Back

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 6181/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.585/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale "Litava Serv" - S.R.L. din localitatea Păuleşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Angels" din localitatea Păuleşti,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.224/2012*) privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.360/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Angels" din localitatea Păuleşti,

*) Ordinele ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.585/2010, nr. 4.360/2012 şi nr. 6.224/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels", cu sediul în localitatea Păuleşti, Strada Principală nr. 1.021B, judeţul Prahova, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", program "normal" şi program "prelungit".

Art. 2.

Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3.

Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4.

Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti.

Art. 5.

Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6.

Fundaţia "Şcoala Angels" din localitatea Păuleşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Nicoleta-Claudia Moldovan,
secretar de stat

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.181.

se încarcă...