Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

Procedura privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare din 19.12.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ARTICOLUL 1

Etapa 1 - Întocmirea documentelor
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Elaborarea referatului de necesitate și a notei privind stabilirea prețului minim de pornire, inclusiv a pasului de licitare Referatul de necesitate se aprobă de către directorul unității penitenciare.
Se anexează o schiță a planului locației destinată înființării și funcționării unui punct comercial. Prețul de pornire se stabilește pornind de la nivelul tarifelor în lei/lună practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local.
Pasul de licitare se stabilește procentual sau în progresie aritmetică.
Compartimentul achiziții publice în colaborare cu Compartimentul cazarmare elaborează nota privind stabilirea prețului minim de pornire, inclusiv pasul de licitare.
La data demarării procedurii Compartimentul achiziții publice în colaborare cu Compartimentul cazarmare Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 2 - Elaborarea documentației descriptive
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Elaborarea caietului de sarcini Acesta trebuie să conțină cel puțin informațiile despre: suprafața de închiriat, datele tehnice privind racordarea la utilitățile unității penitenciare, prețul de pornire, valoarea pasului de licitare, conform datelor menționate în anexa nr. 1 la procedură. Până la data demarării procedurii Structura logistică Structura economică și compartimentul de specialitate Director Compartimentul achiziții publice
2. Elaborarea clauzelor contractuale Se atașează modelul de contract, conform anexei nr. 2 la procedură. Până la data demarării procedurii Compartimentul achiziții publice în colaborare cu consilierul juridic Structura economică Director economic Consilier juridic Director Compartimentul achiziții publice
3. Stabilirea condițiilor de calificare a operatorilor economici Documentele menționate în documentația descriptivă Până la data demarării procedurii Compartimentul achiziții publice Compartimentul de specialitate Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
4. Completarea documentației descriptive (anexa nr. 3 la procedură) Completarea documentației descriptive trebuie să conțină cel puțin informațiile despre: datele de identificare ale unității, documentele de calificare solicitate, garanția de participare și de bună execuție. Până la data demarării procedurii Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
5. Stabilirea formularelor și modelelor care se vor atașa documentației descriptive Documentația descriptivă cuprinde formularele pentru participarea la procedură. Până la data demarării procedurii Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 3 - Transmiterea spre publicare a anunțului
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1 Redactarea și aprobarea anunțului de închiriere Anunțul de închiriere trebuie să conțină cel puțin informațiile despre datele de identificare ale unității: suprafața spațiului de închiriat, valoarea minimă a salturilor de licitare, garanția de participare, data și ora de desfășurare a procedurii.
Data desfășurării licitației va fi cel mult la 30 de zile de la data publicării anunțului.
În termen de 5 zile de la data aprobării documentației descriptive Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
2. Publicarea anunțului de închiriere Anunțul de închiriere se va publica într-un cotidian central și un ziar local, va fi postat pe pagina de internet a unității și afișat la sediul unității administrativ-teritoriale
(consiliul local) și la sediul unității organizatoare.
După aprobarea anunțului de închiriere Publicarea este responsabilitatea Compartimentului achiziții publice și a Compartimentului informatic al unității penitenciare. Compartimentul achiziții publice
Etapa 4 - Numirea comisiei de evaluare
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Emiterea deciziei de numire a comisiei de licitație privind închirierea spațiului Comisia de evaluare va fi formată din președinte, minimum 2 membri titulari și 2 membri de rezervă.
Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizați, de regulă, din cadrul structurilor economice, juridice și tehnice.
Cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței de licitație Compartimentul achiziții publice Structura economică Consilier juridic Director Compartimentul achiziții publice
2. Modul de lucru al comisiei de evaluare Președintele comisiei de evaluare a ofertelor stabilește modul de lucru, de comun acord cu membrii acesteia. Până la data deschiderii ofertelor Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 5 - Perioada de așteptare
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Înregistrarea adreselor privind solicitări de clarificări și/sau vizitarea spațiilor Înregistrarea solicitărilor/adreselor se face la secretariatul unității organizatoare și acestea vor fi anexe la dosarul achiziției publice. În momentul primirii solicitării Secretariatul unității Compartimentul achiziții publice Structura economică Compartimentul achiziții publice
2. Transmiterea adreselor privind răspunsurile la solicitările de clarificări și/sau posibilitatea vizitării spațiilor către toți operatorii economici care au obținut documentația descriptivă Unitatea organizatoare are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități. Răspunsul la clarificări se transmite, înainte de data-limită de depunere a documentelor de calificare solicitate, către toți operatorii economici care au obținut documentația descriptivă. Vizitarea spațiilor ce urmează a fi închiriate de către operatorii economici interesați Înainte de data- limită de depunere a ofertelor Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 6 - Punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației descriptive și primirea documentelor
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Unitatea organizatoare are obligația de a pune la dispoziția operatorului economic documentația descriptivă cât mai repede posibil La solicitarea operatorilor economici, unitatea are obligația de a pune la dispoziția acestora documentația descriptivă. La solicitarea operatorilor economici Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
2. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să se transmită în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și în momentul primirii acestuia.
Documentele scrise pot fi transmise prin e-mail, poștă sau fax.
În momentul transmiterii/primirii Secretariatul unității penitenciare Compartimentul achiziții publice Director Compartimentul achiziții publice
3. Primirea documentelor Documentele se depun la sediul unității organizatoare.
Acestea se înregistrează, imediat, la secretariatul unității, consemnându-se ora, data sosirii și modalitatea de depunere (curierat, persoana care le-a depus, după caz). În cazul în care acestea nu se depun de reprezentantul legal al operatorului economic, atunci documentele se depun cu împuternicire (delegație).
Întocmirea listei cu ofertanți, înregistrarea datei și a orei când au fost depuse acestea
Nu se admit oferte transmise prin e-mail sau fax.
În momentul sosirii Secretariatul unității penitenciare Compartimentul achiziții publice Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 7 - Desfășurarea ședinței de licitație
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Completarea de către fiecare membru al comisiei de licitație a declarațiilor privind confidențialitatea și conflictul de interese, înainte de deschiderea documentelor de calificare depuse de operatori Se completează declarația de confidențialitate și imparțialitate de către membrii comisiei referitoare la:
- inexistența relațiilor de rudenie sau de afinitate până la gradul al IV-lea față de reprezentanții operatorilor economici participanți la procedură;
- păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror altor informații prezentate de către ofertanți.
Înainte de începerea ședinței de licitație Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
1.1. În cazul apariției conflictului de interese, se ia decizia modificării comisiei de licitație și se modifică decizia de numire a comisiei. Directorul unității organizatoare, care a numit comisia de licitație, va dispune modificarea componenței acestei comisii. În momentul apariției conflictului de interese Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
2. Plicurile cu documentele ofertanților se deschid la data, ora și locul precizate în documentația descriptivă Documentele se deschid de către comisia de licitație. Ședința licitației cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
2.1. Participarea ofertanților și numărul acestora 1. Prezența acestora se consemnează în procesul-verbal al ședinței. La procedură pot participa un număr nelimitat de participanți, dar nu mai puțin de 2. În caz contrar, procedura se reia în termen de 10 zile lucrătoare.
2. Dacă și după a doua ședință organizată conform prevederilor de mai sus nu se prezintă decât un singur operator economic, atunci comisia de evaluare îi atribuie acestuia contractul, la prețul de adjudecare format din prețul de pornire la care se adaugă cel puțin un pas de licitare, preț care nu va fi mai mic decât nivelul tarifelor de închiriere în lei/mp/lună, practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local.
Ședința licitației publice cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
2.2. În cadrul ședinței de licitație cu strigare a ofertelor, comisia de licitație verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere și prezentare a documentelor. Se verifică dacă acestea sunt conform specificaților prevăzute în documentația descriptivă. Ședința de licitație cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
3. Plicurile vor fi deschise de către președintele comisiei de licitație. Acesta are obligația de a anunța următoarele informații: denumirea (numele) ofertanților; modificările și retragerile de oferte; existența garanțiilor de participare; documentele de calificare solicitate, inclusiv prețul de pornire; saltul/pasul de licitare; orice alte detalii și precizări pe care comisia de licitație le consideră necesare. În cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor și înainte de adjudecarea licitației, operatorul economic pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca garanție de participare. Ședința licitației publice cu strigare Președintele comisiei de licitație Președintele și comisia de licitație Compartimentul achiziții publice
3.1. Nicio ofertă nu poate fi respinsă în cadrul ședinței de licitație cu strigare. Excepția de la această regulă o fac ofertele întârziate și ale celor care nu fac dovada constituirii garanției pentru participare. Ședința licitației publice cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
4. Examinarea și evaluarea documentelor Comisia de licitație are obligația de a desfășura activitățile de examinare și evaluare numai la sediul autorității contractante. Ședința licitației publice cu strigare Membrii comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
5. Verificarea documentelor Verificarea de către comisia de licitație a condițiilor menționate în documentația descriptivă, inclusiv a eligibilității participanților la licitație, conform anexei nr. 3.6 la documentația descriptivă. Ședința licitației publice cu strigare Membrii comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
5.1. Orice decizie a comisiei de licitație trebuie să întrunească votul a cel puțin 2/3 dintre membrii săi. Membrii comisiei de licitație care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la procesul-verbal al ședinței. Imediat după încheierea ședinței licitației publice cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
6. Desfășurarea licitației cu strigare Operatorilor economici li se înmânează taloane cu numere de ordine.
În cursul ședinței de licitație, operatorii economici confirmă și acceptă, prin ridicarea talonului de participare, valoarea anunțată de președintele comisiei de licitație.
Licitația se desfășoară prin strigare pentru fiecare pas de licitare.
Președintele comisiei declară începerea supralicitării și solicită oferte cel puțin egale cu prețul de pornire.
Odată ce unul dintre ofertanți a oferit o sumă, niciun alt ofertant nu va putea oferi aceeași sumă, ci doar o sumă mai mare, cu respectarea pasului de licitare. După anunțarea fiecărei oferte, președintele comisiei strigă de 3 ori oferta făcută. Dacă la a III-a strigare nu este anunțată o ofertă mai mare, este declarat câștigător cel care a făcut ultima ofertă.
Ofertele care nu respectă pasul de licitare precizat (-. . lei) sau multiplu al acestuia nu sunt acceptate în cadrul procedurii de licitație.
Ședința licitației publice cu strigare
7. Stabilirea operatorului câștigător Comisia de evaluare are obligația de a stabili operatorul câștigător, pe baza aplicării criteriului stabilit în documentația descriptivă. După anunțarea verbală a câștigătorului de către președintele comisiei de licitație, licitația se declară închisă. Ședința licitației publice cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
8. Comisia de licitație va întocmi un proces-verbal al licitației. Procesul-verbal al licitației trebuie să includă informațiile anunțate de către președintele comisiei. Prețul adjudecat se va specifica în cifre și în litere. Ședința licitației cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
8.1. Semnarea procesului-verbal al licitației Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de licitație și de către reprezentanții operatorilor economici care sunt prezenți la licitație.
Se înmânează o copie a procesului-verbal al ședinței de licitație cu strigare fiecărui participant la ședință.
Ședința licitației cu strigare Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Director Compartimentul achiziții publice
9. Contestații - depunere și soluționare În termen de 3 zile de la data comunicării procesului-verbal, participanții la licitație pot formula contestații referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii.
Directorul unității poate stabili soluționarea contestației de către aceeași comisie de licitație sau de o altă comisie, care va analiza și soluționa eventualele contestații în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la sediul autorității organizatoare.
După soluționare acestora se comunică în scris fiecărui operator economic rezultatul contestației.
În termen de 3 zile Membrii comisiei Președintele comisiei de licitație Compartimentul achiziții publice
9.1. Elaborarea procesului-verbal final al procedurii, după caz Procesul-verbal trebuie să includă informațiile privind contestațiile depuse și modul de soluționare a acestora.
În situația în care nu au existat contestații, la expirarea termenului de depunere a acestora, procesul-verbal al comisiei de licitație devine proces-verbal final al procedurii
În termen de două zile Membrii comisiei de licitație Președintele comisiei de licitație Director Compartimentul achiziții publice
9.2. Anularea procedurii, dacă dacă este cazul Procedura se anulează atunci când:
- niciun operator economic nu îndeplinește condițiile de calificare;
- la prima licitație se prezintă un singur operator economic;
- operatorul economic declarat câștigător refuză încheierea contractului de locațiune, i se reține valoarea garanției de participare depusă și acesta nu va mai participa pe o perioadă pe 1 an la procedurile din sistemul penitenciar;
- abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura sau este imposibilă încheierea contractului etc.
Cât mai curând posibil Membrii comisiei de evaluare Președintele comisiei de licitație Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 8 - Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de licitație
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Informarea operatorilor economici Unitatea organizatoare are obligația de a informa participanții despre deciziile referitoare la participarea acestora la licitația cu strigare sau, dacă este cazul, despre anularea procedurii și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri.
În comunicarea către operatorul economic declarat câștigător se specifică locul și data la care este invitat acesta pentru încheierea contractului.
Dacă acesta refuză încheierea contractului, operatorului economic i se reține garanția de participare și nu va mai participa la proceduri în sistemul penitenciar pe o perioadă de un an.
În această situație, unitatea va invita operatorul economic clasat pe locul 2 pentru încheierea contractului.
Dacă și acesta refuză, i se reține garanția de participare și nu va mai participa la proceduri în sistemul penitenciar pe o perioadă de un an.
În aceste condiții se organizează o nouă procedură de licitație.
Cât mai curând posibil Compartimentul achiziții publice Președintele comisiei de licitație Director Compartimentul achiziții publice
1.1. Comunicarea și transmiterea rezultatului licitației Comunicarea rezultatului licitației se realizează în scris, prin e-mail, poștă, fax. Maximum 3 zile Compartimentul achiziții publice Președintele comisiei de licitație. Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 9 - Semnarea contractului
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Finalizarea atribuirii contractului de locațiune Procedura se finalizează prin semnarea contractului de locațiune.
Contractul va cuprinde clauze privind data și modul de plată a chiriei, a utilităților, utilizarea, întreținerea și restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protecție militară, păstrarea secretului, accesul și ordinea interioară, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, de protecție a muncii și a mediului, în ceea ce privește penalitățile de întârziere, și faptul că spațiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosință altor persoane, obligația încadrării în media prețurilor practicate pe piața locală, precum și condițiile în care contractul poate fi reziliat și durata acestuia.
La data semnării contractului Compartimentul achiziții publice Structura economică Consilier juridic Viză Control financiar preventiv propriu (CFPP) Director Compartiment achiziții
2. Încheierea contractului de locațiune Contractul de locațiune se încheie în formă scrisă, în două exemplare, și se semnează de către directorul unității și operatorul economic câștigător, fiind avizat de directorul economic, consilierul juridic, (vizat de CFPP). 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii Compartimentul achiziții publice Consilier juridic Structura economică Consilier juridic Director Compartimentul achiziții publice Structura economică
3. Cuprinsul contractului de locațiune Fac parte din contractul de locațiune:
a) caietul de sarcini;
b) documentația descriptivă;
c) procesul-verbal de predare- primire;
d) anexa nr. 1 la Decizie - Modul de calcul și de respectare a mediei prețurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unității penitenciare, verificate semestrial sau de câte ori există o sesizare.
Compartimentul achiziții publice Structura economică Consilier juridic Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 10 - Definitivarea dosarului procedurii de licitație și arhivarea documentelor
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Definitivarea dosarului licitației publice Dosarul cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul procedurii de licitație, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. După finalizarea licitației Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice
Etapa 11 - Constituirea garanției de bună execuție
Nr. crt. Descrierea activităților Acțiuni desfășurate Interval de timp Elaborează Verifică Aprobă Arhivează
1. Constituirea garanției de bună execuție 1. Se solicită constituirea garanției de bună execuție, care poate fi sub mai multe forme:
- scrisoare de garanție bancară;
- depunerea în contul locatorului; sau
- depunerea de numerar la casieria unității;
- alte instrumente de garantare conform legii.
2. Garanția de bună execuție poate fi reținută în următoarele situații:
- locatarul nu își îndeplinește în tot sau în parte obligațiile contractuale sau le îndeplinește în mod necorespunzător;
- locatarul solicită rezilierea contractului sau reducerea perioadei de valabilitate a contractului, înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat acesta.
Odată cu încheierea contractului Compartimentul achiziții publice Structura economică Director Compartimentul achiziții publice

ARTICOLUL 2 Dispoziții finale

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din Procedura privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare.

(2) La demararea procedurii, unitatea penitenciară va solicita consiliului local comunicarea tarifului de închiriere a spațiilor de pe raza de acțiune a acesteia, în . . . . . . . . . . lei/mp/lună. În cazul în care tariful nu este actualizat, acesta va fi actualizat în conformitate cu indicele prețului de consum ("IPS") pentru servicii publicat pe pagina Institutului Național de Statistică.

(3) În cazul în care tariful de închiriere a spațiilor nu este stabilit de către unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea penitenciară, atunci aceasta, la început de an, va solicita în scris consiliului local/județean comunicarea cuantumului lunar de închiriere. Potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale și județene au atribuții referitoare la stabilirea tarifelor de închiriere bunuri proprietate publică.

(4) Documentația descriptivă, caietul de sarcini și contractul de locațiune se adaptează condițiilor unității organizatoare, existând posibilitatea particularizării clauzelor contractuale de către unitate.

ANEXA Nr. 1 la procedură

CAIET DE SARCINI

1. Oportunitatea

Înființarea punctului comercial în incinta sistemului administrației penitenciare urmărește crearea unor condiții care să asigure deținuților accesul la o gamă diversificată de bunuri și produse la care aceștia au dreptul, conform legislației în vigoare; punctul comercial deservește și personalul unităților penitenciare.

Obiectivele înființării punctului comercial sunt:

- realizarea unui sistem de aprovizionare accesibil și avantajos, capabil să pună la dispoziția deținuților, pe bază de cerere sau în mod direct, articole de îmbrăcăminte, alimente, articole sanitare de uz personal, bunuri de larg consum de primă necesitate permise în incinta unității penitenciare;

- crearea posibilității deținuților fără familie sau nevizitați să își procure bunurile de care au nevoie pe timpul detenției;

- apropierea de standardele Uniunii Europene.

2. Descrierea spațiului

Spațiul cu destinația de punct comercial pentru vânzarea de produse alimentare și nealimentare către deținuți și personalul unității penitenciare . . . . . . . . . . are o suprafață totală de . . . . . . . . . . m2 și este structurat astfel:

- 1 încăpere cu suprafața de . . . . . . . . . . mp (cu destinație de spațiu desfacere bunuri și produse);

- 1 încăpere cu suprafața de . . . . . . . . . . mp (cu destinație de spațiu depozitare);

- 1 grup sanitar cu suprafața de . . . . . . . . . . mp (dotat cu chiuvetă și vas WC);

- 1 vestiar cu suprafața de . . . . . . . . . . mp, dotat cu cuier pentru haine.

Punctul comercial în cauză este racordat la utilități astfel:

- alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic național;

- alimentarea cu apă se face din rețeaua de apă a unității;

- sistem de canalizare;

- încălzirea este asigurată de centrala termică a unității.

3. Obligațiile operatorului economic

Operatorul economic declarat câștigător trebuie să dețină toate avizele și/sau autorizațiile necesare derulării acestei activități, unitatea penitenciară nerăspunzând în fața instituțiilor cu atribuții de control despre activitatea desfășurată sau de natura mărfurilor depozitate în spațiile închiriate.

Orice întârziere în începerea derulării contractului de închiriere datorată culpei operatorului economic va fi amendată prin plata chiriei corespunzătoare perioadei de întârziere.

În situația în care, din vina operatorului economic, întârzierea dării în folosință a spațiului depășește 7 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, acesta va putea fi reziliat unilateral de către unitatea penitenciară, fără necesitatea unei notificării prealabile, iar operatorul economic este obligat la plata chiriei pentru întreaga perioadă scursă de la data semnării contractului.

Depozitarea bunurilor și a produselor aprovizionate trebuie să se efectueze în condiții igienico-sanitare care să asigure menținerea caracteristicilor de calitate specifice.

Operatorul economic se obligă:

a) să nu subînchirieze spațiul care face obiectul contractului de închiriere;

b) să întrebuințeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun locatar, cu bună-credință și potrivit destinației care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) să efectueze plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spațiului închiriat în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) să suporte, pe toată durata închirierii, cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului imobil închiriat, respectiv cheltuielile cu energia electrică, termică și de apă, stabilite de unitatea penitenciară, aferentă spațiului închiriat;

e) să execute la timp lucrările de întreținere și reparații, în vederea menținerii bunului imobil închiriat în bune condiții;

f) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract; plata contravalorii chiriei și a cheltuielilor cu energie electrică, termică și apă se face până la . . . . . . . . . . ale lunii în curs;

g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;

h) să permită autorității contractante să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia;

i) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al autorității contractante și cu respectarea legislației în vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție;

j) să restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în bune condiții, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;

k) să utileze și să doteze spațiul comercial cu mobilierul, echipamentele și instalațiile necesare desfășurării și asigurării condițiilor optime de depozitare, conservare și comercializare a bunurilor materiale și produselor alimentare;

l) să dețină casă de marcat omologată de organele fiscale și care să asigure eliberarea de bonuri fiscale pe care să se imprime denumirea produsului cumpărat, marca și, după caz greutatea/volumul, prețul și valoarea;

m) să dețină cântar electronic verificat metrologic;

n) să încheie contract cu societatea abilitată care să asigure în penitenciar softul programului necesar pentru facturare, iar toate echipamentele adiacente sunt în sarcina locatarului;

o) să asigure unității penitenciare posibilitatea verificării, în orice moment, a modului de formare a prețului de vânzare și să prezinte documentele privind autorizațiile de funcționare ale magazinului, certificatele metrologice și carnetele de sănătate ale angajaților;

p) să respecte prevederile anexei la prezentul caiet de sarcini și să comercializeze toată gama de produse solicitate la care au dreptul deținuții; de la punctul comercial să fie achiziționate și produse dintre cele prevăzute de normele în vigoare privind categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate direct sau pe bază de solicitare scrisă, în cazul bunurilor de folosință îndelungată sau al celor care nu se regăsesc printre cele comercializate în mod curent; să nu comercializeze pentru o perioadă de 6 luni produsele cuprinse în lista anexată caietului de sarcini la prețuri ce depășesc media prețurilor comunicate de autoritatea contractantă;

q) să aibă expuse la vedere prețurile pe produs, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, autorizațiile de funcționare, precum și adaosul comercial pe care îl practică;

r) să respecte prevederile anexei nr. 3.5 la documentația descriptivă;

s) să angajeze personal (vânzători/persoane care asigură aprovizionarea punctului comercial) care să respecte prevederile anexei nr. 3.5 la documentația descriptivă și care să aibă efectuate analizele medicale conform prevederilor legale; pe cât posibil, operatorul economic va menține personalul angajat, evitând fluctuația acestuia, iar acesta se va supune regulilor de acces, control și securitate stabilite de către unitatea penitenciară;

ș) să efectueze periodic, conform prevederilor legale incidente în această materie, operațiuni de dezinsecție/dezinfecție/deratizare, precum și ori de câte ori se impune, iar ulterior să prezinte locatorului dovada efectuării acestor operațiuni;

t) să respecte normele de protecție a mediului, protecția muncii, P.S.I. și să asigure curățenia în incinta spațiului închiriat;

ț) prețurile practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului nu pot fi mai mari decât media prețurilor practicate de magazine similare de pe piața locală; la timbre și plicuri va practica adaos comercial 0, iar la țigări prețul de vânzare nu poate depăși prețul de vânzare cu amănuntul în vigoare la momentul vânzării, conform art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Prin magazine similare de pe piața locală se înțelege operatorii economici "similari" ca specific de activitate și rulaj care funcționează în localitate sau zonele limitrofe și care comercializează produse identice cu cele comercializate prin punctul comercial, din punctul de vedere al tipului, al unității de măsură și al caracteristicilor de calitate;

u) personalul unității penitenciare nu poate fi implicat direct în activitatea de încărcare-descărcare a mărfurilor, a bunurilor și a produselor destinate comercializării;

v) deținuții pot fi folosiți la activități de încărcare-descărcare a mărfurilor destinate comercializării mărfurilor la punctul comercial cu condiția încheierii unui contract de prestări servicii între operatorul economic și unitatea penitenciară.

4. Reguli privind comercializarea

Operatorul economic trebuie să asigure aprovizionarea cu o gamă cât mai diversificată din produsele prevăzute de normele în vigoare.

Bunurile și produsele destinate comercializării vor fi însoțite în permanență de documente justificative privind proveniența, calitatea și termenele de valabilitate ale acestora, precum și de certificatele de garanție pentru bunurile de folosință îndelungată.

Pentru fiecare operație comercială efectuată se emite bon fiscal. Bonul fiscal trebuie să cuprindă denumirea produsului, cantitatea, prețul unitar și valoarea tuturor produselor cumpărate, plus cuantumul TVA.

Se interzice comercializarea către deținuți a bunurilor și produselor alimentare care nu se regăsesc în normele în vigoare, a produselor alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepția cafelei, ceaiului și laptelui; de asemenea se interzice comercializarea către deținuți a lămâilor și derivate ale acestora.

Programul de funcționare al punctului comercial se stabilește de comun acord cu conducerea unității.

Unitatea penitenciară asigură accesul și însoțirea deținuților la punctul comercial, în funcție de programul stabilit, cel puțin o dată pe săptămână.

5. Procedura de cumpărare

Săptămânal, deținuții au dreptul de a cumpăra de la punctele comerciale din incinta penitenciarului, în limita a 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, alimente, fructe, legume, apă minerală, băuturi răcoritoare, țigări și alte bunuri de natura celor permise să fie primite. Materialele necesare exercitării drepturilor de petiționare, la corespondență și la convorbiri telefonice pot fi cumpărate de la punctele comerciale din incinta penitenciarului fără a afecta limita de 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, conform art. 151 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de folosire a dreptului de cumpărare de bunuri și produse de către deținuți are următoarele particularități:

- se urmărește ca acesta să prezinte documentul justificativ, pentru verificarea soldului disponibil pentru cumpărături;

- fiecare deținut este obligat să ridice bonul fiscal.

6. Controlul punctului comercial

Activitatea punctului comercial se controlează periodic și ori de câte ori este nevoie de persoanele desemnate de către directorul unității ori, după caz, de reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și de alte structuri de control abilitate.

Rezultatele controlului se consemnează în registrul de control constituit la nivelul punctului comercial și în procesele- verbale sau notele de control.

Verificarea prețurilor din magazin raportat la cele din listă se face săptămânal de o comisie aprobată de conducerea unității penitenciare, constituită din 3 membri, din care unul să fie nominalizat președinte, astfel:

- un reprezentant al structurii medicale care va verifica, în principal: condițiile de igienă, autorizațiile de funcționare, carnetele de sănătate ale angajaților;

- achizitorul unității;

- un reprezentant al structurii operative.

Achizitorul și reprezentantul structurii operative au ca atribuții principale: verificarea prețurilor din listă cu cele ale produselor expuse la vânzare, verificări metrologice, termenul de valabilitate, existența cantităților/stocurilor raportat la cererea deținuților.

Rezultatele verificării efectuate la punctul comercial se trec într-un proces-verbal, care împreună cu toate documentele procedurii de închiriere se clasează la dosarul contractului de închiriere, gestionat de persoana desemnată în acest sens. Totodată, un exemplar al procesului-verbal se va înmâna locatarului (chiriașului).

Lunar, în consiliul de conducere al unității se analizează activitatea comisiei și respectarea prețurilor din listă.

Pentru restul produselor care nu se regăsesc în lista cu prețurile maximale, verificarea se face semestrial sau de câte ori există o sesizare, prin compararea prețurilor din magazin cu media prețurilor produselor de la magazinele similare, de pe piața locală.

Verificarea se face de către aceeași comisie menționată mai sus, iar rezultatele se trec într-un proces-verbal.

În situația în care se constată depășiri ale prețurilor la operatorul economic, acesta va fi notificat de conducerea unității penitenciare, menționând faptul că se încalcă clauzele care reglementează raporturile juridice dintre piață și astfel de cazuri.

Locatarul are obligația de a retrage de la vânzare respectivele produse în ziua primirii notificării de la unitatea penitenciară și de a modifica în termen de 3 zile lucrătoare prețurile, pentru a se încadra în limita medie a prețurilor practicate de magazinele similare de pe piața locală. Până la modificarea prețurilor, operatorul economic nu comercializează produsele menționate în notificarea scrisă primită de la unitate.

În caz contrar, contractul va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, cu informarea scrisă a operatorului economic, fără intervenția instanței de judecată, iar acesta este obligat la plata chiriei până la data menționată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reținută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, și garanția de bună execuție.

În situația sus-menționată, locatarul este obligat să continue activitatea încă o perioadă de timp, în aceleași condiții precizate în contract, urmând ca rezilierea să fie realizată efectiv cu data semnării unui nou contract cu alt operator. Unitatea penitenciară are obligația ca în termen de 15 zile de la transmiterea notificării către locatar să inițieze o nouă procedură de selecție pentru alt operator economic.

După caz, unitatea penitenciară poate cere și daune- interese, concomitent cu notificarea de reziliere, cu precizarea justificării lor.

7. Reguli de acces în unitate

Locatarul trebuie să respecte regulile de acces în unitate prezentate mai jos, precum și orice alte reguli stabilite în acest sens prin acte normative sau prin hotărârea conducerii unității sau a Administrației Naționale a Penitenciarelor:

a) locatarul trebuie să comunice în scris unității o situație cu numărul de înmatriculare al autovehiculului și cu numele delegaților și șoferilor care vor efectua aprovizionările;

b) personalul locatarului nu are acces în unitate cu telefoane mobile, reportofoane, aparate/camere foto și alte aparate de înregistrare video și audio, precum și alte bunuri interzise menționate în legislația sistemului administrației penitenciare;

c) personalului locatarului nu îi este permis să ia legătura cu deținuții în alte scopuri decât cele strict necesare desfășurării activității și să înmâneze acestora bunuri sau alimente, cu excepția celor comercializate prin punctul comercial, în limita sumei aflate la dispoziție și a cuantumului legal;

d) locatarul va folosi în interiorul spațiului de detenție un singur mijloc de transport pentru transportul mărfurilor la punctul comercial;

e) la intrarea/ieșirea în/din unitate, atât personalul locatarului, cât mijlocul de transport al acestuia se supun controlului efectuat în toate punctele de control ale unității;

f) personalul locatarului este obligat să respecte un anumit traseu prestabilit până la punctul comercial al unității; mijlocul de transport al locatarului cu care acesta face aprovizionarea se deplasează pe un traseu prestabilit până la locul de descărcare și înapoi;

g) în cazul în care locatarul sau angajații acestuia nu respectă indicațiile enumerate mai sus, contractul va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, fără intervenția instanței de judecată, iar operatorul economic este obligat la plata chiriei până la data menționată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reținută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, garanția de bună execuție și vor fi sesizate, după caz, organele de poliție.

8. Dispoziții finale

(1) Unitatea penitenciară are obligația de a verifica până la deschiderea ofertelor, pe portalul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în secțiunea dedicată, dacă operatorul economic figurează în baza de date, ca având interdicție de a participa la proceduri.

(2) Dacă operatorul economic declarat câștigător refuză încheierea contractului de locațiune, acestuia i se reține valoarea garanției de participare depuse și nu va putea participa la proceduri similare, în sistemul penitenciar, pe o perioadă de un an de zile, începând cu data . . . . . . . . . .; unitatea are obligația de a completa datele operatorului economic în anexa nr. 3.6 la documentația descriptivă, în termen de 3 zile de la incidentul care determină înscrierea în această evidență. În această situație, unitatea va invita operatorul economic clasat pe locul 2 pentru încheierea contractului. În cazul refuzului ocupantului locului 2, procedura de licitație se reia.

(3) În cazul în care se constată un fals în declarații/angajamente, pe parcursul procedurii de licitație, operatorul economic este exclus din procedură, iar dacă falsul este constatat după semnarea contractului, acesta va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, cu informarea scrisă a operatorului economic, fără intervenția instanței de judecată, iar acesta este obligat la plata chiriei până la data menționată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reținută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, și garanția de bună execuție.

(4) În cea din urmă situație (constatarea falsului ulterior semnării contractului), locatarul este obligat să continue activitatea încă o perioadă de timp, în aceleași condiții precizate în contract, urmând ca rezilierea să fie realizată efectiv cu data semnării unui nou contract cu alt operator, conform notificării de reziliere.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...