Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 39/2017 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ
Număr celex: 32017R0039

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolele 25 și 223 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 62 alineatul (2) literele (a)-(d) și articolul 64 alineatul (7) litera (a),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1) Partea II titlul I capitolul II secțiunea I din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede două scheme de ajutoare menite a îmbunătăți distribuirea de produse agricole copiilor din instituțiile de învățământ. Prima schemă vizează furnizarea de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane (Programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli), iar a doua vizează furnizarea de lapte și produse lactate (Programul de distribuire a laptelui în școli). Schemele respective sunt înlocuite de o singură schemă introdusă prin Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului, cu efect începând din anul școlar 2017/2018. Această schemă unică oferă un nou cadru comun pentru ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de produse prelucrate din fructe și legume și de produse proaspete din sectorul bananelor ("fructe și legume destinate școlilor") și pentru furnizarea de lapte și produse lactate ("lapte destinat școlilor") copiilor din instituțiile de învățământ ("programul pentru școli"). De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2016/791, împuternicește Comisia să adopte acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a se asigura buna funcționare a programului pentru școli în conformitate cu noul cadru, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentele delegate (UE) nr. 1047/2014 și (UE) 2016/247 ale Comisiei, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/248 al Comisiei și Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei. Actele menționate se abrogă prin Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care doresc să participe la programul pentru școli trebuie să elaboreze o strategie pentru punerea sa în aplicare. Pentru a putea evalua punerea în aplicare a programului pentru școli, ar trebui definite elementele strategiei. În scopul limitării sarcinii administrative, este oportun să se facă distincția între elementele care ar trebui incluse în strategie de cele care ar trebui puse la dispoziția Comisiei la cerere, mai exact în cazul auditurilor, dacă nu sunt incluse în strategie.

(3) În vederea unei bune administrări și gestionări bugetare, statele membre care pun în aplicare programul pentru școli ar trebui să prezinte anual o solicitare pentru a primi ajutoare din partea Uniunii. În plus, ar trebui definit conținutul unei astfel de solicitări.

(4) Ar trebui stabilite conținutul și frecvența cererilor de ajutor depuse de solicitanți, precum și normele privind depunerea cererilor respective. În plus, trebuie să se specifice ce dovezi sunt necesare pentru susținerea cererilor de ajutor. Mai mult decât atât, ar trebui stabilite sancțiunile care urmează să fie aplicate de autoritatea competentă în cazul depunerii cu întârziere a cererilor de ajutor.

(5) Ar trebui să se aducă precizări suplimentare privind condițiile referitoare la plata ajutoarelor, pentru a se lua în considerare distincția dintre ajutoarele pentru furnizarea și distribuirea de produse și ajutoarele pentru punerea în aplicare a măsurilor educative însoțitoare, a monitorizării, a evaluării și a acțiunilor de publicitate. Ar trebui specificat, de asemenea, conținutul documentelor justificative necesare pentru susținerea fiecărei cereri de plată a ajutoarelor.

(6) Ar trebui să se stabilească termenele-limită pentru transferurile între repartizările financiare pentru distribuirea de fructe și legume și de lapte în școli și regulile privind transmiterea, formatul și conținutul notificărilor de transfer adresate Comisiei.

(7) Pentru a utiliza la maximum potențialul fondurilor disponibile, Comisia ar trebui să adopte măsurile necesare pentru o nouă repartizare a ajutoarelor din partea Uniunii rămase nesolicitate către statele membre care participă la programul pentru școli și care și-au anunțat dorința de a utiliza ajutoare suplimentare față de cele care le-au fost repartizate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013. Ar trebui stabilite condițiile de desfășurare a respectivelor transferuri de fonduri între statele membre.

(8) Pentru a evalua eficacitatea programului pentru școli și pentru a fi ajutate să își îmbunătățească și mai mult strategiile naționale și regionale, statele membre ar trebui să notifice Comisiei rezultatele și constatările activităților lor de monitorizare și evaluare a programului. În vederea asigurării clarității, este necesar să se stabilească o dată pentru notificarea către Comisie a rezultatelor exercițiului de monitorizare anual și ale raportului de evaluare. Comisia ar trebui să publice respectivele documente.

(9) În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui să se adopte măsuri de control eficace pentru combaterea neregulilor și a fraudelor. Aceste măsuri de control ar trebui să implice controlul administrativ sistematic al tuturor cererilor de ajutor, completat de controale la fața locului. Ar trebui să se specifice domeniul de aplicare, conținutul, calendarul și modul de raportare a respectivelor măsuri de control, pentru a se asigura o abordare echitabilă și uniformă de către statele membre, ținând cont de modurile lor diferite de punere în aplicare a programului pentru școli.

(10) Cuantumurile plătite necuvenit ar trebui recuperate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei.

(11) În conformitate cu articolul 23 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, publicului ar trebui să i se aducă la cunoștință în mod corespunzător contribuția financiară a Uniunii la programul pentru școli. Pe lângă dispoziția privind afișul prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2017/40, este necesar să se stabilească norme privind promovarea programului pentru școli și privind utilizarea emblemei Uniunii.

(12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...