Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 941/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și control în sănătate publică Cs.A nr. 13.480 din 24 decembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătății, ministrul mediului și pădurilor și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează:

"

Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2010/71/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, ale Directivei 2010/72/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, și ale Directivei 2010/74/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active dioxid de carbon la tipul de produs 18, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292 din 10 noiembrie 2010."

2. În anexa nr. I se introduc trei noi poziții, pozițiile 7a, 36 și 37, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, astfel:

a) după poziția 7 se introduce o nouă poziție, poziția 7a, corespunzătoare tipului de produs 18;

b) după poziția 35 se introduc două noi poziții, pozițiile 36 și 37.

Art. II. -

(1) Prevederile poziției 36 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 mai 2012.

(2) Prevederile pozițiilor 7a și 37 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2012.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Raed Arafat
p. Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
p. Președintele Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Csutak-Nagy Laszlo

ANEXĂ

COMPLETAREA
Listei substanțelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componența produselor biocide

Poziția Denumirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piață Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art.16 (3) din Directiva 98/8/CE [cu excepția produselor care conțin mai mult decât o substanță activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziții specifice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
"7a Dioxid de
carbon
Dioxid de carbon 990 ml/l 1.11.2012 31.10.2014 31.10.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerințele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și grupele de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Nr. CE: 204-696-9
Nr. CAS: 124-38-9
Autoritatea competentă, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, evaluează riscurile și se asigură ulterior că sunt luate măsuri adecvate sau sunt impuse condiții specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Autoritatea competentă, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:
1. Produsele sunt vândute numai profesioniștilor instruiți pentru utilizarea acestora și sunt utilizate numai de către aceștia.
2. Se iau măsuri adecvate pentru protecția operatorilor, astfel încât riscurile la care sunt expuși aceștia să fie minime, incluzând punerea la dispoziție a echipamentului individual de protecție, dacă este necesar.
3. Se iau măsuri adecvate pentru protecția persoanelor prezente, ca, de exemplu, excluderea acestora din zona tratată în timpul fumigației.
............................................................................................................................................................................................................................
36 Metoflutrin Izomer RTZ: 2,3,5,6tetrafluor-4(metoximetil) benzil(1R,3R)-2,2dimetil-3-(Z)(prop-1-enil) ciclopropan carboxilat Substanța activă trebuie să respecte următoarele două valori ale purității minime: 1.05.2011 Nu se aplică. 30.04.2021 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerințele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și grupele de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Nr. CE: nealocat Izomer RTZ: 754 g/kg
Nr. CAS: 240494-71-7 Suma tuturor izomerilor: 930 g/kg
Suma tuturor izomerilor: 2,3,5,6tetrafluor-4(metoximetil) benzil (EZ)(1RS,3RS;1SR, 3SR)-2,2dimetil-3prop-1-enil ciclopropan carboxilat
Nr. CE: nealocat
Nr. CAS: 240494-70-6
37 Spinosad Nr. CE: 434-300-1 850 g/kg 1.11.2012 31.10.2014 31.10.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerințele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și grupele de populație care nu au fost luate în considerare în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Nr. CAS: 168316-95-8
Spinosad este un amestec de 50-95% spinosin A și 5-50% spinosin D.
Spinosin A (2R,3aS,5aR, 5bS,9S,13S, 14R,16aS,16 bR)-2-[ (6deoxi-2,3,4tri-O- metil-Î▒L-mano piranosil) oxi]13- [[ (2R,5S,6R)5-(dimetil amino)tetrahidro-6metil-2H-piran2- il]oxi]-9etil-2,3,3a,5a, 5b,6,9,10, 11,12,13,14, 16a,16b-tetra decahidro-14metil-1H-asindaceno[3,2d]oxaciclo dodecin7,15-dionă
Autoritatea competentă, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:
1. Autorizațiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, produsele autorizate pentru uz profesional prin pulverizare trebuie utilizate cu un echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
Nr. CAS: 131929-60-7
2. Pentru produsele conținând spinosad care pot determina reziduuri în alimente sau furaje, statele membre trebuie să verifice necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) și/sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.06.2009, p.11) și/sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.03.2005, p.1), precum și să adopte măsuri adecvate de reducere a riscului care să garanteze că limitele maxime de reziduuri aplicabile nu vor fi depășite."
Spinosin D (2S,3aR,5aS, 5bS,9S,13S, 14R,16aS, 16bS)-2-[ (6deoxi-2,3,4tri-O- metill-Î▒L-manno piranosil) oxi]13- [[ (2R,5S,6R)5-(dimetil amino) tetrahidro-6metil-2Hpiran-2-il]oxi]9-etil-2,3,3a, 5a,5b, 6,9,10,11,12, 13,14,16a, 16b-tetradeca hidro-4,14dimetil-1H-asindaceno[3,2d]oxaciclo dodecin-7,15dionă
Nr. CAS: 131929-63-0

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...