Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 1/2017 privind documentația și informațiile necesare înregistrării, precum și modalitatea și termenele de raportare pentru entitățile de recuperare creanțe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- art. 128 alin. (1) lit. b) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

- art. 951 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

În înțelesul prezentului ordin, prin "caz" se înțelege creanțele rezultate dintr-un singur contract încheiat cu consumatorul.

Art. 2. -

În vederea înregistrării de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, entitățile de recuperare creanțe au obligația de a depune următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;

b) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu datele societății, în copie certificată conform cu originalul;

c) actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;

d) dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

e) cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea și conducerea societății;

f) declarație pe propria răspundere, sub forma unui înscris sub semnătură privată, a administratorului/administratorilor societății comerciale potrivit căreia remunerarea și motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanțelor și nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, precum și o copie certificată conform cu originalul a documentului intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare și motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii și de persoanele din conducerea societății comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane;

g) succintă descriere cu privire la activitatea/activitățile desfășurată/desfășurate - de exemplu: activități de recuperare creanțe și/sau obținerea drepturilor asupra unor debite scadente.

Art. 3. -

Entitățile de recuperare creanțe care, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfășurau/desfășoară activitățile prevăzute la art. 3 pct. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 transmit Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, următoarele informații:

a) numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe și/sau, după caz, ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;

b) suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente - cazuri în curs de derulare;

c) numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor în numele cărora desfășoară aceste activități;

d) numărul de cazuri aflate în curs de derulare și suma ce ar trebui recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor de la care s-au obținut drepturile scadente.

Art. 4. -

După înregistrare, toate entitățile de recuperare creanțe vor transmite Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:

a) numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe și/sau, după caz, ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;

b) suma totală recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;

c) numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor în numele cărora desfășoară aceste activități;

d) numărul de cazuri derulate în anul anterior și suma recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor de la care s-au obținut drepturile scadente.

Art. 5. -

Documentele menționate vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod poștal 011865, sectorul 1, București.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Bogdan Marcel Pandelică

București, 6 ianuarie 2017.

Nr. 1.

;
se încarcă...