Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere obligațiile statului de a garanta și a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituția României, republicată, obligații care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri și altele asemenea la nivelul tuturor localităților,

ținând cont că acest deziderat este asumat de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020 la capitolul "Administrație publică. Politici regionale", iar măsurile propuse în acest capitol constau în asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural - 10 S (zece servicii), prin finanțarea de la bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate,

se impune intervenția legislativă de urgență pentru modificarea și completarea actului normativ prin care este reglementată realizarea investițiilor publice în infrastructura locală, respectiv a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării anumitor domenii eligibile astfel încât beneficiarii programului să poată promova acele obiective de investiții care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru creșterea calității vieții în toate localitățile din România, punându-se mai mult accent pe învățământ și sănătate, în conformitate cu obligațiile prevăzute în legislația internă și europeană,

consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrației publice locale trebuie să le asigure cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate și siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației, a condițiilor de trai și imposibilitatea accesării în condiții de decență, siguranță și respect a exercitării dreptului fundamental la învățătură, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel național în asigurarea finanțării de către stat, prin administrația publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului,

este necesară completarea domeniilor în care pot fi promovate obiective de investiții prin Programul național de dezvoltare locală, coroborat cu stabilirea unei etapizări a programului, cu stabilirea unor obiective clar definite, ambele în scopul atingerii țintelor stabilite prin Programul de guvernare 2017-2020, în contextul actual, al iminentei adoptări a Legii bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2017, astfel încât prevederile bugetare să permită punerea în aplicare a măsurilor adoptate în vederea atingerii țintelor stabilite; în caz contrar acestea vor putea fi puse în aplicare numai după o eventuală rectificare bugetară, ceea ce ar conduce la întârzierea promovării obiectivelor de investiții din domenii de interes public major sau de infrastructură publică,

atingerea țintelor privind asigurarea serviciilor de bază pentru cetățeni este un deziderat care presupune suport legal și financiar în acest sens, iar garantarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor este o obligație permanentă a statului, iar adoptarea legii bugetului de stat fără asigurarea resurselor financiare în vederea susținerii eforturilor orientate către acestea ar conduce la ignorarea nevoilor cetățenilor și a drepturilor fundamentale ale acestora, ceea ce ar conduce la încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituția României, republicată,

luând în considerare faptul că instituțiile publice centrale care gestionează programe europene în calitate de autoritate de management au obligația declarării la Comisia Europeană a cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor din perioada de programare 2007-2013, precum și faptul că autoritățile de management au suspendat, până la finalizarea verificărilor/cercetărilor sau până la obținerea hotărârilor definitive în procesul penal, rambursarea cheltuielilor care fac obiectul unor suspiciuni de fraudă aflate în investigație, efectuate de către beneficiarii privați pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, cheltuieli care pot fi incluse în aplicațiile de plată care se trimit Comisiei Europene, numai dacă acestea au fost rambursate beneficiarilor,

având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,

măsurile de stimulare a creșterii demografice constituie un element important în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numără și majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de inserție, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, drept acordat părinților care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului,

prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2017, aceasta necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, față de cea reglementată în prezent. Modificarea procedurii conduce la schimbarea programelor informatice și a variabilelor luate în calcul pentru stabilirea dreptului și a cuantumului, schimbări ce necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, față de cea prevăzută în prezent.

Totodată, majorarea cuantumului stimulentului de inserție induce impact bugetar ce trebuie cuprins în legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru a se asigura plata acestui drept.

Având în vedere disparitățile intra- și interregionale în materie de ocupare a forței de muncă, generate de dezvoltarea economică ce a urmat o direcție vest-est, proximitatea față de piețele vestice acționând ca un factor de creștere, subdezvoltarea cronică concentrată la frontiera NE cu Moldova și în zonele din sud de-a lungul Dunării, impactul negativ puternic al restructurării industriale în marile centre ale industriei grele și în micile centre industriale monourbane (în Sud-Est și Sud-Muntenia), fapt ce a condus la o creștere masivă a șomajului și pierderea locurilor de muncă, declinul orașelor mici și mijlocii, și ținând cont de relaxările fiscale acordate companiilor, cu accent pe IMM-uri, se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure forța de muncă și, implicit, dezvoltarea economică și a căror finanțare trebuie reflectată în bugetul consolidat pentru anul 2017.

Una dintre aceste măsuri menite să corecteze dezechilibrele regionale în ceea ce privește ocuparea și să accelereze investițiile este stimularea mobilității forței de muncă. Astfel, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, prin prezenta ordonanță de urgență se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj o primă de relocare șomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima, acordată conform Programului "Prima chirie" egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei, se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depășesc 5000 lei/lună,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), literele c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii;

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență;

. . . . . . . . . .

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;".

2. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

"

m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural."

Art. II. -

Obiectivele de investiții aflate în finanțare la data de 31 decembrie 2016, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie etapa I a Programului național de dezvoltare locală, și pentru acestea se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora.

Art. III. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se instituie etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia se va asigura finanțarea a 9.500 obiective de investiții noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, din care 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de unități de învățământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, pentru care se asigură finanțarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.

Art. IV. -

(1) Pentru etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală prevăzută la art. III, se aprobă pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene credite de angajament pentru perioada 2017-2020 în valoare de 30 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanțare multianuale.

(2) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului "Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală", anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar vor fi avute în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale și a rectificărilor bugetare pentru anii următori, cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la alin. (1).

(3) În termen de 10 zile de la data aprobării modificărilor efectuate potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice fișa modificată a programului "Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală", însușită de ordonatorul principal de credite.

Art. V. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin subprogramul "Instituții de învățământ superior de stat" din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se va asigura finanțarea a 30 de spații cu destinația de cămine pentru studenții instituțiilor de învățământ superior de stat, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.

Art. VI. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intră sub incidența schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct cu destinație specială la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială aceștia sunt înregistrați fiscal, cu avizul instituțiilor publice prevăzute la alin. (2).

(2) Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 virează sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării de la bugetul de stat și TVA, după caz, în contul de disponibil distinct cu destinație specială deschis la Trezoreria Statului pe numele beneficiarilor privați finanțați în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, ca urmare a unei suspiciuni de fraudă aflate în investigație la data depunerii declarației finale.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) încasate în contul de disponibil distinct cu destinație specială prevăzut la alin. (1) nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.

(4) Ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești de achitare a inculpatului/inculpaților ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, sumele încasate în contul de disponibil distinct cu destinație specială deschis pe numele beneficiarilor potrivit alin. (1) pot fi transferate de către aceștia numai în conturile proprii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul scris al instituțiilor publice prevăzute la alin. (2), prezentat unităților Trezoreriei Statului. În cazul în care beneficiarii privați nu au deschise astfel de conturi proprii, aceștia au obligația deschiderii lor.

(5) În cazul în care prin actele de control emise de Direcția Națională Anticorupție/Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, se autorizează unitățile Trezoreriei Statului, la care beneficiarii privați își au deschise conturile de disponibil distincte cu destinație specială, să vireze, la solicitarea scrisă a instituțiilor publice prevăzute la alin. (2), sumele stabilite de acestea, în baza actelor de control, din conturile de disponibil distincte cu destinație specială în conturile indicate prin solicitare.

(6) Din conturile de disponibil distincte cu destinație specială, prevăzute la alin. (1), nu pot fi dispuse alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (4) și (5).

(7) Procedura privind deschiderea și funcționarea conturilor de disponibil distincte cu destinație specială, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene."

2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare și plată din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană sau din sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăților directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăților indirecte."

3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de certificare și plată prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la solicitarea ordonatorului principal de credite sau până la închiderea programului."

Art. VII. -

După alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei.

(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevăzute la alin. (4), cuantumul stimulentului de inserție prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului."

Art. VIII. -

După articolul 761 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 762-764, cu următorul cuprins:

"

Art. 762. -

(1) Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

(2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.

(3) Persoanele singure și familiile prevăzute la alin. (2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) se înțelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei și a utilităților în noul domiciliu sau noua reședință.

(5) În situația în care angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

(6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 763. -

(1) Prima de relocare prevăzută la art. 762 se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 732, la art. 74, respectiv la art. 75.

(2) Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

(3) Nu beneficiază de prima de relocare:

a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 și 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;

b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

d) persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează potrivit art. 44 lit. a);

e) absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;

f) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

g) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

(4) Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

Art. 764. -

(1) Angajații au obligația de a restitui integral sumele primite potrivit dispozițiilor art. 762 alin. (1), în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;

c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de relocare potrivit art. 762 alin. (1) în situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință, într-o perioadă de 12 luni de la angajare."

Art. IX. -

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. X. -

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. XI. -

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetățenie sau reședință, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P., sau la sediul M.R.P. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...