CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: cercetare științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează strategii și reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite în continuare PAC, și cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite în continuare PCP.

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este finanțat integral de la bugetul de stat.

(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a) asigurarea securității alimentare naționale prin creșterea și diversificarea producției agricole, pentru a garanta populației alimente suficiente, sigure și nutritive;

b) creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești pe piața europeană și globală în vederea echilibrării balanței comerciale agricole, inclusiv prin acțiuni specifice de informare; Modificări (1)

c) absorbția fondurilor comunitare destinate finanțării domeniilor specifice;

d) susținerea financiară și fiscală a agriculturii prin programe multianuale;

e) eficientizarea structurilor de piață agricole și agroalimentare;

f) stimularea înființării de depozite pentru colectarea, sortarea și valorificarea produselor agricole;

g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spațiul rural;

h) modernizarea și extinderea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;

i) dezvoltarea sectorului pescăresc;

j) susținerea cercetării agricole, a informării, consultanței, extensiei și a formării profesionale în agricultură;

k) reforma structurilor administrative cu atribuții în domeniul agriculturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

l) dezvoltarea și protecția zonei montane.

Art. 2. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate și se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea fondurilor și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) de gestionare a fondurilor europene și naționale alocate dezvoltării rurale, agriculturii și sectorului pescăresc;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul național de dezvoltare rurală - PNDR și Programul operațional pentru pescuit - POP/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM; Referințe în jurisprudență (1)

h) de plată, prin structurile subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea și funcționarea Rețelei de informații contabile agricole - RICA.

(3) În structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, funcționează autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 30/2017:
Dispoziții generale
Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului
Dispoziții finale
;
se încarcă...