Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 40/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei
Număr celex: 32017R0040

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 24 și articolul 223 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 64 alineatul (6) litera (a) și articolul 106 alineatul (5),

întrucât:

(1) Partea II titlul I capitolul II secțiunea I din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede două scheme de ajutoare menite a îmbunătăți distribuirea de produse agricole copiilor din instituțiile de învățământ. Prima schemă vizează furnizarea de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane (Programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli), iar a doua vizează furnizarea de lapte și produse lactate (Programul de distribuire a laptelui în școli). Schemele respective sunt înlocuite de o singură schemă introdusă prin Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului, cu efect începând din anul școlar 2017/2018. Această schemă unică oferă un nou cadru comun pentru ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de produse prelucrate din fructe și legume și de produse proaspete din sectorul bananelor ("fructe și legume destinate școlilor") și pentru furnizarea de lapte și produse lactate ("lapte destinat școlilor") copiilor din instituțiile de învățământ ("programul pentru școli"). De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2016/791, împuternicește Comisia să adopte acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a se asigura buna funcționare a programului pentru școli în conformitate cu noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentele delegate (UE) nr. 1047/2014 și (UE) 2016/247 ale Comisiei, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/248 al Comisiei și Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei. Așadar, actele menționate ar trebui abrogate, dar ar trebui să se aplice în continuare până la încheierea actualului Program de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și a actualului Program de distribuire a laptelui în școli.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ca o condiție pentru participarea la programul pentru școli, statele membre trebuie să elaboreze o strategie la nivel național sau regional pentru implementarea programului pentru școli înaintea participării la acesta. O dată la șase ani trebuie elaborată o strategie nouă. În cazul în care decid să implementeze programul pentru școli la nivel regional, statele membre trebuie să elaboreze o strategie pentru fiecare regiune și să creeze un cadru de coordonare, conform propriilor dispoziții sau proceduri. Statele membre trebuie să instituie un punct de contact unic pentru schimbul de informații cu Comisia, pentru a facilita activitatea Comisiei de evaluare a strategiilor și de monitorizare și evaluare a punerii lor în aplicare în statul membru în cauză. De asemenea, este adecvat să se prevadă dispoziții care să stabilească termene-limită până la care trebuie transmise Comisiei strategia și eventualele modificări ulterioare ale acesteia.

(3) Ar trebui stabilite condiții specifice pentru elaborarea și aplicarea măsurilor educative însoțitoare, în special în ceea ce privește necesitatea de a se acorda sprijin pentru distribuirea produselor. Ar trebui să se permită posibilitatea ca măsurile respective să implice, de asemenea, cadrele didactice și părinții, pentru o eficacitate sporită a măsurilor respective și, în general, a programului pentru școli.

(4) Din motive de securitate juridică, este oportun să se specifice că sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii costurile cu implementarea programului pentru școli.

(5) În vederea bunei administrări, gestionări bugetare și supravegheri, ar trebui specificate condițiile de acordare a ajutoarelor, precum și condițiile în care se selectează și se aprobă solicitanții de ajutoare.

(6) Ar trebui stabilite condiții specifice pentru suspendarea și retragerea aprobării și pentru sancțiunile administrative care urmează a fi impuse solicitanților care nu îndeplinesc obligațiile prevăzute în cadrul programului pentru școli.

(7) Pentru a se evalua eficacitatea programului pentru școli și pentru a se permite examinarea inter pares și schimbul de bune practici, statele membre ar trebui să monitorizeze și să evalueze periodic implementarea programului și să trimită Comisiei rezultatele. În acest scop, ar trebui să se specifice natura și tipul informațiilor din rapoartele de monitorizare. În plus, nerespectarea de către statele membre a cerințelor referitoare la monitorizare și evaluare ar putea periclita evaluarea eficacității programului pentru școli și asigurarea privind gestionarea corectă a ajutoarelor din partea Uniunii. Așadar, ar trebui prevăzute dispoziții referitoare la o reducere cu efect descurajator a ajutoarelor care trebuie aplicată de Comisie dacă un stat membru prezintă cu întârziere raportul de evaluare.

(8) În vederea unei monitorizări și a unei evaluări eficace a programului pentru școli, ar trebui să se specifice natura și tipul informațiilor care trebuie notificate Comisiei de către statele membre.

(9) Pentru a se garanta că produsele distribuite în cadrul programului pentru școli îndeplinesc obiectivele legate de promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și de obișnuirea copiilor cu gustul natural al produselor respective, este oportun să se specifice că nivelul maxim de adaos de zahăr în produsele menționate la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în cazul cărora adăugarea de zahăr nu este necesară din punct de vedere tehnic pentru preparare sau producție, ar trebui să fie zero.

(10) Pentru a se garanta că produsele distribuite în cadrul programului pentru școli îndeplinesc obiectivul de a promova obiceiurile alimentare sănătoase, este oportun să se specifice nivelul maxim de adaos de zahăr și/sau de miere în produsele enumerate în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pe care îl pot permite statele membre. Statele membre pot prevedea limite inferioare.

(11) Ar trebui stabilite condiții specifice pentru a se asigura valoarea adăugată și vizibilitatea programului pentru școli al Uniunii atunci când produsele pentru care se primesc ajutoare din partea Uniunii în cadrul programului pentru școli sunt distribuite împreună cu mesele oferite în mod regulat în instituțiile de învățământ.

(12) În conformitate cu articolul 23a alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre trebuie să aducă la cunoștința publicului implicarea lor în programul pentru școli și faptul că acesta este subvenționat de Uniune. În acest scop, statele membre ar trebui să poată utiliza un afiș care să fie expus în instituțiile de învățământ participante. Afișul ar trebui să fie produs în conformitate cu anumite cerințe minime.

(13) Capitolul V din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei prevede norme referitoare la faptul generator al cursului de schimb aplicabil sumelor și plăților ajutoarelor din partea Uniunii. Așadar, este necesar să se includă norme în ceea ce privește ajutoarele legate de implementarea programului pentru școli. Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...