Guvernul României

Hotărârea nr. 1005/2016 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație

Art. 1. -

(1) Institutul Național de Administrație, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Institutul are sediul în municipiul București, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.

(3) Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților sale, Institutul poate utiliza și alte spații, în condițiile legii.

Art. 2. -

(1) Institutul pune în aplicare direcțiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administrației publice prin profesionalizarea personalului din administrația publică centrală și locală.

(2) Institutul exercită atribuții în domeniile:

a) formării profesionale a personalului din administrația publică;

b) perfecționării profesionale a personalului din administrația publică;

c) cercetării-inovării în domeniul administrației publice;

d) facilitării comunicării informațiilor și cunoștințelor în domeniul administrației publice;

e) asigurării calității în domeniul formării personalului din administrația publică.

Art. 3. -

(1) În domeniul formării și perfecționării profesionale în administrația publică, pentru îndeplinirea atribuțiilor principale, Institutul realizează următoarele:

a) implementează Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, în conformitate cu atribuțiile care îi revin;

b) elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, grilele de programe de formare profesională și tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcție de nevoile suplimentare de formare identificate, și de îndată, în cazul apariției unei modificări legislative importante; Derogări (1)

c) întocmește oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituțiilor și autorităților publice și o publică pe site-ul propriu;

d) asigură comunicarea și buna colaborare instituțională cu celelalte instituții publice care organizează programe de formare profesională;

e) elaborează metodologia de selecție a experților și formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează;

f) întocmește și gestionează evidența experților și formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administrația publică;

g) elaborează metodologiile de selecție a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;

h) fundamentează, elaborează și implementează programe și proiecte cu finanțare externă pe domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora și prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale și administrației publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;

i) elaborează regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

j) alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului.

(2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condițiile legii, a funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

(3) Institutul asigură formare pentru:

a) funcționari publici;

b) personal care își exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management;

c) persoane alese sau numite în funcție de demnitate publică sau asimilate acestora;

d) aleși locali;

e) alte categorii de personal din administrația publică, stabilite prin lege.

(4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de președintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(5) Condițiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, componența nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfășurare a concursului și tariful și modalitățile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare și desfășurare aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului.

Art. 4. -

(1) Institutul asigură programe de perfecționare profesională pentru:

a) grupurile-țintă strategice, stabilite prin acte normative, documente programatice sau alte documente emise de Guvern și comunicate Institutului prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

b) personalul din administrația publică, în baza nevoilor de formare identificate la nivelul administrației publice și centralizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

c) instituții și autorități publice sau persoane interesate.

(2) Procedura de identificare a nevoilor de formare profesională în administrația publică pentru categoriile de beneficiari de formare prevăzuți la alin. (1) este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Pentru programele de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1), tematica este aprobată de președintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(4) Tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

Art. 5. -

(1) În domeniul cercetării și inovării în administrația publică, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează activități de cercetare-inovare în domeniul administrației publice, seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică;

b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze și publicații în domeniul administrației publice;

c) participă la activități de cercetare-inovare în domeniul administrației publice, seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică;

d) sprijină/facilitează susținerea activității de cercetare și inovare prin acordarea de burse și granturi de cercetare, în condițiile legii;

e) accesează mecanisme de finanțare în domeniul cercetării- inovării și derulează proiecte, în condițiile legii.

(2) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituții și autorități publice, cu instituții similare din țară și străinătate sau cu instituții de învățământ superior și alte persoane juridice, de drept public sau privat, interesate.

Art. 6. -

În domeniul facilitării comunicării informațiilor și cunoștințelor în materia administrației publice, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:

a) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administrației publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în format electronic;

b) dezvoltă, la nivel național, baze de date, biblioteci și rețele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piața de formare;

c) pune la dispoziție instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, baze de date și biblioteci în domeniul administrației publice;

d) organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală;

e) participă la rețele naționale și internaționale în domeniul formării profesionale și în domeniul cercetării-inovării în administrația publică.

Art. 7. -

În domeniul asigurării calității formării personalului din administrația publică, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:

a) stabilește prin ordin al președintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează;

b) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaționale pentru ocupațiile din domeniul administrației publice;

c) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condițiile legii, a programelor de perfecționare profesională pe care le organizează;

d) asigură controlul și monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alți furnizori de formare.

Art. 8. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Institutul poate:

a) să colaboreze cu instituțiile și autoritățile publice;

b) să colaboreze cu instituții și organisme similare din țară și din străinătate în domeniul său de activitate;

c) să negocieze, în baza mandatului stabilit de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, încheierea unor acorduri și proiecte de colaborare internațională în domeniile sale de activitate, pe care le prezintă acestuia în vederea aprobării sau însușirii, urmată de transmiterea către Guvern spre aprobare, după caz;

d) să încheie parteneriate cu entități publice și private, după caz.

Art. 9. -

(1) Președintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acestuia, în condițiile legii.

(2) Președintele reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.

(3) Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președinte prin ordin, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.

(2) Atribuțiile secretarului general se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Institutului.

Art. 11. -

(1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui Institutului.

(2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual.

(3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui Institutului, având în vedere nevoile instituționale și structura de personal, se pot înființa, după caz, servicii, birouri și/sau alte compartimente, în condițiile legii.

(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului.

(6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației în vigoare aplicabilă personalului plătit din fonduri publice.

(7) Atribuțiile compartimentelor, atribuțiile și responsabilitățile personalului, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Institutului, precum și prin fișa postului.

Art. 12. -

(1) Bugetul se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(2) În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Institutul poate iniția, finanța și/sau gestiona/implementa programe și proiecte de interes național, regional sau local în domeniul său de activitate, în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Pe lângă Institut funcționează un Consiliu de coordonare, constituit în condițiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație.

(2) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim- ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituțiilor și organizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016.

(3) Selecția membrilor Consiliului de coordonare prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 și a supleanților acestora se va face în baza unor criterii de selecție aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Criteriile de selecție sunt publicate pe paginile de internet ale Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Institutului Național de Administrație. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia. Puneri în aplicare (1)

(4) Consiliul de coordonare adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui consiliului este hotărâtor.

(5) Secretariatul Consiliului de coordonare este asigurat de Institut.

(6) Modul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art. 14. -

Consiliul de coordonare îndeplinește următoarele atribuții:

a) avizează anual grilele de programe de formare profesională organizate de Institut și tematica specifică a acestora;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...