Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică din 18.02.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 2011 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordin 78/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește un cadru organizat pentru tranzacționarea centralizată în regim concurențial a energiei electrice prin contracte bilaterale, respectiv:

a) modul de stabilire a ofertelor inițiatoare de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către participanți;

b) modul de organizare a licitațiilor;

c) modul de contractare a energiei tranzacționate;

d) modul de înregistrare, gestionare și publicare a informațiilor privind tranzacțiile efectuate.

Art. 2. -

Prin crearea pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică se urmărește asigurarea transparenței tranzacțiilor prin contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice și egalitatea de șanse a participanților la piață.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

Prezentul regulament se aplică:

a) titularilor de licență din sectorul energiei electrice și consumatorilor;

b) operatorului pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică.

CAPITOLUL III Definiții și abrevieri

Art. 4. -

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile următoare:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) confirmare de tranzacție - document emis de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale care confirmă o tranzacție pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;

c) convenție de participare la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - convenție standardizată stabilită de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;

d) producător de energie electrică - persoană fizică sau juridică, titulară de licență, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;

e) furnizor de energie electrică - persoană juridică, titulară a unei licențe de furnizare a energiei electrice;

f) negociere continuă - modalitate de negociere în care atât partea inițiatoare, cât și partea respondentă își pot actualiza ofertele;

g) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind cantitatea de energie electrică oferită spre cumpărare/vânzare, intervalele orare de livrare, durata contractului, prețul solicitat/oferit, precum și condițiile de livrare, plată și garantare, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piață;

h) operator al unei piețe centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - persoană juridică titulară de licență care asigură organizarea și administrarea unei piețe centralizate de contracte de energie electrică în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă;

i) operator de distribuție - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei electrice de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, de interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;

j) operator de transport și de sistem - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar dezvoltarea rețelei electrice de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, de interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

k) participant la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - titular de licență care se înscrie și respectă Convenția de participare la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;

l) piață centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor cu contracte cu livrare fizică de energie electrică între participanții la piață, organizat și administrat de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale, pe baza unor reguli specifice; tranzacționarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalități, având ca bază licitația publică, și are ca scop contractarea energiei electrice pe termen determinat, la un preț transparent, rezultat din echilibrul cererii și al ofertei;

m) platformă de tranzacționare - sistem informatic stabilit și menținut de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale în scopul realizării tranzacțiilor pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.

Art. 5. -

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

b) OPCCB - operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale;

c) PCCB - modalitate de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație publică;

d) PCCB-NC - modalitate de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de licitații și negociere;

e) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică.

CAPITOLUL IV Documente de referință

Art. 6. -

Documentul de referință este Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Cadrul de organizare

Art. 7. -

(1) OPCCB organizează și dezvoltă în timp piața centralizată a contractelor bilaterale, pe baza principiilor precizate de regulament, pentru fiecare modalitate de tranzacționare. În cazul tranzacționării prin licitație publică, prin modalitatea PCCB, se aplică următoarele principii:

1. Fiecare ofertant își definește oferta proprie de vânzare sau cumpărare de energie electrică, caracterizată prin:

a) durata livrării (data de începere și data de finalizare), aceasta fiind de minimum o lună;

b) profilul zilnic al livrărilor, prin alegerea dintre următoarele variante:

(i) livrare în bandă;

(ii) livrare la ore de vârf de sarcină;

(iii) livrare la ore de gol de sarcină;

c) prețul minim solicitat, în cazul unei oferte de vânzare, respectiv prețul maxim oferit, în cazul unei oferte de cumpărare; ofertantul trebuie să specifice și să includă în preț componenta tarifului de transport corespunzătoare introducerii de energie electrică în rețea;

d) formatul de contract propus, care cuprinde toate prevederile contractuale prevăzute de participantul inițiator. Este interzisă includerea în contractul propus de clauze de modificare ulterioară prin înțelegerea părților. Reviste (1)

2. Participanții constituie o garanție financiară de participare la licitație în favoarea OPCCB, executabilă în cazul retragerii ofertei inițiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului între ofertantul inițiator și cel declarat câștigător al licitației;

3. OPCCB programează câte o sesiune de licitație pentru fiecare ofertă inițiatoare de vânzare sau de cumpărare primită, cu condiția să existe timpul specificat în procedura corespunzătoare pentru:

a) aducerea ofertei la cunoștința participanților la piață, prin publicarea acesteia pe site-ul OPCCB;

b) constituirea garanțiilor de către participanții care doresc să răspundă ofertelor respective;

c) depunerea la OPCCB a ofertelor de răspuns.

4. OPCCB organizează ședințe publice de licitație.

5. Oferta de răspuns declarată câștigătoare determină obligația respectivului participant la PCCB de a încheia contractul în forma propusă de participantul inițiator, pentru întreaga cantitate din oferta inițiatoare și la prețul din oferta de răspuns declarată câștigătoare.

6. OPCCB verifică conformitatea contractului semnat cu cel propus și eliberează garanțiile financiare de participare la licitație depuse de participanți, în cazul conformității.

7. În cazul retragerii ofertelor inițiatoare înainte de organizarea licitației sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una dintre părți, OPCCB execută garanția de participare la licitație constituită în favoarea sa și asigură virarea contravalorii garanției astfel:

a) în mod egal părților care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă înaintată de un participant inițiator;

b) părții care a depus oferta inițiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul declarat câștigător în cadrul licitației;

c) părții declarate câștigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul inițiator;

d) participantului inițiator, în cazul în care oferta a fost retrasă înainte de data licitației și nu a fost primită nicio ofertă de răspuns până la data retragerii, după ce OPCCB a aplicat în prealabil un procent penalizator de 50% în favoarea sa.

(2) Autoritatea competentă recomandă utilizarea contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, pentru tranzacțiile încheiate prin PCCB.

Art. 8. -

Principiile aplicate pentru tranzacționarea prin licitație publică cu negociere continuă, în cadrul modalității PCCB-NC, sunt următoarele:

1. OPCCB definește produse standard de vânzare și cumpărare de energie electrică, caracterizate prin:

a) puterea medie orară pe contract: 1 MW;

b) durata livrării: o săptămână, o lună, un trimestru, un an - clar definite ca dată de începere și finalizare a livrării;

c) profilul zilnic al livrărilor: livrare în bandă, livrare la ore de vârf de sarcină, livrare la ore de gol de sarcină - clar definite ca intervale orare;

d) utilizarea obligatorie a contractului standard de vânzarecumpărare a energiei electrice, prevăzut în anexă.

2. Participanții inițiază oferte de vânzare sau de cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform alin. (1), specificând numărul de contracte și prețul propus, prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacționare al PCCB-NC; componenta tarifului de transport corespunzătoare introducerii de energie electrică în rețea trebuie să fie inclusă în acest preț.

3. Pentru tranzacționarea ofertelor, OPCCB programează ședințe de licitații, iar participanții constituie garanții financiare de participare la licitație.

4. Participanții constituie o garanție financiară de participare la licitație în favoarea OPCCB, executabilă în cazul retragerii ofertei inițiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului între ofertantul inițiator și cel declarat câștigător al licitației.

5. OPCCB organizează ședințe de licitație în sistem online, care se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:

a) ca urmare a unei oferte de vânzare/cumpărare introduse pentru tranzacționare de către participantul inițiator al licitației, într-o primă etapă de licitare se pot introduce oferte de răspuns cu prețuri mai mari, mai mici sau egale cu cel din oferta inițiatoare, fără ca participantul inițiator să își poată modifica prețul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/ retrase/anulate pe parcursul acestei etape, în funcție de strategia proprie de ofertare sau de evoluția pieței, toate aceste operațiuni fiind vizualizate în piață;

b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează într-o a doua etapă de ofertare, în baza căreia se vor încheia tranzacțiile cu energie electrică rezultate din procesul de ofertare;

c) dacă după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului inițiator nu a fost executată integral, se poate organiza o nouă sesiune de licitație, care permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor atât de către participantul inițiator, cât și de către ceilalți participanți, toate operațiunile fiind vizualizate în piață prin ecranele sistemului de tranzacționare.

6. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacții determină obligația participanților la PCCB-NC notificați de a încheia contractul standard la prețul de atribuire și pentru numărul de contracte încheiate la acest preț, notificate conform rezultatelor licitației de către OPCCB.

7. OPCCB verifică conformitatea contractului semnat cu cel standard și eliberează garanția financiară de participare la licitație în cazul conformității.

8. În cazul retragerii ofertelor inițiatoare înainte de organizarea licitației sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una dintre părți, OPCCB execută garanția financiară de participare la licitație constituită în favoarea sa și asigură virarea contravalorii garanției, astfel:

a) în mod egal părților care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă inițiatoare;

b) părții care a depus oferta inițiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul declarat câștigător în cadrul licitației;

c) în mod egal părților declarate câștigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul inițiator;

d) participantului inițiator, în cazul în care oferta a fost retrasă înainte de data licitației și nu a fost primită nicio ofertă de răspuns până la data retragerii, după ce OPCCB a aplicat în prealabil un procent penalizator de 50% în favoarea sa.

CAPITOLUL VI Participarea la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică

Art. 9. -

Participarea la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică este voluntară.

Art. 10. -

Înregistrarea participanților la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaționale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a convenției de participare la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.

Art. 11. -

OPCCB stabilește conținutul-cadru al convenției de participare la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPCCB și ale fiecărui participant la această piață. OPCCB face publică convenția pe pagina sa web, după ce a fost avizată de către autoritatea competentă, după parcurgerea unui proces de consultare publică.

Art. 12. -

Participanții la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică depun garanții de participare, stabilite în conformitate cu procedurile operaționale specifice.

Art. 13. -

Un participant la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică se poate retrage din propria inițiativă de la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică în baza unei înștiințări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piață.

Art. 14. -

OPCCB poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică în oricare dintre următoarele cazuri:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...