Parlamentul României

Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 5, la articolul 2, punctul 441 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

441. plăți restante - sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate și neachitate, reeșalonate la plată, cu acordul părților, se modifică termenul de plată în mod corespunzător;".

2. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentând amortizarea mijloacelor fixe și a sumelor aferente depozitelor speciale pentru construcția de locuințe;".

3. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe și sume aferente depozitelor speciale pentru construcția de locuințe;".

4. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate."

5. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

"

91. La articolul 6, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 6. -

Trecerea de către Guvern în administrarea și finanțarea autorităților administrației publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competențe, precum și a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele prețurilor de consum, după cum urmează:»."

6. La articolul I punctul 11, la articolul 14, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Ordonatorii de credite au obligația ca în execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăților restante prevăzute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior, cu excepția angajamentelor noi pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile."

7. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

"

161. La articolul 30, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.»"

8. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins:

"

171. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri ale bugetelor locale, care se cuprind în secțiunea de dezvoltare, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiții în domeniul respectiv și se evidențiază distinct în programul de investiții, ca sursă de finanțare a acestora, cu excepțiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garanție încheiate cu instituțiile financiare internaționale.»"

9. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

"

181. La articolul 33, părțile introductive ale alineatelor (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, și din cota de 21% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al județului, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:

....................................................................................

(6) Pentru municipiul București, din cota de 10% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul local al municipiului București, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, astfel:»."

10. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

"

241. La articolul 49, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(7) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.»"

11. La articolul I punctul 33, la articolul 63, după alineatul (42) se introduce un nou alineat, alineatul (43), cu următorul cuprins:

"

(43) În cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor refinanțate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4)."

12. La articolul III, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabilește nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, care se repartizează pe județe și municipiul București prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice. Repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativteritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea între acestea, în cursul anului, se face de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Administrației și Internelor."

13. La anexă, la nota de subsol, partea introductivă a punctului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepția posturilor aferente funcționării serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, poliției locale și pazei obiectivelor de interes județean, după caz, se stabilește prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unității/subdiviziunii administrativteritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul:".

14. La anexă, la nota de subsol punctul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, orașe și municipii, inclusiv din unitățile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu excepția municipiului București;

b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului București. Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute suplimentar sectorului 1 al municipiului București, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, numărul de posturi se suplimentează cu 53;".

15. La anexă, la nota de subsol punctul 3, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 și 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:".

16. La anexă, la nota de subsol punctul 3, teza a treia se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean."

Art. II. -

Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe, potrivit legii, constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 7 martie 2011.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...