Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 1 Dispoziții generale Art 3 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 2. -

(1) Sintagma "personal permanent, în special de conducere, al operatorului economic" ofertant/candidat se referă la personalul acestuia cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, persoanele în cauză ocupând posturi/poziții în structura organizatorică a acestuia ce îi conferă responsabilitatea asupra procesului de implementare a respectivului contract și, implicit, rolul de interfață între contractor (organizația ce prestează/execută serviciile/lucrările ce fac obiectul viitorului contract) și beneficiar (autoritatea/entitatea contractantă), astfel:

a) personal de conducere, ce este asimilat posturilor/pozițiilor din cadrul structurii organizatorice a unui operator economic prin care se asigură funcția de conducere/management a respectivei entități și care, în funcție de forma de organizare a acesteia, poate lua una sau ambele forme de mai jos:

• personalul de administrare și de conducere stabilit potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (sau orice alt act normativ similar din țara de origine a operatorului economic), care este împuternicit să stabilească strategia, obiectivele și orientarea generală a operatorului economic în cauză, precum și care supraveghează și monitorizează procesul decizional la nivel de conducere. Această categorie include persoanele care conduc, în mod efectiv, activitatea unității economice în cauză;
• persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul operatorului economic în cauză și care sunt împuternicite și răspund de îndeplinirea activității de conducere curentă a acesteia, potrivit actelor constitutive, în această categorie fiind incluși directorii, în cadrul sistemului unitar de administrare, respectiv directoratul, în cadrul sistemului dualist de administrare.

Exemplu personal de această natură:

- director tehnic/de producție - responsabil de elaborarea și implementarea fluxurilor operaționale de la nivelul organizației ce are calitatea de candidat/ofertant, funcție ce asigură desfășurarea în condiții de eficiență și performanță a activității curente, corespunzător domeniului de activitate (construcții; consultanță în management; proiectare urbanistică și peisagistică; tehnologia informațiilor și comunicațiilor etc.). Exercitarea acestei funcții presupune coordonarea implementării contractelor semnate de organizație și menținerea relației cu clienții (beneficiarii), urmărind asigurarea permanentă a corelației între resursele financiare, materiale, umane, necesare pentru implementarea respectivelor contracte, și calitatea rezultatelor obținute, în condițiile respectării termenelor asumate;

b) personalul numit în posturile/pozițiile din cadrul unei structuri organizatorice a operatorului economic în cauză, altele decât funcții de conducere/management, necesare pentru a putea fi realizate de respectiva entitate activități economice și/sau de producție, corespunzător obligațiilor asumate în fața clienților și cu respectarea cadrului normativ ce guvernează domeniul de activitate în care activează*).

*) De regulă, un operator economic își îndeplinește funcțiile sale (altele decât cea de conducere/management) fie cu resurse interne (reflectate ca atare în posturi/poziții în structura organizatorică), fie prin externalizare (utilizarea de către operatorul economic a unei terțe părți în vederea desfășurării de către acesta în mod continuu, pe bază contractuală, a unor activități ce trebuie efectuate în mod obișnuit) sau prin externalizare în lanț (externalizare în cadrul căreia terța parte amintită mai sus subcontractează, la rândul său, către alte entități, realizarea unor elemente componente aferente activităților pe care le-a preluat pe bază contractuală pentru ducere la îndeplinire). Modul de exercitare a funcțiilor unui operator economic diferă de la o entitate la alta, în funcție de activitățile economice realizate și de ramura și sectorul economiei naționale în care activează, fiind la alegerea conducerii unității economice respective.

Astfel, spre exemplu, un operator economic poate realiza o externalizare sau poate accepta o externalizare în lanț a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor, dar nu este exonerată de responsabilitățile sale în acest domeniu, așa cum reiese din prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

Exemplu personal de această natură:

- manager de contract (în situația în care acesta are, în raport cu procesul de implementare a unui contract, atribuții similare directorului tehnic/de producție menționat mai sus); coordonatorul șefilor de șantier (în situația în care complexitatea lucrărilor și a obiectului contractului impune prezența mai multor șefi de șantier ce răspund de fronturi de lucru ce avansează în același timp); responsabil managementul calității (RMQ), responsabil în domeniul securității și sănătății în muncă etc.

(2) Studiile, calificarea și/sau experiența profesională a personalului prevăzut la alin. (1) reprezintă caracteristici ale operatorului economic având calitatea de ofertant/candidat, acestea putând fi utilizate drept criterii de calificare/selecție în sensul art. 179 lit. g) din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare.

(3) În cazul contractelor de servicii ce presupun prestații intelectuale, personalul unei operator economic va fi asimilat celui precizat la alin. (1)-(2) atunci când se referă la acele persoane ce ocupă poziții/posturi în structura organizatorică a acestuia ce le conferă o influență importantă asupra orientării operaționale de zi cu zi a activității desfășurate de entitatea în cauză. Nu este obligatoriu ca aceste persoane să fie și membri ai conducerii acelui operator economic. În această categorie pot fi incluse persoanele ce conduc/administrează activități importante în cadrul unui operator economic ce activează în acest sector, respectiv care:

• țin direct de funcția de producție a entității respective (de exemplu, activitatea de inginerie și/sau consultanță tehnică pentru operatorii economici ce realizează documentații tehnico- economice aferente obiectivelor de investiții publice);
• sunt relevante în raport cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (de exemplu: activitatea economică de inginerie și/sau consultanță tehnică pentru un contract având ca obiect servicii de proiectare a lucrărilor aferente obiectivelor de investiții; activitatea de realizare a serviciilor educaționale pentru un contract având ca obiect instruire/formare profesională; activitatea de consultanță pentru un contract de management al schimbării intrainstituționale etc.);
• oferă, ca date de ieșire, un rezultat ce este expresia progresului înregistrat în implementarea contractului în discuție.

Exemple în acest sens includ, fără a se limita la:

a) directorul și personalul cu rol de coordonare din cadrul diviziei/departamentului/compartimentului/serviciului/biroului de proiectare a lucrărilor de automatizare în cadrul unei operator economic ce realizează servicii de proiectare aferente instalațiilor industriale;

b) directorul și personalul cu rol de coordonare pentru activitățile de elaborare soluții informatice în cadrul unui operator economic ce desfășoară activități de concepție și implementare a sistemelor informatice;

c) directorul și personalul cu rol de coordonare din cadrul diviziei/departamentului/serviciului/biroului responsabil de asigurarea ducerii la îndeplinire a serviciilor de consultanță în situația unui operator economic ce are ca activitate curentă elaborarea de strategii, studii etc.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...