Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum și a altor aspecte procedurale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile:

- art. 146 alin. (1) - (4) și alin. (8), art. 147 alin. (1) și alin. (12) - (15), art. 168 alin. (1) - (4) și alin. (8), art. 169 alin. (1) și (4), art. 190 alin. (1) - (4), art. 191 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) - (4), art. 200 alin. (1) și (3), art. 207 alin. (1) - (3), art. 208 alin. (1) și (3), art. 216 alin. (2), art. 219 alin. (1) - (3) și art. 220 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) și art. 220 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Contribuabilii persoane fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuți la art. 147 alin. (15) din Codul fiscal, la care fac referire și prevederile art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3) și art. 208 alin. (3) din Codul fiscal, au obligația depunerii lunare a formularului 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România".

Art. 3. -

Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Organul fiscal central competent organizează evidența acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum și evidența angajaților misiunilor diplomatice, posturilor consulare și reprezentanțelor, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2013.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 27 decembrie 2016.

Nr. 3.706.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

ANEXA Nr. 2

Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) și art. 220 alin. (1) din Codul fiscal

1. Angajatorii nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România, care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b), art. 153 alin. (1) lit. a) -d) și art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligația achitării contribuțiilor sociale datorate de angajatori, a reținerii și plății contribuțiilor sociale individuale, precum și a depunerii lunare/trimestriale a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

2. Angajatorii au obligația de înregistrare fiscală, potrivit art. 82 din Codul de procedură fiscală.

3. Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuțiile pentru salariații lor cărora le este aplicabilă legislația de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.

4.

a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligația desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declarația de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secțiunea "Categorii de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent" cu obligațiile declarative privind contribuțiile sociale.

b) Organul central fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuți la lit. a) este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul împuternicitului.

5.

a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal central competent formularul (015) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România", cod 14.13.01.10.11/n, având completată secțiunea "Categorii de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent" cu obligațiile declarative privind contribuțiile sociale.

b) Organul fiscal central competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuți la lit. a) este Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

6. La încetarea obligației de declarare a contribuțiilor sociale, angajatorii depun declarația de mențiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligației declarative privind contribuțiile sociale sau declarația de radiere pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligații declarative în România.

ANEXA Nr. 3

Registru privind organizarea evidenței acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini

Nr. crt. Număr de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a angajatorului Date despre acord
Nume și prenume CNP/NIF Denumire Țara Data încheierii acordului Perioada pentru care se încheie acordul*
de la (zz/ll/aaaa) până la (zz/ll/aaaa)

* Se modifică de către organul fiscal competent în situația în care în datele prevăzute în acordul inițial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.

ANEXA Nr. 4

Registru privind organizarea evidenței angajaților misiunilor diplomatice, posturilor consulare și reprezentanțelor

Nr. crt. Număr de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a misiunii diplomatice/postului consular/reprezentanței
Nume și prenume CNP/NIF Denumire Țara

;
se încarcă...