Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 6120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 6, 29 și 71 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Sportul de performanță pentru studenți se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive universitare.

(2) Studenții pot practica sportul de performanță și în alte cluburi sportive.

(3) Cluburile sportive universitare de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice sau a instituțiilor de învățământ superior de stat, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(4) Cluburile sportive universitare au drept obiect de activitate performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale.

Art. 2. -

(1) Cluburile sportive universitare sunt finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe baza contractului de finanțare.

Art. 3. -

(1) Federația Sportului Școlar și Universitar coordonează, supraveghează și controlează din punct de vedere metodologic cluburile sportive universitare.

(2) În scopul utilizării eficiente a subvențiilor acordate de la bugetul de stat pentru funcționarea cluburilor sportive universitare și pentru corelarea finanțării cu performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale, Federația Sportului Școlar și Universitar realizează evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare.

(3) Scopul evaluării anuale constă în îmbunătățirea performanței sportive și reprezintă bază pentru realizarea repartizării subvențiilor acordate de la bugetul de stat.

Art. 4. -

(1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs și 10 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice.

Art. 5. -

(1) Subvențiile acordate de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat se alocă astfel:

a) 95% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale;

b) 5% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza solicitărilor fundamente ale cluburilor sportive universitare referitoare la participarea la competiții interne și internaționale necuprinse în programul inițial.

(2) În cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.

Art. 6. -

Atribuțiile Federației Sportului Școlar și Universitar în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) asigură evaluarea anuală a activității cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în anexa la prezentul ordin;

b) repartizează pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei, sumele aprobate prin Legea bugetului de stat, aferente art. 5 alin. (1) lit. a), și le înaintează Direcției generale învățământ superior;

c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale și pentru repartizarea subvențiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin;

d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare;

e) verifică datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale și finanțării;

f) solicită clarificări pentru neconcordanțele sesizate în datele raportate;

g) notifică Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice eventualele neconcordanțe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare;

h) comunică Direcției generale învățământ superior datele raportate de cluburile sportive universitare și rezultatele evaluării anuale;

i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federației Sportului Școlar și Universitar;

j) fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, proiectul de buget/alocarea subvențiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate;

k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcție de rezultatele evaluării anuale;

l) înaintează Direcției generale învățământ superior propunerea prevăzută la lit. j).

Art. 7. -

Atribuțiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat sunt:

a) răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale;

b) răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federației Sportului Școlar și Universitar și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;

c) răspund de realizarea veniturilor proprii și de utilizarea subvenției alocate de la bugetul de stat;

d) transmit Direcției generale buget-finanțe propunerile de buget pentru venituri proprii și subvenții, precum și repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificației economice, cu încadrarea în sumele comunicate de Direcția generală învățământ superior, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanțare;

e) transmit Direcției generale învățământ superior solicitările fundamentate privind repartizarea unei părți din subvenție/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcției generale buget-finanțe propunerile de modificări în structura bugetului aprobat;

f) transmit Federației Sportului Școlar și Universitar și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice datele solicitate;

g) transmit Direcției generale învățământ superior, până la data de 8 ale fiecărei luni, monitorizarea numărului și a cheltuielilor de personal pentru luna precedentă.

Art. 8. -

Atribuțiile Direcției generale învățământ superior în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) transmite Federației Sportului Școlar și Universitar sumele aprobate prin Legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a);

b) avizează propunerea Federației Sportului Școlar și Universitar privind alocarea subvențiilor pentru cluburile sportive universitare;

c) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite, datele centralizate privind alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare;

d) întocmește contractele de finanțare încheiate între cluburile sportive universitare și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și actele adiționale la acestea;

e) asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanțare;

f) înaintează Direcției generale buget-finanțe datele centralizate privind alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget;

g) avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părți din subvenție/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital;

h) înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcției patrimoniu, investiții și informatizare, spre avizare, și ordonatorului principal de credite, spre aprobare;

i) transmite, lunar, Direcției generale buget-finanțe necesarul de credite bugetare/subvenție pentru fiecare club sportiv universitar;

j) comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcției generale buget-finanțe monitorizarea numărului și a cheltuielilor de personal pentru luna precedentă;

k) asigură execuția bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare;

l) gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar.

Art. 9. -

Atribuțiile Direcției generale buget-finanțe în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) după aprobarea Legii bugetului de stat transmite Direcției generale învățământ superior sumele aprobate în vederea repartizării și includerii în contractele de finanțare încheiate între cluburile sportive universitare și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

b) întocmește proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare și le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;

c) operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvențiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât și pentru repartizarea unei părți din subvenție/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital; pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcția generală învățământ superior și Direcția patrimoniu, investiții și informatizare și aprobate de ordonatorul principal de credite;

d) efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/subvenție, conform sumelor repartizate de către Direcția generală învățământ superior și transferă sumele către cluburile sportive universitare;

e) transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice monitorizarea numărului și a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare, conform datelor primite de la Direcția generală învățământ superior.

Art. 10. -

Atribuțiile Serviciului audit din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

(1) cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale și finanțării acestora;

(2) efectuează acțiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 11. -

Direcția generală învățământ superior, Direcția generală buget-finanțe, Direcția patrimoniu, investiții și informatizare și Serviciul audit din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Federația Sportului Școlar și Universitar și cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Laurențiu-Dănuț Vlad,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2016.

Nr. 6.120.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare

;
se încarcă...