Back

Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 2352/2016 pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Licenţa generală de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor externe,
Dănuţ Sebastian Neculăescu,
secretar de stat

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 2.352.

ANEXĂ

LICENŢA GENERALĂ
de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01

1. Domeniu de aplicare

1.1. Licenţa generală LGEFA-RO-01 autorizează operaţiunile definitive de export şi transfer de expediere din teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă către destinatari din cadrul forţelor armate ale următoarelor state: state membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Elveţia, Liechtenstein, SUA, Canada, Noua Zeelandă, Australia, Japonia.

1.2. În sensul prezentei licenţe generale, prin forţe armate se înţelege forţele care aparţin ministerului apărării, ministerului afacerilor interne, poliţiei de frontieră şi gărzii de coastă din statele menţionate la subpct. 1.1.

1.3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform art. 166 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

2. Utilizatorii licenţei generale

Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

3. Produse

3.1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordinul ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

Categoria
de produse militare
Precizări
ML 1 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 2 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 3 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 4 Sunt permise produse din subcategoriile (a) şi (b), cu următoarele excluderi:
- mine, muniţii cu dispersie şi submuniţii şi componente special concepute pentru acestea;
- puşti lansatoare de grenade şi grenade de mână;
- torpile, torpile fără componentă de luptă şi corpuri de torpilă;
- bombe; proiectile ghidate, neghidate şi de alte tipuri (i.e. rachete şi proiectile pentru MANPADS);
- dispozitive explozive de infanterie, încărcături adezive şi explozive anti-tanc;
- componente de luptă şi încărcături explozive;
- încărcături de azvârlire;
- capete de detecţie a ţintelor, sisteme de ghidare, dispozitive de localizare;
- trepte individuale de rachete;
- mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă;
- motoare de rachetă;
- sisteme de control vectorial al tracţiunii;
- lansatoare şi dispozitive de lansare;
- sisteme de imitare a ţintelor, inducere în eroare, bruiere sau saturare a senzorilor de detecţie;
- componente special concepute pentru MANPADS.
ML 5 Sunt permise produse din subcategoriile (a), (b), (c) şi (d), cu următoarele excluderi:
 - contramăsuri;
 - echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală
ML 6 Sunt permise produse din subcategoriile (a) şi (b), cu următoarele excluderi:
 - vehicule complete;
 - şasiuri şi turele;
 - echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.
ML 7 Sunt permise produse din subcategoria (g).
ML 8 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 9 Sunt permise produse din subcategoriile (a), (b), (c), (d), (f) şi (g), cu următoarele excluderi:
 - nave şi submarine complete;
 - dispozitive de detecţie subacvatică şi componente special concepute pentru acestea;
 - sisteme de propulsie independente de aer pentru submarine şi componente special concepute pentru acestea;
 - corpuri de navă integrale;
 - contramăsuri;
 - echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.
ML 10 Sunt permise produse din subcategoriile (a), (d), (e), (f), (g), (h) şi (i), cu următoarele excluderi:
 - aeronave complete;
 - UAV complete şi componente special concepute sau modificate pentru acestea;
 - fuzelaj pentru avioane sau elicoptere de luptă;
 - motoare pentru avioane sau elicoptere de luptă;
 - echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.
ML 11 Sunt permise doar următoarele produse din subcategoria (a):
 - echipamente de ghidare şi navigaţie, mai puţin sisteme pentru MANPADS sau cele definite la MTCR;
 - sisteme automate de comandă şi control.
ML 12 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 13 Sunt permise produse din subcategoriile (c) şi (d).
ML 14 Sunt excluse echipamentele pentru instruire şi simulatoarele pentru MANPADS.
ML 15 Sunt permise produse din subcategoriile (b), (c), (d) şi (e).
ML 16 Sunt excluse echipamentele şi componentele pentru produse excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.
ML 17 Sunt permise produse din subcategoriile (a), (b), (d), (e), (j), (k), (l), (m), (n), (o) şi (p), cu următoarele excluderi
[subcat. (n)]: echipamentele şi componentele lor, special concepute pentru produsele specificate la ML4, 6, 9 sau 10.
ML 18 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 19 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 20 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 21
ML 22 Sunt permise tehnologii din subcategoria (a), aferente produselor permise prin prezenta licenţă generală.
Sunt excluse tehnologiile necesare pentru dezvoltare şi producţie.

3.2. Prezenta licenţă generală nu permite exportul şi transferul de expediere al produselor care conţin informaţii clasificate conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Destinatari

4.1. Prezenta licenţă autorizează operaţiunile definitive de export şi transfer de expediere către autorităţi contractante din cadrul forţelor armate sau către companii care sunt contractori ai forţelor armate şi care fac achiziţii pentru uzul exclusiv al forţelor armate ale statelor precizate la pct. 1 subpct. 1.1.

4.2. Prezenta licenţă generală autorizează, de asemenea, livrările de produse de la pct. 3 către forţe armate ale statelor menţionate la pct. 1 subpct. 1.1 care se află în afara graniţelor naţionale ale statului de origine, cu condiţia ca acestea să fie destinate utilizării exclusive de către forţele armate amintite.

5. Termeni şi condiţii

5.1. Înscriere

5.1.1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 5 al secţiunii "Dispoziţii finale".

5.1.2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada actualizării Programului intern de conformitate (PIC), în concordanţă cu prevederile prezentei licenţei generale, şi să prezinte raportul de audit intern al PIC, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013.

5.1.3. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de înscriere menţionate şi a documentaţiei complete.

5.2. Derularea operaţiunilor

5.2.1. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.

5.2.2. Înainte de livrarea produselor, utilizatorul trebuie să obţină exemplarul original al declaraţiei destinatarului final privind destinaţia şi utilizarea finală a produselor. În cazul în care tranzacţia se derulează printr-o companie contractor al forţelor armate, pe lângă declaraţia destinatarului final, utilizatorul licenţei generale va solicita dovada existenţei contractului de livrare către destinatarul final din cadrul forţelor armate.

5.2.3. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să obţină documente din care să rezulte primirea produselor de către destinatarul final din cadrul forţelor armate.

5.2.4. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze, pe toate documentele comerciale, codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul "Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGEFA-RO-01".

6. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX

6.1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele comerciale justificative privind operaţiunile derulate şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa destinatarului final din cadrul forţelor armate şi a contractorului, după caz;

b) denumirea comercială a produselor;

c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

d) cantitatea pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

e) valoarea/monedă;

f) nr. facturii externe/data;

g) nr. declaraţiei vamale de export, după caz;

h) nr. documentului de transport/data;

i) documentele din care să rezulte primirea produselor la destinatarul final din cadrul forţelor armate.

6.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX operaţiunile derulate în baza licenţei generale, trimestrial, până pe data de 30 a lunii următoare trimestrului de raportat, conform informaţiilor din baza de date precizate la pct. 1.

6.3. Raportarea trimestrială se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.

Dispoziţii finale

1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.

3. ANCEX poate anula sau suspenda înscrierea ca utilizator al licenţei generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor sus-menţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

Nr. şi data înregistrării la solicitant Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX

CERERE
pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitivă de produse militare din teritoriul României către destinatari din cadrul forţelor armate nr. LGEFA-RO-01

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . ., acţionând în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . ., înregistrată la ANCEX cu codul . . . . . . . . . . şi având codul unic de identificare fiscală nr. . . . . . . . . . ., solicit înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGEFA-RO-01.

Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare şi către destinaţiile permise prin licenţa generală nr. LGEFA-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la MAE/ANCEX;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare a licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la MAE/ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

Data

Numele, prenumele, funcţia
Semnătura
Ştampila
se încarcă...