Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.278 din 23 noiembrie 2016 întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală,

în baza prevederilor:

- art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

- art. 34 și art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- anexa nr. I partea 1 secțiunea 8 pct. 2 lit. (e) pct. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- capitolului 13 - Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pct. 13.6 M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor și Fișei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor de la pct. 8.2.12 din capitolul 8 - Descrierea măsurilor selectate, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Schema prevăzută la art. 1 este exceptată de la obligația notificării prevăzute la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu

București, 22 decembrie 2016.

Nr. 1.002.

ANEXĂ

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
"Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", denumită în continuare schemă.

(2) Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu acordate prin schemă se acordă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, ca ajutoare cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.

(3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR - AM PNDR), prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 2. -

Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro și APIA la adresa www.apia.org.ro.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele schemei

Art. 3. -

(1) Scopul ajutorului constă în acordarea de plăți compensatorii pentru pierderile de venit și costurile suplimentare rezultate din depășirea cerințelor obligatorii prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.

(2) Angajamentele voluntare menționate la alin. (1) se încheie în vederea conservării biodiversității specifice ecosistemelor forestiere și reducerii eroziunii solurilor forestiere.

Art. 4. -

(1) Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.

(2) În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează implementarea următoarelor pachete:

a) pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște,

b) pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.

CAPITOLUL III Definiții

Art. 5. -

În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:

a) adunatul - este prima etapă din cadrul procesului de colectare caracterizată prin deplasarea fiecărei piese pe un traseu propriu, pe distanțe scurte, de la locul de doborâre până la locurile de concentrare a materialului lemnos;

b) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani și aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

c) angajament - voința exprimată într-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condițiile generale și specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat, astfel cum sunt prevăzute în fișa măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor din cadrul PNDR 2014-2020 și schemă și detaliate în legislația națională;

d) apropiatul lemnului - reprezintă operația de deplasare a sarcinilor din tasoanele formate prin adunat și/sau scos până în platforma primară ce se află lângă o instalație permanentă de transport. Se utilizează o anumită cale de apropiat amenajată corespunzător condițiilor impuse de mijloacele tehnice cu care se realizează deplasarea materialului lemnos;

e) atelajul - este compus din animale de tracțiune (cai sau boi) și harnașamentul aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat;

f) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea unei plăți de către APIA în temeiul schemei; la cererea de plată se atașează, după caz, documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;

g) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplinește condițiile de eligibilitate și cerințele specifice asimilate condițiilor de eligibilitate prevăzute în schemă și care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecție detaliate în Ghidul solicitantului și manualele de proceduri;

h) cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern relevant și practicile uzuale specifice fiecărei cerințe de management aplicabile pachetelor schemei - Codul silvic, legislația silvică subsecventă, precum și sistemul de norme tehnice silvice, economice și juridice care alcătuiesc regimul silvic cuprind cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern relevant. Cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern relevant și practicile uzuale specifice fiecărei cerințe de management aplicabile pachetelor schemei sunt prevăzute în cadrul fișei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, secțiunea Informații suplimentare specifice măsurii;

- pierderile de venit în cadrul pachetului 1, precizat la art. 4 alin. (2) lit. a), rezultă din renunțarea la recoltarea lemnului din tăieri de igienă și tăieri de conservare, având în vedere volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani în zona de liniște și 4 ani în restul suprafeței angajate de pe unitățile amenajistice pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de regenerare și tăieri de igienă, precum și la volumul de lemn aferent produselor rezultate din tăieri de conservare care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani pe toată suprafața angajată planificată cu astfel de lucrări;

- costurile suplimentare în cadrul pachetului 2, precizat la art. 4 alin. (2) lit. b), rezultă din utilizarea atelajelor la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate, reprezentând diferența dintre costurile necesare efectuării lucrărilor de colectare a lemnului din rărituri cu mijloace mecanizate (tractoare) și cele necesare efectuării acestor lucrări cu atelaje;

i) colectarea lemnului - reprezintă partea procesului tehnologic în care lemnul este deplasat de la cioată până în platforma primară aflată lângă o cale permanentă de transport. Această deplasare se face, într-o primă etapă, pe trasee neamenajate, fiind continuată, în etapa următoare, pe trasee amenajate denumite căi de colectare;

j) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcția realizării obiectivelor acestuia, în condițiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

k) conferința a II-a de amenajare - reprezintă ședința de preavizare a soluțiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic;

l) costuri standard - costuri unitare medii la nivel național, cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (ICAS), reprezentând pierderi de venit și costuri suplimentare rezultate ca urmare a aplicării de angajamente de silvomediu care depășesc nivelul cerințelor obligatorii relevante prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, respectiv angajamente de renunțare la recoltarea lemnului din tăieri de igienă și tăieri de conservare și de utilizare de atelaje la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate;

m) data acordării ajutorului - înseamnă data primirii de către beneficiarul schemei a notificării privind acordarea sprijinului ca urmare a rezultatului procesului de selecție;

n) evaluarea și selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acțiunile procedurale prin care documentația aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și cerințelor specifice asimilate condițiilor de eligibilitate, precum și prin care cererile de sprijin sunt punctate și ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecție și departajare specifice schemei;

o) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei și cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin și derularea angajamentului, aprobat prin ordin al ministrului și publicat pe site-urile oficiale ale instituțiilor responsabile pentru gestionarea schemei;

p) indicele de recoltare a produselor de igienă - reprezintă volumul pe hectar prevăzut a fi recoltat prin tăieri de igienă de pe suprafețele angajate, precizate în amenajamentul sau amenajamentele unităților de producție din care fac parte;

q) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;

r) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, reprezintă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

- în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființată de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

- în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care a fost înființată de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;

- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

- în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA1) se situează sub 1,0;

1) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

s) platforma primară - reprezintă un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren;

t) posibilitate - reprezintă volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia;

u) posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produs principal dintr-o unitate de gospodărire, rezultat ca raport dintre posibilitate și numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic;

v) produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectați integral de factori biotici și/sau abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici;

w) produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici;

x) produsele de igienă - sunt rezultate din procesul normal de eliminare naturală;

y) răriturile (R) - reprezintă lucrări care se efectuează periodic în arborete tinere, prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafață, în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor;

z) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;

aa) scosul lemnului - este o operație necesară în unele situații, atunci când tasoanele formate prin adunat nu se găsesc în raza de acțiune a mijloacelor principale de colectare, și constă în deplasarea materialului lemnos din aceste tasoane până la următoarele confluențe;

bb) tăierile de conservare (TC) - cuprind lucrările prin care sunt promovate nucleele existente de regenerare naturală, prin efectuarea de extracții de intensitate redusă;

cc) tăierile de regenerare (TR) - se referă la gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, reprezentând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor și a pădurii de la o generație la alta;

dd) teren forestier - terenurile acoperite cu păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi din fondul forestier național (FFN);

ee) teren forestier eligibil în cadrul schemei - terenul forestier, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul funcțional I, care respectă condițiile schemei;

ff) tipul funcțional I - în conformitate cu definiția precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcțional în care sunt încadrate pădurile cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse fără aprobarea organului competent prevăzut de lege;

gg) tipul funcțional II - în conformitate cu definiția precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcțional în care sunt încadrate pădurile cu funcții speciale de protecție situate în stațiuni cu condiții grele sub raport ecologic, precum și arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

hh) unitatea amenajistică (subparcelă - ua) - este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor și pentru planificarea și executarea lucrărilor silvice;

ii) unitate de gospodărire - unitatea de amenajament pentru care se stabilesc baze de amenajare și pentru care se reglementează separat fie procesul de producție lemnoasă, fie acțiuni sau măsuri speciale de ocrotire sau conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit;

jj) unitatea de producție și/sau protecție (UP) - reprezintă suprafața de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.

CAPITOLUL IV Beneficiarii schemei

Art. 6. -

Beneficiarii schemei sunt:

a) unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

b) persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;

c) asociații între beneficiarii precizați la lit. a) și b).

Art. 7. -

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii enunțați la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;

b) să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia;

c) să se angajeze că respectă cerințele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...