Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 din 22.12.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta metodologie reglementează procedura și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017.

(2) Gradația de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2017, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plății gradației de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

(2) În situația în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit.

(3) Personalul didactic beneficiar al gradației de merit, detașat în alt județ/municipiul București, își păstrează gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unității/instituției de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradației de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimțământului scris în alt județ/municipiul București în timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 3. -

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Gradația de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.

Art. 4. -

(1) Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(3) Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gradație de merit pe perioada menținerii ca titular în învățământul preuniversitar până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit.

CAPITOLUL II Înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit

Art. 5. -

(1) La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa:

a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată și performanțe deosebite în:

(i) inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană și a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016;

(ii) prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune;

b) personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată.

(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, au îndeplinit și funcții de conducere, de îndrumare și control pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control depun calificativele primite în urma evaluării activității pe perioada în care au ocupat aceste funcții și sunt evaluate numai pentru activitatea desfășurată în funcția respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2011-31 august 2016.

(3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline, exprimându-și opțiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

(4) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, are întreruperi în activitate este evaluat pentru perioada efectiv lucrată în intervalul respectiv.

CAPITOLUL III Criterii pentru acordarea gradației de merit

Art. 6. -

(1) Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016. Fișa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat; fișa se elaborează de către inspectoratul școlar, respectiv de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.

(2) Criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv- educativă - maximum 70 de puncte:

a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă/grupă, în rezultate ale elevilor la clasă/grupă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional, pe baza datelor statistice de la nivelul unității de învățământ;

b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea manualelor digitale, a platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ;

c) inițierea și aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare inovatoare, precum și producerea și/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea educațională de profil;

d) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obținerea premiilor I, II, III, mențiunilor și a premiilor speciale la faza județeană și a municipiului București/interjudețeană/națională/internațională, desfășurate în coordonarea și/sau cu finanțarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;

e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele județene, interjudețene, naționale și internaționale, incluse în programul de activități în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, certificate de conducerea inspectoratului școlar;

f) rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

g) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare;

h) inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progresul în învățare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale;

i) inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progresul în învățare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale.

2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - maximum 10 puncte:

a) elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar;

b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN;

c) realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în activitățile de formare continuă a personalului din învățământ, activitatea în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitatea în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe naționale și/sau internaționale, dovedite prin documente oficiale ale manifestării, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN;

e) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul de specialitate și inspectorul școlar general;

f) activitatea desfășurată, la solicitarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ și în comisiile naționale de specialitate/control- monitorizare;

g) relevanța participării la programe de dezvoltare profesională asupra îmbunătățirii rezultatelor învățării preșcolarilor/elevilor din medii dezavantajate, ale celor cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, ale preșcolarilor/elevilor talentați și/sau capabili de performanțe;

h) elaborarea/susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte - maximum 15 puncte:

a) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive incluse în calendarul activităților educative naționale/regionale elaborat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale;

b) organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, certificate prin diplome sau adeverințe;

c) activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar;

d) activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară;

e) participare la proiecte europene/internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

f) rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sau de directorul centrului de excelență/inspectorul școlar/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

g) inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

h) coordonarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele sau proiecte interșcolare.

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - maximum 5 puncte:

a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității activității instituționale și a procesului de predare-învățare-evaluare;

b) realizarea de proiecte și programe extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ și a dezvoltării instituționale;

c) existența unui progres în privința dotării spațiilor școlare, a achiziționării mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunității școlare (beneficiari ai educației, cadre didactice și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională;

d) realizarea de parteneriate instituționale cu unități/instituții în concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite și/sau implicarea în activități din cadrul acestora;

e) promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii dezavantajate și supuse excluziunii.

Art. 7. -

(1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice ținând seama de punctajele maxime pentru criteriile prevăzute la art. 6, cu excepția personalului de conducere, îndrumare și control, pentru care punctajele maxime ale criteriilor sunt următoarele:

1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv- educativă - maximum 20 de puncte;

2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - maximum 30 de puncte;

3. criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte - maximum 10 puncte;

4. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională maximum 40 de puncte.

Documentele doveditoare se referă la propria activitate.

(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidați:

a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;

b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;

c) profesori;

d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor;

f) cadre didactice din învățământul special;

g) personal de conducere, îndrumare și control;

h) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcție didactică auxiliară prevăzută în Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Inspectoratele școlare pot elabora și aplica proceduri specifice privind organizarea și desfășurarea activităților din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.

(4) Defalcarea punctajului maxim și elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competența comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar. În cadrul criteriilor și punctajelor maxime prevăzute la art. 6 și la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili și alte subcriterii și/sau activități (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secții bilingve francofone).

(5) Pentru personalul didactic și personalul de conducere din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, ținând seama de punctajele maxime ale criteriilor prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

(6) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradației de merit, altele decât cele din fișa postului, sunt stabilite în fișa de (auto)evaluare a activității pentru gradație de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar.

(7) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar hotărăște numărul gradațiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar), precum și pe discipline de învățământ, raportat la numărul total de gradații, conform art. 2 alin. (1), și poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradației de merit pentru fiecare categorie de personal.

(8) Numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline se aprobă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Consiliul de administrație aprobă lista candidaților întocmită pe posturi și discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, și hotărăște rezultatul concursului, cu condiția respectării proporției numărului de locuri pe discipline/funcții de conducere, de îndrumare și control, domenii de activitate.

(9) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradației de merit și încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului școlar general.

CAPITOLUL IV Procedura de acordare a gradației de merit

Art. 8. -

(1) Inspectorul școlar general numește, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, în următoarea componență:

a) președinte - un inspector școlar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori școlari sau metodiști selectați din corpul de metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.

(2) Pentru Palatul Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componență:

a) președinte - un inspector din Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;

b) secretar - un inspector din Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;

c) membri - inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.

(3) Situațiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a) se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...