Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2017 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 409/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 872/5.932/2.284/2.903

Ministerul Comunicațiilor și Pentru Societatea Informațională

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice

Ministerul Finanțelor Publice

În temeiul prevederilor:

- art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, ministrul educației naționale și cercetării științifice, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexă;

b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creație de programe pentru calculator.

(2) Societățile care se înființează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzute la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor.

(3) Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

(4) De prevederile alin. (1) beneficiază cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență.

Art. 2. -

Activitatea de creație de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexă în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.

Art. 3. -

(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor prevăzute în anexă, sunt:

a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;

b) organigrama angajatorului;

c) fișa postului;

d) copia cu mențiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia cu mențiunea "conform cu originalul" a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu mențiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia cu mențiunea "conform cu originalul" a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;

e) copia cu mențiunea "conform cu originalul" a contractului individual de muncă;

f) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creație de programe pentru calculator;

h) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creație de programe pentru calculator.

(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

(3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

(4) Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Art. 4. -

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Art. 5. -

(1) Anexa se actualizează periodic, în conformitate cu modificările și completările Clasificării ocupațiilor din România.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 7. -

(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare ordinul.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului pentru societatea informațională, al ministrului educației și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 217/4.172/1.348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și
pentru societatea
informațională,
Delia Popescu
Ministrul educației naționale
și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creație de programe pentru calculator

Nr crt. Ocupația Descrierea activității
1. Administrator baze de date Activități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite
2. Analist Activități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor
3. Inginer de sistem în informatică Activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principal componentă
4. Inginer de sistem software Activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
5. Manager de proiect informatic Activități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum și fazele și termenele de execuție a proiectelor.
6. Programator Activități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile
7. Proiectant de sisteme informatice Activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale
8. Programator de sistem informatic Activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă
;
se încarcă...