Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1550/2016 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 11 ianuarie 2017.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 20 și ale art. 4 lit. c) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. -

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 249 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 249. -

Prin aviz și recepție a lucrărilor de specialitate, oficiile teritoriale, respectiv CNC verifică modul de realizare a lucrărilor de specialitate de către persoanele autorizate și respectarea prevederilor legale în vigoare."

2. Articolul 250 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 250. -

(1) Avizul pentru începerea lucrărilor aferente documentațiilor topografice menționate la art. 262 și recepția se solicită și se realizează la oficiul teritorial.

(2) Pentru lucrările de geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecție și aerofotografiere avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate și recepția se solicită și se realizează la CNC."

3. Articolul 251 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Avizul de începere a lucrării reprezintă documentul prin care se permite începerea și desfășurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafață de desfășurare a lucrării și într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuție."

4. Articolul 252 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 252. -

Cererea de emitere a avizului și documentația anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea documentației emite, după caz:

a) aviz de începere a lucrărilor;

b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu au fost îndeplinite cerințele în termen de 15 zile sau remedierea problemelor semnalate a fost efectuată parțial, cererea se respinge, conform referatului de respingere a avizului;

c) referat de respingere."

5. La articolul 255, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 255. -

(1) Avizul se emite în două exemplare și se semnează de către inspectorul oficiului teritorial, respectiv consilierul CNC și de către inginerul-șef, respectiv coordonatorul comisiei de recepție din cadrul CNC.

(2) Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuție a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se emite notă de completare, termenul de soluționare a cererii se va recalcula corespunzător, de la data depunerii completărilor."

6. Articolul 260 se abrogă.

7. La articolul 262, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) alte planuri topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren, inclusiv rețele de îndesire și ridicare care se desfășoară pe suprafețe sub 100 km2;".

8. Articolul 268 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 268. -

Procesul-verbal de recepție se redactează în 2 exemplare; un exemplar se transmite solicitantului, iar un exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentația depusă pentru recepție."

9. La articolul 272, literele a) și b) se abrogă.

10. La articolul 275, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după recepția documentelor cartografice destinate uzului public, să inscripționeze documentele cu mențiunea «Recepționat CNC/data»".

11. La articolul 278, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 278. -

(1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziție categoriile de date și documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepționate și/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale."

12. Anexa 1.45 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. Anexa 1.46 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

14. Anexa 1.47 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

15. Anexa 1.48 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu Codruț Ștefănescu

București, 13 decembrie 2016.

Nr. 1.550.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1.45 la regulament)

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE/RECEPȚIE A LUCRĂRII

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . ., persoană fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare categorie . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., solicit:

I. OBIECTUL CERERII:

□ - emiterea avizului de începere a lucrării;

□ - recepția lucrării de specialitate:

II. TIPUL LUCRĂRII:

. . . . . . . . . .

III. EXECUTANT:

. . . . . . . . . .

IV. BENEFICIAR:

. . . . . . . . . .

Imobilul este identificat prin: UAT

Adresă imobil Nr. CF/ Nr. cad (IE)
Localitate Stradă (Tarla) Număr (Parcelă) Bloc Scară Etaj Ap.
Semnătura și ștampila
. . . . . . . . . .
(persoană autorizată)
Serviciu achitat cu
Chitanța nr.
Data Suma Cod serviciu

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1.46 la regulament)

CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

Model aviz pentru începerea lucrărilor de specialitate

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . ., (date de identificare a beneficiarului/executantului), în calitate de beneficiar/executant, analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la CNC/OCPI . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., se emite avizul de începere a lucrării . . . . . . . . . . . (denumirea lucrării).

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:

□ obiectivul lucrării: . . . . . . . . . .

□ amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

- suprafața totală: . . . . . . . . . . ha;

- termenul de execuție . . . . . . . . . .

2. Documentare: . . . . . . . . . .

3. Condiții tehnice pentru executarea lucrărilor: . . . . . . . . . .

4. Recepția lucrării: . . . . . . . . . . (indicarea instituției care efectuează recepția)

Consilier CNC/Inspector OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură/parafă, semnătură)
Coordonator comisie avizare și recepție CNC/Inginer șef OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 1.47 la regulament)

CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

Model de proces-verbal de recepție a lucrărilor de specialitate

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit astăzi, . . . . . . . . . ., privind lucrarea . . . . . . . . . .,
având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . .

1. Beneficiar . . . . . . . . . .

2. Executant . . . . . . . . . .

3. Denumirea lucrărilor recepționate . . . . . . . . . .

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care s-au predat CNC/OCPI . . . . . . . . . ., conform avizului de începere a lucrărilor: . . . . . . . . . .

5. Concluzii: . . . . . . . . . . (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini a avizului de începere a lucrărilor.) Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.

Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

6. Condiții impuse pentru refacerea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consilier CNC/Inspector OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură/parafă, semnătură)
Coordonator comisie avizare și recepție CNC/Inginer șef OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură)

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 1.48 la regulament)

CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

Model de notă de completare pentru lucrările de specialitate

NOTA DE COMPLETARE
Cererea nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
privind avizul de începere a lucrării/recepția lucrării . . . . . . . . . .

Către: . . . . . . . . . . (date de identificare a beneficiarului/executantului)

Analizând cererea dumneavoastră privind solicitarea avizului de începere a lucrării/recepția lucrării . . . . . . . . . ., (denumirea lucrării) vă rugăm să completați documentația aferentă cererii mai sus menționate cu următoarele: . . . . . . . . . .

Termenul de soluționare a cererii se va prelungi corespunzător de la data transmiterii completărilor solicitate.

Coordonator comisie avizare și recepție CNC/Inspector OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură/parafă, semnătură)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...