Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 151/2016 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Posturile permanente se ocupă prin concurs/examen în conformitate cu prevederile prezentelor norme."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, pentru ocuparea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari se desfășoară următoarele activități, în ordinea menționată:

a) inițierea concursului/examenului;

b) selecția inițială;

c) evaluarea psihologică;

d) examinarea medicală;

e) ierarhizarea și selecția.

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se desfășoară de către structurile și la termenele prevăzute de prezentele norme. În etapa selecției inițiale se verifică inclusiv îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5.

(3) Ierarhizarea și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari se realizează de către Comisia de selecție nr. 1, iar punctajul candidaților se determină potrivit criteriilor prevăzute la lit. B a anexei nr. 11 la Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comisia de selecție prevăzută la alin. (3) se întrunește la ordinul președintelui acesteia."

3. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

"

(5) Structurile care gestionează posturile permanente prevăzute cu grade de generali/similari transmit tabelele cu candidații declarați «admis» la selecția inițială președintelui comisiei de selecție prevăzute la art. 31 alin. (3) și solicită ierarhizarea și selecționarea acestora.

(6) Structurile prevăzute la alin. (5) trimit documentele necesare ierarhizării și selecției secretariatului tehnic al comisiei de selecție prevăzute la art. 31 alin. (3).

(7) Forma și conținutul documentelor care se întocmesc în vederea ierarhizării și selecției de către secretariatul tehnic menționat la alin. (6) se stabilesc, în conformitate cu normele prevăzute la art. 31 alin. (3), prin dispoziție a șefului Direcției management resurse umane."

4. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În situația prevăzută la alin. (1), doar pentru încadrarea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari, pot participa la selecție candidați care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la:

a) art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (2);

b) art. 17 alin. (2) lit. f);

c) art. 17 alin. (3), caz în care pot participa la selecție și candidați care dețin un grad inferior cu o treaptă față de gradul prevăzut în statul de organizare pentru postul permanent respectiv, dacă îndeplinesc în totalitate condițiile prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor sau, după caz, pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/similar și dacă se respectă condiția prevăzută la art. 17 alin. (4)."

Art. II. -

Prevederile art. I se aplică inclusiv pentru ocuparea posturilor permanente planificate a fi încadrate în anul 2017.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc

București, 27 decembrie 2016.

Nr. M.151.

;
se încarcă...