CAPITOLUL II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile ministerului

Art. 3. -

În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are, conform prevederilor legale în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor și politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC/PCP, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice;

c) fundamentează și elaborează strategii și politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european și/sau național;

d) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;

e) asigură compatibilitatea reglementărilor naționale cu cele ale Uniunii Europene în domeniile sale de competență;

f) inițiază, elaborează și promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

g) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

h) avizează proiectele de acte normative inițiate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și alte acte normative care au legătură cu domeniul acesteia de activitate;

i) inițiază, elaborează și aprobă măsuri, proceduri și norme în domeniul specific, conform legislației Uniunii Europene și naționale;

j) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanțării și prefinanțării contribuției financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondului European pentru Pescuit (FEP) și Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM);

k) garantează integritatea contribuției financiare a Uniunii Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin acordul interinstituțional, angajamentele bugetare și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României;

l) asigură, în domeniile sale de activitate, gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

m) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA, FEP, FEADR, FEPAM și bugetul național, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

n) elaborează și/sau avizează documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții specifice domeniului său de activitate;

o) evaluează și înregistrează bunurile din patrimoniul său și asigură sprijinirea instituțiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora;

p) elaborează studii, analize, planuri și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane și a celor cu risc de eroziune a solului;

q) reprezintă Guvernul în relațiile cu organismele și instituțiile interne și internaționale, în domeniile sale de activitate;

r) inițiază, negociază și asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte, și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

s) asigură îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aderarea României la Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), intrat în vigoare la data de 29 iunie 2004;

ș) întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

t) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale;

ț) asigură, în domeniile sale de activitate, relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele și cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum și cu mass-media;

u) desfășoară activități de control și inspecții tehnice privind respectarea legislației pe domenii de activitate, colaborând în acțiunile sale, după caz, și cu celelalte autorități publice abilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

v) elaborează strategiile în domeniul cercetării și consultanței agricole și avizează tehnic programul național de informare, consultanță, extensie și formare profesională în agricultură;

w) asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului antigrindină, securitatea și controlul în domeniul intervențiilor active în atmosferă, precum și organizarea colaborării internaționale în domeniu, prin instituția subordonată specializată;

x) asigură asistență tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentației, conform legislației europene și naționale, pentru a solicita protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole sau alimentare românești, la nivel național și comunitar, precum și asistență tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiționale și ecologice românești;

y) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul instituțiilor subordonate, potrivit legii;

z) promovează politicile naționale și europene din domeniul specific de activitate;

aa) exercită, în domeniile sale de activitate, orice alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;

bb) asigură finanțarea din fondurile europene și naționale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

cc) asigură înregistrarea operatorilor economici din sectorul alimentar, gestionarea și monitorizarea capacităților de producție ale acestora;

dd) asigură, prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

ee) cooperează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la stabilirea criteriilor necesare pentru dimensionarea și stabilirea tipurilor de exploatații de animale acceptate în România;

ff) elaborează legislația pentru stabilirea și dimensionarea tipurilor de exploatații de animale din România, astfel încât măsurile de control pentru pesta porcină africană în România să poată fi aplicate și controlate; Modificări (2), Referințe (2)

gg) implementează politica agricolă în domeniul informării, consultanței, extensiei și formării profesionale în agricultură, în condițiile legii;

hh) realizează activități de consiliere a beneficiarilor în domeniul gestionării terenurilor și al gestionării exploatațiilor agricole.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuțiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pot fi nominalizate structuri din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care să îndeplinească funcția de organism intermediar pentru POP/POPAM, autoritatea de management rămânând responsabilă pentru activitățile delegate.

(2) Autoritatea de management pentru POP/POPAM este responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate către organismele intermediare.

SECȚIUNEA a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se pot organiza în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor prevăzute în anexa nr. 1 servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii.

(3) Atribuțiile și responsabilitățile, specifice structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 7. -

(1) În condițiile legii, se pot organiza în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește, în condițiile legii, personalul UMP și stabilește competențele directorului.

Art. 8. -

(1) Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuțiile, responsabilitățile și structura organizatorică specifică, statele de funcții și numărul de posturi pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Numirea conducătorilor instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 9. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă, în condițiile legii, înființarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru, în domeniul de activitate al ministerului.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni.

(6) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri și norme de implementare a regulamentelor europene în domeniile de activitate ale ministerului.

(7) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.

(8) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale reprezintă, în condițiile legii, ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(9) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

(10) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul ministerului.

Art. 10. -

(1) Pe lângă ministrul agriculturii și dezvoltării rurale funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de funcționare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Art. 11. -

(1) În scopul coordonării activităților specifice programelor naționale și europene, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se pot înființa, în condițiile legii, comitete de coordonare, monitorizare, evaluare și selecție, ale căror componență și mod de funcționare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează, în condițiile legii, Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, care are rolul de organism coordonator al agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce acționează, în baza atribuțiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce privește toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA și FEADR.

(3) Atribuțiile direcției prevăzute la alin. (2) vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți funcționează în relație administrativă cu Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat și 2 subsecretari de stat. Modificări (1)

(2) Secretarii de stat și subsecretarii de stat exercită, în condițiile legii, atribuțiile delegate de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Răspunderile și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 13. -

În cazul în care ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe prim-ministru.

Art. 14. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.

(5) Secretarul general este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.

Art. 15. -

(1) În cadrul DGDR AM-PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează structuri județene de dezvoltare rurală.

(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 206, inclusiv structurile județene de dezvoltare rurală.

(3) Numărul structurilor județene de dezvoltare rurală, precum și numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) beneficiază, în condițiile legii, de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.

(5) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București sau în locații închiriate, în condițiile legii, cu decontarea cheltuielilor aferente din Măsura de asistență tehnică a PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene.

Art. 16. - Modificări (5)

Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 13.448, din care 684 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (2)

Art. 17. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 149 de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel: Modificări (2)

a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 10 autovehicule, dintre care 6 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul și 4 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, juridică și resurse umane, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 21 de autovehicule de intervenție cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

d) pentru activitățile specifice de informare și promovare, transport al delegațiilor străine, diverse alte deplasări interne și internaționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

e) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM- PNDR, are în dotare un număr maxim de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

f) pentru implementarea și controlul măsurilor din Programul operațional de pescuit - POP 2007-2013 și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 6 la nivelul aparatului central și 9 la nivel teritorial, și un microbuz pentru care consumul de carburant este de 300 l/lună, o barcă din fibră de sticlă cu un consum lunar de 10 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, precum și o șalupă de control cu un consum lunar de 45 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, fără a se depăși totalul acestor consumuri/ambarcațiune la final de an;

g) pentru activitățile specific desfășurate de atașații agricoli în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism;

h) structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 30/2017:
Dispoziții generale
Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului
Dispoziții finale
;
se încarcă...