Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

Decizia nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul și de respectare a mediei prețurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului și a procedurii privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Potrivit prevederilor art. 151 alin. (3) din Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se aprobă modul de calcul și de respectare a mediei prețurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului și procedura privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

(1) Scopul prezentei decizii îl constituie:

a) stabilirea unui cadru unitar pentru reglementarea de principiu a etapelor ce trebuie parcurse în scopul încheierii contractului de locațiune pentru închiriere spațiu punct comercial, spațiu amplasare distribuitoare automate pentru băuturi calde și reci și gustări de tip snack;

b) stabilirea responsabilităților în procesul de întocmire, avizare și aprobare a documentelor aferente procedurii de atribuire a contractelor de locațiune privind închirierea spațiilor din incinta Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate;

c) înființarea punctului comercial în incinta unităților penitenciare, crearea unor condiții care să asigure deținuților accesul la o gamă diversificată de bunuri și produse la care aceștia au dreptul, conform legislației în vigoare.

(2) Punctul comercial deservește și personalul unităților penitenciare.

Art. 3. -

Închirierea spațiilor din sistemului administrației penitenciare se face prin procedură de licitație publică "cu strigare".

Art. 4. -

În sensul prezentei decizii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) operator economic - orice persoană fizică sau juridică română, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii;

b) licitație publică "cu strigare" - licitația publică care se desfășoară într-o singură ședință la care poate participa un număr nelimitat de ofertanți, care au intrat în posesia documentației descriptive și care au achitat garanția de participare, iar adjudecarea se face la cel mai mare preț obținut prin supralicitare;

c) prețul de adjudecare - prețul cel mai mare obținut în urma licitației publice "cu strigare", după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări; în cazul unui singur ofertant, prețul este format din prețul de pornire la care se adaugă cel puțin un pas de licitare;

d) prețul de pornire - prețul de la care începe licitația publică "cu strigare", care se determină pornind de la nivelul tarifelor în lei/lună practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local;

e) punctul comercial - este locația în care un operator economic desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare către deținuți și personalul unității penitenciare;

f) spațiul pentru prestări de servicii - spațiul destinat prestării unor servicii către persoanele fizice sau juridice;

g) "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 5. -

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice dispoziții contrare.

Art. 7. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Marius Vulpe

București, 19 decembrie 2016.

Nr. 859.

ANEXA Nr. 1

MODUL DE CALCUL ȘI DE RESPECTARE
a mediei prețurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unității penitenciare

Art. 1. -

Directorul unității penitenciare numește, prin decizie, o comisie care urmărește, semestrial sau de câte ori există o sesizare, ca nivelul prețurilor produselor comercializate prin punctul comercial să se încadreze în media prețurilor produselor identice din magazinele similare de pe piața locală.

Art. 2. -

Comisia prevăzută la art. 1 stabilește lista de produse pentru care se obțin prețurile de pe piața locală, altele decât cele prevăzute în "Lista produse", anexă la caietul de sarcini.

Art. 3. -

(1) În vederea determinării prețului mediu se obțin cel puțin 3 prețuri de vânzare ale produselor identice cu cele comercializate prin punctul comercial, luând în considerare tipul produsului, unitatea de măsură și caracteristicile de calitate.

(2) Prețul mediu al produselor identice de pe piața locală se determină ca medie aritmetică a prețurilor obținute, calculat pentru fiecare produs în parte.

(3) Prețul mediu determinat conform alin. (2) se compară cu prețul de vânzare practicat de operatorul economic care administrează punctul comercial.

Art. 4. -

(1) Comisia întocmește un proces-verbal de analiză comparativă între prețurile medii determinate conform art. 3 alin. (2) și prețurile produselor comercializate prin punctul comercial și evidențiază, dacă este cazul, produsele la care s-au constatat diferențe în plus la prețurile practicate de operatorul economic.

(2) Comisia comunică, în scris, operatorului economic lista cu produsele la care s-au constatat diferențe în plus, solicitând retragerea acestora de la vânzare până la reducerea corespunzătoare a prețurilor, urmărind și realizarea efectivă a acestei măsuri.

(3) În condițiile în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (2), atunci devin incidente prevederile pct. 6 "Controlul punctului comercial" din caietul de sarcini.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare

;
se încarcă...