Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Contractul cadru între administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență Nr. .............../.............................. din 25.03.2011

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2011 până la 29 aprilie 2014, fiind abrogat prin Ordin 28/2014 și înlocuit de Contract 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Părțile contractante

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., societate comercială cu sediul în ...................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ...................., cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN utilizat pentru colectarea contribuției ..................., deschis la ......................, reprezentată de ......................, denumită administrator al schemei de sprijin,

și

Societatea Comercială .................., cu sediul în ........................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ......................, cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN utilizat pentru plata contribuției ......................., deschis la ..........................., reprezentată de ....................., denumită plătitor de contribuție,

ambele denumite în continuare părți.

Părțile au convenit următoarele:

2. Definiții și documente de referință

Art. 1. -

(1) Termenii utilizați în prezentul contract au semnificațiile prevăzute în legislația aplicabilă prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Legislația aplicabilă prezentului contract este prevăzută în anexa nr. 1.

3. Obiectul contractului

Art. 2. -

Obiectul prezentului contract constă în plata contravalorii contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență de către plătitorul de contribuție către administratorul schemei de sprijin și returnarea acesteia, în condițiile prezentului contract, către furnizorul plătitor de contribuție care vinde energie electrică importată, produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene.

4. Condiții de colectare a contribuției

Art. 3. -

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență reprezintă tariful unitar, exprimat în lei/KWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică și de furnizorii care livrează energie electrică la export, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin.

Art. 4. -

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență se stabilește prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și va fi folosită în derularea prezentului contract.

Art. 5. -

Orice modificare a contribuției menționate la art. 3 conduce la aplicarea acesteia începând cu data intrării în vigoare menționată în ordinul prevăzut la art. 4, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale la prezentul contract.

Art. 6. -

Plătitorul de contribuție transmite lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori, inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii și/sau cea exportată în luna anterioară.

Art. 7. -

Administratorul schemei de sprijin are dreptul să solicite verificarea cantităților de energie electrică comunicate conform prevederilor art. 6 de plătitorul de contribuție.

Art. 8. -

În cazul în care la verificarea prevăzută la art. 7 administratorul schemei de sprijin constată diferențe între cantitatea comunicată de plătitorul de contribuție și cea facturată ca fiind extrasă din rețeaua electrică de transport și/sau de distribuție și/sau direct de la barele centralelor, administratorul schemei de sprijin solicită informații plătitorului respectiv, iar în cazul în care explicațiile primite nu sunt clarificatoare, administratorul schemei de sprijin comunică ANRE situația înregistrată, solicitând verificarea informațiilor primite.

Art. 9. -

Administratorul schemei de sprijin determină suma lunară de plată datorată de către plătitorul de contribuție, pe baza cantităților de energie electrică comunicate de plătitorul de contribuție în conformitate cu prevederile art. 6 și a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin ordin emis de ANRE, în vigoare la data realizării consumului de energie electrică.

Art. 10. -

(1) Administratorul schemei de sprijin emite factura de plată a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență către plătitorul de contribuție și o transmite acestuia, în termen de maximum 15 zile de la terminarea fiecărei luni.

(2) În cazul în care plătitorul de contribuție transmite cu întârziere datele necesare facturării, termenul de emitere și transmitere a facturii se poate prelungi corespunzător, dar nu cu mai mult de 5 zile, termenele de plată rămânând neschimbate.

Art. 11. -

Plătitorul de contribuție plătește facturile transmise de administratorul schemei de sprijin în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni următoare celei de consum.

Art. 12. -

Plătitorul de contribuție care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanții de origine și vândută consumatorilor de energie electrică din România, poate beneficia de returnarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, dacă există un acord bilateral de recunoaștere a garanției de origine între România și țara de proveniență a energiei, membră a Uniunii Europene, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

Art. 13. -

Plătitorul de contribuție poate solicita administratorului schemei de sprijin returnarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență în termen de maximum 60 de zile de la sfârșitul fiecărei luni în care au fost tranzacționate cantitățile de energie electrică prevăzute la art. 12.

Art. 14. -

Pentru a beneficia de returnarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență prevăzută la art. 13, solicitarea transmisă de plătitorul de contribuție către administratorul schemei de sprijin trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) garanțiile de origine pentru certificarea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, introduse în România;

b) documente care să ateste vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a) direct consumatorilor de pe teritoriul României [cel puțin ultimele facturi privind achiziția și vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a), cât și copiile contractelor de vânzare-cumpărare/furnizare în care să fie specificată în clar achiziția respectivei energii produse în cogenerare de înaltă eficiență, certificată, din import];

c) dovada (extras de cont) care să ateste că furnizorul a achitat contribuția respectivă și că nu are obligații de plată restante către administratorul schemei de sprijin rezultate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art. 15. -

În situația în care furnizorul respectiv a transmis toate documentele prevăzute la art. 14, administratorul schemei de sprijin are obligația de a returna, pe baza facturii primite de la furnizor, contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării furnizorului, conform art. 13.

Art. 16. -

Plătitorul de contribuție poate fi obligat să constituie/să actualizeze o garanție financiară, corespunzătoare plății contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, așa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza și în situațiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin și aprobată de ANRE.

Art. 17. -

Administratorul schemei de sprijin poate executa garanția financiară, în condițiile procedurii emise de administratorul schemei de sprijin și aprobate de ANRE.

Art. 18. -

În cazul neachitării până la data scadenței a facturilor emise în condițiile prezentului contract de către una dintre părți, cealaltă parte are obligația să plătească penalități pentru întârzierea la plată, corespunzătoare ca procent nivelului dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

5. Obligațiile administratorului schemei de sprijin

Art. 19. -

Administratorul schemei de sprijin are următoarele obligații:

a) să stabilească contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență necesar a fi plătită de plătitorul de contribuție, conform prevederilor art. 9;

b) să emită facturile și să le transmită plătitorului de contribuție, conform prevederilor art. 10;

c) să returneze plătitorului de contribuție contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, pentru energia electrică importată produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene și certificată prin garanții de origine, conform art. 15;

d) să plătească penalități pentru întârzierea la plată, conform prevederilor art. 18, pentru neachitarea la data scadentă a facturii referitoare la returnarea contravalorii contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, pentru energia electrică importată produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene și certificată prin garanții de origine, conform art. 15.

6. Drepturile administratorului schemei de sprijin

Art. 20. -

Administratorul schemei de sprijin are următoarele drepturi:

a) să calculeze și să încaseze de la plătitorul de contribuție contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor art. 11;

b) să solicite plătitorului de contribuție, constituirea/actualizarea garanțiilor financiare conform prevederilor art. 16, respectiv să execute garanția financiară conform prevederilor art. 17;

c) să încaseze de la plătitorul de contribuție penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform art. 18;

d) să solicite furnizorului plătitor de contribuție care solicită returnarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență existența garanțiilor de origine pentru cantitățile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene și vândute consumatorilor de energie electrică din România, precum și a documentelor care să ateste vânzarea energiei electrice pe teritoriul României, conform prevederilor art. 14;

e) să comunice ANRE diferențele constatate între cantitatea comunicată de plătitorul de contribuție și cea facturată de administratorul schemei de sprijin ca fiind extrasă din rețeaua electrică de transport și/sau de distribuție de către un furnizor;

f) să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorul de contribuție a obligațiilor instituite în prezentul contract referitoare la constituirea/actualizarea garanției financiare sau pentru plata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condițiilor prevăzute la art. 31 din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la suspendarea și retragerea licenței;

g) să inițieze modificarea și/sau completarea contractului sau a anexelor la acesta;

h) să solicite plătitorului de contribuție transmiterea/actualizarea listei cu locurile de consum pentru al căror consum de energie electrică trebuie să plătească contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2011.

7. Obligațiile plătitorului de contribuție

Art. 21. -

Plătitorul de contribuție are următoarele obligații:

a) să transmită administratorului schemei de sprijin lunar, la termen, cantitățile totale de energie electrică facturate consumatorilor/exportate/consumate la locurile de consum proprii în luna anterioară, conform prevederilor art. 6;

b) să plătească lunar, la termen, contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contribuțiilor pentru cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor art. 11;

c) plătitorul de contribuție care solicită returnarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență transmite administratorului schemei de sprijin toate documentele justificative pentru solicitarea de returnare a contribuției, conform prevederilor art. 14;

d) să constituie/să actualizeze garanția financiară conform prevederilor art. 16;

e) să plătească penalități, conform prevederilor art. 18, pentru neachitarea în termen a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin;

f) să transmită administratorului schemei de sprijin și să actualizeze lista cu locurile de consum pentru al căror consum de energie electrică trebuie să plătească contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2011. Lista poate fi transmisă în scris sau în format electronic.

8. Drepturile plătitorului de contribuție

Art. 22. -

Plătitorul de contribuție are următoarele drepturi:

a) furnizorul care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanție de origine și vândută consumatorilor de energie electrică din România, poate solicita și beneficia de returnarea contribuției pentru cogenerare, conform prevederilor art. 15, dacă există un acord bilateral de recunoaștere a garanției de origine între țara de proveniență a energiei, membră a Uniunii Europene, și România;

b) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de plătitorul de contribuție, conform art. 18.

9. Termene și condiții de plată

Art. 23. -

Plătitorul de contribuție plătește facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 11.

Art. 24. -

Administratorul schemei de sprijin plătește furnizorului care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene în termen de maximum de 30 de zile de la data primirii solicitării de returnare a contribuției, conform prevederilor art. 12 și 15.

Art. 25. -

În cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată prevăzute la art. 11, administratorul schemei de sprijin aplică prevederile art. 16.

Art. 26. -

În cazul neîndeplinirii până la data scadenței prevăzute la art. 24 a obligațiilor prevăzute la art. 15, administratorul schemei de sprijin are obligația să plătească, în afara sumei datorate, penalități de întârziere la această sumă, în conformitate cu prevederile art. 18. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Art. 27. -

Plata contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență de către plătitorul de contribuție, precum și returnarea contribuției de către administratorul schemei de sprijin furnizorului care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene se efectuează în și din contul bancar specificat de către administratorul schemei de sprijin.

Art. 28. -

Părțile confirmă că au agreat reciproc băncile prin care să se desfășoare derularea operațiunilor bancare. Acestea sunt cele menționate la pct. 1.

Art. 29. -

Plata facturilor va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislația în vigoare. Corespunzător modului de plată utilizat, factura se consideră achitată la data la care banca debitează contul plătitorului sau la data considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată.

10. Obligații și garanții

Art. 30. -

Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.

Art. 31. -

Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui contract.

11. Modificarea circumstanțelor

Art. 32. -

În contextul prezentului contract, modificările de circumstanță semnifică: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului privind orice cerință legală sau reglementare (inclusiv încetarea valabilității unei cerințe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau aplicarea unei noi cerințe legale care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau taxe ori o schimbare a cuantumului oricăreia dintre taxele existente.

Art. 33. -

Dacă la un moment dat, după data intrării în vigoare a prezentului contract, apar elemente care privesc părțile și care atrag modificări ale circumstanțelor inițiale, părțile vor modifica în mod corespunzător, prin act adițional, prevederile prezentului contract.

12. Legea aplicabilă - litigii

Art. 34. -

Prezentul contract este supus și interpretat potrivit legislației române.

Art. 35. -

Litigiile care decurg din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente.

13. Comunicări și notificări

Art. 36. -

Persoanele de contact autorizate pentru derularea acestui contract sunt menționate în anexa nr. 2.

Art. 37. -

Părțile trebuie să se asigure că persoanele de contact nominalizate în anexa nr. 2 pot fi contactate telefonic sau în alt mod, așa cum este specificat în anexa nr. 2.

Art. 38. -

Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părți în format scris orice schimbare care a apărut în informațiile de contact specificate în anexa nr. 2, cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte ca schimbarea să intre în vigoare.

14. Durata contractului

Art. 39. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și rămâne în vigoare până la data de ............ sau până la încetarea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile pct. 16.

15. Revizuirea contractului

Art. 40. -

Contractul încheiat de părți se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiționale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative și de reglementare ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părți.

16. Încetarea contractului și rezilierea

Art. 41. -

Contractul încetează în următoarele situații:

a) suspendarea sau retragerea oricărei autorizații, licențe sau aprobări necesare plătitorului de contribuție pentru a continua în mod legal activitățile sale;

b) părțile convin de comun acord încetarea contractului;

c) ajungerea la termen/expirarea contractului;

d) în caz de forță majoră care durează mai mult de 30 de zile consecutiv.

Art. 42. -

(1) Orice culpă a uneia dintre părți referitoare la oricare obligație rezultată din sau prevăzută în prezentul contract va îndreptăți cealaltă parte, fără a-i fi prejudiciat niciunul din drepturile sale, să o supună părții în culpă pentru a remedia lipsa, în 30 de zile de la termenul de notificare.

(2) Dacă partea în culpă nu remediază lipsa în 30 de zile de la termenul de notificare menționat la alin. (1), după o nouă notificare de 30 de zile transmisă părții în culpă și spre știință ANRE, cealaltă parte este îndreptățită să denunțe unilateral acest contract, fără alte formalități și fără intervenția instanțelor de judecată.

(3) Notificările menționate la alin. (1) și (2) se transmit cu confirmare de primire.

17. Forța majoră

Art. 43. -

(1) Părțile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligațiilor ce decurg din prezentul contract, dacă acest lucru este rezultatul acțiunii forței majore, dovedită conform legii. Circumstanțele de forță majoră sunt acelea care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare și care survin ulterior datei intrării în vigoare a contractului, cum ar fi, de exemplu, calamități naturale, război, embargo, care nu au putut fi prevăzute de către părți la încheierea contractului și care sunt în afara voinței și controlului părților.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea în termen de 5 (cinci) zile a autorității abilitate să constate și să certifice forța majoră de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.

(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care trebuia să o comunice de a repara pagubele directe cauzate părții contractante prin faptul necomunicării.

18. Confidențialitate

Art. 44. -

Părțile vor considera confidențiale prevederile prezentului contract, la fel ca și orice document și/sau orice informație schimbată de părți în contextul acestui contract. Fac excepție de la aceste prevederi:

a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

19. Daune

Art. 45. -

Niciuna dintre părți nu este responsabilă pentru pierderi sau daune provocate celeilalte părți, cu excepția cazurilor în care a acționat cu intenție sau cu neglijență dovedită.

Art. 46. -

Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

20. Nulitatea unei clauze

Art. 47. -

Nulitatea sau invaliditatea uneia sau mai multor prevederi ale prezentului contract nu vor afecta validitatea celorlalte prevederi rămase.

21. Dispoziții finale

Art. 48. -

Prezentul contract a fost redactat și semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de ...............

22. Documentele contractului

Art. 49. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Administratorul schemei de sprijin,
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A.
Plătitor de contribuție,
Societatea Comercială ..........................

ANEXA Nr. 1 la contract

Documente de referință

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;

4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2007 privind aprobarea valorilor de referință armonizate aplicabile la nivel național ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică și pentru aprobarea factorilor de corecție aplicabili la nivel național;

5. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă de la emitere până la valorificare;

6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2009 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de eficiență înaltă în vederea certificării prin garanții de origine;

7. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările ulterioare;

8. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2011 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică și a prețurilor de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficiență;

9. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență;

10. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2011 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență;

11. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

ANEXA Nr. 2 la contract

Persoane de contact și informații comerciale

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A.
Contact comercial:
Nume:
Telefon:
E-mail:
Plătitorul de contribuție
Societatea Comercială ........................
Contact comercial:
Nume:
Telefon:
E-mail:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...