Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 1313/2016 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017 până la 31 martie 2017, fiind abrogat prin Ordin 245/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.279 din 30 decembrie 2016 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 și 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul I articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative în trimestrul I 2017, se încheie acte adiționale la contractele pentru derularea programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative, la media lunară a serviciilor efectuate și consumurilor de medicamente și materiale sanitare în anul precedent, ținând cont de indicatorii realizați în cursul anului 2016, stocurile de medicamente/materiale sanitare, precum și de plățile ce urmează a se efectua la termenul de scadență."

2. La capitolul VII, după titlul "Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2016" se introduce un nou titlu, titlul "Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I 2017", cu următorul cuprins:

"

Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I 2017

- mii lei -
Denumire program de sănătate Credite de angajament trimestrul I 2017 Credite bugetare trimestrul I 2017
Programul național de oncologie, din care: 553.082,19 385.430,45
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) 515.019,42 350.364,79
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT (adulți și copii) 4.588,00 4.279,34
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare 128,12 94,53
Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 404,45 315,56
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulți și copii) 32.942,20 30.376,23
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 0,00 0,00
Programul național de diabet zaharat 235.450,08 234.688,69
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 13.405,74 12.953,47
Programul național de tratament pentru boli rare 30.984,06 32.847,46
Programul național de tratament al bolilor neurologice 31.132,93 35.957,67
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 19.852,17 25.470,98
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) 5.184,74 8.040,66
Programul național de boli endocrine 1.625,35 1.476,21
Programul național de ortopedie 21.407,06 22.755,10
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 111,44 127,92
Programul național de boli cardiovasculare 29.999,00 44.156,37
Programul național de sănătate mintală 440,22 481,82
Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 8.245,77 7.820,69
Subprogramul de radiologie intervențională 5.140,83 4.922,16
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 2.821,73 2.741,96
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 108,21 66,65
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 175,00 89,92
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică 247.787,99 247.787,99
Total 1.198.708,74 1.059.995,48"

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe-Radu Țibichi

București, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.313.

;
se încarcă...