - păduri virgine și 1.5 o - păduri cvasivirgine, potrivit amenajamentelor silvice existente și a celor care se vor elabora ulterior;

b) pădurile care îndeplinesc criteriile și indicatorii de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine, altele decât cele prevăzute la lit. a), care sunt identificate prin Studii de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, denumite în continuare studii de fundamentare.

(5) Catalogul se publică pe pagina de internet a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se reactualizează ori de câte ori se includ sau se exclud păduri virgine și cvasivirgine din acest Catalog.

(6) Pentru terenurile forestiere incluse în Catalog se vor respecta prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În scopul alcătuirii evidenței pădurilor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a), structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură identifică aceste păduri corespunzător ariei lor de competență și întocmesc lista pădurilor virgine și cvasivirgine, prezentând toate informațiile din Catalog, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, pe care o transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în vederea integrării în Catalogul de pe site-ul acesteia.

(2) Studiile de fundamentare prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) În cazul în care administratorul/prestatorul de servicii silvice identifică în raza sa de activitate o pădure care îndeplinește criteriile și indicatorii prevăzuți de Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, are obligația de a transmite la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură o informare cu privire la amplasamentul și suprafața pădurii identificate și de a sista efectuarea lucrărilor silvice pe suprafața respectivă.

(4) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură are obligația de a verifica informațiile primite de la persoane fizice și juridice sau de la administratorul/prestatorul de servicii silvice cu privire la identificarea unor terenuri forestiere care îndeplinesc criteriile și indicatorii prevăzuți de Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, și de a posta pe site-ul propriu lista acestor păduri, în vederea oferirii posibilității de a se întocmi studii de fundamentare potrivit prezentului ordin.

(5) Actualizarea Catalogului prin includerea pădurilor care fac parte din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a) și care sunt cuprinse în amenajamentele silvice se face cu ocazia avizării studiilor de amenajare a pădurilor respective în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură.

(6) Pentru pădurile care fac parte din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură întocmește lista acestora în formatul prevăzut în anexa nr. 1 asigurând avizarea în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură și includerea pădurilor respective în Catalog.

Art. 3. -

(1) Studiile de fundamentare se realizează de către persoane fizice sau juridice, denumite în continuare elaboratori.

(2) Persoanele fizice care elaborează studiul de fundamentare trebuie să facă dovada că au studii superioare în domeniul silviculturii și că îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) să fie atestate ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert CTAP;

b) să fie cercetători științifici minimum gradul III;

c) să fie cadre didactice universitare care își desfășoară activitatea în domeniul silviculturii, ecologiei și/sau biologiei.

(3) Persoanele juridice care elaborează studiul de fundamentare trebuie să facă dovada că au relații contractuale cu o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2) și, dacă persoanele juridice consideră necesar, una sau mai multe persoane care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) să fie absolvenți de studii superioare în domeniul științelor naturii - silvicultură, ecologie și protecția mediului, biologie, care să aibă o experiență profesională în domeniu de minimum 5 ani;

b) să fie cercetători științifici cu minimum gradul III în domeniul științelor naturii - silvicultură, ecologie și protecția mediului, biologie;

c) să fie cadre didactice universitare care își desfășoară activitatea în domeniul silviculturii, ecologiei și/sau biologiei.

Art. 4. -

(1) Elaboratorii au acces la datele amenajistice și pe terenurile forestiere care fac obiectul studiului de fundamentare pe care aceștia îl elaborează, numai după notificarea prealabilă a proprietarului fondului forestier și a administratorului/prestatorului de servicii silvice, notificare ce se face în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea activităților.

(2) În cazul în care elaboratorii nu cunosc proprietarul și/sau administratorul/prestatorul de servicii silvice, notificarea se adresează structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care o transmite proprietarului și/sau administratorului/prestatorului de servicii silvice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, aducând totodată la cunoștința conducătorului de lucrări responsabil pentru elaborarea studiului, datele de contact ale proprietarului și administratorului/prestatorului de servicii silvice.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) sau, după caz, alin. (2) cuprinde obligatoriu schița zonei care face obiectul studiului de fundamentare, datele de contact ale conducătorului de lucrări, numele tuturor persoanelor care sunt implicate în efectuarea studiului și data propusă pentru începerea studiului.

Art. 5. -

(1) Întocmirea studiului de fundamentare se face de către elaborator pe baza Metodologiei de lucru privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Elaborarea studiului de fundamentare se face într-o perioadă de maximum 90 de zile, începând cu data propusă pentru începerea studiului, prevăzută la art. 4 alin. (3).

(3) Arboretele în care sunt în curs de execuție lucrări silvotehnice începute anterior notificării prevăzute la art. 4 pot fi incluse în Catalog numai în baza verificării situației în teren, în urma analizei de detaliu, la nivel de unitate amenajistică și de ansamblu a suprafeței totale a pădurilor care se propun a fi incluse în Catalog și numai dacă aceste lucrări nu au influențat respectarea criteriilor și indicatorilor prevăzuți de Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare.

(4) În situația în care, după primirea notificării prevăzute la art. 4, administratorul/prestatorul de servicii silvice și/sau proprietarul refuză să pună la dispoziție datele din amenajamentele silvice și să permită accesul în teren, elaboratorul înștiințează despre această situație, în scris, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care îi va facilita accesul în teren și la datele necesare elaborării studiului de fundamentare, prin mijloacele legale ce le are la dispoziție.

(5) În situația în care, elaboratorul solicită administratorului/prestatorului de servicii silvice evidența lucrărilor silvice executate în ultimii 30 de ani, în pădurea care face obiectul studiului, iar administratorul/prestatorul de servicii silvice respectiv nu deține această evidență, elaboratorul înștiințează despre această situație, în scris, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură obține evidența lucrărilor silvice prevăzută la alin. (5) de la ocolul silvic/ocoalele silvice care au administrat anterior pădurea respectivă și o pune la dispoziția elaboratorului în termen de maximum 30 de zile de la data primirii înștiințării din partea acestuia.

Art. 6. -

(1) Studiile de fundamentare se depun în două exemplare la structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în format pe suport hârtie și în format electronic, împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3), după caz.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură înștiințează în scris, cu confirmare de primire, proprietarii și administratorii/prestatorii de servicii silvice, după caz, despre primirea studiului de fundamentare și identificarea amenajistică a suprafețelor de pădure care fac obiectul acestui studiu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii studiului.

(3) Se interzice executarea lucrărilor silvotehnice de către proprietari și/sau administratori/prestatori de servicii silvice, în pădurile care fac obiectul studiului de fundamentare, ulterior datei la care aceștia au primit înștiințarea scrisă prevăzută la alin. (2).

(4) În termen de maximum 15 zile de la data primirii studiului de fundamentare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică dacă studiul este elaborat în conformitate cu anexa nr. 2.

(5) În situația în care studiul de fundamentare este incomplet, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură returnează studiul către elaborator în vederea completării, menționând în adresa de returnare toate aspectele neconforme constatate. Durata de completare/refacere a studiului de către elaborator nu poate fi mai lungă de 30 de zile de la data confirmării de către elaborator a primirii studiului returnat.

(6) Studiul de fundamentare întocmit corespunzător sau completat, după caz, va fi verificat scriptic și în teren în termen în cel mult 30 de zile de către o comisie, denumită în continuare comisie de verificare.

(7) Comisia de verificare prevăzută la alin. (6) are următoarea componență:

a) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, nominalizat prin decizie a inspectorului-șef;

b) elaboratorul studiului sau reprezentantul acestuia, după caz;

c) administratorul sau prestatorul de servicii silvice aferent fondului forestier care face obiectul studiului;

d) reprezentantul administratorului ariei protejate, dacă suprafața fondului forestier este inclusă într-o arie protejată;

e) proprietarul/proprietarii sau reprezentantul/reprezentanții acestuia/acestora, în cazul în care pădurea nu este proprietate publică a statului.

(8) Comisia de verificare se convoacă în scris de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; datele la care se fac întâlnirile comisiei, respectiv vizitele în teren, se stabilesc de comun acord cu elaboratorul studiului.

(9) Comisia de verificare își poate desfășura activitatea în prezența, cel puțin, a membrilor care sunt prevăzuți la alin. (7) lit. a) și b).

Art. 7. -

(1) Verificarea scriptică a îndeplinirii criteriilor și indicatorilor prevăzuți în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, se face pentru fiecare unitate amenajistică inclusă în studiul de fundamentare în cazul criteriului 1, respectiv pentru ansamblul unităților amenajistice alăturate, în cazul criteriului 2.

(2) În vederea verificării scriptice, administratorul/prestatorul de servicii silvice pune la dispoziția comisiei de verificare amenajamentul valabil pentru unitățile amenajistice incluse în studiul de fundamentare, operat la zi, harta amenajistică aferentă și evidența lucrărilor executate în ultimii 30 de ani.

(3) În situația în care administratorul/prestatorul de servicii silvice are informații certe, justificate prin documente legale, cu privire la cazuri în care pădurile din anumite unități amenajistice nu îndeplinesc criteriile și indicatorii prevăzuți în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, dacă se acceptă de către membrii comisiei de verificare, unitățile amenajistice respective vor fi excluse din studiul de fundamentare, fără a mai fi necesară verificarea în teren.

(4) Verificarea în teren a criteriilor și indicatorilor prevăzuți în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, se efectuează obligatoriu pe minimum 30% din suprafața rămasă în studiul de fundamentare după reducerea operată prin aplicarea prevederilor alin. (3), după caz.

(5) În cadrul suprafeței minime prevăzute la alin. (4) vor fi verificate în teren în mod obligatoriu toate unitățile amenajistice pentru care nu există consens în cadrul verificării scriptice efectuate de către comisie.

(6) Pe baza verificărilor scriptice și în teren, prevăzute în prezentul articol, comisia de verificare întocmește un proces- verbal de verificare a Studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(7) În situația în care comisia de verificare nu își poate desfășura activitatea în teren datorită existenței stratului de zăpadă în zona care face obiectul studiului de fundamentare, verificarea în teren se efectuează imediat după topirea zăpezii, fapt care se consemnează într-o notă de constatare, semnată de membrii comisiei de verificare și care se constituie în anexă la procesul-verbal de verificare, termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) prelungindu-se în mod corespunzător.

Art. 8. -

(1) În cazul în care comisia de verificare constată că doar o parte din suprafața de pădure care face obiectul studiului de fundamentare îndeplinește cerințele criteriilor și indicatorilor prevăzuți în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, sau constată că studiul necesită completări sau modificări, elaboratorul are obligația să refacă studiul potrivit recomandărilor consemnate în procesul- verbal de verificare.

(2) În cazul în care nici după verificările în teren nu există consens între membrii comisiei, decizia finală privind stabilirea suprafeței de pădure propusă pentru includerea în Catalog îi aparține structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, decizie care va fi consemnată și justificată în procesul-verbal de verificare.

(3) Studiul de fundamentare, revizuit dacă este cazul potrivit alin. (1), se depune în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1), în termen de maximum 10 zile de la data încheierii procesului verbal de verificare.

(4) În situația prevăzută la alin (1), comisia de verificare analizează forma finală a studiului de fundamentare și emite în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia, în situația în care studiul a preluat observațiile formulate de comisia de verificare, Nota de validare a Studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România a pădurii/pădurilor . . . . . . . . . ., denumită în continuare nota de validare.

Art. 9. -

(1) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite către administratorul/prestatorul de servicii silvice și proprietarul terenurilor forestiere incluse în studiul de fundamentare lista unităților amenajistice care au fost incluse în studiu ca urmare a propunerilor comisiei de verificare, în termen de maximum 5 zile de la data semnării procesului-verbal de verificare sau, după caz, a notei de validare.

(2) Dacă există suprafețe de pădure identificate la art. 6 alin. (2) care nu se mai regăsesc în lista prevăzută la alin. (1), administratorul/prestatorul de servicii silvice poate efectua lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite către Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii procesului-verbal de verificare sau a notei de validare, după caz, următoarele documente:

a) studiul de fundamentare într-un exemplar pe suport hârtie și în format electronic;

b) procesul-verbal de verificare, în copie, însoțit, după caz, de nota de validare.

Art. 10. -

(1) Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură avizează studiul de fundamentare în prima ședință, cu condiția depunerii studiului cu cel puțin 20 de zile înainte de data organizării ședinței:

(2) Documentele în baza cărora se fac analiza și avizarea studiului de către Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sunt cele prevăzute la art. 9 alin. (3).

(3) Amenajamentele silvice în vigoare se actualizează potrivit prevederilor legale, pe baza avizului prevăzut la alin. (2), în termen de 12 luni de la înscrierea în Catalog.

Art. 11. -

(1) În pădurile care fac obiectul studiului de fundamentare "Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, lucrările silvotehnice se vor executa numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile și indicatorii aprobați prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, iar scoaterile definitive și ocupările temporare din fondul forestier se fac pentru obiective de interes național sau care vizează siguranța sau securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) nu se emite aviz de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru lucrări de împăduriri și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sau până la data la care, pentru suprafețele de pădure vizate, sunt elaborate studii de fundamentare avizate în condițiile prezentului ordin.

(4) Studiile de fundamentare se pot realiza și pe suprafețele de pădure care nu fac obiectul studiului prevăzut la alin. (1).

Art. 12. -

Unitățile specializate atestate să elaboreze amenajamente silvice sunt obligate să consulte Catalogul și să încadreze corespunzător în amenajament suprafețele de pădure din Catalog, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. -

(1) Suprafețele de pădure incluse în Catalog au regim strict de protecție, potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Excluderea unor suprafețe de pădure din Catalog se realizează numai din motive de siguranță și/sau securitate națională, potrivit prevederilor legale în vigoare sau în cazul includerii unor arborete care nu îndeplinesc criteriile și indicatorii prevăzuți în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare; excluderea se face în baza avizului Comisiei tehnice de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) În vederea conservării structurii genetice a pădurilor incluse în Catalog, în subparcelele limitrofe pădurii se realizează lucrări de regenerare numai cu materiale forestiere de reproducere cu proveniență locală sau prin regenerare naturală.

(4) În pădurile incluse în Catalog, executarea oricăror lucrări silvice este interzisă, iar scoaterile definitive și ocupările temporare din fondul forestier național sunt permise, în condițiile legii, doar pentru amplasarea unor obiective care vizează siguranța sau securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. -

(1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură asigură desemnarea și instruirea personalului responsabil de aplicarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Instruirea personalului prevăzut la alin. (1) se realizează sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pot solicita, pentru etapele de verificare și/sau de avizare a studiului de fundamentare, participarea unui expert CTAP care nu este implicat în elaborarea studiului.

Art. 15. -

Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face publică, inclusiv pe site-ul propriu, baza de date cu atributele și fișele de descriere din studiul "Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Art. 16. -

(1) Studiile de fundamentare depuse la structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și care nu au fost verificate sau avizate de structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se supun procedurilor prevăzute de prezentul ordin.

(2) Studiile de fundamentare avizate de structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se transmit către Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în vederea avizării, potrivit prevederilor art. 10.

Art. 17. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.417/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 21 iulie 2016, se abrogă.

Art. 19. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Erika Stanciu,
secretar de stat

București, 30 decembrie 2016.

Nr. 2.525.

ANEXA Nr. 1

CATALOGUL NAȚIONAL
al pădurilor virgine și cvasivirgine din România

Nr. crt. Numele pădurii virgine și/sau cvasi- virgine Fundamentat în baza Tipul de proprietate Latitudine N (în formatul gg° mm' ss,ss") Longitudine E (în formatul gg° mm' ss,ss") Altitudine Localizare administrativă
Amenajament silvic, ediția Studiu de fundamentare, aviz nr. minimă maximă Județul Proprietar (deținător)/ Administrator UP u.a. TP S (ha) din care: suprafețe care nu corespund criteriului de naturalitate
u.a. S (ha)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. PĂDURI VIRGINE
B. PĂDURI CVASIVIRGINE

ANEXA Nr. 2

STUDIU DE FUNDAMENTARE
pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România a pădurii/pădurilor . . . . . . . . . . (denumirea)

Întocmit
. . . . . . . . . .
Locul și data
. . . . . . . . . .

Cuprins

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CAPITOLUL 1 Denumire, proprietate, localizare

1.1. Denumirea trupului de pădure1

1 Denumirea poate fi cea locală sau a unui reper geografic apropiat (de exemplu, o vale, un vârf, o localitate etc.). În cazul în care studiul se întocmește pentru mai multe trupuri de pădure, fiecare dintre acestea se va regăsi separat, în fiecare dintre subcapitolele studiului.

1.2. Proprietarul

1.3. Administratorul

1.4. Localizare

1.4.1. Localizare administrativă (denumirea unității administrativ-teritoriale, județul)

1.4.2. Identificarea amenajistică (ocolul silvic, UP, ua)

1.5. Data finalizării evaluărilor pe teren

CAPITOLUL 2 Naturalitate și mărime

2.1. Evidența aplicării amenajamentului

Unitatea amenajistică (amenajamentul silvic actual, în vigoare din anul . . .) Suprafața (ha) Lucrări silvice efectuate și consemnate în amenajamentele silvice anterioare
Ediția . . . Ediția . . . Ediția . . .
Tipul lucrării Suprafața Volum (m3) Tipul lucrării Suprafața Volum (m3) Tipul lucrării Suprafața Volum (m3)
1a

2.2. Verificarea îndeplinirii criteriilor de identificare din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare2

2 Îndeplinirea fiecărui criteriu din cele de mai sus va fi evidențiată cu un "X", urmând ca la punctul 2.3 să fie menționată decizia finală (tot cu un "X"). Se realizează pentru fiecare unitate amenajistică în parte, în cazul criteriului 1, și pentru unitățile amenajistice alăturate, în cazul criteriului 2.

u.a. . . . . . . . . . .
1. Natur alitatea
Pădure virgină Pădure cvasivirgină
1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
u.a. . . . . . . . . . .
1. Natur alitatea
Pădure virgină Pădure cvasivirgină
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9
u.a. alăturate (enumerare) . . . . . . . . . .
2. Mărime, limite
Pădure virgină Pădure cvasivirgină
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5

2.3. Verdict final

Pădure virgină
Pădure cvasivirgină

CAPITOLUL 3 Hartă și elemente cartografice

3.1. Tipul de fișier GIS utilizat3

3 Se va bifa după extensie formatul utilizat cu un "X". Sistemul de proiecție utilizat la realizarea hărților va fi Stereo70. Harta se va realiza (digitiza) la nivel de parcelă unitate amenajistică, pe baza hărții amenajistice (a unității de producție).

(Se anexează în format electronic.)

3.2. Baza de date geospațială

Nr. crt. Numele pădurii virgine și/sau cvasi- virgine Fundamentat în baza Tipul de proprietate Latitudine N (în formatul gg° mm' ss,ss") Longitudine E (în formatul gg° mm' ss,ss") Altitudine Localizare administrativă
Amenajament silvic, ediția Studiu de fundamentare, ediția nr. minimă maximă Județ Proprietar (deținător)/ Administrator UP u.a. TP S (ha) din care: suprafețe care nu corespund criteriului de naturalitate
u.a. S (ha)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. PĂDURI VIRGINE
B. PĂDURI CVASIVIRGINE

3.3. Harta pădurii care face obiectul studiului de fundamentare

Se va prezenta un extras din harta amenajistică actuală, pe care se vor figura limitele pădurii virgine/cvasivirgine identificate prin studiul de fundamentare și care va conține următorul indicator:

(Denumirea studiului de fundamentare) Ocolul silvic . . . . . . . . . .
UP . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . .
Numele și prenumele persoanei care a întocmit studiul de fundamentare Suprafață trup (1): . . . . . . . . . . ha
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

3.4. Tabel puncte contur

Număr punct/bornă amenajistică Coordonate STEREO 70
X Y

CAPITOLUL 4 Alte caracteristici ale trupurilor de pădure

4.1. Elemente deosebite observate/cunoscute4

4 Specii rare, arbori cu diametre/înălțimi impresionante.

4.2. Documentație foto5

5 Minimum 4 fotografii pentru fiecare trup de pădure.

Imaginea 1 - titlul 16

6 Titlul va descrie ceea ce reprezintă fotografia.

Imaginea 2 - titlul 2

. . . . . . . . . .

n. Imaginea n - titlul n

ANEXA Nr. 1 la studiul de fundamentare

Date amenajistice (copii după descrierea parcelară, evidența lucrărilor efectuate)

ANEXA Nr. 2 la studiul de fundamentare

Notificarea proprietarului/administratorului/structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru asigurarea accesului la datele din amenajamentele silvice și în teren

ANEXA Nr. 3 la studiul de fundamentare

Curriculum vitae specialist

Copie diplomă de studii

Alte acte doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul ordin

În cazul persoanelor juridice se vor prezenta și documentele care atestă relațiile contractuale dintre persoana juridică respectivă și specialiștii angajați.

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE DE LUCRU
privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine

Etapa 1. Constituirea trupurilor de pădure distincte

a) Pădurile supuse evaluării se vor constitui și delimita în trupuri compacte ale căror limite să respecte prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare.

b) Limitele naturale nu trebuie să se suprapună în mod obligatoriu cu limitele parcelare, fiind considerate, de asemenea: culmi, văi și pâraie secundare, linii de rupere a pantei, respectiv limite artificiale, precum: drumuri permanente, culoare pentru linii de înaltă tensiune sau alte utilități; limite parcelare deschise; căi ferate etc.

c) În cadrul fiecărui trup de pădure se identifică fiecare parcelă și subparcelă în cadrul unităților de producție/ocoale silvice.

d) Trupurile de pădure care nu respectă cerințele minime privind mărimea suprafeței se exclud (indicatorul 2.1).

e) În aplicarea indicatorilor 2.2 și 2.3 se includ și părți de unități amenajistice delimitate prin limite artificiale doar dacă distanța minimă dintre două puncte opuse de limită a trupului de pădure, din care cel puțin unul este pe limita artificială, nu scade sub 200 m. Această regulă nu se aplică parcelelor amenajistice considerate ca întreg, respectiv ecosistemelor rare și de mare interes ecologic. Această regulă se aplică numai dacă și acolo unde delimitarea se face prin limite artificiale.

f) Pădurile care nu îndeplinesc condițiile de suprafață nu se includ în următoarea etapă de identificare.

Etapa 2. Analiza preliminară

a) În această etapă se urmărește identificarea, prin metode specifice de birou, a suprafețelor afectate de intervenții antropice și care nu îndeplinesc criteriile de naturalitate și, în consecință, excluderea documentată a acestora din etapa următoare. Trupurile constituite în etapa 1 se analizează utilizând imagini satelitare sau ortofotoplanuri puse la dispoziție de către executantul studiului de fundamentare (e.g. Google Maps, Bing Maps etc.).

b) Pentru evaluarea indicatorilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, respectiv 1.6, se analizează descrierile parcelare, respectiv evidența aplicării amenajamentelor în vigoare și a amenajamentelor precedente (în funcție de datele disponibile).

c) În aplicarea indicatorului 1.4, numărul arborilor recoltați se raportează la suprafața parcursă efectiv cu lucrări, incluzându-se și părți de unități amenajistice.

d) Suprafețele care nu au îndeplinit condițiile de naturalitate (criteriul 1) din cauza activităților antropice se exclud din următoarea etapă de identificare cu luarea în considerare a condițiilor prevăzute în indicatorul 2.4.

e) Pentru indicatorul 2.4, evaluarea se va realiza luând în considerare suprafețele efectiv afectate de activități antropice cumulate și raportate la suprafața trupului evaluat și nu pe unități amenajistice ca întreg.

Etapa 3. Reconfigurarea trupurilor

a) Pădurile care, în urma analizei preliminare, rezultă că îndeplinesc potențial criteriul de naturalețe se vor reconfigura în trupuri compacte cu respectarea criteriului 2 (i.e. mărimea suprafeței și limite).

b) Trupurile de pădure care nu îndeplinesc condițiile de structură și mărime (criteriul 2) vor fi eliminate din următoarea etapă de identificare.

c) Pentru trupurile reconfigurate se va evalua respectarea indicatorului 2.2 - în acest sens se vor considera prevederile etapei 1 lit. e).

Etapa 4. Evaluarea finală pe teren

Evaluarea în teren presupune analiza îndeplinirii criteriilor și indicatorilor stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare.

a) Se vor parcurge integral trupurile potențial rezultate în urma evaluărilor parcurse în etapele 1-3, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor și indicatorilor ce definesc pădurile virgine și cvasivirgine.

b) Pentru evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.3 este necesară prezența arborilor ce prezintă semne de declin fiziologic determinat de vârsta înaintată. Se pot efectua, după caz, măsurători privind elementele taxatorice corelate cu informații dendrocronologice, ținând cont de condițiile staționale și compoziția speciilor.

c) În evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.5 este necesară existența lemnului mort la sol cu dimensiuni maximale corelate cu caracteristicile structurale, respectiv dimensionale ale arboretelor, inclusiv în stadii finale de descompunere.

d) Faze lemn mort:

1. lemn proaspăt - celulele cambiale pot fi încă vii;

2. lemn mort tare;

3. degradare incipientă - cuțitul pătrunde ușor > 1 cm când este înfipt paralel cu fibra lemnoasă;

4. degradare avansată, lemn moale - cuțitul pătrunde ușor > 1 cm, chiar și atunci când este înfipt perpendicular cu fibra lemnoasă;

5. putregăios - tot lemnul este foarte moale.

e) Unitățile amenajistice/Părțile de unități amenajistice care nu au îndeplinit criteriul 1 (naturalitatea) vor fi excluse din trup.

f) Evaluarea criteriilor și indicatorilor va conține inclusiv o documentație foto care să susțină deciziile.

g) Se vor indica, după caz, elementele de biodiversitate excepționale, precum prezența unor habitate rare, specii rare amenințate, periclitate sau exemplare cu dimensiuni excepționale, prin coordonare, descriere, documentație foto etc.

Etapa 5. Raportarea finală a trupurilor validate

a) Trupurile validate în urma evaluărilor pe teren se vor reconfigura și se vor descrie cu respectarea criteriului 2: mărimea suprafeței și limite.

b) Studiul final se va întocmi potrivit anexei nr. 2 la ordin.

ANEXA Nr. 4

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE
a Studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România
Încheiat astăzi, . . . . . . . . . .

Între:

- . . . . . . . . . . - reprezentantul . . . . . . . . . ., (denumirea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură) numit în baza Deciziei nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,

- . . . . . . . . . . , în calitate de elaborator (reprezentant al elaboratorului) al studiului,

- . . . . . . . . . . , reprezentant al . . . . . . . . . ., (denumirea administratorului fondului forestier/prestatorului de servicii silvice)

- . . . . . . . . . . proprietarul/reprezentantul proprietarului pădurii,

- . . . . . . . . . . reprezentantul administratorului ariei protejate . . . . . . . . . ., (denumirea ariei protejate)

constituiți în comisia de verificare potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.525/2016 pentru constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, am procedat la verificarea scriptică și în teren a suprafețelor de pădure cuprinse în lucrarea . . . . . . . . . ., (denumirea studiului)

constatând și stabilind următoarele:

1. Studiul a fost întocmit de către . . . . . . . . . . și cuprinde o suprafață totală de . . . . . . . . . . ha, aflată în proprietatea . . . . . . . . . . și identificată amenajistic la Ocolul Silvic . . . . . . . . . ., Unitatea de Producție. . . . . . . . . . ., unitatea amenajistică . . . . . . . . . .

- Studiul propune încadrarea în cadrul catalogului a unei suprafețe de . . . . . . . . . . ha păduri virgine și . . . . . . . . . . ha păduri cvasivirgine.

Arondarea administrativă a suprafeței este în comuna (oraș/municipiu) . . . . . . . . . . . , județul .

2. Comisia a verificat scriptic, la data de . . . . . . . . . ., evidențele lucrărilor înscrise în amenajamentele silvice ale Ocolului Silvic . . . . . . . . . ., edițiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și a identificat o suprafață de . . . . . . . . . . ha, identificată amenajistic în unitatea amenajistică . . . . . . . . . . care nu respectă criteriile și indicatorii stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare, pentru care propune eliminarea din studiu. Situația detaliată a justificării acestei propuneri este menționată în anexa nr. 1 a procesului-verbal.

3. Pentru suprafața de . . . . . . . . . . ha, identificată amenajistic în unitatea amenajistică . . . . . . . . . ., comisia nu a ajuns la un consens privind respectarea criteriilor și indicatorilor stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, fiind necesare verificări în teren. Situația pe unitatea amenajistică, cu justificările și propunerile aferente, se prezintă în anexa nr. 1 a procesului-verbal.

4.1. Comisia a verificat în teren în data de . . . . . . . . . . suprafața de . . . . . . . . . . ha, identificată amenajistic în unitatea amenajistică . . . . . . . . . ., care reprezintă o proporție de . . . . . . . . . .% din suprafața rezultată ca diferență între valorile prevăzute la pct. 1 și 2. Situația detaliată a constatărilor din teren este menționată în anexa nr. 2 a procesului-verbal.

4.2. Verificarea în teren nu a putut fi efectuată, datorită stratului de zăpadă existent în pădure.

(Se taie una dintre variantele 4.1, respectiv 4.2, care nu corespunde situației.)

5. Comisia a constatat că pentru suprafața totală de . . . . . . . . . . ha, din care . . . . . . . . . . ha păduri virgine, identificată amenajistic la Ocolul Silvic . . . . . . . . . ., Unitatea de Producție . . . . . . . . . ., unitatea amenajistică . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . ha păduri cvasivirgine identificată amenajistic la Ocolul Silvic . . . . . . . . . ., Unitatea de Producție . . . . . . . . . ., unitatea amenajistică . . . . . . . . . ., studiul respectă criteriile și indicatorii stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, pe care o propune pentru avizare în vederea introducerii în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine.

6. Se fac următoarele recomandări:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de verificare și conține atașate un număr de două anexe.

Reprezentantul
structurii teritoriale de
specialitate a
autorității publice
centrale care
răspunde de
silvicultură,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul
administratorului/
prestatorului de
servicii silvice,
. . . . . . . . . .
Elaborator studiu,
. . . . . . . . . .
Proprietar/
Reprezentant,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul
administratorului ariei
protejate,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la procesul-verbal de verificare

SITUAȚIA
propunerilor de excludere din studiul de fundamentare a suprafețelor de pădure care nu respectă criteriile și indicatorii stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România și a unităților amenajistice pentru care nu există consensul comisiei și este necesară verificarea obligatorie în teren

Unitatea amenajistică Suprafața (ha) Criteriul care nu este respectat Justificare Recomandarea comisiei
Păduri virgine
Păduri cvasivirgine
Total X X X
Reprezentantul
structurii teritoriale de
specialitate a
autorității publice
centrale care
răspunde de
silvicultură,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul
administratorului/
prestatorului de
servicii silvice,
. . . . . . . . . .
Elaborator studiu,
. . . . . . . . . .
Proprietar/
Reprezentant,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul
administratorului ariei
protejate,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la procesul-verbal de verificare

SITUAȚIA
unităților amenajistice verificate în teren din punctul de vedere al respectării criteriilor și indicatorilor stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România

Unitatea amenajistică Suprafața (ha) Constatări Recomandarea comisiei
Păduri virgine
Păduri cvasivirgine
Total X X
Reprezentantul
structurii teritoriale de
specialitate a
autorității publice
centrale care
răspunde de
silvicultură,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul
administratorului/
prestatorului de
servicii silvice,
. . . . . . . . . .
Elaborator studiu,
. . . . . . . . . .
Proprietar/
Reprezentant,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul
administratorului ariei
protejate,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...