Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Silvicultură din 23.12.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare regulament, stabilește modul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Silvicultură.

Art. 2. -

(1) Obiectivul fundamental al Consiliului este de a contribui la promovarea gestionării durabile a pădurilor și creșterea competitivității sectorului forestier în beneficiul societății, inclusiv prin asigurarea continuității în implementarea strategiei privind pădurile, propunerea adaptării măsurilor de implementare, dacă este cazul, elaborarea de recomandări de modificare și/sau actualizare a strategiilor, politicilor și a altor documente cu caracter programatic, respectiv prin monitorizarea activității autorității publice centrale care răspunde de silvicultură desfășurate pentru implementarea strategiilor, politicilor și a altor documente cu caracter programatic în domeniul forestier.

(2) În îndeplinirea obiectivului fundamental prevăzut la alin. (1), Consiliul și membrii Consiliului nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunei autorități, instituții sau organism de drept public ori privat.

Art. 3. -

(1) Misiunea Consiliului este aceea de a asigura viziunea unitară și integrată în ceea ce privește gestionarea durabilă a pădurilor și dezvoltarea durabilă a domeniului forestier, precum și de a monitoriza coerența implementării strategiei privind pădurile și a altor politici, strategii și documente cu caracter programatic relevante pentru domeniul forestier de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) În îndeplinirea misiunii sale, Consiliul emite avize, recomandări, propuneri, avertizări și opinii consultative către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la politicile, strategiile și alte documente cu caracter programatic, la actele normative relevante pentru domeniul forestier, internaționale, unionale ori naționale, inclusiv pentru a asigura corelarea acestora, fără însă a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autorităților, instituțiilor și altor persoane juridice cu responsabilități privind pădurile și/sau domeniul forestier.

Art. 4. -

(1) În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Consiliul are următoarele atribuții principale:

a) identifică, colectează și analizează informațiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental, prin emiterea de propuneri, recomandări sau avize, după caz;

b) înaintează autorității publice centrale care răspunde de silvicultură propuneri, recomandări și opinii consultative, contribuind la elaborarea strategiei privind pădurile, a planului național de acțiune privind pădurile și sectorul forestier, precum și a altor politici sectoriale sau conexe domeniului;

c) monitorizează implementarea măsurilor strategice stabilite în cuprinsul strategiei și planului național de acțiune în ceea ce privește pădurile și sectorul forestier, precum și a altor politici, strategii și documente cu caracter programatic, propunând inclusiv mecanisme de monitorizare atât a măsurilor, cât și a modalității de atingere a rezultatelor;

d) susține o guvernanță forestieră responsabilă prin consultarea tuturor factorilor interesați în realizarea gestionării durabile a pădurilor, în vederea consolidării contribuției pădurilor la implementarea agendei globale de dezvoltare durabilă post-2020, sprijină eforturile de consolidare atât a guvernanței forestiere, cât și a angajamentelor politice asumate pentru îndeplinirea acestor obiective;

e) elaborează rapoarte periodice de monitorizare și evaluare cu privire la politicile publice inițiate și implementate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum și de către alte ministere, în colaborare cu structurile specializate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și cu structurile specializate ale celorlalte ministere, alte organizații și organisme din mediul privat, neguvernamental, din mediul academic/de învățământ, de cercetare/dezvoltare/inovare și altele similare;

f) solicită, în condițiile legii, informațiile necesare structurilor și departamentelor de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurilor teritoriale ale acesteia, instituțiilor de învățământ superior, mediului academic, autorităților administrației publice locale, inclusiv celor care au atribuții în domeniul silvic, precum și organizațiilor neguvernamentale, operatorilor economici, altor persoane de drept public și privat de profil din România, Uniunea Europeană și străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării și gestionării durabile a pădurilor și a sectorului forestier în ansamblul său, inclusiv prin promovarea programelor de certificare;

g) furnizează opinii consultative justificate, la solicitarea conducerii autorității publice centrale care răspunde de păduri, în chestiunile în care este consultat sau pentru care este invitat să își pronunțe opinia avizată;

h) informează conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, Guvernul și opinia publică în principal cu privire la modul în care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură implementează strategia și planurile de acțiune relevante și în secundar cu privire la obiectivele și acțiunile Consiliului, măsurile propuse și adoptate, precum și orice alte subiecte relevante privind dezvoltarea și gestionarea durabilă a pădurilor și a sectorului forestier național aflate în aria sa de competență.

(2) În scopul îndeplinirii în condiții optime a atribuțiilor obligatorii prevăzute la alin. (1), Consiliul exercită, după caz, responsabilitățile și atribuțiile opționale prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la prezentul regulament.

(3) Totodată, în exercitarea atribuțiilor stabilite la alin. (1), Consiliul monitorizează modul în care se asigură respectarea și, după caz, luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a directivelor, regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor și a altor acte cu caracter legislativ sau politic emise în domeniul forestier, adoptate la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. f), Consiliul adoptă măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității informațiilor primite, după caz.

(5) Consiliul transmite, ori de câte ori este cazul, autorității publice centrale care răspunde de păduri și sectorul forestier informațiile relevante necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor acesteia.

Art. 5. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor principale prevăzute la art. 4 alin. (1) Consiliul are dreptul să emită:

a) avize cu caracter consultativ cu privire la politicile, strategiile, alte acte cu caracter programatic, în urma solicitării autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din oficiu, precum și la propunerea persoanelor fizice și juridice, de drept public și privat, interesate și/sau active în domeniul pădurilor și al sectorului forestier;

b) recomandări și propuneri, la solicitare sau din oficiu, cu privire la politicile, strategiile, alte acte cu caracter programatic și acte normative adoptate sau care se află în curs de elaborare, revizuire, adoptare și/sau implementare, la nivel național, unional și internațional, privind domeniul pădurilor și al sectorului forestier, în domenii conexe, precum și cu privire la tehnologii noi și curate, inovare, cercetare, educație și alte domenii similare;

c) avertizări, din oficiu, adresate autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ori de câte ori identifică un risc sectorial semnificativ, cu transmiterea concomitentă a setului de măsuri recomandate pentru diminuarea și eliminarea acestui risc;

d) opinii consultative, la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau a diferitelor persoane juridice de drept public ori privat care au activități privind pădurile și sectorul forestier, vizând chestiuni punctuale.

(2) În vederea emiterii avizelor, recomandărilor, propunerilor, avertizărilor și a opiniilor consultative, fiecare politică, strategie sau document cu caracter programatic ce intră sub incidența prevederilor art. 4 alin. (1) este supus analizei atât în plen, cât și de către fiecare membru în parte, într-un interval de timp ce se stabilește, de la caz la caz, în cadrul primei întruniri în care este prezentat respectivul document cu caracter programatic.

(3) Comentariile, sugestiile, propunerile, observațiile fiecărui membru, precum și propunerile privind obținerea unor puncte de vedere/soluții tehnice suplimentare, după caz, formulate de către experți, specialiști sau alți profesioniști din domeniul forestier invitați, potrivit art. 8 alin. (1), ori de către grupurile de lucru constituite ad-hoc, potrivit art. 7 alin. (4), se aprobă în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(4) Avizele, recomandările, propunerile, avertizările și opiniile consultative sunt întocmite de către Secretariatul tehnic permanent și semnate de către președinte/vicepreședinte, pe baza conținutului proceselor-verbale ale întrunirilor, aprobate de către Consiliu și însușite de către membrii Consiliului.

Art. 6. -

(1) Avizul, emis pentru fiecare politică, strategie sau document cu caracter programatic supus analizei potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), poate fi după cum urmează:

a) aviz favorabil - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic îndeplinește condițiile privind contribuția la dezvoltarea și gestionarea durabilă a pădurilor și sectorului forestier național;

b) aviz favorabil condiționat - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic îndeplinește parțial condițiile privind contribuția la dezvoltarea și gestionarea durabilă a pădurilor și sectorului forestier național;

c) aviz nefavorabil cu recomandări - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic nu îndeplinește condițiile privind contribuția la dezvoltarea și gestionarea durabilă a pădurilor și sectorului forestier național, dar, prin adoptarea recomandărilor propuse, poate îndeplini aceste condiții;

d) aviz de respingere - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic nu îndeplinește condițiile privind contribuția la dezvoltarea și gestionarea durabilă a pădurilor și sectorului forestier național.

(2) Avizele prevăzute la alin. (1) se emit în condițiile prezentului regulament, fiind supuse aprobării în cadrul Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței Consiliului.

(3) Avizele prevăzute la alin. (1) se comunică autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută în alin. (2).

CAPITOLUL II Organizarea și componența Consiliului

SECȚIUNEA 1 Structura Consiliului

Art. 7. -

(1) Consiliul Național pentru Silvicultură are următoarea structură organizațională:

a) Consiliul, în ansamblul său;

b) președintele Consiliului;

c) Camere funcționale, în număr de 3, respectiv Camera silvică tehnico-economică, Camera silvică de mediu și Camera silvică socioculturală;

d) Secretariatul tehnic permanent.

(2) Consiliul în ansamblul său este responsabil cu adoptarea deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) Consiliul funcționează în camerele funcționale prevăzute la alin. (1) lit. c), în fiecare cameră participând numărul de membri prevăzuți la art. 10 alin. (1).

(4) Ori de câte ori consideră necesar, Consiliul constituie, ad-hoc și pentru o perioadă limitată, grupuri de lucru specifice, alcătuite din cel puțin 3 experți, specialiști ori alți profesioniști din domeniul forestier, ce au responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului în ansamblul său și/sau activitatea uneia sau mai multor camere funcționale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de prezentul regulament.

(5) Secretariatul tehnic permanent este asigurat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

SECȚIUNEA a 2-a Membrii Consiliului

Art. 8. -

(1) Consiliul în ansamblul său este format din totalitatea numărului de membri desemnați în condițiile legii, care au rol deliberativ. În afară de membrii cu rol deliberativ, Consiliul poate invita, după caz, experți, specialiști și alți profesioniști din domenii, în funcție de nevoile identificate.

(2) Procedura și criteriile pentru desemnarea reprezentanților membrilor Consiliului Național pentru Silvicultură sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

SECȚIUNEA a 3-a Președintele

Art. 9. -

(1) Lucrările Consiliului sunt conduse, alternativ, pentru o perioadă de câte 6 luni, de către un președinte de ședință, asistat de către un vicepreședinte, care se nominalizează, prin rotație, de către membrii Consiliului.

(2) Nominalizarea președintelui se comunică în scris secretariatului cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea următoarei ședințe.

(3) Președintele Consiliului are următoarele atribuții principale:

a) convoacă, deschide, conduce și suspendă ședințele în plen ale Consiliului;

b) la deschiderea ședințelor verifică îndeplinirea condițiilor de valabilitate privind întrunirea legală a Consiliului, respectiv pentru adoptarea deciziilor;

c) aduce la cunoștința Consiliului ordinea de zi, pe care o supune aprobării;

d) supune aprobării Consiliului procesul-verbal al ședinței;

e) asigură buna desfășurare a ședințelor, conduce dezbaterile, dă cuvântul, adresează întrebările, supune hotărârii Consiliului avizele, recomandările, propunerile, avertizările și opiniile consultative potrivit art. 5 alin. (1), anunță rezultatele voturilor;

f) transmite în scris fiecărei camere ordinea de zi cu subiectele ce urmează a fi supuse dezbaterilor în Camere, stabilind un termen care să nu depășească 30 de zile de la data comunicării subiectelor;

g) transmite în scris data organizării dezbaterilor în plen, pentru listele de subiecte analizate în cadrul fiecărei camere în parte, stabilind totodată și perioada de armonizare a punctelor de vedere rezultate în urma dezbaterilor din camere;

h) transmite în scris Secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de Consiliu, în vederea aducerii acestora la îndeplinire;

i) semnează deciziile Consiliului, care rezultă din procesele- verbale de ședință aprobate de către Consiliu și care urmează să fie comunicate de Secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice și juridice interesate;

j) dispune măsuri pentru ca toate sarcinile, documentele și deciziile stabilite de Consiliu să fie adoptate în conformitate cu prevederile legale;

k) dispune măsuri pentru elaborarea și implementarea sistemului de raportare cu privire la activitatea pe care o desfășoară Consiliul;

l) ia orice altă măsură necesară bunei desfășurări a activității Consiliului.

(4) În absența președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către vicepreședintele de ședință.

SECȚIUNEA a 4-a Camera silvică tehnico-economică, Camera silvică de mediu și Camera silvică socioculturală

Art. 10. -

(1) Consiliul Național al Silviculturii se constituie dintr-un număr de 11 (unsprezece) membri, care au rol deliberativ, și funcționează după cum urmează:

a) 5 membri care funcționează în cadrul Camerei silvice tehnicoeconomice;

b) 3 membri care funcționează în cadrul Camerei silvice de mediu;

c) 3 membri care funcționează în cadrul Camerei silvice socioculturale.

(2) Selecția și desemnarea membrilor în fiecare dintre cele 3 camere se realizează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, ținând cont de pregătirea și expertiza profesională a fiecărui candidat, dar care să se încadreze în specificul fiecărei camere.

(3) Lucrările și dezbaterile conform atribuțiilor stabilite potrivit prezentului regulament se realizează în cadrul fiecărei camere în parte, timp de maximum 3 săptămâni, sau în perioada stabilită de către președintele Consiliului.

(4) Dezbaterile în camere nu țin loc de dezbateri în plen ale subiectelor supuse analizei Consiliului. Pentru situații urgente, președintele poate decide cumularea perioadei stabilite pentru dezbaterile în camere cu perioada stabilită pentru dezbaterile în plen ori le poate ajusta în vederea îndeplinirii termenului.

(5) Regulile de desemnare a membrilor Consiliului asigură prezența obligatorie în Consiliu a cel puțin unui membru cu studii juridice, a unui membru cu studii economice și a unui membru cu studii privind exploatarea, prelucrarea primară sau industrializarea lemnului, conform procedurii prevăzute de prezentul regulament.

(6) Regulile de desemnare a membrilor Consiliului urmăresc prezența în pondere majoritară, dar nu exclusivă, a membrilor cu studii de silvicultură și experiență practică în domeniu.

SECȚIUNEA a 5-a Secretariatul tehnic permanent

Art. 11. -

(1) Secretariatul tehnic permanent are drept responsabilitate principală îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților stabilite de Consiliu privind colectarea, analizarea și raportarea informațiilor necesare în vederea executării atribuțiilor Consiliului, precum și transmiterea deciziilor și a altor comunicări către părțile interesate.

(2) Personalul Secretariatului tehnic permanent este stabilit prin decizie a conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Sediul Secretariatului tehnic permanent se stabilește prin decizie a conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuții principale:

a) pune la dispoziția Consiliului documentele necesare, în vederea adoptării deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) menține contactul permanent și asigură schimbul de informații cu toți membrii cu rol deliberativ și/sau cu experții, specialiștii ori alți profesioniști, respectiv cu grupurile de lucru constituite ad-hoc, după caz, conform îndrumărilor primite de la președinte și/sau vicepreședinte, pentru buna desfășurare a activității Consiliului;

c) participă, fără drept de vot, la întrunirile Consiliului;

d) are acces, în numele și cu acordul Consiliului, la informațiile privind pădurile, sectorul forestier și mediul deținute de sau pentru orice autoritate publică, la informațiile privind pădurile, sectorul forestier și mediul deținute de instituții publice, operatori economici și alte persoane juridice de drept public sau privat, potrivit legii;

e) pregătește corespondența legată de activitatea curentă a Consiliului, în conformitate cu deciziile luate de acesta și transmise de președinte și/sau vicepreședinte;

f) răspunde întrebărilor sau solicitărilor persoanelor interesate în orice problemă care face obiectul atribuțiilor Consiliului;

g) asigură pregătirea și organizarea ședințelor de lucru ale Consiliului, precum și a altor activități inițiate de Consiliu;

h) asigură întocmirea proceselor-verbale ale fiecărei ședințe de lucru;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...