Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . din 21.12.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2017 până la 06 decembrie 2017, fiind abrogat prin Ordin 389/2017 și înlocuit de Contract 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Părțile contractante

Între . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telex . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., înscrisă în registrul comerțului la nr. . . . . . . . . . ., cod SIRUES . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., capital social subscris și vărsat . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin director general . . . . . . . . . . și prin director economic . . . . . . . . . ., denumită expeditor, pe de o parte, și . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telex . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., înscrisă în registrul comerțului la nr. . . . . . . . . . ., cod SIRUES . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., capital social subscris și vărsat . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin director general . . . . . . . . . . și director economic . . . . . . . . . ., denumită transportator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 1. -

(1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părți, respectându-se Normele privind calitatea, recepția și predarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Țițeiul, gazolina, condensatul și etanul pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terțe persoane. În toate situațiile expeditorul acționează și răspunde în nume propriu pentru executarea obligațiilor din prezentul contract.

(3) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Durata contractului

Art. 2. -

Contractul se încheie pe o perioadă de . . . . . . . . . . convenită de părți.

CAPITOLUL IV Programe de transport

Art. 3. -

(1) Programul cantităților anuale și lunare de țiței, gazolină, condensat și etan ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor și acceptată de transportator în conformitate cu anexa nr. 3.

(2) În cazul în care cantitățile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacității disponibile pe destinația respectivă și cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitățile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantități suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacității de transport disponibile și va trebui să fie făcută în scris în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea solicitării de la expeditor.

(3) Diminuarea cantităților lunare prezentate în anexele nr. 3 și 3.1 se va face prin act adițional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate reprezentând maximum 5% din programul inițial lunar stabilit la încheierea contractului.

(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4. -

(1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinații.

(2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinații. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la confirmarea programului lunar de predare a produselor pe destinații.

Art. 5. -

(1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitățile de primire, depozitare, transport și predare a țițeiului, gazolinei și condensatului sunt în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienților maximi de consumuri tehnologice, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al uleiurilor minerale și produselor petroliere tipice și atipice din activitățile specifice industriei petroliere, și sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanța (mișcarea) produselor.

Art. 6. -

(1) În funcție de condițiile de operare a dotărilor transportatorului și ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire și/sau predare, a sortimentelor și a cantităților de țiței, gazolină și condensat ce urmează să fie transportate.

(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de . . . . . . . . . . zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantități de țiței, gazolină și condensat de la alte locații și/sau către alte destinații decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată;

b) transportul unor cantități de țiței, gazolină și condensat suplimentare față de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată;

c) transportul de țiței netratat între diverse puncte de primire și predare agreate de părți, la solicitarea în scris a expeditorului.

(4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor menționate la alin. (3) și care constau în diferența dintre costurile de operare și tariful prestației prevăzut la art. 9 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative și a calculațiilor prezentate expeditorului și facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de . . . . . . . . . . zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere.

CAPITOLUL V Stocul de operare

Art. 7. -

(1) În scopul realizării transportului, expeditorul are obligația de a pune la dispoziția transportatorului cantitățile de țiței necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părți în funcție de capacitatea disponibilă de transport și fluxul tehnologic disponibil pentru destinația solicitată, convenită de părți de comun acord.

(2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul țiței în măsura în care nivelul stocurilor sale depășește cantitatea necesară pentru asigurarea securității tehnologice a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

Art. 8. -

(1) Expeditorul și transportatorul își vor reconstitui stocurile fizice de țiței, gazolină, condensat și etan lichid, proprietatea lor, având la bază cantitățile de la începutul contractului, primirile, livrările și consumul tehnologic, atât cantitativ, cât și calitativ.

(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă și calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârșitul anului, până la data de . . . . . . . . . ., se va face regularizarea cantitativă și valorică la prețul produselor de la data facturării. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul poștal de remitere. Transportatorul/Expeditorul este îndreptățit să pretindă penalități de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

CAPITOLUL VI Tariful și modul de plată

Art. 9. -

(1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantităților prevăzute în anexa nr. 3 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în condițiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantitățile de produse efectiv predate la destinație, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice și TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine și termen de scadență este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul poștal.

(4) Plata facturilor se va face de expeditor în contul IBAN . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .

(5) Garantarea plății prestațiilor de transport, precum și a oricăror obligații contractuale prevăzute a fi îndeplinite de către expeditor va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor și transportator. Forma de constituire a garanțiilor va fi negociată și convenită de părțile contractante.

(6) Refuzul total sau parțial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunoștința acestuia în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.

(7) Plățile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.

(8) Transportatorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, reprezentând contravaloarea oricăror sume neachitate la scadență, indiferent de natura acestora (penalități de întârziere, daune-interese, cheltuieli suplimentare etc.) și rezultând dintr-o factură acceptată în totalitate de expeditor.

(9) Transportatorul are obligația de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mențiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

CAPITOLUL VII Penalități și despăgubiri

Art. 10. -

(1) Transportatorul este îndreptățit să pretindă penalități de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitățile datorate și va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitățile vor fi plătite în termen de 10 zile de la primirea facturii.

(2) În cazul neîndeplinirii la scadență a oricărei obligații de plată certe, lichide și exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecințe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11. -

La sfârșitul anului, transportatorul va stabili cantitățile contractate și, respectiv, cele efectiv predate la transport de către expeditor, cumulate de la începutul derulării contractului. În situația în care cantitatea cumulată efectiv predată de la începutul derulării contractului nu este cel puțin egală cu cea contractată cumulată de la începutul anului, transportatorul va proceda la calcularea sumei datorate de către expeditor astfel:

a) în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puțin de 90% din programul de transport țiței import, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de . . . . . . . . . . euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferența dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual și cantitatea efectiv predată în aceeași perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere;

b) în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puțin de 90% din programul de transport țiței țară, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune- interese, o sumă în cuantum de . . . . . . . . . . euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferența dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual și cantitatea efectiv predată în aceeași perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere.

CAPITOLUL VIII Obligațiile și drepturile expeditorului și transportatorului

SECȚIUNEA 1 Obligațiile și drepturile expeditorului

Art. 12. -

(1) Expeditorul se obligă să predea țițeiul, gazolina, condensatul și etanul în condițiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.

(2) În situații deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalațiile de tratare, lipsa dezemulsionanților), transportatorul va putea admite derogări de la condițiile de calitate prevăzute în anexele A1-A3, B, C1-C4, D1-D5 la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.

(3) Cuantumul costurilor suplimentare de la alin. (2) va fi convenit de părți și va fi facturat expeditorului. Termenul de scadență a facturii este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii acesteia de către expeditor, confirmată de documentul poștal.

Art. 13. -

(1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantităților prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deține stocuri de operare pe relația respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terț. Cantitățile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparații capitale și modernizare, expeditorii deținători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitățile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.

Art. 14. -

(1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină și etan, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei și etanului conform anexei nr. 5.

(2) În cazul unor avarii pe conductele de țiței sau lucrări de reparații programate, expeditorul se obligă să asigure stocarea țițeiului în rezervoarele de recepție pentru . . . . . . . . . . ore.

Art. 15. -

(1) În situația în care se recuperează țițeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească țițeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea țițeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menționa cantitatea și calitatea țițeiului primit. În cazul în care este necesară recondiționarea țițeiului, costurile aferente acestei operațiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.

(2) Expeditorul va emite factura pentru costurile sus-menționate după acceptul transportatorului privind calculul sumelor datorate. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul său pentru plata costurilor sus-menționate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării expeditorului privind plata costurilor respective; în caz contrar, costurile respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator.

(3) Factura pentru costurile respective va fi emisă de către expeditor în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului de 10 zile prevăzut în alin. (2). Scadența de plată a facturii este de . . . . . . . . . . zile de la primirea facturii. Expeditorul este îndreptățit să pretindă penalități de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% la debitul neachitat pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

Art. 16. -

(1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator și emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referință standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezența părților interesate.

(2) Expeditorii care dețin laboratoare proprii au obligația să le doteze în mod corespunzător.

Art. 17. -

Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situațiile în care rafinăriile și rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa. În cazul reviziilor/reparațiilor neprevăzute generate de opriri neprevăzute/accidentale ale instalațiilor de prelucrare sau descărcare a țițeiului, expeditorul va notifica transportatorul de îndată ce acestea apar.

Art. 18. -

Expeditorul are obligația să asigure la sistemele proprii de depozitare și de măsurare cantitativă și calitativă aflate la interfața expeditor/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea și calibrarea. Aceste operațiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele și condițiile prevăzute de legislația și procedurile în domeniu.

Art. 19. -

(1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare țițeiul și gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantitățile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina expeditorului se înregistrează întârzieri ale navetelor de țiței (la primirea navetelor pline în gară, la manevra sau la scoaterea navetelor goale din gară), iar transportatorul înregistrează întârzieri față de programul de transport, transportatorul va fi exonerat de răspundere, iar în cazul în care transportatorul va înregistra cheltuieli suplimentare determinate de aceste staționări, expeditorul urmează a le suporta. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative și a calculațiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul/refuzul cheltuielilor suplimentare în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la comunicare; în cazul în care expeditorul nu va transmite niciun răspuns în termenul sus-menționat, cheltuielile solicitate se consideră acceptate.

(3) În cazul în care expeditorul acceptă cheltuielile suplimentare sau nu transmite niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în . . . . . . . . . . zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadență a facturii fiind de . . . . . . . . . . zile de la primirea facturii.

(4) Expeditorul are întreaga responsabilitate și pentru alte situații generate de neasigurarea condițiilor și capacităților de descărcare a cazanelor de țiței și gazolină în rampele sale de descărcare: creșteri de stocuri, blocaje etc.

Art. 20. -

Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în condițiile și la termenele stabilite în cap. VI și VII.

Art. 21. -

Expeditorul are dreptul să conteste balanța de transport al produselor în maximum . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanța a fost acceptată.

Art. 22. -

Expeditorul se obligă să predea la transport țiței din import în condițiile specificate la art. 25. Luarea în primire a țițeiului în vederea transportului se face la solicitarea expeditorului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe baza unei telefonograme, transmisă transportatorului. Această notificare va cuprinde: proprietarul țițeiului, numărul rezervorului, cantitatea predată pentru pompare, punctul de destinație și ora la care se efectuează recepția.

Art. 23. -

Expeditorul și transportatorul vor încheia convenții de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24. -

Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 25. -

Expeditorul garantează pe propria răspundere că țițeiul, gazolina, condensatul și etanul nu fac obiectul unui litigiu și că sunt libere de orice sarcini fiscale. În cazul în care expeditorul are cunoștință de faptul că țițeiul, gazolina și condensatul, proprietatea sa sau a unui terț, sunt grevate de sarcini sau fac obiectul unui litigiu, expeditorul are obligația ca de îndată să înștiințeze transportatorul, acesta din urmă nefiind obligat să accepte transportul acestor produse.

Art. 26. -

Expeditorul are obligația ca până la data de . . . . . . . . . . octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantitățile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...