Ministerul Administrației și Internelor

Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale din 04.03.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2011 până la 04 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 268/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Oficiul responsabilului cu protecția datelor personale, denumit în continuare Oficiu, a fost înființat ca structură specializată din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, fără personalitate juridică, ce exercită îndrumarea, coordonarea și monitorizarea aplicării unitare a legislației în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul structurilor/unităților Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Oficiul face parte din structura aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor și se află în subordonarea directă a ministrului și în coordonarea secretarului general.

Art. 2. -

Structura organizatorică a Oficiului este stabilită conform statutului de organizare aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 3. -

Oficiul este condus de un șef de serviciu care îndeplinește și funcția de responsabil cu protecția datelor personale în cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 4. -

(1) Oficiul coordonează, îndrumă și monitorizează activitatea unităților din aparatul central, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(2) Oficiul colaborează cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea națională, cu alte autorități sau instituții publice, cu organisme ale societății civile, precum și cu organizații neguvernamentale și experți independenți care desfășoară activități în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(3) Pe plan internațional, Oficiul stabilește și menține contactele profesionale necesare îndeplinirii atribuțiilor sale cu instituțiile ce au competențe în domeniul protecției datelor cu caracter personal din cadrul instituțiilor Uniunii Europene și ale statelor membre, precum și cu atașații de afaceri interne de pe teritoriul României sau din străinătate, pe domeniul de competență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Oficiul are competență generală în domeniul aplicării unitare, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice și ale Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică și tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Personalul Oficiului are acces, în condițiile legii, la informațiile, documentele sau actele pe care le dețin operatorii, precum și, în condițiile legii, la documentele clasificate necesare clarificării situației supuse monitorizării.

(3) Oficiul valorifică activitățile realizate prin rapoarte, studii, analize și poate formula propuneri de optimizare a activităților de instruire, prevenire și combatere a încălcării normelor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal desfășurate de structurile Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 6. -

Oficiul constituie și actualizează, în condițiile legii, Registrul de evidență a operatorilor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

CAPITOLUL II Organizarea Oficiului

Art. 7. -

Oficiul are în structura organizatorică Compartimentul legislație și proceduri și Compartimentul consiliere operatori.

Art. 8. -

Conducerea Oficiului este exercitată de către șeful Oficiului, iar în lipsa acestuia de un ofițer desemnat prin dispoziție scrisă a șefului Oficiului.

Art. 9. -

(1) Întregul personal al Oficiului este subordonat direct șefului Oficiului, care este responsabil pentru întreaga activitate pe care o desfășoară personalul din subordine.

(2) Personalul Oficiului răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate, potrivit fișelor posturilor.

(3) Organigrama Oficiului este prezentată în anexa nr. 1 și diagrama de relații în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Atribuțiile Oficiului

Art. 10. -

Oficiul are următoarele atribuții principale:

a) coordonează adoptarea măsurilor necesare în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal la nivelul instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor;

b) coordonează aplicarea, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

c) asigură susținerea și promovarea intereselor Ministerului Administrației și Internelor în domeniul de competență, în relația cu instituțiile Uniunii Europene și cu cele cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

d) monitorizează, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, activitatea de implementare a legislației Uniunii Europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal, analizează cadrul legislativ intern existent și inițiază/analizează proiecte de active normative în domeniu;

e) monitorizează activitatea operatorilor și împuterniciților acestora din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și a responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal desemnați;

f) inițiază și propune măsuri în scopul asigurării protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor Ministerului Administrației și Internelor, potrivit legii;

g) planifică, organizează și efectuează misiuni de evaluare a nivelului de conformitate a măsurilor instituite la nivelul structurilor Ministerului Administrației și Internelor privind protecția datelor cu caracter personal, cu cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de lege, iar la finalizarea acestora elaborează, după caz, rapoarte, analize, sinteze și formulează recomandări;

h) consiliază și coordonează activitățile operatorilor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

i) avizează procedurile privind măsurile de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, elaborate de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor, care au calitatea de operator și monitorizează implementarea acestora;

j) asigură legătura funcțională cu Autoritatea națională în domeniul protecției datelor cu caracter personal și urmărește implementarea deciziilor, instrucțiunilor și recomandărilor emise de către aceasta;

k) la solicitarea Autorității naționale, poate participa la efectuarea unor controale prealabile și investigații în domeniul protecției datelor cu caracter personal efectuate la operatorii ori împuterniciții acestora din cadrul Ministerului Administrației și Internelor;

l) ține evidența operatorilor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și a sancțiunilor aplicate acestora de către Autoritatea națională;

m) urmărește modul de realizare de către structurile din cadrul Ministerului Administrației și Internelor a măsurilor cuprinse în recomandările formulate de Autoritatea națională, ca urmare a controalelor și investigațiilor întreprinse de aceasta;

n) participă la verificările efectuate la structurile din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, la solicitarea structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerului;

o) anual, prezintă conducerii Ministerului Administrației și Internelor un studiu cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal în cadrul structurilor ministerului;

p) asigură participarea, în funcție de problematică, pe bază de mandat avizat de structura centrală a Ministerului Administrației și Internelor care coordonează domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, la reuniunile comitetelor și comisiilor constituite la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și la diverse reuniuni/seminare/conferințe cu relevanță în domeniu organizate pe plan internațional și colaborează cu structurile interesate în vederea elaborării mandatelor reprezentanților ministerului care participă la astfel de reuniuni;

q) colaborează cu structura centrală a Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației la proiectele de realizare și modernizare a sistemelor informatice din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în vederea asigurării conformității cu cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

r) avizează/sprijină/coordonează, după caz, acțiunile întreprinse de unitățile din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor, de instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea acestuia, în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

s) cooperează cu atașații de afaceri interne și cu reprezentanții României pe lângă instituțiile Uniunii Europene și internaționale pe problematica protecției datelor cu caracter personal, potrivit legii;

t) formulează propuneri pentru asigurarea pregătirii profesionale în domeniul protecției datelor cu caracter personal și participă la programe de pregătire, seminare și conferințe organizate de structurile Ministerului Administrației și Internelor sau organizează astfel de reuniuni în domeniul de referință;

u) cooperează cu entități similare din străinătate și, după caz, inițiază, promovează, gestionează și coordonează încheierea unor documente de cooperare cu acestea, conform competențelor care îi revin, în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

v) asigură toate activitățile legate de primirea și transmiterea corespondenței Oficiului, procurarea și distribuirea ștampilelor și a sigiliilor, ține evidența acestora și răspunde de manipularea și folosirea lor;

w) asigură executarea operațiunilor de păstrare, clasare, arhivare și inventariere a documentației Oficiului, inclusiv a informațiilor clasificate, în condițiile prevăzute de lege;

x) implementează metodele, mijloacele și măsurile necesare gestionării și protecției informațiilor în format electronic la nivelul Oficiului;

y) evaluează vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate la nivelul Oficiului și, după caz, informează conducerea ministerului și a Direcției generale de informații și protecție internă, în acest sens propunând măsuri pentru înlăturarea acestora;

z) elaborează/întocmește, în condițiile legii, documentele interne privind protecția informațiilor clasificate și asigură funcționarea în condiții de securitate a sistemelor informatice;

aa) asigură păstrarea și organizează, la nivelul Oficiului, evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

ab) ține, la nivelul Oficiului, evidența statistică privind bunurile de comunicații și informatică;

ac) asigură aprovizionarea cu materiale consumabile, imprimate tipizate, rechizite și instrumentar, necesare desfășurării activităților din cadrul Oficiului și urmărește încadrarea acestora în normele legale de consum.

CAPITOLUL IV Conducerea Oficiului

Art. 11. -

(1) Șeful Oficiului conduce întreaga activitate a acestuia și îl reprezintă în relațiile cu celelalte unități din aparatul central, cu instituțiile și structurile aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Administrației și Internelor, cu instituțiile și organismele din afara Ministerului Administrației și Internelor, precum și cu cele din străinătate.

(2) În baza și în executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucțiunilor ministrului administrației și internelor, șeful Oficiului emite recomandări și avize în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(3) În baza și în executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucțiunilor ministrului administrației și internelor și a dispozițiilor secretarilor de stat, șefilor de departament, secretarului general și secretarilor generali adjuncți, șeful Oficiului emite dispoziții obligatorii pentru personalul propriu.

Art. 12. -

Planificarea, precum și evaluarea activităților desfășurate de Oficiu se realizează trimestrial.

Art. 13. -

Șeful serviciului răspunde, potrivit prevederilor fișei postului, prevăzută în anexa nr. 3, de întreaga activitate pe care o desfășoară Oficiul.

CAPITOLUL V Atribuțiile compartimentelor Oficiului

Art. 14. -

Compartimentul legislație și proceduri îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează puncte de vedere cu privire la proiecte de acte normative și alte lucrări cu incidență în domeniul de activitate al Oficiului;

b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

c) monitorizează elaborarea procedurilor privind măsurile de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, analizează conținutul acestora și, după caz, propune avizarea sau formulează recomandări pentru îmbunătățirea acestora;

d) colaborează cu structurile Ministerului Administrației și Internelor în vederea definitivării mandatelor reprezentanților ministerului care participă la grupurile de lucru/comitetele constituite la nivelul instituțiilor Uniunii Europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal, urmărind relevanța și corelarea poziției exprimate prin mandat cu legislația și procedurile naționale în domeniul de referință;

e) execută activități de evaluare, sprijin și îndrumare la nivelul structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal, monitorizând aplicarea unitară și eficientă a dispozițiilor legale în materie;

f) desfășoară activități specifice pe linie de resurse umane pentru personalul Oficiului, sub coordonarea Direcției generale management resurse umane din Ministerul Administrației și Internelor;

g) elaborează planurile de pregătire profesională la nivelul Oficiului și monitorizează modul de desfășurare a activităților de pregătire inițială și continuă;

h) elaborează, împreună cu instituțiile și autoritățile Ministerului Administrației și Internelor competente, fișe de proiect propuse spre finanțare din fondurile Uniunii Europene;

i) urmărește, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, armonizarea legislației, a reglementărilor și practicilor cu acquis-ul european din domeniul protecției datelor cu caracter personal;

j) consiliază operatorii în elaborarea procedurilor privind măsurile de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

k) efectuează studii, analize comparative și sinteze cu privire la legislația, jurisprudența și practica internațională referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

l) participă în cadrul grupurilor de lucru la elaborarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal și evaluează respectarea/aplicarea prevederilor acestora de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor;

m) organizează și ține evidența ordinelor, instrucțiunilor și a literaturii de specialitate ce interesează activitatea serviciului, asigură distribuirea acestora pe compartimente și cadre, în funcție de necesități.

Art. 15. -

Compartimentul consiliere operatori îndeplinește următoarele atribuții:

a) coordonează activitățile operatorilor de date în domeniul protecției datelor cu caracter personal și asigură consilierea acestora;

b) evaluează stadiul îndeplinirii măsurilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal de către structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor;

c) planifică, organizează și efectuează misiuni de evaluare a stadiului de conformitate a măsurilor instituite în cadrul structurilor Ministerului Administrației și Internelor privind protecția datelor cu caracter personal, cu cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

d) ține evidența operatorilor la nivelul Ministerului Administrației și Internelor și a sancțiunilor aplicate acestora de către Autoritatea națională;

e) consiliază operatorii în elaborarea procedurilor privind măsurile de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Ministerului Administrației și Internelor;

f) monitorizează implementarea măsurilor și recomandărilor subsecvente misiunilor de evaluare efectuate;

g) asigură participarea la acțiunile desfășurate, la nivel național și internațional, în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

h) elaborează informări către conducerea Ministerului Administrației și Internelor cu privire la evoluțiile înregistrate în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

i) urmărește modul de realizare, de către structurile Ministerului Administrației și Internelor, a măsurilor dispuse de Autoritatea națională ca urmare a controalelor și investigațiilor întreprinse de această instituție;

j) redactează dispoziția de zi pe unitate, pe care o prezintă spre aprobare șefului Oficiului;

k) primește, înregistrează și prezintă conducerii Oficiului corespondența adresată unității, pe care o distribuie celor abilitați potrivit ordinelor rezolutive;

l) ține evidența ștampilelor și sigiliilor folosite de Oficiu și răspunde de manipularea și folosirea acestora;

m) întocmește documentele de planificare și de evidență stabilite de conducerea unității.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...