Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte din 27.12.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

1. Persoanele fizice rezidente și nerezidente, care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligația să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care dețin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

3. Angajatorii nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligația să transmită organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu angajații.

4. Angajatorii prevăzuți la pct. 3 transmit o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligație, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

5. Angajații care au fost împuterniciți să transmită organului fiscal competent informații privind acordul încheiat depun la organul fiscal odată cu declarația de înregistrare fiscală o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

B. Înregistrarea persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

1. Persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte au obligația să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care dețin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

C. Înregistrarea persoanelor fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și la reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile și posturile, precum și reprezentanțele respective nu optează pentru îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale

Persoanele fizice care obțin venituri din salarii, ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și la reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile și posturile, precum și reprezentanțele respective nu optează pentru îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale, au obligația să depună la organul fiscal central în a cărui rază teritorială își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

b) formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal;

c) o adeverință din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obțin venituri din salarii.

D. Dispoziții comune

1. Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să conțină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă de către angajat a contribuțiilor sociale datorate, cum ar fi codul CAEN al activității principale a angajatorului, condițiile de muncă etc.

2.

a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevăzute în secțiunile A-C au obligația să depună lunar formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

b) Secțiunea "Date de identificare a plătitorului" și secțiunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligația declarării contribuțiilor sociale.

c) Persoanele prevăzute la lit. a) declară în formularul 112 și impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România".

3. Obligațiile declarative și de plată a contribuțiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul.

4. La încetarea obligației de declarare și de plată a contribuțiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligația depunerii declarației de mențiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligațiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale.

5. Declarația de mențiuni care se depune la organul fiscal central competent este, după caz:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal";

b) formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal".

E. Dispoziții finale

1. Organul fiscal central competent organizează evidența acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum și evidența angajaților misiunilor diplomatice, posturilor consulare și reprezentanțelor din România ale persoanelor juridice străine, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la ordin.

2. În situația în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se declară de către contribuabil prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adițional la organul fiscal central competent. Informațiile din actul adițional se operează de organul fiscal în evidența acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, la poziția corespunzătoare din registru unde a fost înregistrat acordul inițial.

3. Documentele primite de organul fiscal central competent potrivit prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

;
se încarcă...