Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Ordinul nr. 950/2011 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistență tehnică din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 950/1.682

Ministerul Dezvoltării Regionale Și Turismului

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și turismului și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 14 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cadrul cheltuielilor de personal, considerate eligibile, pentru personalul de conducere și de execuție încadrat potrivit alin. (1) și (2) în organismele intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regională sunt incluse și sporurile, primele, orele suplimentare al căror cuantum este prevăzut în contractele colective de muncă, aprobate prin hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională."

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Cheltuielile cu deplasările pentru transport, inclusiv cel efectuat cu autoturismul personal, caz în care se decontează combustibilul, cazare și diurnă, efectuate de personalul cu atribuții în domeniul gestionării POR din structura organismelor intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regională, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documente justificative. Cuantumul plafonului pentru diurnă este cel prevăzut de normele interne ale organismului intermediar, dar nu poate depăși de 2,5 ori plafonul pentru diurnă prevăzut pentru instituțiile publice. Cheltuielile de transport și de cazare sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuții în domeniul gestionării POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu ocazia deplasărilor, pentru transport, inclusiv cel efectuat cu autoturismul personal, caz în care se decontează combustibilul, cazare și diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documente justificative și dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cheltuielile de tipul celor prevăzute la alin. (2) sunt eligibile și pentru înalții funcționari publici care coordonează, potrivit atribuțiilor stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, activitatea aferentă implementării POR, respectiv a organismului intermediar pentru POR, conform atribuțiilor stabilite pentru Autoritatea de management prin Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 și prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

(4) Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor, de tipul cheltuielilor de transport și cazare, sunt eligibile și pentru membrii, observatorii și invitații care participă la ședințele comitetelor regionale de evaluare strategică și corelare."

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte și strategii, servicii de evaluare a cererilor de finanțare în concordanță cu obiectivele POR;

b) cheltuielile pentru consultanță și expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală și juridică;

c) cheltuielile privind achiziționarea serviciilor de audit;

d) cheltuielile de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile Autorității de management și ale organismelor intermediare, în calitate de beneficiar;

e) cheltuielile efectuate pentru organizare/participare la evenimente, seminare, conferințe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare și selecție, a comitetelor de monitorizare, reuniuni de lucru;

f) cheltuielile de informare și publicitate aferente POR, efectuate în cadrul domeniului major de intervenție prevăzut la art. 1 lit. b), altele decât cele prevăzute la lit. e), respectiv cheltuielile pentru producția și difuzarea spoturilor publicitare radio și TV, publicitate prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, multiplicarea, producția și distribuția de materiale informative, materiale foto și video de diverse dimensiuni pentru promovarea exemplelor de succes, materiale publicitare și promoționale, difuzare de emisiuni radio/TV la nivel regional;

g) cheltuielile efectuate cu traduceri și interpretariat, servicii de sonorizare;

h) cheltuielile pentru servicii informatice și de comunicații: prelucrarea datelor, conectarea la rețelele informatice, întreținerea și repararea echipamentelor informatice, de comunicații și periferice de calcul, întreținerea, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice, cheltuielile aferente procedurilor de achiziție publică;

i) cheltuielile pentru recrutarea și selecția personalului din serviciile adiacente gestionării POR pentru organismele intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regională;

j) cheltuielile pentru instruirea personalului cu atribuții specifice gestionării POR din cadrul Autorității de management pentru POR și adiacente gestionării acestuia din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și al organismelor intermediare, precum și cheltuielile pentru instruirea potențialilor beneficiari ai POR, conform Strategiei de asistență tehnică, a planurilor de instruire aprobate.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) și j) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea și transportul lectorilor și/sau al invitaților, indiferent de cetățenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii și a echipamentelor aferente, tipărirea și multiplicarea materialelor, asigurarea transportului și/sau cazării participanților în țară și/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acțiuni (cafea, apă, sucuri și tratații și/sau mese), precum și orice alte cheltuieli necesare desfășurării evenimentelor."

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziția de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziția de mijloace de transport, aparatură, birotică, mobilier, echipamente și periferice de calcul, echipamente/sisteme antiefracție și antiincendiu. Metoda de calcul folosită la calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor aferente achiziționării echipamentelor/sistemelor antiefracție și antiincendiu se va stabili de către Autoritatea de management și se va atașa ca anexă la contractul de finanțare.

(2) Achiziția de mijloace de transport este eligibilă în următoarele condiții:

a) cheltuielile sunt acceptate doar în cazuri justificate și aprobate de Autoritatea de management pentru POR;

b) valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depăși echivalentul în lei al 10.000 euro pentru fiecare autoturism achiziționat;

c) sunt respectate obligațiile beneficiarului privind informarea și publicitatea, cu respectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și al Manualului de identitate vizuală pentru POR;

d) Autoritatea de management pentru POR monitorizează utilizarea autoturismului achiziționat pe tot parcursul implementării proiectului, asigurându-se de utilizarea acestuia în conformitate cu obiectivele proiectului;

e) beneficiarul nu poate fi o instituție publică;

f) numărul maxim de autoturisme ce pot fi achiziționate de un beneficiar, în cazul organismelor intermediare din cadrul agențiilor pentru dezvoltare regională, este dat de numărul de județe din regiunea de dezvoltare pentru care îi sunt delegate atribuțiile;

g) în cazuri temeinic justificate, prin prisma volumului activităților aferente atribuțiilor delegate, numărul maxim de autoturisme ce pot fi achiziționate de un beneficiar poate să crească față de cel prevăzut la lit. f) cu maximum 50% din numărul de județe corespunzător regiunii de dezvoltare pentru care îi sunt delegate atribuțiile.

(3) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziția de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziția de aplicații informatice, brevete, licențe, mărci.

(4) Cheltuielile pentru achiziția obiectelor de inventar sunt eligibile.

(5) Cheltuielile pentru achiziția de publicații, cărți, reviste relevante pentru obiectul de activitate, în format tipărit și/sau electronic, abonamente la publicații relevante pentru obiectul de activitate sunt eligibile.

(6) Cheltuielile pentru achiziția materialelor consumabile, inclusiv cheltuieli cu materialele auxiliare, rechizitele, articolele de birotică, cutiile de arhivare, piesele de schimb pentru multifuncționale sunt eligibile."

5. După articolul 6 se va introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Sunt considerate eligibile în cadrul proiectului cheltuielile privind închirierea de:

a) spații în vederea desfășurării diverselor activități specifice implementării POR, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (2);

b) mijloace de transport."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) În categoria cheltuielilor generale de administrație eligibile se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilităților: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, telefon, fax, servicii poștale, curierat rapid, internet și acces la baze de date relevante pentru POR; cheltuielile efectuate pentru achiziționarea materialelor și serviciilor de întreținere a sediului; repararea, salubrizarea, curățenia și igienizarea, cheltuielile pentru serviciile de instalare, întreținere și reparații echipamente și autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea și actualizarea bazei legislative, abonamente pentru soft de consultare legislativă, cheltuielile de arhivare, cheltuielile aferente achiziționării materialelor pentru cablarea la rețeaua internă, achiziționarea și instalarea de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități; cheltuielile cu personalul administrativ de tipul celor prevăzute la art. 3 alin. (1), inclusiv contribuțiile datorate, în condițiile prezentului ordin. Metoda de calcul folosită la calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor aferente achiziționării și instalării de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități, a cheltuielilor cu personalul administrativ de tipul celor prevăzute la art. 3 alin. (1), inclusiv contribuțiile datorate, se va stabili de către Autoritatea de management și se va atașa ca anexă la contractul de finanțare.

(2) În înțelesul prezentului ordin, cheltuielile eligibile pentru serviciile de întreținere și reparații echipamente și autoturisme cuprind: cheltuielile cu service-ul echipamentelor, reviziile tehnice, inclusiv inspecția tehnică periodică și service-ul necesar funcționării autoturismelor, aflate în proprietatea beneficiarilor de asistență tehnică și utilizate exclusiv în scopul proiectului.

(3) Cheltuielile generale de administrație sunt eligibile după cum urmează:

a) în limită de maximum 20% din costurile eligibile rambursate ale proiectului pentru organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională și din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului efectuate în cadrul domeniului de intervenție prevăzut la art. 1 lit. a);

b) în limită de maximum 10% din costurile eligibile rambursate ale proiectului pentru Autoritatea de management.

(4) Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administrație se va stabili de către Autoritatea de management și se va atașa ca anexă la contractul de finanțare."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...