Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3044/2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.080/2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017 până la 08 iunie 2017, fiind abrogat prin Ordin 3969/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 15, 16 și 41 din Constituția României, republicată, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul art. 94-98 și art. 257-259 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.080/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 9 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

- La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) În unitățile de învățământ în care funcțiile de director sau de director adjunct nu au fost ocupate prin concurs sau devin vacante prin demisie, pensionare, alte motive legale, conducerea unităților de învățământ este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în managementul educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consultativ al consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective și al consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei. În cazul în care postul de director sau de director adjunct este temporar vacant, conducerea unităților de învățământ este asigurată, până la revenirea titularului postului, de un cadru didactic titular, numit prin detașare sau delegare de atribuții, conform procedurii menționate anterior."

Art. II. -

Direcția generală management și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 6 ianuarie 2017.

Nr. 3.044.

;
se încarcă...